1300 Math Formulas

29 %
71 %
Information about 1300 Math Formulas
Education

Published on March 8, 2014

Author: ajooani

Source: slideshare.net

Description

1300 Math Formulas - Alex Svirin

1300 Math Formulas = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = fp_k= =VVQVNMTTQN= = `çéóêáÖÜí=«=OMMQ=^KpîáêáåK=^ää=oáÖÜíë=oÉëÉêîÉÇK=

= qÜáë=é~ÖÉ=áë=áåíÉåíáçå~ääó=äÉÑí=Ää~åâK= i

Preface = = = = qÜáë= Ü~åÇÄççâ= áë= ~= ÅçãéäÉíÉ= ÇÉëâíçé= êÉÑÉêÉåÅÉ= Ñçê= ëíìÇÉåíë= ~åÇ= ÉåÖáåÉÉêëK= fí= Ü~ë= ÉîÉêóíÜáåÖ= Ñêçã= ÜáÖÜ= ëÅÜççä= ã~íÜ=íç=ã~íÜ=Ñçê=~Çî~åÅÉÇ=ìåÇÉêÖê~Çì~íÉë=áå=ÉåÖáåÉÉêáåÖI= ÉÅçåçãáÅëI=éÜóëáÅ~ä=ëÅáÉåÅÉëI=~åÇ=ã~íÜÉã~íáÅëK=qÜÉ=ÉÄççâ= Åçåí~áåë= ÜìåÇêÉÇë= çÑ= Ñçêãìä~ëI= í~ÄäÉëI= ~åÇ= ÑáÖìêÉë= Ñêçã= kìãÄÉê= pÉíëI= ^äÖÉÄê~I= dÉçãÉíêóI= qêáÖçåçãÉíêóI= j~íêáÅÉë= ~åÇ= aÉíÉêãáå~åíëI= sÉÅíçêëI= ^å~äóíáÅ= dÉçãÉíêóI= `~äÅìäìëI= aáÑÑÉêÉåíá~ä=bèì~íáçåëI=pÉêáÉëI=~åÇ=mêçÄ~Äáäáíó=qÜÉçêóK== qÜÉ= ëíêìÅíìêÉÇ= í~ÄäÉ= çÑ= ÅçåíÉåíëI= äáåâëI= ~åÇ= ä~óçìí= ã~âÉ= ÑáåÇáåÖ= íÜÉ= êÉäÉî~åí= áåÑçêã~íáçå= èìáÅâ= ~åÇ= é~áåäÉëëI= ëç= áí= Å~å=ÄÉ=ìëÉÇ=~ë=~å=ÉîÉêóÇ~ó=çåäáåÉ=êÉÑÉêÉåÅÉ=ÖìáÇÉK=== = = ii

Contents = = = = 1 krj_bo=pbqp= NKN= pÉí=fÇÉåíáíáÉë==1= NKO= pÉíë=çÑ=kìãÄÉêë==5= NKP= _~ëáÅ=fÇÉåíáíáÉë==7= NKQ= `çãéäÉñ=kìãÄÉêë==8= = 2 ^idb_o^= OKN= c~ÅíçêáåÖ=cçêãìä~ë==12= OKO= mêçÇìÅí=cçêãìä~ë==13= OKP= mçïÉêë==14= OKQ= oççíë==15= OKR= içÖ~êáíÜãë==16= OKS= bèì~íáçåë==18= OKT= fåÉèì~äáíáÉë==19= OKU= `çãéçìåÇ=fåíÉêÉëí=cçêãìä~ë==22= = 3 dbljbqov= PKN= oáÖÜí=qêá~åÖäÉ==24= PKO= fëçëÅÉäÉë=qêá~åÖäÉ==27= PKP= bèìáä~íÉê~ä=qêá~åÖäÉ==28= PKQ= pÅ~äÉåÉ=qêá~åÖäÉ==29= PKR= pèì~êÉ==33= PKS= oÉÅí~åÖäÉ==34= PKT= m~ê~ääÉäçÖê~ã==35= PKU= oÜçãÄìë==36= PKV= qê~éÉòçáÇ==37= PKNM= fëçëÅÉäÉë=qê~éÉòçáÇ==38= PKNN= fëçëÅÉäÉë=qê~éÉòçáÇ=ïáíÜ=fåëÅêáÄÉÇ=`áêÅäÉ==40= PKNO= qê~éÉòçáÇ=ïáíÜ=fåëÅêáÄÉÇ=`áêÅäÉ==41= iii

PKNP= háíÉ==42= PKNQ= `óÅäáÅ=nì~Çêáä~íÉê~ä==43= PKNR= q~åÖÉåíá~ä=nì~Çêáä~íÉê~ä==45= PKNS= dÉåÉê~ä=nì~Çêáä~íÉê~ä==46= PKNT= oÉÖìä~ê=eÉñ~Öçå==47= PKNU= oÉÖìä~ê=mçäóÖçå==48= PKNV= `áêÅäÉ==50= PKOM= pÉÅíçê=çÑ=~=`áêÅäÉ==53= PKON= pÉÖãÉåí=çÑ=~=`áêÅäÉ==54= PKOO= `ìÄÉ==55= PKOP= oÉÅí~åÖìä~ê=m~ê~ääÉäÉéáéÉÇ==56= PKOQ= mêáëã==57= PKOR= oÉÖìä~ê=qÉíê~ÜÉÇêçå==58= PKOS= oÉÖìä~ê=móê~ãáÇ==59= PKOT= cêìëíìã=çÑ=~=oÉÖìä~ê=móê~ãáÇ==61= PKOU= oÉÅí~åÖìä~ê=oáÖÜí=tÉÇÖÉ==62= PKOV= mä~íçåáÅ=pçäáÇë==63= PKPM= oáÖÜí=`áêÅìä~ê=`óäáåÇÉê==66= PKPN= oáÖÜí=`áêÅìä~ê=`óäáåÇÉê=ïáíÜ=~å=lÄäáèìÉ=mä~åÉ=c~ÅÉ==68= PKPO= oáÖÜí=`áêÅìä~ê=`çåÉ==69= PKPP= cêìëíìã=çÑ=~=oáÖÜí=`áêÅìä~ê=`çåÉ==70= PKPQ= péÜÉêÉ==72= PKPR= péÜÉêáÅ~ä=`~é==72= PKPS= péÜÉêáÅ~ä=pÉÅíçê==73= PKPT= péÜÉêáÅ~ä=pÉÖãÉåí==74= PKPU= péÜÉêáÅ~ä=tÉÇÖÉ==75= PKPV= bääáéëçáÇ==76= PKQM= `áêÅìä~ê=qçêìë==78= = = 4 qofdlkljbqov= QKN= o~Çá~å=~åÇ=aÉÖêÉÉ=jÉ~ëìêÉë=çÑ=^åÖäÉë==80= QKO= aÉÑáåáíáçåë=~åÇ=dê~éÜë=çÑ=qêáÖçåçãÉíêáÅ=cìåÅíáçåë==81= QKP= páÖåë=çÑ=qêáÖçåçãÉíêáÅ=cìåÅíáçåë==86= QKQ= qêáÖçåçãÉíêáÅ=cìåÅíáçåë=çÑ=`çããçå=^åÖäÉë==87= QKR= jçëí=fãéçêí~åí=cçêãìä~ë==88= iv

QKS= oÉÇìÅíáçå=cçêãìä~ë==89= QKT= mÉêáçÇáÅáíó=çÑ=qêáÖçåçãÉíêáÅ=cìåÅíáçåë==90= QKU= oÉä~íáçåë=ÄÉíïÉÉå=qêáÖçåçãÉíêáÅ=cìåÅíáçåë==90= QKV= ^ÇÇáíáçå=~åÇ=pìÄíê~Åíáçå=cçêãìä~ë==91= QKNM= açìÄäÉ=^åÖäÉ=cçêãìä~ë==92= QKNN= jìäíáéäÉ=^åÖäÉ=cçêãìä~ë==93= QKNO= e~äÑ=^åÖäÉ=cçêãìä~ë==94= QKNP= e~äÑ=^åÖäÉ=q~åÖÉåí=fÇÉåíáíáÉë==94= QKNQ= qê~åëÑçêãáåÖ=çÑ=qêáÖçåçãÉíêáÅ=bñéêÉëëáçåë=íç=mêçÇìÅí==95= QKNR= qê~åëÑçêãáåÖ=çÑ=qêáÖçåçãÉíêáÅ=bñéêÉëëáçåë=íç=pìã==97=== QKNS= mçïÉêë=çÑ=qêáÖçåçãÉíêáÅ=cìåÅíáçåë==98= QKNT= dê~éÜë=çÑ=fåîÉêëÉ=qêáÖçåçãÉíêáÅ=cìåÅíáçåë==99= QKNU= mêáåÅáé~ä=s~äìÉë=çÑ=fåîÉêëÉ=qêáÖçåçãÉíêáÅ=cìåÅíáçåë==102= QKNV= oÉä~íáçåë=ÄÉíïÉÉå=fåîÉêëÉ=qêáÖçåçãÉíêáÅ=cìåÅíáçåë==103= QKOM= qêáÖçåçãÉíêáÅ=bèì~íáçåë==106= QKON= oÉä~íáçåë=íç=eóéÉêÄçäáÅ=cìåÅíáçåë==106= = = 5 j^qof`bp=^ka=abqbojfk^kqp= RKN= aÉíÉêãáå~åíë==107= RKO= mêçéÉêíáÉë=çÑ=aÉíÉêãáå~åíë==109= RKP= j~íêáÅÉë==110= RKQ= léÉê~íáçåë=ïáíÜ=j~íêáÅÉë==111= RKR= póëíÉãë=çÑ=iáåÉ~ê=bèì~íáçåë==114= = = 6 sb`qlop= SKN= sÉÅíçê=`ççêÇáå~íÉë==118= SKO= sÉÅíçê=^ÇÇáíáçå==120= SKP= sÉÅíçê=pìÄíê~Åíáçå==122= SKQ= pÅ~äáåÖ=sÉÅíçêë==122= SKR= pÅ~ä~ê=mêçÇìÅí==123= SKS= sÉÅíçê=mêçÇìÅí==125= SKT= qêáéäÉ=mêçÇìÅí=127= = = 7 ^k^ivqf`=dbljbqov= TKN= låÉ=-aáãÉåëáçå~ä=`ççêÇáå~íÉ=póëíÉã==130= v

TKO= qïç=-aáãÉåëáçå~ä=`ççêÇáå~íÉ=póëíÉã==131= TKP= píê~áÖÜí=iáåÉ=áå=mä~åÉ==139= TKQ= `áêÅäÉ==149= TKR= bääáéëÉ==152= TKS= eóéÉêÄçä~==154= TKT= m~ê~Äçä~==158= TKU= qÜêÉÉ=-aáãÉåëáçå~ä=`ççêÇáå~íÉ=póëíÉã==161= TKV= mä~åÉ==165= TKNM= píê~áÖÜí=iáåÉ=áå=pé~ÅÉ==175= TKNN= nì~ÇêáÅ=pìêÑ~ÅÉë==180= TKNO= péÜÉêÉ==189= = = 8 afccbobkqf^i=`^i`rirp= UKN= cìåÅíáçåë=~åÇ=qÜÉáê=dê~éÜë==191= UKO= iáãáíë=çÑ=cìåÅíáçåë==208= UKP= aÉÑáåáíáçå=~åÇ=mêçéÉêíáÉë=çÑ=íÜÉ=aÉêáî~íáîÉ==209= UKQ= q~ÄäÉ=çÑ=aÉêáî~íáîÉë==211= UKR= eáÖÜÉê=lêÇÉê=aÉêáî~íáîÉë==215= UKS= ^ééäáÅ~íáçåë=çÑ=aÉêáî~íáîÉ==217= UKT= aáÑÑÉêÉåíá~ä==221= UKU= jìäíáî~êá~ÄäÉ=cìåÅíáçåë==222= UKV= aáÑÑÉêÉåíá~ä=léÉê~íçêë==225= = = 9 fkqbdo^i=`^i`rirp= VKN= fåÇÉÑáåáíÉ=fåíÉÖê~ä==227= VKO= fåíÉÖê~äë=çÑ=o~íáçå~ä=cìåÅíáçåë==228= VKP= fåíÉÖê~äë=çÑ=fêê~íáçå~ä=cìåÅíáçåë==231= VKQ= fåíÉÖê~äë=çÑ=qêáÖçåçãÉíêáÅ=cìåÅíáçåë==237= VKR= fåíÉÖê~äë=çÑ=eóéÉêÄçäáÅ=cìåÅíáçåë==241= VKS= fåíÉÖê~äë=çÑ=bñéçåÉåíá~ä=~åÇ=içÖ~êáíÜãáÅ=cìåÅíáçåë==242= VKT= oÉÇìÅíáçå=cçêãìä~ë==243= VKU= aÉÑáåáíÉ=fåíÉÖê~ä==247= VKV= fãéêçéÉê=fåíÉÖê~ä==253= VKNM= açìÄäÉ=fåíÉÖê~ä==257= VKNN= qêáéäÉ=fåíÉÖê~ä==269= vi

