14 บทที่ 2 f

25 %
75 %
Information about 14 บทที่ 2 f
Education

Published on March 13, 2014

Author: pichitnannantavichit

Source: slideshare.net

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานโครงการ ( Facts ) เปนการวิเคราะหและสรุปขอมูลพื้นฐานในดานตางๆที่มีผลตอโครงการ เพื่อนําไปกําหนด แนวความคิดโครงการและการจัดทํารายละเอียดของโครงการ ทั้งจากการสํารวจ สังเกตการณ และการคนควา แลวนํามาสรุปวิเคราะห นําเสนอในขอบเขตของงาน ประกอบดวยขอมูลตางๆดังนี้ ขอมูลพื้นฐานโครงการ ประกอบดวย 4 หัวขอดังนี้ 1. ขอมูลพื้นฐานโครงการดานหนาที่ใชสอย (Function Facts) 2. ขอมูลพื้นฐานโครงการดานรูปแบบ (Form Facts) 3. ขอมูลพื้นฐานโครงการดานเศรษฐศาสตร (Economy Facts) 4. ขอมูลพื้นฐานโครงการดานเทคโนโลยี (Technology Facts) 2.1 ขอมูลพื้นฐานทางดานพื้นที่ใชสอย (Function Facts) ขอมูลพื้นฐานดานหนาที่ใชสอย สามารถวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปนกลุมดังนี้ 2.1.1 ผูใชโครงการ (Users) 2.1.2 กิจกรรม (Activities Schedule) 2.1.3 ตารางเวลาโครงการ (Time Schedule) 2.1.1 ผูใชโครงการ (Users) ศึกษาถึงลักษณะการจัดโครงสรางขององคกรของโครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) วาแตละประเภทของผูใชโครงการมีจํานวนประมาณเทาไร ผูใชกลุม นั้นทํากิจกรรมหลักๆในสวนใดของโครงการ กลุมผูใชมีลักษณะสําคัญอยางไร โดยศึกษาตาม หัวขอหลักดังตอไปนี้ ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 1

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1. โครงสรางองคกร (Authority Structure) โครงสรางการบริหารและการจัดการภายในองคกรของโครงการ เปนกลุมผูบริหารและ พนักงาน โดยนําเสนอรูปแบบแผนผังโครงสรางองคกร (Organization Chart) ที่ลําดับความสําคัญ ของหนวยตางๆที่ปฏิบัติงานและความสําคัญของแตละหนวยงานที่อยูในโครงการ ดังแผนผัง โครงสรางองคกรที่จะแสดงดังตอไปนี้ แผนผังที่ 2.1 แผนผังแสดงโครงสรางองคกร (Authority Structure) 2. ปริมาณผูใชโครงการ (Number of Users) ในการพิจารณากลุมผูใชโครงการ จะอางอิงถึงขอมูลสถิติ และกรณีศึกษาที่จัดเปนประเภท เดียวกัน หรือคลายคลึงกับโครงการโดยสามารถแยกประเภทกลุมผูใชโครงการ ได 2 ประเภทดังนี้ 2.1 ผูใชโครงการหลัก ไดแก กลุมผูบริหาร คณะกรรมการบริษัท กลุมพนักงานบริษัท กลุมผูมา ติดตอธุรกรรมกับบริษัท จํานวนพนักงานปลาสุดของบริษัททั้งหมด = 5,271 (คิดเปนพนักงาน part-time 3,886 คน ) คิดเปนพนักงานประจําทั้งหมด = 5,271 - 3,886 = 1,385 คน ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 2

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter จากการสํารวจจํานวนสํานักงานใหญทั้งหมดทั่วโลก มีจํานวน 4 สาขาใหญๆ จึงเฉลี่ยจํานวน พนักงานไดดังนี้ จะได 1385 / 4 = 346.25 = 346 คน ∴ จะมีผูใชงานสวนสํานักงานงาน 346 คน/ วัน 2.2 ผูใชโครงการรอง ไดแก ผูชื่นชอบ สินคาที่เกี่ยวของกับมูจิ หรือชอบความเรียบงายแตเนนการ ใชงานของสินคา และบุคคลทั่วไป 2.1.2 กิจกรรม (Activities Schedule) พฤติกรรมตางๆ ของผูใชโครงการจะเปนตัวกําหนดความสัมพันธขององคประกอบของอาคาร พฤติกรรมของผูใชอาคารเหลานี้ศึกษาจากผูใชอาคารสํานักงานโมเดิรนฟอรม เพื่อเปนแนวทาง พฤติกรรมของผูใชโครงการแบงเปน 1. พฤติกรรมของกลุมผูใชโครงการหลัก 1.1 ผูที่ใชโครงการประจํา ไดแก กลุมผูบริหาร คณะกรรมการบริษัท กลุมพนักงานบริษัท ซึ่ง พฤติกรรมจะขึ้นอยูกับหนาที่ของแตละบุคคล การเดินทางมายังโครงการ เดินทางมาโดยรถสวน บุคคล รถโดยสารรับจาง รถโดยสารรวมประจําทาง โดยกําหนดใหทางเขา-ออก ของเจาหนาที่ แยกจากทางเขา-ออก ของผูใชโครงการรอง เพื่อความเปนสัดสวนของผูใชโครงการแตละกลุม ความสะดวกในการจัดการ ดานความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของโครงการ 1.2 ผูที่ใชโครงการชั่วคราว ไดแก กลุมผูมาติดตอธุรกรรมกับบริษัท หรือคณะผูบริหารสาขาใหญ การเดินทางมายังโครงการ และพฤติกรรมในการใชโครงการจะมีลักษณะเหมือนกันกลุมผู ใหบริการประจําจะแตกตางกันในเรื่องของเวลาในการใชโครงการ เนื่องจากกลุมผูใหบริการ ชั่วคราวจะไมสามารถกําหนดชวงเวลาที่แนนอนในการปฏิบัติหนาที่ วัน และเวลาในปฏิบัติหนาที่ จะขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน วันและเวลาที่นัดหมาย หรือตารางการประชุมในวาระตางๆ ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 3

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter แผนผังที่ 2.2 แผนผังแสดงพฤติกรรมของกลุมผูใชโครงการหลัก 2. พฤติกรรมของกลุมผูใชโครงการรอง ผูที่ใชโครงการรอง ไดแก ผูชื่นชอบ สินคาที่เกี่ยวของกับมูจิ และบุคคลทั่วไป ซึ่งพฤติกรรมการ เขาใชงานจะไมแนนอนเนื่องจากเวลาการเขาใชงานของแตละบุคคลนั้นจะไมตรงกัน แตจะมีกรอบ ของเวลาที่เปด-ปดบริการของสวนแสดงสินคาเปนตัวกําหนด การเดินทางมายังโครงการ เดินทาง มาโดยรถสวนบุคคล รถโดยสารรับจาง รถโดยสารรวมประจําทาง โดยกําหนดใหทางเขา-ออก ของ ลูกคา แยกจากทางเขา-ออก ของผูใชโครงกการหลัก เพื่อความเปนสัดสวนของผูใชโครงการแตละ กลุม ความสะดวกแกผูรับบริการ ดานความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของโครงการ แผนผังที่ 2.3 แผนผังแสดงพฤติกรรมของกลุมผูใชโครงการรอง ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 4