VKNO= iáåÉ=fåíÉÖê~ä==275= VKNP= pìêÑ~ÅÉ=fåíÉÖê~ä==285= = = 10 afccbobkqf^i=bnr^qflkp= NMKN= cáêëí=lêÇÉê=lêÇáå~êó=aáÑÑÉêÉåíá~ä=bèì~íáçåë==295= NMKO= pÉÅçåÇ=lêÇÉê=lêÇáå~êó=aáÑÑÉêÉåíá~ä=bèì~íáçåë==298= NMKP= pçãÉ=m~êíá~ä=aáÑÑÉêÉåíá~ä=bèì~íáçåë==302= = = 11 pbofbp= NNKN= ^êáíÜãÉíáÅ=pÉêáÉë==304= NNKO= dÉçãÉíêáÅ=pÉêáÉë==305= NNKP= pçãÉ=cáåáíÉ=pÉêáÉë==305= NNKQ= fåÑáåáíÉ=pÉêáÉë==307= NNKR= mêçéÉêíáÉë=çÑ=`çåîÉêÖÉåí=pÉêáÉë==307= NNKS= `çåîÉêÖÉåÅÉ=qÉëíë==308= NNKT= ^äíÉêå~íáåÖ=pÉêáÉë==310= NNKU= mçïÉê=pÉêáÉë==311= NNKV= aáÑÑÉêÉåíá~íáçå=~åÇ=fåíÉÖê~íáçå=çÑ=mçïÉê=pÉêáÉë==312= NNKNM= q~óäçê=~åÇ=j~Åä~ìêáå=pÉêáÉë==313= NNKNN= mçïÉê=pÉêáÉë=bñé~åëáçåë=Ñçê=pçãÉ=cìåÅíáçåë==314= NNKNO= _áåçãá~ä=pÉêáÉë==316= NNKNP= cçìêáÉê=pÉêáÉë==316= = = 12 mol_^_fifqv= NOKN= mÉêãìí~íáçåë=~åÇ=`çãÄáå~íáçåë==318= NOKO= mêçÄ~Äáäáíó=cçêãìä~ë==319= = = = = = vii

= qÜáë=é~ÖÉ=áë=áåíÉåíáçå~ääó=äÉÑí=Ää~åâK= = viii

Chapter 1 Number Sets = = = = 1.1 Set Identities = pÉíëW=^I=_I=`= råáîÉêë~ä=ëÉíW=f= `çãéäÉãÉåí=W= ^′ = mêçéÉê=ëìÄëÉíW= ^ ⊂ _ == bãéíó=ëÉíW= ∅ = råáçå=çÑ=ëÉíëW= ^ ∪ _ = fåíÉêëÉÅíáçå=çÑ=ëÉíëW= ^ ∩ _ = aáÑÑÉêÉåÅÉ=çÑ=ëÉíëW= ^ y _ = = = 1. = 2. = 3. 4. 5. ^ ⊂ f= ^ ⊂ ^= ^ = _ =áÑ= ^ ⊂ _ =~åÇ= _ ⊂ ^ .= = bãéíó=pÉí= ∅⊂^= = råáçå=çÑ=pÉíë== ` = ^ ∪ _ = {ñ ö ñ ∈ ^ çê ñ ∈ _}= = 1

CHAPTER 1. NUMBER SETS = ===== = Figure 1. 6. = 7. = 8. = `çããìí~íáîáíó= ^∪_ = _∪^= ^ëëçÅá~íáîáíó= ^ ∪ (_ ∪ ` ) = (^ ∪ _ ) ∪ ` = fåíÉêëÉÅíáçå=çÑ=pÉíë= ` = ^ ∪ _ = {ñ ö ñ ∈ ^ ~åÇ ñ ∈ _} = = = ===== = Figure 2. 9. = 10. = = `çããìí~íáîáíó= ^∩_ = _∩^= ^ëëçÅá~íáîáíó= ^ ∩ (_ ∩ ` ) = (^ ∩ _ ) ∩ ` = = 2

CHAPTER 1. NUMBER SETS 11. = 12. = 13. = 14. aáëíêáÄìíáîáíó= ^ ∪ (_ ∩ ` ) = (^ ∪ _ ) ∩ (^ ∪ ` ) I= ^ ∩ (_ ∪ ` ) = (^ ∩ _ ) ∪ (^ ∩ ` ) K= fÇÉãéçíÉåÅó= ^ ∩ ^ = ^ I== ^∪^ = ^= açãáå~íáçå= ^ ∩ ∅ = ∅ I= ^∪f= f= fÇÉåíáíó= ^ ∪ ∅ = ^ I== ^∩f= ^ = 15. 16. 17. 18. `çãéäÉãÉåí= ^′ = {ñ ∈ f ö ñ ∉ ^} = `çãéäÉãÉåí=çÑ=fåíÉêëÉÅíáçå=~åÇ=råáçå ^ ∪ ^′ = f I== ^ ∩ ^′ = ∅ = = aÉ=jçêÖ~å∞ë=i~ïë (^ ∪ _ )′ = ^′ ∩ _′ I== (^ ∩ _ )′ = ^′ ∪ _′ = = aáÑÑÉêÉåÅÉ=çÑ=pÉíë ` = _ y ^ = {ñ ö ñ ∈ _ ~åÇ ñ ∉ ^} = = 3

CHAPTER 1. NUMBER SETS = ===== = Figure 3. = 19. _ y ^ = _ y (^ ∩ _ ) = 20. _ y ^ = _ ∩ ^′ 21. ^y^=∅ 22. ^ y _ = ^ =áÑ= ^ ∩ _ = ∅ . = = = ===== = Figure 4. = 23. (^ y _) ∩ ` = (^ ∩ `) y (_ ∩ `) 24. ^′ = f y ^ 25. `~êíÉëá~å=mêçÇìÅí ` = ^ × _ = {(ñ I ó ) ö ñ ∈ ^ ~åÇ ó ∈ _} = = 4 =

CHAPTER 1. NUMBER SETS 1.2 Sets of Numbers = 26. 27. = 28. = 29. = 30. k~íìê~ä=åìãÄÉêëW=k= tÜçäÉ=åìãÄÉêëW= kM = fåíÉÖÉêëW=w= mçëáíáîÉ=áåíÉÖÉêëW= w + = kÉÖ~íáîÉ=áåíÉÖÉêëW= w − = o~íáçå~ä=åìãÄÉêëW=n= oÉ~ä=åìãÄÉêëW=o== `çãéäÉñ=åìãÄÉêëW=`== = = k~íìê~ä=kìãÄÉêë `çìåíáåÖ=åìãÄÉêëW k = {NI OI PI K} K= tÜçäÉ=kìãÄÉêë `çìåíáåÖ=åìãÄÉêë=~åÇ=òÉêçW= k M = {MI NI OI PI K} K= fåíÉÖÉêë tÜçäÉ=åìãÄÉêë=~åÇ=íÜÉáê=çééçëáíÉë=~åÇ=òÉêçW= w + = k = {NI OI PI K}I= w − = {KI − PI − OI − N} I= w = w − ∪ {M} ∪ w + = {KI − PI − OI − NI MI NI OI PI K} K= o~íáçå~ä=kìãÄÉêë oÉéÉ~íáåÖ=çê=íÉêãáå~íáåÖ=ÇÉÅáã~äëW== ~   n = ñ ö ñ = ~åÇ ~ ∈ w ~åÇ Ä ∈ w ~åÇ Ä ≠ M K= Ä   fêê~íáçå~ä=kìãÄÉêë kçåêÉéÉ~íáåÖ=~åÇ=åçåíÉêãáå~íáåÖ=ÇÉÅáã~äëK = 5

CHAPTER 1. NUMBER SETS 31. oÉ~ä=kìãÄÉêë== råáçå=çÑ=ê~íáçå~ä=~åÇ=áêê~íáçå~ä=åìãÄÉêëW=oK= = 32. `çãéäÉñ=kìãÄÉêë ` = {ñ + áó ö ñ ∈ o ~åÇ ó ∈ o}I== ïÜÉêÉ=á=áë=íÜÉ=áã~Öáå~êó=ìåáíK = 33. k⊂ w⊂n⊂ o ⊂ `= = === = = Figure 5. = = = = = = 6

CHAPTER 1. NUMBER SETS 1.3 Basic Identities = oÉ~ä=åìãÄÉêëW=~I=ÄI=Å= = = 34. ^ÇÇáíáîÉ=fÇÉåíáíó= ~+M=~ = = 35. ^ÇÇáíáîÉ=fåîÉêëÉ= ~ + (− ~ ) = M = = 36. `çããìí~íáîÉ=çÑ=^ÇÇáíáçå= ~ +Ä= Ä+~ = 37. ^ëëçÅá~íáîÉ=çÑ=^ÇÇáíáçå= (~ + Ä) + Å = ~ + (Ä + Å ) = = = 38. aÉÑáåáíáçå=çÑ=pìÄíê~Åíáçå= ~ − Ä = ~ + (− Ä) = = 39. = 40. 41. 42. jìäíáéäáÅ~íáîÉ=fÇÉåíáíó= ~ ⋅N = ~ = jìäíáéäáÅ~íáîÉ=fåîÉêëÉ= N ~ ⋅ = N I= ~ ≠ M ~ = jìäíáéäáÅ~íáçå=qáãÉë=M ~ ⋅M = M = `çããìí~íáîÉ=çÑ=jìäíáéäáÅ~íáçå= ~ ⋅Ä = Ä⋅~ = = 7

CHAPTER 1. NUMBER SETS 43. ^ëëçÅá~íáîÉ=çÑ=jìäíáéäáÅ~íáçå= (~ ⋅ Ä)⋅ Å = ~ ⋅ (Ä ⋅ Å ) = aáëíêáÄìíáîÉ=i~ï= ~ (Ä + Å ) = ~Ä + ~Å = 44. = 45. aÉÑáåáíáçå=çÑ=aáîáëáçå= ~ N = ~⋅ = Ä Ä = = = 1.4 Complex Numbers = k~íìê~ä=åìãÄÉêW=å= fã~Öáå~êó=ìåáíW=á= `çãéäÉñ=åìãÄÉêW=ò= oÉ~ä=é~êíW=~I=Å= fã~Öáå~êó=é~êíW=ÄáI=Çá= jçÇìäìë=çÑ=~=ÅçãéäÉñ=åìãÄÉêW=êI= êN I= êO = ^êÖìãÉåí=çÑ=~=ÅçãéäÉñ=åìãÄÉêW= ϕ I= ϕN I= ϕO = = = 46. = 47. = 48. áN = á = á O = −N = á P = −á = áQ = N= áR = á = á S = −N = á T = −á = áU = N = á Q å +N = á = á Q å+ O = −N = á Q å + P = −á = á Qå = N = ò = ~ + Äá = `çãéäÉñ=mä~åÉ= = 8

CHAPTER 1. NUMBER SETS = ===== = Figure 6. = 49. = 50. = 51. = (~ + Äá ) − (Å + Çá ) = (~ − Å ) + (Ä − Ç)á = (~ + Äá )(Å + Çá ) = (~Å − ÄÇ ) + (~Ç + ÄÅ )á = ~ + Äá ~Å + ÄÇ ÄÅ − ~Ç = + ⋅á = Å + Çá Å O + Ç O Å O + Ç O 52. = 53. (~ + Äá ) + (Å + Çá ) = (~ + Å ) + (Ä + Ç )á = `çåàìÖ~íÉ=`çãéäÉñ=kìãÄÉêë= ||||||| ~ + Äá = ~ − Äá = = 54. ~ = ê Åçë ϕ I= Ä = ê ëáå ϕ == = 9

CHAPTER 1. NUMBER SETS = = Figure 7. 55. = 56. = mçä~ê=mêÉëÉåí~íáçå=çÑ=`çãéäÉñ=kìãÄÉêë= ~ + Äá = ê(Åçë ϕ + á ëáå ϕ) = jçÇìäìë=~åÇ=^êÖìãÉåí=çÑ=~=`çãéäÉñ=kìãÄÉê= fÑ= ~ + Äá =áë=~=ÅçãéäÉñ=åìãÄÉêI=íÜÉå= ê = ~ O + ÄO =EãçÇìäìëFI== Ä ϕ = ~êÅí~å =E~êÖìãÉåíFK= ~ = 57. = 58. mêçÇìÅí=áå=mçä~ê=oÉéêÉëÉåí~íáçå= ò N ⋅ ò O = êN (Åçë ϕN + á ëáå ϕN ) ⋅ êO (Åçë ϕO + á ëáå ϕO ) = = êNêO [Åçë(ϕN + ϕO ) + á ëáå(ϕN + ϕO )] = `çåàìÖ~íÉ=kìãÄÉêë=áå=mçä~ê=oÉéêÉëÉåí~íáçå= ||||||||||||||||||||| ê(Åçë ϕ + á ëáå ϕ) = ê[Åçë(− ϕ) + á ëáå(− ϕ)] = = 59. fåîÉêëÉ=çÑ=~=`çãéäÉñ=kìãÄÉê=áå=mçä~ê=oÉéêÉëÉåí~íáçå= N N = [Åçë(− ϕ) + á ëáå(− ϕ)] = ê(Åçë ϕ + á ëáå ϕ) ê 10

CHAPTER 1. NUMBER SETS 60. = 61. = 62. = 63. = 64. nìçíáÉåí=áå=mçä~ê=oÉéêÉëÉåí~íáçå= ò N êN (Åçë ϕN + á ëáå ϕN ) êN = [Åçë(ϕN − ϕO ) + á ëáå(ϕN − ϕO )] = = ò O êO (Åçë ϕO + á ëáå ϕO ) êO mçïÉê=çÑ=~=`çãéäÉñ=kìãÄÉê= å ò å = [ê(Åçë ϕ + á ëáå ϕ)] = ê å [Åçë(åϕ) + á ëáå(åϕ)] = cçêãìä~=±aÉ=jçáîêÉ≤= (Åçë ϕ + á ëáå ϕ)å = Åçë(åϕ) + á ëáå(åϕ) = kíÜ=oççí=çÑ=~=`çãéäÉñ=kìãÄÉê= ϕ + Oπâ ϕ + Oπâ   å ò = å ê(Åçë ϕ + á ëáå ϕ) = å ê  Åçë + á ëáå  I== å å   ïÜÉêÉ== â = MI NI OI KI å − N K== bìäÉê∞ë=cçêãìä~= É áñ = Åçë ñ + á ëáå ñ = = = 11

Chapter 2 Algebra = = = = 2.1 Factoring Formulas = oÉ~ä=åìãÄÉêëW=~I=ÄI=Å== k~íìê~ä=åìãÄÉêW=å= = = 65. = 66. = 67. = 68. = 69. = 70. = 71. = 72. ~ O − ÄO = (~ + Ä)(~ − Ä) = ~ P − ÄP = (~ − Ä)(~ O + ~Ä + ÄO ) = ~ P + ÄP = (~ + Ä)(~ O − ~Ä + ÄO ) = ~ Q − ÄQ = (~ O − ÄO )(~ O + ÄO ) = (~ − Ä)(~ + Ä)(~ O + ÄO ) = ~ R − ÄR = (~ − Ä)(~ Q + ~ P Ä + ~ O ÄO + ~ÄP + ÄQ ) = ~ R + ÄR = (~ + Ä)(~ Q − ~ P Ä + ~ O ÄO − ~ÄP + ÄQ ) = fÑ=å=áë=çÇÇI=íÜÉå= ~ å + Äå = (~ + Ä)(~ å−N − ~ å −O Ä + ~ å −P ÄO − K − ~Äå −O + Äå −N ) K== fÑ=å=áë=ÉîÉåI=íÜÉå== ~ å − Äå = (~ − Ä)(~ å −N + ~ å −O Ä + ~ å −P ÄO + K + ~Äå−O + Äå −N ) I== 12

CHAPTER 2. ALGEBRA ~ å + Äå = (~ + Ä)(~ å−N − ~ å −O Ä + ~ å −P ÄO − K + ~Äå−O − Äå −N ) K= = = = 2.2 Product Formulas 73. = 74. = 75. = 76. = 77. = 78. = 79. = 80. = 81. oÉ~ä=åìãÄÉêëW=~I=ÄI=Å== tÜçäÉ=åìãÄÉêëW=åI=â= = = (~ − Ä)O = ~ O − O~Ä + ÄO = (~ + Ä)O = ~ O + O~Ä + ÄO = (~ − Ä)P = ~ P − P~ O Ä + P~ÄO − ÄP = (~ + Ä)P = ~ P + P~ OÄ + P~ÄO + ÄP = (~ − Ä)Q = ~ Q − Q~ P Ä + S~ O ÄO − Q~ÄP + ÄQ = (~ + Ä)Q = ~ Q + Q~ P Ä + S~ OÄO + Q~ÄP + ÄQ = _áåçãá~ä=cçêãìä~= (~ + Ä)å = å` M~ å + å`N~ å−NÄ + å` O~ å−OÄO + K + å` å−N~Äå−N + å` å Äå I å> ïÜÉêÉ= å ` â = =~êÉ=íÜÉ=Äáåçãá~ä=ÅçÉÑÑáÅáÉåíëK= â> (å − â )> (~ + Ä + Å )O = ~ O + ÄO + Å O + O~Ä + O~Å + OÄÅ = (~ + Ä + Å + K + ì + î )O = ~ O + ÄO + Å O + K + ì O + î O + = + O(~Ä + ~Å + K + ~ì + ~î + ÄÅ + K + Äì + Äî + K + ìî ) = 13

CHAPTER 2. ALGEBRA 2.3 Powers = _~ëÉë=EéçëáíáîÉ=êÉ~ä=åìãÄÉêëFW=~I=Ä== mçïÉêë=Eê~íáçå~ä=åìãÄÉêëFW=åI=ã= = = ~ ã ~ å = ~ ã+å = 82. = 83. ~ã = ~ ã −å = å ~ = 84. = (~Ä)ã = ~ ã Äã = 85. ~ã ~   = ã = Ä  Ä ã = 86. = 87. = 88. = (~ ) ã å = ~ ãå = ~ M = N I= ~ ≠ M = ~N = N = ~ −ã = 89. N = ~ã = ã å ~ = å ~ã = 90. = = = = = 14

CHAPTER 2. ALGEBRA 2.4 Roots = 91. = _~ëÉëW=~I=Ä== mçïÉêë=Eê~íáçå~ä=åìãÄÉêëFW=åI=ã= ~ I Ä ≥ M =Ñçê=ÉîÉå=êççíë=E å = Oâ I= â ∈ k F= = = å ~Ä = å ~ å Ä = 92. = å ~ ã Ä = åã ~ ã Äå = 93. å ~ å~ = I= Ä ≠ M = Ä åÄ = 94. = 95. = 96. = ~ åã ~ ã åã ~ ã I= Ä ≠ M K= = = ã Äå Ä åã Äå å (~ ) å ã ( ~) å å é = å ~ ãé = =~= åé 97. = å ~ã = 98. = å ~ =~ = 99. = ã å 100. = ã å ã ~ = ãå ~ = ( ~) å ~ ãé = ã = å ~ã = 15

CHAPTER 2. ALGEBRA N å ~ å −N = I= ~ ≠ M K= å ~ ~ 101. = ~± Ä = 102. ~ + ~O − Ä ~ − ~O − Ä ± = O O = N ~m Ä = = ~−Ä ~± Ä 103. = = = 2.5 Logarithms = 104. 105. 106. 107. 108. 109. mçëáíáîÉ=êÉ~ä=åìãÄÉêëW=ñI=óI=~I=ÅI=â= k~íìê~ä=åìãÄÉêW=å== = = aÉÑáåáíáçå=çÑ=içÖ~êáíÜã= ó = äçÖ ~ ñ =áÑ=~åÇ=çåäó=áÑ= ñ = ~ ó I= ~ > M I= ~ ≠ N K= = äçÖ ~ N = M = = äçÖ ~ ~ = N = = − ∞ áÑ ~ > N äçÖ ~ M =  = + ∞ áÑ ~ < N = äçÖ ~ (ñó ) = äçÖ ~ ñ + äçÖ ~ ó = = ñ äçÖ ~ = äçÖ ~ ñ − äçÖ ~ ó = ó 16

CHAPTER 2. ALGEBRA 110. äçÖ ~ (ñ å ) = å äçÖ ~ ñ = = N 111. äçÖ ~ å ñ = äçÖ ~ ñ = å = äçÖ Å ñ 112. äçÖ ~ ñ = = äçÖ Å ñ ⋅ äçÖ ~ Å I= Å > M I= Å ≠ N K= äçÖ Å ~ = N 113. äçÖ ~ Å = = äçÖ Å ~ = 114. ñ = ~ äçÖ ~ ñ = = 115. içÖ~êáíÜã=íç=_~ëÉ=NM= äçÖ NM ñ = äçÖ ñ = = 116. k~íìê~ä=içÖ~êáíÜã= äçÖ É ñ = äå ñ I== â  N ïÜÉêÉ= É = äáã N +  = OKTNUOUNUOUK = â →∞  â = N 117. äçÖ ñ = äå ñ = MKQPQOVQ äå ñ = äå NM = N 118. äå ñ = äçÖ ñ = OKPMORUR äçÖ ñ = äçÖ É = = = = = 17

CHAPTER 2. ALGEBRA 2.6 Equations = oÉ~ä=åìãÄÉêëW=~I=ÄI=ÅI=éI=èI=ìI=î= pçäìíáçåëW= ñ N I= ñ O I= ó N I= ó O I= ó P = = = 119. iáåÉ~ê=bèì~íáçå=áå=låÉ=s~êá~ÄäÉ= Ä ~ñ + Ä = M I= ñ = − K== ~ = 120. nì~Çê~íáÅ=bèì~íáçå= − Ä ± ÄO − Q~Å ~ñ + Äñ + Å = M I= ñ NI O = K= O~ = 121. aáëÅêáãáå~åí= a = ÄO − Q~Å = = 122. sáÉíÉ∞ë=cçêãìä~ë= fÑ= ñ O + éñ + è = M I=íÜÉå== ñ N + ñ O = −é K=  ñ Nñ O = è  = Ä 123. ~ñ O + Äñ = M I= ñ N = M I= ñ O = − K= ~ = Å 124. ~ñ O + Å = M I= ñ NI O = ± − K= ~ = 125. `ìÄáÅ=bèì~íáçåK=`~êÇ~åç∞ë=cçêãìä~K== ó P + éó + è = M I== O 18