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 3. พฤติกรรมของสินคาทีเตรียมจําหนายหรือสงตอ ไดแก สินคาที่รอจัดแสดงหรือสงตอ โดยแบงเปน 2 ลักษณะคือ สินคาที่จัดเก็บไวเพื่อเตรียมนํา จัดแสดง แลสินคาที่จัดเก็บไวเพื่อรอสงตอไปยังสาขายอยตางๆ หรือสงออกตอไป เมื่อสินคามาถึง จะขนถายลงยังชานชาลารับของ มีเจาหนาที่ตรวจรับแลวจึงไปยังสวนโกดังสินคาเพื่อตรวจสอบทํา หลักฐาน ขอมูลของสินคา แลวจึงเขาสูขั้นตอนคัดแยกประเภทสินคาตอไป แผนผังที่ 2.4 แผนผังแสดงพฤติกรรมของสินคาที่เตรียมจําหนายหรือสงตอ 2.1.3 ตารางเวลาโครงการ ( Time Schedule ) โครงอาคารสํานักงานจําเปนที่จะตองระยะเวลาที่กําหนดขึ้นเพื่อความเปนระเบียบของโครงการ รวมไปถึงเปนการยกระดับคุณภาพในการใหบริการ จึงจัดทําตารางเวลาขึ้นเพื่อเปนตัวกําหนด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของทางพนักงานในทุกๆสวนของโครงการ และระบบการจัดการสินคา ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะหกิจกรรมที่เปนสวนประกอบของโครงการแลว จะสามารถที่จะทราบ ไดถึงกิจกรรมจริง/ระยะเวลาของสวน ตางๆในแตสวนการทํางานรวมถึงสามารถทราบไดถึงจํานวน ความตองการของพื้นที่ หองและกลุมผูใชโครงการในตารางเวลาเดียวกันวามีปริมาณการใช อยางไร ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 5

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter แผนผังที่ 2.5 แผนผังแสดงตารางเวลาการใชงานโครงการในสวนตางๆ 2.2. ขอมูลพื้นฐานดานรูปแบบ (Form Facts) เปนการศึกษาขอมูลทางกายภาพที่เกี่ยวของกับที่ตั้ง สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับตําแหนง ของโครงการ รวมไปถึงขอมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบทางสถาปตยกรรมของโครงการที่เปนปจจัยในการ ออกแบบผลทางสุนทรียภาพ และจิตวิทยาของผูใช 2.2.1 ที่ตั้ง (Site) และสภาพแวดลอม (Environment) 2.2.2 จินตภาพ(Image) 2.2.1 ที่ตั้ง (Site) และสภาพแวดลอม (Environment) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับที่ตั้ง และสภาพแวดลอมของโครงการที่นํามาใชในการ เลือกที่ตั้งโครงการ (Criteria for Site Selection) โดยอางอิงจากโครงการที่เปนกรณีศึกษา โดย โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) มีหลักเกณฑ และ หัวขอในการพิจารณา ดังนี้ ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 6

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงความสําคัญตอการเลือกที่ตั้งโครงการ ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 7

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 2.2.2 จินตภาพ (Image) ในหัวขอนี้จะทําการศึกษาถึงลักษณะทางรูปธรรมที่สามารถที่จะรับรูไดโดยการมองเห็นดวยตา และการสัมผัสไมวาจะเปนรูปทรง สีสันเสนสายหรือลวดลายรวมถึงประเภทของวัสดุที่นํามาใชกับ อาคารหรือวัสดุภัณฑ หรือองคประกอบอื่นๆ ที่สามารถที่จะรับรูไดและสามารถที่จะทําใหเกิดจินต ภาพของภาพรวมโครงการประเภทอาคารสํานักงานได ซึ่งการศึกษาขอมูลทางดานจินตภาพนี้ สามารถที่จะแยกรูปแบบทางจินตภาพของอาคารออกเปน 2 จินตภาพ ดังนี้ 1.จินตภาพภายนอกโครงการ 2.จินตภาพภายในโครงการ จินตภาพภายนอก(External Image) เพื่อเปนการศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบของอาคารโดยรวมที่ปรากฏอยูภายนอกอาคาร โดยจะยกตัวอยางจากกรณีศึกษา (Case Study) และสามารถที่จะศึกษาถึงรูปแบบ อาคารและแนวความคิดของอาคารประเภทสํานักงานและอาคารที่มีลักษณะของกิจกรรม ใกลเคียง ทําใหสามารถที่จะเปนแนวทางในการศึกษา - รูปราง/รูปทรงอาคาร (Configuration/Form) ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงรูปรางและรูปทรงอาคาร ที่มา : www.google.com - ลักษณะ (Characteristic) ภาพที่ 2.2 ภาพแสดงลักษณะอาคาร ที่มา : www.google.com ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 8