CHAPTER 2. ALGEBRA ó N = ì + î I= ó OI P = − N (ì + î ) ± P (ì + î ) á I== O O ïÜÉêÉ== O ì=P − O O O è è è  é  è  é +   +   I= î = P − −   +   K== O O  O P  O P = = 2.7 Inequalities s~êá~ÄäÉëW=ñI=óI=ò= ~ I ÄI ÅI Ç oÉ~ä=åìãÄÉêëW=  I=ãI=å= ~N I ~ O I ~ P I KI ~ å aÉíÉêãáå~åíëW=aI= añ I= aó I= aò == = = 126. fåÉèì~äáíáÉëI=fåíÉêî~ä=kçí~íáçåë=~åÇ=dê~éÜë== = fåÉèì~äáíó= fåíÉêî~ä=kçí~íáçå= dê~éÜ= [~I Ä]= ~ ≤ ñ ≤ Ä= ~ < ñ ≤ Ä= (~I Ä] = = ~ ≤ ñ < Ä= [~I Ä) = = ~ < ñ < Ä= (~I Ä) = = − ∞ < ñ ≤ Ä I= ñ≤Ä= − ∞ < ñ < Ä I= ñ<Ä= ~ ≤ ñ < ∞ I= ñ≥~= ~ < ñ < ∞ I= ñ >~= (− ∞I Ä] = = = (− ∞I Ä) = = [~I ∞ ) = = (~I ∞ ) = = 19

CHAPTER 2. ALGEBRA 127. = 128. = 129. = 130. = 131. = 132. = 133. = fÑ= ~ > Ä I=íÜÉå= Ä < ~ K= fÑ= ~ > Ä I=íÜÉå= ~ − Ä > M =çê= Ä − ~ < M K= fÑ= ~ > Ä I=íÜÉå= ~ + Å > Ä + Å K= fÑ= ~ > Ä I=íÜÉå= ~ − Å > Ä − Å K= fÑ= ~ > Ä =~åÇ= Å > Ç I=íÜÉå= ~ + Å > Ä + Ç K= fÑ= ~ > Ä =~åÇ= Å > Ç I=íÜÉå= ~ − Ç > Ä − Å K= fÑ= ~ > Ä =~åÇ= ã > M I=íÜÉå= ã~ > ãÄ K= 134. fÑ= ~ > Ä =~åÇ= ã > M I=íÜÉå= ~ Ä > K= ã ã = 135. fÑ= ~ > Ä =~åÇ= ã < M I=íÜÉå= ã~ < ãÄ K= = ~ Ä 136. fÑ= ~ > Ä =~åÇ= ã < M I=íÜÉå= < K= ã ã = 137. fÑ= M < ~ < Ä =~åÇ= å > M I=íÜÉå= ~ å < Äå K= = 138. fÑ= M < ~ < Ä =~åÇ= å < M I=íÜÉå= ~ å > Äå K= = 139. fÑ= M < ~ < Ä I=íÜÉå= å ~ < å Ä K= = ~+Ä I== 140. ~Ä ≤ O ïÜÉêÉ= ~ > M =I= Ä > M X=~å=Éèì~äáíó=áë=î~äáÇ=çåäó=áÑ= ~ = Ä K== = N 141. ~ + ≥ O I=ïÜÉêÉ= ~ > M X=~å=Éèì~äáíó=í~âÉë=éä~ÅÉ=çåäó=~í= ~ = N K= ~ 20

CHAPTER 2. ALGEBRA 142. å ~N~ O K~ å ≤ ~N + ~ O + K + ~ å I=ïÜÉêÉ= ~N I ~ O I KI ~ å > M K= å = Ä 143. fÑ= ~ñ + Ä > M =~åÇ= ~ > M I=íÜÉå= ñ > − K= ~ = Ä 144. fÑ= ~ñ + Ä > M =~åÇ= ~ < M I=íÜÉå= ñ < − K== ~ = 145. ~ñ O + Äñ + Å > M = = = ~ > M= = = = = a>M= = = = a=M= = = = a<M= = ñ < ñ N I= ñ > ñ O = = ñ N < ñ I= ñ > ñ N = = = −∞< ñ <∞= = 21 ~ <M= = = ñN < ñ < ñ O = = ñ ∈∅ = = = ñ ∈∅ = = = =

CHAPTER 2. ALGEBRA ~+Ä ≤ ~ + Ä = 146. = 147. = 148. = 149. = 150. = fÑ= ñ < ~ I=íÜÉå= − ~ < ñ < ~ I=ïÜÉêÉ= ~ > M K= fÑ= ñ > ~ I=íÜÉå= ñ < −~ =~åÇ= ñ > ~ I=ïÜÉêÉ= ~ > M K= fÑ= ñ O < ~ I=íÜÉå= ñ < ~ I=ïÜÉêÉ= ~ > M K= fÑ= ñ O > ~ I=íÜÉå= ñ > ~ I=ïÜÉêÉ= ~ > M K= 151. fÑ= = Ñ (ñ ) ⋅ Ö (ñ ) > M Ñ (ñ ) > M I=íÜÉå=  K= Ö (ñ ) Ö (ñ ) ≠ M Ñ (ñ ) ⋅ Ö (ñ ) < M Ñ (ñ ) < M I=íÜÉå=  K= Ö (ñ ) Ö (ñ ) ≠ M 152. = = = 2.8 Compound Interest Formulas = cìíìêÉ=î~äìÉW=^= fåáíá~ä=ÇÉéçëáíW=`= ^ååì~ä=ê~íÉ=çÑ=áåíÉêÉëíW=ê= kìãÄÉê=çÑ=óÉ~êë=áåîÉëíÉÇW=í= kìãÄÉê=çÑ=íáãÉë=ÅçãéçìåÇÉÇ=éÉê=óÉ~êW=å= = = 153. dÉåÉê~ä=`çãéçìåÇ=fåíÉêÉëí=cçêãìä~= åí  ê ^ = ` N +  =  å = 22

CHAPTER 2. ALGEBRA 154. páãéäáÑáÉÇ=`çãéçìåÇ=fåíÉêÉëí=cçêãìä~= fÑ=áåíÉêÉëí=áë=ÅçãéçìåÇÉÇ=çåÅÉ=éÉê=óÉ~êI=íÜÉå=íÜÉ=éêÉîáçìë= Ñçêãìä~=ëáãéäáÑáÉë=íçW= í ^ = `(N + ê ) K= = 155. `çåíáåìçìë=`çãéçìåÇ=fåíÉêÉëí= fÑ=áåíÉêÉëí=áë=ÅçãéçìåÇÉÇ=Åçåíáåì~ääó=E å → ∞ FI=íÜÉå== ^ = `É êí K= = = 23

Chapter 3 Geometry = = = = 3.1 Right Triangle = iÉÖë=çÑ=~=êáÖÜí=íêá~åÖäÉW=~I=Ä= eóéçíÉåìëÉW=Å= ^äíáíìÇÉW=Ü= jÉÇá~åëW= ã ~ I= ã Ä I= ã Å = ^åÖäÉëW= α I β = o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= ^êÉ~W=p= = = = = Figure 8. = 156. α + β = VM° = = 24

CHAPTER 3. GEOMETRY 157. ëáå α = ~ = Åçë β = Å = 158. Åçë α = Ä = ëáå β = Å = 159. í~å α = ~ = Åçí β = Ä = Ä 160. Åçí α = = í~å β = ~ = Å 161. ëÉÅ α = = Åçë ÉÅ β = Ä = 162. Åçë ÉÅ α = Å = ëÉÅ β = ~ = 163. móíÜ~ÖçêÉ~å=qÜÉçêÉã= ~ O + ÄO = Å O = = 164. ~ = ÑÅ I= Ä = ÖÅ I== ïÜÉêÉ= Ñ= ~åÇ= Å= ~êÉ= éêçàÉÅíáçåë= çÑ= íÜÉ= äÉÖë= ~= ~åÇ= ÄI= êÉëéÉÅíáîÉäóI=çåíç=íÜÉ=ÜóéçíÉåìëÉ=ÅK= = O = O = ===== Figure 9. = 25

CHAPTER 3. GEOMETRY 165. Ü O = ÑÖ I=== ïÜÉêÉ=Ü=áë=íÜÉ=~äíáíìÇÉ=Ñêçã=íÜÉ=êáÖÜí=~åÖäÉK== = O O ~ Ä 166. ã O = ÄO − I= ã O = ~ O − I=== ~ Ä Q Q ïÜÉêÉ= ã ~ =~åÇ= ã Ä =~êÉ=íÜÉ=ãÉÇá~åë=íç=íÜÉ=äÉÖë=~=~åÇ=ÄK== = = = Figure 10. = Å 167. ã Å = I== O ïÜÉêÉ= ã Å =áë=íÜÉ=ãÉÇá~å=íç=íÜÉ=ÜóéçíÉåìëÉ=ÅK= = Å 168. o = = ã Å = O = ~ +Ä−Å ~Ä = = 169. ê = O ~ +Ä+Å = 170. ~Ä = ÅÜ = = = 26

CHAPTER 3. GEOMETRY 171. p = ~Ä ÅÜ = = O O = = = 3.2 Isosceles Triangle = _~ëÉW=~= iÉÖëW=Ä= _~ëÉ=~åÖäÉW= β = sÉêíÉñ=~åÖäÉW= α = ^äíáíìÇÉ=íç=íÜÉ=Ä~ëÉW=Ü= mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = = = Figure 11. = 172. β = VM° − α = O = 173. Ü O = ÄO − O ~ = Q 27

CHAPTER 3. GEOMETRY 174. i = ~ + OÄ = = 175. p = O ~Ü Ä = ëáå α = O O = = = 3.3 Equilateral Triangle = páÇÉ=çÑ=~=Éèìáä~íÉê~ä=íêá~åÖäÉW=~= ^äíáíìÇÉW=Ü= o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = = = Figure 12. = 176. Ü = ~ P = O = 28

CHAPTER 3. GEOMETRY O ~ P = 177. o = Ü = P P = N ~ P o = = 178. ê = Ü = P S O = 179. i = P~ = = 180. p = O ~Ü ~ P = = O Q = = = 3.4 Scalene Triangle E^=íêá~åÖäÉ=ïáíÜ=åç=íïç=ëáÇÉë=Éèì~äF= = = páÇÉë=çÑ=~=íêá~åÖäÉW=~I=ÄI=Å= ~ +Ä+Å == pÉãáéÉêáãÉíÉêW= é = O ^åÖäÉë=çÑ=~=íêá~åÖäÉW= αI βI γ = ^äíáíìÇÉë=íç=íÜÉ=ëáÇÉë=~I=ÄI=ÅW= Ü ~ I Ü Ä I Ü Å = jÉÇá~åë=íç=íÜÉ=ëáÇÉë=~I=ÄI=ÅW= ã ~ I ã Ä I ã Å = _áëÉÅíçêë=çÑ=íÜÉ=~åÖäÉë= αI βI γ W= í ~ I í Ä I í Å = o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= ^êÉ~W=p= = = 29

CHAPTER 3. GEOMETRY = ===== = Figure 13. = 181. α + β + γ = NUM° = 182. ~ + Ä > Å I== Ä + Å > ~ I== ~ + Å > Ä K= = 183. ~ − Ä < Å I== Ä − Å < ~ I== ~ − Å < Ä K= = = 184. jáÇäáåÉ= ~ è = I= è öö ~ K= O = = = ===== Figure 14. = 30

CHAPTER 3. GEOMETRY 185. i~ï=çÑ=`çëáåÉë= ~ O = ÄO + Å O − OÄÅ Åçë α I= ÄO = ~ O + Å O − O~Å Åçë β I= Å O = ~ O + ÄO − O~Ä Åçë γ K= = 186. i~ï=çÑ=páåÉë= ~ Ä Å = = = Oo I== ëáå α ëáå β ëáå γ ïÜÉêÉ=o=áë=íÜÉ=ê~Çáìë=çÑ=íÜÉ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉK== = ~ Ä Å ÄÅ ~Å ~Ä ~ÄÅ = = = = = = 187. o = = O ëáå α O ëáå β O ëáå γ OÜ ~ OÜ Ä OÜ Å Qp = (é − ~ )(é − Ä)(é − Å ) I== 188. ê O = é N N N N = + + K= ê Ü~ ÜÄ ÜÅ = (é − Ä)(é − Å ) I= α 189. ëáå = O ÄÅ Åçë α é(é − ~ ) I= = O ÄÅ í~å α = O (é − Ä)(é − Å ) K= é(é − ~ ) = O 190. Ü ~ = é(é − ~ )(é − Ä)(é − Å ) I= ~ O é(é − ~ )(é − Ä)(é − Å ) I= ÜÄ = Ä O ÜÅ = é(é − ~ )(é − Ä)(é − Å ) K= Å 31