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter - สไตล (Style) ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงรูปแบบจินภาพภายนอก ที่มา : www.google.com - สัดสวน (Proportion) จังหวะ (Rhythm) และลําดับ (Order/Hierarchy) ภาพที่ 2.4 ภาพแสดงสัดสวนและจังหวะของอาคาร ที่มา : www.google.com - มุมมองการเขาถึง (Approach) ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงมุมมองการเขาถึงอาคาร ที่มา : www.google.com ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 9

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter - สภาพแวดลอมโครงการ (Landscape) ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงสภาพแวดลอมโครงการ ที่มา : www.google.com จินตภาพภายใน ( Internal Image) เพื่อเปนการศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบของอาคารโดยรวมที่ปรากฎอยูภายในอาคารโดยจะ ยกตัวอยางจากกรณีศึกษา (Case Study) และสามารถที่จะศึกษาถึงรูปแบบอาคารและ แนวความคิดของอาคารประเภทอาคารสํานักงานและอาคารที่มีลักษณะของกิจกรรมใกลเคียง ทํา ใหสามารถที่จะนํามาเปนแนวทางในการศึกษา - ลักษณะและคุณภาพที่วาง (Character and Quality of Space) ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงลักษณะและคุณภาพที่วาง ที่มา : www.google.com ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 10

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter - ลักษณะและลําดับของที่วาง (Hierarchy of Space) ภาพที่ 2.8 ภาพแสดงลักษณะและลําดับที่วาง ที่มา : www.google.com - รูปแบบแสงในโครงการ (Lighting) ภาพที่ 2.9 ภาพแสดงรูปแบบแสงในโครงการ ที่มา : www.google.com 2.3 ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐศาสตร (Economy Facts) 1. ขอบเขตการลงทุน 2. แหลงที่มาของเงินทุน 3. งบประมาณการลงทุน 4. คากอสราง 5. คาใชจาย 2.3.1 ขอบเขตการลงทุน โครงการเปนโครงการของบริษัทเอกชน จึงมีการจัดสรรงบประมาณที่มีระบบ มีความสามารถใน การลงทุนที่สูง โดยหวังผลกําไรครึ่งหนึ่ง เนื่องจากโครงการเปนอาคารสํานักงาน และสวนแสดง สินคา ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 11

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 2.3.2 แหลงที่มาของเงินทุน งบประมาณของการลงทุนแบงออกเปน 2 ประเภท 1. งบลงทุน (Capital Fund) เปนงบประมาณคาใชจายระยะแรก โดยงบประมาณสวนใหญเปน รายจายทางดานที่ดิน คากอสราง อาคารสถานที่ และ ตกแตง จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณตางๆซึ่ง งบประมาณเหลานี้จะไดมาจาก - เงินงบประมาณของบริษัท - ผูลงทุนหรือผูถือหุน 2. งบดําเนินการ (Operation Fund) เปนคาใชจายในการดําเนินงาน ประกอบดวย เงินเดือน เจาหนาที่, คาจาง, คาใชสอย, คาซอมแซม บํารุงรักษาตางๆ สามารถแยกแหลงที่มาของเงินทุนไดดังนี้ 2.1 เงินงบประมาณของบริษัท 2.2 ผลประโยชนทางการคา - รานอาหาร - คาเชาพื้นที่สํานักงาน - รายรับจากการขายสินคา 2.3.3 งบประมาณการลงทุน งบลงทุน คากอสราง คิดเฉลี่ย 1.คาที่ดินโครงการและ พัฒนาที่ดิน 2.คากอสรางโครงการประกอบดวย คาจัดสวน คากอสรางอาคาร และตกแตงภายใน 3.คาธรรมเนียมการออกแบบและควบคุมงาน 5% ของคากอสราง 4.คาใชจายกอนเปดดําเนินการเปนเงินหมุนเวียน 1% ของคากอสราง 2.3.4 คากอสราง จากโครงการ อาคารสํานักโมเดิรนฟอรม จะพบวาตองใชงบประมาณทั้งสิ้น 535ลานบาท โดยมี พื้นที่โครงการทั้งหมด ประมาณ 20,000ตารางเมตร สามารถแยกละเอียดไดดังนี้ คากอสรางคิดเฉลี่ย 15,000/ตร.ม. ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 12