CHAPTER 3. GEOMETRY 191. Ü ~ = Ä ëáå γ = Å ëáå β I= Ü Ä = ~ ëáå γ = Å ëáå α I= Ü Å = ~ ëáå β = Ä ëáå α K= = Ä +Å ~ − I== O Q O O ~ + Å ÄO ãO = − I== Ä O Q O O ~ + Ä ÅO O ãÅ = − K= O Q 192. ã O = ~ O O O = = = ===== Figure 15. = O O O 193. ^j = ã ~ I= _j = ã Ä I= `j = ã Å =EcáÖKNRFK= P P P = QÄÅé(é − ~ ) 194. í O = I== ~ (Ä + Å )O Q~Åé(é − Ä) íO = I== Ä (~ + Å )O Q~Äé(é − Å ) íO = K= Å (~ + Ä)O = 32

CHAPTER 3. GEOMETRY ~Ü ~ ÄÜ Ä ÅÜ Å = = I== O O O ~Ä ëáå γ ~Å ëáå β ÄÅ ëáå α I== p= = = O O O p = é(é − ~ )(é − Ä)(é − Å ) =EeÉêçå∞ë=cçêãìä~FI= p = éê I== ~ÄÅ p= I= Qo p = Oo O ëáå α ëáå β ëáå γ I= α β γ p = éO í~å í~å í~å K= O O O 195. p = = = = 3.5 Square páÇÉ=çÑ=~=ëèì~êÉW=~= aá~Öçå~äW=Ç= o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = = Figure 16. 33

CHAPTER 3. GEOMETRY 196. Ç = ~ O == = 197. o = Ç ~ O = = O O = ~ 198. ê = = O 199. i = Q~ = = = 200. p = ~ = = = = O 3.6 Rectangle = páÇÉë=çÑ=~=êÉÅí~åÖäÉW=~I=Ä= aá~Öçå~äW=Ç= o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = = = Figure 17. = 201. Ç = ~ O + ÄO == 34

CHAPTER 3. GEOMETRY 202. o = Ç = O = 203. i = O(~ + Ä) = = 204. p = ~Ä = = = = 3.7 Parallelogram = páÇÉë=çÑ=~=é~ê~ääÉäçÖê~ãW=~I=Ä= aá~Öçå~äëW= ÇN I Ç O = `çåëÉÅìíáîÉ=~åÖäÉëW= αI β = ^åÖäÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=Çá~Öçå~äëW= ϕ = ^äíáíìÇÉW=Ü== mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = = ===== = Figure 18. = 205. α + β = NUM° = 206. Ç + Ç = O(~ + Ä ) = O N O O O = O = 35

CHAPTER 3. GEOMETRY 207. Ü = Ä ëáå α = Ä ëáå β = 208. i = O(~ + Ä) = 209. p = ~Ü = ~Ä ëáå α I== N p = ÇNÇ O ëáå ϕ K= O = = = = = 3.8 Rhombus = páÇÉ=çÑ=~=êÜçãÄìëW=~= aá~Öçå~äëW= ÇN I Ç O = `çåëÉÅìíáîÉ=~åÖäÉëW= αI β = ^äíáíìÇÉW=e= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = = = ===== Figure 19. = 36

CHAPTER 3. GEOMETRY 210. α + β = NUM° = = 211. Ç + Ç = Q~ = O N O O O = 212. Ü = ~ ëáå α = ÇNÇ O = O~ = Ü ÇÇ ~ ëáå α 213. ê = = N O = = O Q~ O = 214. i = Q~ = = 215. p = ~Ü = ~ ëáå α I== N p = ÇNÇ O K= O = = = O 3.9 Trapezoid = _~ëÉë=çÑ=~=íê~éÉòçáÇW=~I=Ä= jáÇäáåÉW=è= ^äíáíìÇÉW=Ü= ^êÉ~W=p= = = 37

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 20. = 216. è = 217. p = ~+Ä = O ~+Ä ⋅ Ü = èÜ = O = = = = 3.10 Isosceles Trapezoid = _~ëÉë=çÑ=~=íê~éÉòçáÇW=~I=Ä= iÉÖW=Å= jáÇäáåÉW=è= ^äíáíìÇÉW=Ü= aá~Öçå~äW=Ç= o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= ^êÉ~W=p= = = 38

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 21. = 218. è = ~+Ä = O = 219. Ç = ~Ä + Å = = N O 220. Ü = Å O − (Ä − ~ ) = Q O = Å ~Ä + Å O = (OÅ − ~ + Ä)(OÅ + ~ − Ä) = ~+Ä 222. p = ⋅ Ü = èÜ = O = = = = = = 221. o = 39

CHAPTER 3. GEOMETRY 3.11 Isosceles Trapezoid with Inscribed Circle = _~ëÉë=çÑ=~=íê~éÉòçáÇW=~I=Ä= iÉÖW=Å= jáÇäáåÉW=è= ^äíáíìÇÉW=Ü= aá~Öçå~äW=Ç= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = = = Figure 22. = 223. ~ + Ä = OÅ = = ~+Ä 224. è = =Å= O = 225. Ç = Ü + Å = O O O = 40

CHAPTER 3. GEOMETRY 226. ê = Ü ~Ä = = O O = Ä ÅÇ ÅÇ Å Å Å ~+Ä ~ N+ ÜO + Å O = = = = +S+ = OÜ Qê O ~Ä OÜ U Ä ~ = 228. i = O(~ + Ä) = QÅ = = (~ + Ä) ~Ä = èÜ = ÅÜ = iê == ~+Ä ⋅Ü = 229. p = O O O = = = 227. o = O 3.12 Trapezoid with Inscribed Circle = _~ëÉë=çÑ=~=íê~éÉòçáÇW=~I=Ä= i~íÉê~ä=ëáÇÉëW=ÅI=Ç= jáÇäáåÉW=è= ^äíáíìÇÉW=Ü= aá~Öçå~äëW= ÇN I Ç O = ^åÖäÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=Çá~Öçå~äëW= ϕ = o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = 41

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 23. = 230. ~ + Ä = Å + Ç = ~+Ä Å+Ç = = 231. è = O O 232. i = O(~ + Ä) = O(Å + Ç ) = = = = ~+Ä Å+Ç ⋅Ü = ⋅ Ü = èÜ I== O O N p = ÇNÇ O ëáå ϕ K= O 233. p = = = = 3.13 Kite = páÇÉë=çÑ=~=âáíÉW=~I=Ä= aá~Öçå~äëW= ÇN I Ç O = ^åÖäÉëW= αI βI γ = mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = 42

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 24. = 234. α + β + Oγ = PSM° = 235. i = O(~ + Ä) = = = 236. p = ÇNÇ O = O = = = 3.14 Cyclic Quadrilateral páÇÉë=çÑ=~=èì~Çêáä~íÉê~äW=~I=ÄI=ÅI=Ç= aá~Öçå~äëW= ÇN I Ç O = ^åÖäÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=Çá~Öçå~äëW= ϕ = fåíÉêå~ä=~åÖäÉëW= αI βI γ I δ = o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= mÉêáãÉíÉêW=i= pÉãáéÉêáãÉíÉêW=é== ^êÉ~W=p= 43

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 25. = 237. α + γ = β + δ = NUM° = = 238. míçäÉãó∞ë=qÜÉçêÉã= ~Å + ÄÇ = ÇNÇ O = 239. i = ~ + Ä + Å + Ç = = = N (~Å + ÄÇ )(~Ç + ÄÅ )(~Ä + ÅÇ ) I== 240. o = Q (é − ~ )(é − Ä)(é − Å )(é − Ç ) i ïÜÉêÉ= é = K= O = N 241. p = ÇNÇ O ëáå ϕ I== O p = (é − ~ )(é − Ä)(é − Å )(é − Ç ) I== i ïÜÉêÉ= é = K= O = = = 44

CHAPTER 3. GEOMETRY 3.15 Tangential Quadrilateral = páÇÉë=çÑ=~=èì~Çêáä~íÉê~äW=~I=ÄI=ÅI=Ç= aá~Öçå~äëW= ÇN I Ç O = ^åÖäÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=Çá~Öçå~äëW= ϕ = o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= mÉêáãÉíÉêW=i= pÉãáéÉêáãÉíÉêW=é== ^êÉ~W=p= = = = = Figure 26. = 242. ~ + Å = Ä + Ç = = 243. i = ~ + Ä + Å + Ç = O(~ + Å ) = O(Ä + Ç ) = = O ÇN Ç O − (~ − Ä) (~ + Ä − é ) O I== Oé i ïÜÉêÉ= é = K== O = O O 244. ê = 45

CHAPTER 3. GEOMETRY N 245. p = éê = ÇNÇ O ëáå ϕ = O = = = 3.16 General Quadrilateral = páÇÉë=çÑ=~=èì~Çêáä~íÉê~äW=~I=ÄI=ÅI=Ç= aá~Öçå~äëW= ÇN I Ç O = ^åÖäÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=Çá~Öçå~äëW= ϕ = fåíÉêå~ä=~åÖäÉëW= αI βI γ I δ = mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = = = ======= Figure 27. = 246. α + β + γ + δ = PSM° = 247. i = ~ + Ä + Å + Ç = = = 46

CHAPTER 3. GEOMETRY N 248. p = ÇNÇ O ëáå ϕ = O = = = 3.17 Regular Hexagon = páÇÉW=~= fåíÉêå~ä=~åÖäÉW= α = pä~åí=ÜÉáÖÜíW=ã= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= mÉêáãÉíÉêW=i= pÉãáéÉêáãÉíÉêW=é== ^êÉ~W=p= = = = = Figure 28. = 249. α = NOM° = = 250. ê = ã = ~ P = O 47

CHAPTER 3. GEOMETRY 251. o = ~ = = 252. i = S~ = = O ~ P P I== O i ïÜÉêÉ= é = K= O = = = 253. p = éê = 3.18 Regular Polygon = páÇÉW=~= kìãÄÉê=çÑ=ëáÇÉëW=å= fåíÉêå~ä=~åÖäÉW= α = pä~åí=ÜÉáÖÜíW=ã= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= mÉêáãÉíÉêW=i= pÉãáéÉêáãÉíÉêW=é== ^êÉ~W=p= = = 48

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 29. = 254. α = 255. α = å−O ⋅ NUM° = O = å−O ⋅ NUM° = O = 256. o = ~ π O ëáå å = = 257. ê = ã = ~ O í~å π å = oO − ~O = Q = 258. i = å~ = = 259. p = åo Oπ ëáå I== O å O p = éê = é o O − ~O I== Q 49

CHAPTER 3. GEOMETRY ïÜÉêÉ= é = i K== O = = = 3.19 Circle = o~ÇáìëW=o= aá~ãÉíÉêW=Ç= `ÜçêÇW=~= pÉÅ~åí=ëÉÖãÉåíëW=ÉI=Ñ= q~åÖÉåí=ëÉÖãÉåíW=Ö= `Éåíê~ä=~åÖäÉW= α = fåëÅêáÄÉÇ=~åÖäÉW= β = mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = α 260. ~ = Oo ëáå = O = = = Figure 30. = 50

CHAPTER 3. GEOMETRY 261. ~N~ O = ÄNÄO = = = = Figure 31. = 262. ÉÉN = ÑÑN = = = = ===== Figure 32. = 263. Ö O = ÑÑN = = 51

CHAPTER 3. GEOMETRY = ===== = Figure 33. = 264. β = α = O = = = Figure 34. = 265. i = Oπo = πÇ = = 266. p = πo O = io πÇ = == Q O O = 52

CHAPTER 3. GEOMETRY 3.20 Sector of a Circle = o~Çáìë=çÑ=~=ÅáêÅäÉW=o= ^êÅ=äÉåÖíÜW=ë= `Éåíê~ä=~åÖäÉ=Eáå=ê~Çá~åëFW=ñ= `Éåíê~ä=~åÖäÉ=Eáå=ÇÉÖêÉÉëFW= α = mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = = = Figure 35. = 267. ë = oñ = 268. ë = = πoα = NUM° = 269. i = ë + Oo = = 270. p = oë o ñ πo α = = == O O PSM° O O = = 53

CHAPTER 3. GEOMETRY 3.21 Segment of a Circle = o~Çáìë=çÑ=~=ÅáêÅäÉW=o= ^êÅ=äÉåÖíÜW=ë= `ÜçêÇW=~= `Éåíê~ä=~åÖäÉ=Eáå=ê~Çá~åëFW=ñ= `Éåíê~ä=~åÖäÉ=Eáå=ÇÉÖêÉÉëFW= α = eÉáÖÜí=çÑ=íÜÉ=ëÉÖãÉåíW=Ü= mÉêáãÉíÉêW=i= ^êÉ~W=p= = = = = Figure 36. = 271. ~ = O OÜo − Ü O = = N 272. Ü = o − Qo O − ~ O I= Ü < o = O = 273. i = ë + ~ = = 54

CHAPTER 3. GEOMETRY O O N [ëo − ~(o − Ü )] = o  απ − ëáå α  = o (ñ − ëáå ñ ) I==   O O  NUM°  O O p ≈ Ü~ K= P 274. p = = = = 3.22 Cube = bÇÖÉW=~== aá~Öçå~äW=Ç= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ëéÜÉêÉW=ê= o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ëéÜÉêÉW=ê= pìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = = = === Figure 37. = 275. Ç = ~ P = = ~ 276. ê = = O = 55

CHAPTER 3. GEOMETRY 277. o = ~ P = O = 278. p = S~ = O = 279. s = ~ == = = = P 3.23 Rectangular Parallelepiped = bÇÖÉëW=~I=ÄI=Å== aá~Öçå~äW=Ç= pìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = = = ===== Figure 38. = 280. Ç = ~ O + ÄO + Å O = 281. p = O(~Ä + ~Å + ÄÅ ) = 282. s = ~ÄÅ == = = 56

CHAPTER 3. GEOMETRY 3.24 Prism = i~íÉê~ä=ÉÇÖÉW=ä= eÉáÖÜíW=Ü= i~íÉê~ä=~êÉ~W= p i = ^êÉ~=çÑ=Ä~ëÉW= p_ = qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = = = ===== Figure 39. = 283. p = p i + Op_ K== = 284. i~íÉê~ä=^êÉ~=çÑ=~=oáÖÜí=mêáëã= p i = (~ N + ~ O + ~ P + K + ~ å )ä = = 285. i~íÉê~ä=^êÉ~=çÑ=~å=lÄäáèìÉ=mêáëã= p i = éä I== ïÜÉêÉ=é=áë=íÜÉ=éÉêáãÉíÉê=çÑ=íÜÉ=Åêçëë=ëÉÅíáçåK= = 57

CHAPTER 3. GEOMETRY 286. s = p_ Ü = = 287. `~î~äáÉêáDë=mêáåÅáéäÉ== dáîÉå=íïç=ëçäáÇë=áåÅäìÇÉÇ=ÄÉíïÉÉå=é~ê~ääÉä=éä~åÉëK=fÑ=ÉîÉêó= éä~åÉ=Åêçëë=ëÉÅíáçå=é~ê~ääÉä=íç=íÜÉ=ÖáîÉå=éä~åÉë=Ü~ë=íÜÉ=ë~ãÉ= ~êÉ~=áå=ÄçíÜ=ëçäáÇëI=íÜÉå=íÜÉ=îçäìãÉë=çÑ=íÜÉ=ëçäáÇë=~êÉ=Éèì~äK= = = = 3.25 Regular Tetrahedron = qêá~åÖäÉ=ëáÇÉ=äÉåÖíÜW=~= eÉáÖÜíW=Ü= ^êÉ~=çÑ=Ä~ëÉW= p_ = pìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = = = Figure 40. = 288. Ü = O ~= P = 58

CHAPTER 3. GEOMETRY 289. p_ = P~ O = Q = 290. p = P~ = = N ~P 291. s = p_ Ü = K== P S O = = = O 3.26 Regular Pyramid = páÇÉ=çÑ=Ä~ëÉW=~= i~íÉê~ä=ÉÇÖÉW=Ä= eÉáÖÜíW=Ü= pä~åí=ÜÉáÖÜíW=ã== kìãÄÉê=çÑ=ëáÇÉëW=å== pÉãáéÉêáãÉíÉê=çÑ=Ä~ëÉW=é= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ëéÜÉêÉ=çÑ=Ä~ëÉW=ê= ^êÉ~=çÑ=Ä~ëÉW= p_ = i~íÉê~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W= pi = qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = 59

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 41. = 292. ã = ÄO − ~O = Q = 293. Ü = π O −~ å = π O ëáå å QÄO ëáå O = N N 294. p i = å~ã = å~ QÄO − ~ O = éã = O Q = 295. p_ = éê = = 296. p = p_ + p i = = N N 297. s = p_ Ü = éêÜ == P P = = = 60

CHAPTER 3. GEOMETRY 3.27 Frustum of a Regular Pyramid = ~N I ~ O I ~ P IKI ~ å = _~ëÉ=~åÇ=íçé=ëáÇÉ=äÉåÖíÜëW=  ÄN I ÄO I ÄP IKI Äå eÉáÖÜíW=Ü= pä~åí=ÜÉáÖÜíW=ã== ^êÉ~=çÑ=Ä~ëÉëW= pN I= pO = i~íÉê~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W= p i = mÉêáãÉíÉê=çÑ=Ä~ëÉëW= mN I= mO = pÅ~äÉ=Ñ~ÅíçêW=â= qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = = = Figure 42. = 298. ÄN ÄO ÄP Ä Ä = = =K= å = = â = ~N ~ O ~ P ~å ~ = 61

CHAPTER 3. GEOMETRY 299. pO = âO = pN = ã(mN + mO ) = 300. p i = O = 301. p = p i + pN + pO = = Ü 302. s = pN + pNpO + pO = P = O Üp  Ä  Ä   Üp 303. s = N N + +    = N N + â + â O = P  ~ ~  P   = = = ( ) [ ] 3.28 Rectangular Right Wedge = páÇÉë=çÑ=Ä~ëÉW=~I=Ä= qçé=ÉÇÖÉW=Å= eÉáÖÜíW=Ü= i~íÉê~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W= p i = ^êÉ~=çÑ=Ä~ëÉW= p_ = qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = 62

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 43. = N (~ + Å ) QÜO + ÄO + Ä ÜO + (~ − Å )O = O = 305. p_ = ~Ä = = 306. p = p_ + p i = = ÄÜ (O~ + Å ) = 307. s = S = = = 304. p i = 3.29 Platonic Solids = bÇÖÉW=~= o~Çáìë=çÑ=áåëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=ê= o~Çáìë=çÑ=ÅáêÅìãëÅêáÄÉÇ=ÅáêÅäÉW=o= pìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = 63

CHAPTER 3. GEOMETRY 308. cáîÉ=mä~íçåáÅ=pçäáÇë= qÜÉ= éä~íçåáÅ= ëçäáÇë= ~êÉ= ÅçåîÉñ= éçäóÜÉÇê~= ïáíÜ= Éèìáî~äÉåí= Ñ~ÅÉë=ÅçãéçëÉÇ=çÑ=ÅçåÖêìÉåí=ÅçåîÉñ=êÉÖìä~ê=éçäóÖçåëK== = kìãÄÉê= kìãÄÉê= pÉÅíáçå= pçäáÇ= kìãÄÉê= çÑ=sÉêíáÅÉë çÑ=bÇÖÉë= çÑ=c~ÅÉë= qÉíê~ÜÉÇêçå== Q= S= Q= PKOR= `ìÄÉ= U= NO= S= PKOO= lÅí~ÜÉÇêçå= S= NO= U= PKOT= fÅçë~ÜÉÇêçå= NO= PM= OM= PKOT= açÇÉÅ~ÜÉÇêçå= OM= PM= NO= PKOT= = = Octahedron = = = Figure 44. = 309. ê = ~ S = S = 310. o = ~ O = O = 64

CHAPTER 3. GEOMETRY 311. p = O~ O P = = ~P O 312. s = = P = = Icosahedron = = = Figure 45. = 313. ê = ( = 314. o = ) ~ P P+ R = NO ( ) ~ O R+ R = Q = 315. p = R~ O P = = R~ P P + R 316. s = = NO = = ( ) 65

CHAPTER 3. GEOMETRY Dodecahedron = = = Figure 46. 317. ê = ( ~ NM OR + NN R = O = 318. o = ) = ( ) ~ P N+ R = Q = ( ) 319. p = P~ O R R + O R = = ~ P NR + T R 320. s = = Q = = = ( ) 3.30 Right Circular Cylinder = o~Çáìë=çÑ=Ä~ëÉW=o= aá~ãÉíÉê=çÑ=Ä~ëÉW=Ç= 66

CHAPTER 3. GEOMETRY eÉáÖÜíW=e= i~íÉê~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W= p i = ^êÉ~=çÑ=Ä~ëÉW= p_ = qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = = ===== = Figure 47. = 321. p i = Oπoe = = Ç  322. p = p i + Op_ = Oπo(e + o ) = πÇ e +  = O  = 323. s = p_ e = πo O e = = = = 67

CHAPTER 3. GEOMETRY 3.31 Right Circular Cylinder with an Oblique Plane Face = o~Çáìë=çÑ=Ä~ëÉW=o= qÜÉ=ÖêÉ~íÉëí=ÜÉáÖÜí=çÑ=~=ëáÇÉW= ÜN = qÜÉ=ëÜçêíÉëí=ÜÉáÖÜí=çÑ=~=ëáÇÉW= Ü O = i~íÉê~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W= p i = ^êÉ~=çÑ=éä~åÉ=ÉåÇ=Ñ~ÅÉëW= p_ = qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = = = Figure 48. = 324. p i = πo(ÜN + Ü O ) = = O  Ü − ÜO  325. p_ = πo + πo o +  N  =  O  = O O 68

CHAPTER 3. GEOMETRY O   ÜN − Ü O   O 326. p = p i + p_ = πo ÜN + Ü O + o + o +   =  O      = πo O (ÜN + ÜO ) = 327. s = O = = = 3.32 Right Circular Cone o~Çáìë=çÑ=Ä~ëÉW=o= aá~ãÉíÉê=çÑ=Ä~ëÉW=Ç= eÉáÖÜíW=e= pä~åí=ÜÉáÖÜíW=ã= i~íÉê~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W= pi = ^êÉ~=çÑ=Ä~ëÉW= p_ = qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = = = Figure 49. 69

CHAPTER 3. GEOMETRY 328. e = ã O − o O = = πãÇ 329. p i = πoã = = O = 330. p_ = πo O = = N  Ç 331. p = p i + p_ = πo (ã + o ) = πÇ ã +  = O  O = N N 332. s = p_ e = πo O e = P P = = = 3.33 Frustum of a Right Circular Cone = o~Çáìë=çÑ=Ä~ëÉëW=oI=ê= eÉáÖÜíW=e= pä~åí=ÜÉáÖÜíW=ã= pÅ~äÉ=Ñ~ÅíçêW=â= ^êÉ~=çÑ=Ä~ëÉëW= pN I= pO = i~íÉê~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W= p i = qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = 70

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 50. = 333. e = ã O − (o − ê ) = = o 334. =â= ê = p oO 335. O = O = â O = pN ê = 336. p i = πã(o + ê ) = = 337. p = pN + pO + p i = π o O + ê O + ã(o + ê ) = = Ü 338. s = pN + pNpO + pO = P = O ÜpN  o  o   ÜpN 339. s = N+ â + âO = N + +    = P  ê ê  P   = = = O [ ( ] ) [ 71 ]