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter พื้นที่กอสราง 15,000 ตร.ม = 300,000,000 บาท -คากอสรางภายนอกและงานภายนอก คิดเปน 2% ของคากอสราง = 6,000,000 บาท -คาตกแตงภายใน คิดเปน 30% ของคากอสราง = 90,000,000 บาท -คาระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ คิดเปน 7.5% ของคากอสราง = 22,500,000 บาท -คาธรรมเนียมการออกแบบ และควบคุมงาน คิดเปน 5%ของคากอสราง = 15,000,000 บาท -คาใชจายกอนเปดดําเนินการเปนเงินหมุนเวียน คิดเปน 1% ของคากอสราง = 3,000,000 บาท 2.3.5 คาใชจาย 1.คาใชจายกอนเปดดําเนินการ คาใชจายสวนนี้เปนคาใชจายสวนกอสรางทั้งหมด 2.คาใชจายหลังเปดดําเนินการ สามารถแบงไดออกไดดังนี้ รายจายประกอบดวย -ดานการบริหาร ไดแกคาใชจายเงินเดือนพนักงาน รายเดือนดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ -ดานการบํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ บํารุงรักษาสถานที่ รายรับ ประกอบดวย ผลประโยชนทางการคา ไดแก - รานอาหาร - คาเชาพื้นที่สํานักงาน - รายรับจากการขายสินคา 2.4 ขอมูลพื้นฐานดานเทคโนโลยี (Technology Facts) การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาคารระบบตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานขอมูลในการเลือกใช ระบบการกอสรางอาคารและระบบเทคโนโลยี ภายในอาคารของอาคารสถานีระบบขนสงมวลชน รามคําแหงเพื่อทราบถึงรายละเอียดตางๆ ของระบบงานอาคารที่ชัดเจน และสามารถที่จะนําไป ศึกษาและวิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีอาคารที่เหมาะกับ การใชงานจริงและเหมาะสมกับ โครงการและงบประมาณในการลงทุนตอไป โดยสามารถที่จะแบงกลุมเทคโนโลยีออกเปน 2 กลุม หลักๆดังนี้ ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 13

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter - ระบบประกอบอาคาร (Building System) - เทคโนโลยีพิเศษเฉพาะโครงการ (Specific Technology) 2.4.1 ระบบประกอบอาคาร (Building System) ทําการศึกษาระบบประกอบอาคารพื้นฐาน ที่มีการใชอยูทั่วไปในโครงการตางๆในปจจุบันมีดังนี้ 1. ระบบโครงสรางอาคาร (Structure) 2. ระบบปรับอากาศ (Air - Conditioning) 3. ระบบสุขาภิบาล (Sanitary) 4. ระบบไฟฟากําลังและสํารอง (Electricity) 5. ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (Communication) 6. ระบบเสียง (Acoustic) 7. ระบบปองกันอัคคีภัยและดับเพลิง (Fire Protection and Extinguish) 8. ระบบแสงสวาง (Lighting) 9. ระบบการประหยัดพลังงาน (Energy Conservation) 1. ระบบโครงสราง (Structure) ระบบพื้น (Floor) 1. ระบบพื้น แบบ Two-Way Flat Slab 2. ระบบพื้น ไรคาน (Post Tension Flat Slab) 3. ระบบพื้นสําเร็จรูป ระบบผนัง (Wall) 1. ผนังกออิฐฉาบปูน 2. Curtain Wall System 3. ระบบผนังรับนาหนัก Bearing Wall ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 14