CHAPTER 3. GEOMETRY 3.34 Sphere = o~ÇáìëW=o= aá~ãÉíÉêW=Ç= pìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = = Figure 51. = 340. p = Qπo O = = Q N N 341. s = πo P e = πÇ P = po = P S P = = = 3.35 Spherical Cap o~Çáìë=çÑ=ëéÜÉêÉW=o= o~Çáìë=çÑ=Ä~ëÉW=ê= eÉáÖÜíW=Ü= ^êÉ~=çÑ=éä~åÉ=Ñ~ÅÉW= p_ = ^êÉ~=çÑ=ëéÜÉêáÅ~ä=Å~éW= p` = qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= 72

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 52. = 342. o = ê O + ÜO = OÜ = 343. p_ = πê O = = 344. p` = π(Ü O + ê O )= = 345. p = p_ + p` = π(Ü O + Oê O ) = π(OoÜ + ê O ) = = π π 346. s = Ü O (Po − Ü ) = Ü(Pê O + Ü O ) = S S = = = 3.36 Spherical Sector = o~Çáìë=çÑ=ëéÜÉêÉW=o= o~Çáìë=çÑ=Ä~ëÉ=çÑ=ëéÜÉêáÅ~ä=Å~éW=ê= eÉáÖÜíW=Ü= qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = 73

CHAPTER 3. GEOMETRY ====== = === = Figure 53. = 347. p = πo(OÜ + ê ) = = O 348. s = πo O Ü = P = kçíÉW= qÜÉ= ÖáîÉå= Ñçêãìä~ë= ~êÉ= ÅçêêÉÅí= ÄçíÜ= Ñçê= ±çéÉå≤= ~åÇ= ±ÅäçëÉÇ≤=ëéÜÉêáÅ~ä=ëÉÅíçêK= = = = 3.37 Spherical Segment = o~Çáìë=çÑ=ëéÜÉêÉW=o= o~Çáìë=çÑ=Ä~ëÉëW= êN I= êO = eÉáÖÜíW=Ü= ^êÉ~=çÑ=ëéÜÉêáÅ~ä=ëìêÑ~ÅÉW= pp = ^êÉ~=çÑ=éä~åÉ=ÉåÇ=Ñ~ÅÉëW= pN I= pO = qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = 74

CHAPTER 3. GEOMETRY = ===== = Figure 54. = 349. pp = OπoÜ = = 350. p = pp + pN + pO = π(OoÜ + êNO + êOO ) = = N 351. s = πÜ(PêNO + PêOO + Ü O )= S = = = 3.38 Spherical Wedge = o~ÇáìëW=o= aáÜÉÇê~ä=~åÖäÉ=áå=ÇÉÖêÉÉëW=ñ= aáÜÉÇê~ä=~åÖäÉ=áå=ê~Çá~åëW= α = ^êÉ~=çÑ=ëéÜÉêáÅ~ä=äìåÉW= p i = qçí~ä=ëìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = 75

CHAPTER 3. GEOMETRY = = Figure 55. = 352. p i = πo O α = Oo O ñ = VM = 353. p = πo O + πo O α = πo O + Oo O ñ = VM = 354. s = πoP O α = oP ñ = OTM P = = = 3.39 Ellipsoid = pÉãá-~ñÉëW=~I=ÄI=Å= sçäìãÉW=s= 76

CHAPTER 3. GEOMETRY = ======= = Figure 56. = Q 355. s = π~ÄÅ = P = = = Prolate Spheroid = pÉãá-~ñÉëW=~I=ÄI=Ä=E ~ > Ä F= pìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = = ~ ~êÅëáå É   356. p = OπÄ Ä +  I== É   ïÜÉêÉ= É = ~ O − ÄO K= ~ = Q 357. s = πÄO~ = P = 77

CHAPTER 3. GEOMETRY Oblate Spheroid = pÉãá-~ñÉëW=~I=ÄI=Ä=E ~ < Ä F= pìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = =   ÄÉ   ~ ~êÅëáåÜ      ~   I== 358. p = OπÄ Ä +   ÄÉ L ~     ïÜÉêÉ= É = ÄO − ~ O K= Ä = Q 359. s = πÄO~ = P = = = 3.40 Circular Torus = j~àçê=ê~ÇáìëW=o= jáåçê=ê~ÇáìëW=ê= pìêÑ~ÅÉ=~êÉ~W=p= sçäìãÉW=s= = 78

CHAPTER 3. GEOMETRY == Picture 57. = 360. p = QπOoê = = 361. s = OπOoê O = = = 79 =

Chapter 4 Trigonometry = = = = ^åÖäÉëW= α I= β = oÉ~ä=åìãÄÉêë=EÅççêÇáå~íÉë=çÑ=~=éçáåíFW=ñI=ó== tÜçäÉ=åìãÄÉêW=â= = = 4.1 Radian and Degree Measures of Angles = 362. N ê~Ç = = 363. N° = = 364. N D = = 365. N ? = = 366. = = = = = NUM° ≈ RT°NT DQR? = π π ê~Ç ≈ MKMNTQRP ê~Ç = NUM π ê~Ç ≈ MKMMMOVN ê~Ç = NUM ⋅ SM π ê~Ç ≈ MKMMMMMR ê~Ç = NUM ⋅ PSMM ^åÖäÉ= EÇÉÖêÉÉëF= ^åÖäÉ= Eê~Çá~åëF= M= PM= QR= SM= VM= NUM= OTM= PSM= M= π = S π = Q 80 π = P π = O π= Pπ = O Oπ =

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 4.2 Definitions and Graphs of Trigonometric Functions = = = = Figure 58. = 367. ëáå α = ó = ê = 368. Åçë α = ñ = ê = 369. í~å α = ó = ñ = 370. Åçí α = ñ = ó = 81

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 371. ëÉÅ α = ê = ñ = 372. ÅçëÉÅ α = ê = ó = 373. páåÉ=cìåÅíáçå= ó = ëáå ñ I= − N ≤ ëáå ñ ≤ N K= = = Figure 59. = 374. `çëáåÉ=cìåÅíáçå== ó = Åçë ñ I= − N ≤ Åçë ñ ≤ N K= 82

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY = = Figure 60. = 375. q~åÖÉåí=cìåÅíáçå= π ó = í~å ñ I= ñ ≠ (Oâ + N) I= − ∞ ≤ í~å ñ ≤ ∞K = O = = = Figure 61. = 83

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 376. `çí~åÖÉåí=cìåÅíáçå== ó = Åçí ñ I= ñ ≠ âπ I== − ∞ ≤ Åçí ñ ≤ ∞ K= = = = Figure 62. = 377. pÉÅ~åí=cìåÅíáçå= π ó = ëÉÅ ñ I= ñ ≠ (Oâ + N) K= O == 84

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY = = Figure 63. = 378. `çëÉÅ~åí=cìåÅíáçå== ó = Åçë ÉÅ ñ I= ñ ≠ âπ K= = Figure 64. 85

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 4.3. Signs of Trigonometric Functions 379. = = = = 380. = nì~Çê~åí= = f= ff= fff= fs= páå α= H= H= = = `çë α= H= = = H= q~å α= H= = H= = `çí α= H= = H= = pÉÅ α= H= = = H= `çëÉÅ= α= H= H= = = = = Figure 65. = = = = = = = = = = 86

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 4.4 Trigonometric Functions of Common Angles 381. = α° = α ê~Ç = M= M= π = PM= S π = QR= Q π = SM= P π = VM= O Oπ = NOM= P NUM= π= Pπ = OTM= O PSM= Oπ = = = = = = = = = = = = = = O = O P = O Åçë α = N= P = O O = O N = O N= M= P = O M= N − = O − N= − N= M= ëáå α = M= N = O í~å α = Åçí α M= ∞= N = P= P ëÉÅ α = N= O = P ÅçëÉÅ α = ∞= O= N= N= P= N = P O= O = P M= ∞= N= ∞= O= O= M= N P ∞= − N= O = P ∞= M= ∞= M= ∞= − N= N= M= ∞= N= ∞= − P= 87 − −O=

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 382. = α° = α ê~Ç = π = NR= NO ëáå α = Åçë α = í~å α = Åçí α = S− O = Q S+ O = Q O− P = O+ P = R−O R = R R+O R = NU= π = NM R −N = Q NM + O R Q PS= π = R NM − O R Q R +N = Q RQ= Pπ = NM R +N = Q NM − O R Q TO= Oπ = R NM + O R Q R −N = Q TR= Rπ = NO S+ O = Q S− O = Q = = = 4.5 Most Important Formulas = 383. ëáå O α + Åçë O α = N = = 384. ëÉÅ O α − í~å O α = N = = 385. ÅëÅ O α − Åçí O α = N = = ëáå α = 386. í~å α = Åçë α 88 NM − O R R +N R +N NM − O R R +N NM − O R = NM − O R R +N = R+O R = R−O R R = O+ P = O− P =

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 387. Åçí α = Åçë α = ëáå α = 388. í~å α ⋅ Åçí α = N = = N 389. ëÉÅ α = = Åçë α = N 390. ÅçëÉÅ α = = ëáå α = = = 4.6 Reduction Formulas = 391. = = = = = = = β= −α= VM° − α = VM° + α = NUM° − α NUM° + α OTM° − α OTM° + α PSM° − α = PSM° + α ëáå β = − ëáå α = + Åçë α = + Åçë α = + ëáå α = − ëáå α = − Åçë α = − Åçë α = − ëáå α = + ëáå α = 89 Åçë β = + Åçë α = + ëáå α = − ëáå α = − Åçë α = − Åçë α = − ëáå α = + ëáå α = + Åçë α = + Åçë α = í~å β = − í~å α = + Åçí α = − Åçí α = − í~å α = + í~å α = + Åçí α = − Åçí α = − í~å α = + í~å α = Åçí β = − Åçí α = + í~å α = − í~å α = − Åçí α = + Åçí α = + í~å α = − í~å α = − Åçí α = + Åçí α =

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 4.7 Periodicity of Trigonometric Functions = 392. ëáå(α ± Oπå ) = ëáå α I=éÉêáçÇ= Oπ =çê= PSM° K= = 393. Åçë(α ± Oπå ) = Åçë α I=éÉêáçÇ= Oπ =çê= PSM° K= = 394. í~å(α ± πå ) = í~å α I=éÉêáçÇ= π =çê= NUM° K= = 395. Åçí(α ± πå ) = Åçí α I=éÉêáçÇ= π =çê= NUM° K= = = = 4.8 Relations between Trigonometric Functions = 396. ëáå α = ± N − Åçë O α = ± α O = = α N + í~å O O N (N − Åçë Oα ) = O Åçë O  α − π  − N =   O  O Q O í~å = = 397. Åçë α = ± N − ëáå O α = ± α O= = α N + í~å O O N (N + Åçë Oα ) = O Åçë O α − N = O O N − í~å O = = 398. í~å α = ëáå α ëáå Oα N − Åçë Oα = ± ëÉÅ O α − N = = = Åçë α N + Åçë Oα ëáå Oα 90

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY α N − Åçë Oα O = =± = N + Åçë Oα O α N + í~å O O í~å = = Åçë α N + Åçë Oα ëáå Oα = ± ÅëÅ O α − N = = = ëáå α ëáå Oα N − Åçë Oα α N − í~å O N + Åçë Oα O= = = =± α N − Åçë Oα O í~å O 399. Åçí α = = α N O= 400. ëÉÅ α = = ± N + í~å O α = α Åçë α N − í~å O O = α N + í~å O N O= 401. ÅëÅ α = = ± N + Åçí O α = α ëáå α O í~å O = = = N + í~å O 4.9 Addition and Subtraction Formulas = 402. ëáå(α + β) = ëáå α Åçë β + ëáå β Åçë α = = 403. ëáå(α − ó ) = ëáå α Åçë β − ëáå β Åçë α = = 404. Åçë(α + β ) = Åçë α Åçë β − ëáå α ëáå β = = 405. Åçë(α − β ) = Åçë α Åçë β + ëáå α ëáå β = 91