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter ระบบโครงสรางหลังคา (Roof Structure) 1. ระบบหลังคา คอนกรีต คสล. ฉาบเรียบ Flat Slab Roof 2. หลังคาโครงถัก (Truss Roof) 2. ระบบปรับอากาศ (Air-Condition) 1. แบบแยกสวน (Split Type) 2. ระบบปรับอากาศที่ใชเครื่องทานาเย็น(Water Chiller) 3. ระบบสุขาภิบาล (Sanitary) ระบบประปา 1. ระบบจายขึ้น (Feed up) 2. ระบบจายลง (Feed Down) ระบบกาจัดนาเสีย (Sanitary) 1. เปนระบบการบาบัดโดยการไมเติมอากาศ 2. เปนระบบการบาบัดโดยการเติมอากาศ 3. เปนระบบการบาบัดโดยการใชแผนชีวะหมุน 4.ระบบไฟฟากาลังและไฟสํารอง ระบบไฟฟากาลัง หมอแปลงไฟฟากําลังจะพอจะแบงออกเปนกลุมใหญๆได 2 กลุม คือ Auto- Transformer และ Isolating Transformer ชนิดของหมอแปลงไฟฟา แบงเปน 1. หมอแปลงไฟฟาชนิดหลอแหง (Cast - Resin Type) 2. หมอแปลงไฟฟาชนิดกาซ (SF Type) 3. หมอแปลงไฟฟาชนิดแชในนามัน (Oil Immersed Type) ระบบสํารองไฟ 1. ระบบแสงสวางฉุกเฉิน 2. ระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 15

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 5. ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (Communication) 1. ระบบ PABX (ระบบตูสายโทรศัพท) 2. ระบบ โทรทัศนวงจรปด (CCTV) 6.ระบบเสียง ระบบกระจายเสียง (Sound Announcement System) เปนระบบขยายเสียงของผูประกาศภายในโครงการเนื่องจากโครงเปนอาคารที่มีผูใชปริมาณสูงจึง จําเปนที่จะตองมีเครื่องขยายเสียง โดยการเดนสายไปยังจุดตางๆของอาคารเพื่อการ ประชาสัมพันธและแจงขาวสารตางๆ 7.ระบบปองกันอัคคีภัยและดับเพลิง อุปกรณสําคัญในระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมประกอบดวย อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม (Fire Detector) อุปกรณแจงเหตุ (Manual Station) แผงควบคุมยอย (Sub Fire Alarm Control Panel) แผงควบคุมสวนกลางและแจงเหตุเพลิงไหม (Central Alarm Control Panel) ระบบตรวจจับเพลิงไหม แบงเปน 3 ระบบไดดังนี้ 1. Heat / Smoke Detector 2. Fire Extinguisher 3. ระบบหัวฉีดนา Sprinkler 8.ระบบแสงสวาง 1. Direct Light ระบบที่ใหแสงสวางโดยตรงกับวัตถุ โดยที่ไมอะไรบดบัง ดวงโคมที่ใหแสงสวางจะตองใหแสงได ประมาณ 90-100 % 2. Indirect Light กําหนดใหแสงทั้งหมดสองเขาผนัง,ฝาเพดานและสามารถที่จะสะทอนแสงไดประมาณ 90-100% 3. General Diffusing การออกแบบแสงใหกระจายตัวออกจากแหลงกําเนิดแสงในทุกดานที่มีปริมาณแสงที่เทากัน เชน แสงสวางจากดวงโคมทรงกลม ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 16

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 9. ระบบการประหยัดพลังงาน (Energy Conservation) 1. ฉนวนกันความรอน (Glass Fiber) 2. ฉนวนทอและอุปกรณ 2.4.2 เทคโนโลยีพิเศษเฉพาะอาคาร(Specific Building) 1. ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน (Elevator and Escalators) 2. เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงาน 3. ระบบการจัดเก็บสินคาดวยหุนยนต ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน (Elevator and Escalators) ระบบลิฟต (Hydorlic) เปนการขับเคลื่อนจากดานลาง โดยที่ไมมีหองเครื่องอยูทางดานบน เหมาะสมกับโครงการ ขนาดของหองโดยสารที่สามารถรองรับกับความตองการ User ซึ่งจะมีแผง ควบคุมที่อยูในระดับการใชงานที่สะดวก ระบบบันไดเลื่อน(Escalators) มี ความจําเปนในโครงการมากเนื่องจากโครงการมีการกําหนด เสนทางในการเดินทางโดย ใชทางยกระดับดังนั้นอาคารสถานีจึงจําเปนที่จะตองยกตัวอาคาร สูงขึ้นเพื่อลด จุดตัดระหวางระบบเดินรถไฟเดิมกับระบบใหมในพื้นที่ เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงาน เนื่องจากโครงการเปนโครงการขนาดใหญ ซึ่งมีผูใชงานจํานวนมาก จึงมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ ในปริมาณที่สูง ดังนั้นในทางที่ดี โครงการก็มีความเหมาะสมที่จะนําเทคโนโลยีที่สามารถชวย อาคารลดใชพลังงาน เขามาใชกับโครงการ เชน การใชน้ําหมุนเวียน กักเก็บน้ํา หรือการใชแผงโซ ลาเซล อีกทั้งยังรวมไปถึงแนวความคิดในการออกแบบอาคารอีกดวย ระบบการจัดเก็บสินคาดวยหุนยนต เพื่อยกระดับและการจัดการที่เปนระบบ จึงเลือกใชการจัดเก็บสินคาดวยหุนยนต โดยเริ่ม กระบวนการตั้งแตรับสินคาเขามาจนกระทั้งสินคานั้นไดนําออกจําหนาย เปนการลดอัตราจาง พนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากหุนยนตนั้นสามารถทํางานหนักและมี ขอผิดพลาดไดนอยกวามนุษย ขอมูลพื้นฐานโครงการ 2 - 17

Add a comment

Related presentations

Related pages

บทที่1 การวิเคราะห์ ...

บทที่1 การวิเคราะห์ข้อมูล - Free download as PDF File ... 11-13 2 8 96 14-16 5 2 30 ¿ = f 30 ¿ = fx 258
Read more

บทที่ 4 | THESIS 2013 5202705

บทที่ 4. ... F = New Metric Handbook 4.1.1 ... Activity 2 ECO RECOMMEND สำหรับ ...
Read more

บทที่ 14 ฟิสิกส์ ...

บทที่ 14 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ . Download. ... (nuclear stability) 2 (stable nuclide) ...
Read more

สรุป CS 200 บทที่1-4

สรุป บทที่2 ... = 14 8 ระบบ ... ลักษรณ์ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f ในการแสดง ...
Read more

1.

14 15 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 16 14 15 15 14 15 13 15 14 17 14 15 17 16 14 5 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 6 6 3 4 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 1 3 4 4 3 3 4 3 3 ...
Read more

Holzkraft FKS SC 2F 14 Test Tischkreissäge

Holzkraft FKS SC 2 F 14 ... Senden Sie uns weitere Vorschläge für hilfreiche Seiten zum Thema Holzkraft FKS SC2F 14 ...
Read more

14-Tage-Wetter Deutschland - Wettertrend - WetterOnline

14-Tage-Wetter Deutschland. Der Deutschlandtrend wird täglich von der Wetterredaktion von WetterOnline aktualisiert. Im 14-Tage-Wetter beschreibt unsere ...
Read more

˘ˇˆ˙ SchoolDD

˘ˇˆ˙ ˝ ˙˛ ˚ ˜ www.schoolDD.com 2 14.2.1 ... 14.3.2 ˘ 14') '('%$ F, 3 / 1)* 5 9 6, . 3˜ ˙ , ˙3 ˘,6, . 3 ˜ ˙ , ˙ ˛1 )*90E 11
Read more

บทที่ 4

... (Friars Minor Conventual) (O.F.M. Conv) ... บทที่ 14 ... บทที่ 2 ...
Read more