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 406. í~å(α + β ) = = 407. í~å(α − β ) = = 408. Åçí(α + β) = = 409. Åçí(α − β) = í~å α + í~å β = N − í~å α í~å β í~å α − í~å β = N + í~å α í~å β N − í~å α í~å β = í~å α + í~å β N + í~å α í~å β = í~å α − í~å β = = = 4.10 Double Angle Formulas = 410. ëáå Oα = O ëáå α ⋅ Åçë α = = 411. Åçë Oα = Åçë O α − ëáå O α = N − O ëáå O α = O Åçë O α − N = = O í~å α O 412. í~å Oα = = = O N − í~å α Åçí α − í~å α = Åçí O α − N Åçí α − í~å α = = 413. Åçí Oα = O Åçí α O = = = = = = 92

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 4.11 Multiple Angle Formulas = 414. ëáå Pα = P ëáå α − Q ëáå P α = P Åçë O α ⋅ ëáå α − ëáåP α = = 415. ëáå Qα = Q ëáå α ⋅ Åçë α − U ëáå P α ⋅ Åçë α = = 416. ëáå Rα = R ëáå α − OM ëáå P α + NS ëáå R α = = 417. Åçë Pα = Q ÅçëP α − P Åçë α = Åçë P α − P Åçë α ⋅ ëáå O α = = 418. Åçë Qα = U Åçë Q α − U Åçë O α + N = = 419. Åçë Rα = NS Åçë R α − OM Åçë P α + R Åçë α = = P í~å α − í~å P α 420. í~å Pα = = N − P í~å O α = Q í~å α − Q í~å P α = 421. í~å Qα = N − S í~å O α + í~å Q α = í~å R α − NM í~å P α + R í~å α = 422. í~å Rα = N − NM í~å O α + R í~å Q α = Åçí P α − P Åçí α 423. Åçí Pα = = P Åçí O α − N = N − S í~å O α + í~å Q α == 424. Åçí Qα = Q í~å α − Q í~å P α = 93

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 425. Åçí Rα = N − NM í~å O α + R í~å Q α = í~å R α − NM í~å P α + R í~å α = = = 4.12 Half Angle Formulas = 426. ëáå α N − Åçë α = =± O O = 427. Åçë α N + Åçë α = =± O O = 428. í~å α N − Åçë α ëáå α N − Åçë α =± = = = ÅëÅ α − Åçí α = O N + Åçë α N + Åçë α ëáå α = 429. Åçí α N + Åçë α ëáå α N + Åçë α =± = = = ÅëÅ α + Åçí α = O N − Åçë α N − Åçë α ëáå α = = = 4.13 Half Angle Tangent Identities = α O = 430. ëáå α = α N + í~å O O = O í~å 94

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY α O= 431. Åçë α = O α N + í~å O = α O í~å O = 432. í~å α = α N − í~å O O = α N − í~å O O= 433. Åçí α = α O í~å O = = = N − í~å O 4.14 Transforming of Trigonometric Expressions to Product = 434. ëáå α + ëáå β = O ëáå = 435. ëáå α − ëáå β = O Åçë α+β α −β = Åçë O O α +β α −β = ëáå O O = 436. Åçë α + Åçë β = O Åçë α+β α −β = Åçë O O = 437. Åçë α − Åçë β = −O ëáå α +β α −β = ëáå O O = 95

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 438. í~å α + í~å β = = 439. í~å α − í~å β = = 440. Åçí α + Åçí β = = 441. Åçí α − Åçí β = ëáå(α + β ) = Åçë α ⋅ Åçë β ëáå(α − β ) = Åçë α ⋅ Åçë β ëáå(β + α ) = ëáå α ⋅ ëáå β ëáå(β − α ) = ëáå α ⋅ ëáå β = π  π  442. Åçë α + ëáå α = O Åçë − α  = O ëáå + α  = Q  Q  = π  π  443. Åçë α − ëáå α = O ëáå − α  = O Åçë + α  = Q  Q  = Åçë(α − β) = 444. í~å α + Åçí β = Åçë α ⋅ ëáå β = Åçë(α + β ) = 445. í~å α − Åçí β = − Åçë α ⋅ ëáå β = α 446. N + Åçë α = O Åçë O = O = α 447. N − Åçë α = O ëáå O = O = 96

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY π α 448. N + ëáå α = O Åçë O  −  = Q O = π α 449. N − ëáå α = O ëáå O  −  = Q O = = = 4.15 Transforming of Trigonometric Expressions to Sum = 450. ëáå α ⋅ ëáå β = Åçë(α − β) − Åçë(α + β ) = O = 451. Åçë α ⋅ Åçë β = = 452. ëáå α ⋅ Åçë β = = 453. í~å α ⋅ í~å β = = 454. Åçí α ⋅ Åçí β = = 455. í~å α ⋅ Åçí β = Åçë(α − β ) + Åçë(α + β ) = O ëáå(α − β ) + ëáå(α + β ) = O í~å α + í~å β = Åçí α + Åçí β Åçí α + Åçí β = í~å α + í~å β í~å α + Åçí β = Åçí α + í~å β = = = 97

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 4.16 Powers of Trigonometric Functions = 456. ëáå O α = = 457. ëáå P α = = 458. ëáå Q α = = 459. ëáå R α = = 460. ëáå S α = = 461. Åçë O α = = 462. Åçë P α = = 463. Åçë Q α = = 464. Åçë R α = = 465. Åçë S α = N − Åçë Oα = O P ëáå α − ëáå Pα = Q Åçë Qα − Q Åçë Oα + P = U NM ëáå α − R ëáå Pα + ëáå Rα = NS NM − NR Åçë Oα + S Åçë Qα − Åçë Sα = PO N + Åçë Oα = O P Åçë α + Åçë Pα = Q Åçë Qα + Q Åçë Oα + P = U NM Åçë α + R ëáå Pα + Åçë Rα = NS NM + NR Åçë Oα + S Åçë Qα + Åçë Sα = PO = 98

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 4.17 Graphs of Inverse Trigonometric Functions = 466. fåîÉêëÉ=páåÉ=cìåÅíáçå== ó = ~êÅëáå ñ I= − N ≤ ñ ≤ N I= − π π ≤ ~êÅëáå ñ ≤ K= O O = = = Figure 66. = 467. fåîÉêëÉ=`çëáåÉ=cìåÅíáçå== ó = ~êÅÅçë ñ I= − N ≤ ñ ≤ N I= M ≤ ~êÅÅçë ñ ≤ π K= = 99

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY = = Figure 67. = 468. fåîÉêëÉ=q~åÖÉåí=cìåÅíáçå== ó = ~êÅí~å ñ I= − ∞ ≤ ñ ≤ ∞ I= − π π < ~êÅí~å ñ < K= O O = = = ===== Figure 68. 100

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 469. fåîÉêëÉ=`çí~åÖÉåí=cìåÅíáçå== ó = ~êÅ Åçí ñ I= − ∞ ≤ ñ ≤ ∞ I= M < ~êÅ Åçí ñ < π K= ===== = Figure 69. = 470. fåîÉêëÉ=pÉÅ~åí=cìåÅíáçå==  π  π  ó = ~êÅëÉÅ=ñ I ñ ∈ (− ∞I − N] ∪ [NI ∞ )I ~êÅ ëÉÅ ñ ∈ MI  ∪  I πK  O  O  = Figure 70. 101

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 471. fåîÉêëÉ=`çëÉÅ~åí=cìåÅíáçå==  π   π ó = ~êÅÅëÅ ñ I ñ ∈ (− ∞I − N] ∪ [NI ∞ )I ~êÅ ÅëÅ ñ ∈ − I M  ∪  MI K  O   O = = Figure 71. = = 4.18 Principal Values of Inverse Trigonometric Functions 472. ñ= M= N = O PM° = SM° = O − O ~êÅëáå ñ = M° = ~êÅÅçë ñ = VM° N − ñ= O − PM° ~êÅëáå ñ = − QR° = NOM° ~êÅÅçë ñ = NPR° = = O = O QR° = QR° = P − O P O SM° PM° VM° M° = − N= = − VM° = NUM° NRM° = = − SM° 102 N= = =

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 473. ñ= M= P P N= ~êÅí~å ñ = M° = PM° QR° SM° ~êÅ Åçí ñ = VM° SM° QR° PM° P= − P P 4.19 Relations between Inverse Trigonometric Functions = 474. ~êÅëáå(− ñ ) = − ~êÅëáå ñ = = π 475. ~êÅëáå ñ = − ~êÅÅçë ñ = O = 476. ~êÅëáå ñ = ~êÅÅçë N − ñ O I= M ≤ ñ ≤ N K= = 477. ~êÅëáå ñ = − ~êÅÅçë N − ñ O I= − N ≤ ñ ≤ M K= = ñ O I= ñ < N K= 478. ~êÅëáå ñ = ~êÅí~å O N− ñ = N− ñO I= M < ñ ≤ N K= ñ = 480. ~êÅëáå ñ = ~êÅ Åçí N− ñO − π I= − N ≤ ñ < M K= ñ = 481. ~êÅÅçë(− ñ ) = π − ~êÅÅçë ñ = 103 − P= − QR° − SM° = = NPR° NOM° = NRM° = = − PM° = = = 479. ~êÅëáå ñ = ~êÅ Åçí − N=

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 482. ~êÅÅçë ñ = π − ~êÅëáå ñ = O = 483. ~êÅÅçë ñ = ~êÅëáå N − ñ O I= M ≤ ñ ≤ N K= = 484. ~êÅÅçë ñ = π − ~êÅëáå N − ñ O I= − N ≤ ñ ≤ M K= = 485. ~êÅÅçë ñ = ~êÅí~å N− ñO I= M < ñ ≤ N K= ñ = N− ñO I= − N ≤ ñ < M K= ñ 486. ~êÅÅçë ñ = π + ~êÅí~å = 487. ~êÅÅçë ñ = ~êÅ Åçí ñ N− ñO I= − N ≤ ñ ≤ N K= = 488. ~êÅí~å(− ñ ) = − ~êÅí~å ñ = = π 489. ~êÅí~å ñ = − ~êÅ Åçí ñ = O = ñ = 490. ~êÅí~å ñ = ~êÅëáå N+ ñO = N I= ñ ≥ M K= 491. ~êÅí~å ñ = ~êÅÅçë N+ ñO = N I= ñ ≤ M K= 492. ~êÅí~å ñ = − ~êÅÅçë N+ ñO = 104

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 493. ~êÅí~å ñ = π N − ~êÅí~å I= ñ > M K= O ñ = π N 494. ~êÅí~å ñ = − − ~êÅí~å I= ñ < M K= O ñ = N 495. ~êÅí~å ñ = ~êÅ Åçí I= ñ > M K= ñ = N 496. ~êÅí~å ñ = ~êÅ Åçí − π I= ñ < M K= ñ = 497. ~êÅ Åçí(− ñ ) = π − ~êÅ Åçí ñ = = π 498. ~êÅ Åçí ñ = − ~êÅí~å ñ = O = N I= ñ > M K= 499. ~êÅ Åçí ñ = ~êÅëáå N+ ñO = N I= ñ < M K= 500. ~êÅ Åçí ñ = π − ~êÅëáå N+ ñO = ñ = 501. ~êÅ Åçí ñ = ~êÅÅçë N+ ñO = N 502. ~êÅ Åçí ñ = ~êÅí~å I= ñ > M K= ñ = N 503. ~êÅ Åçí ñ = π + ~êÅí~å I= ñ < M K= ñ = = 105

CHAPTER 4. TRIGONOMETRY 4.20 Trigonometric Equations 504. 505. 506. 507. = tÜçäÉ=åìãÄÉêW=å= = = å ëáå ñ = ~ I= ñ = (− N) ~êÅëáå ~ + πå = = Åçë ñ = ~ I= ñ = ± ~êÅÅçë ~ + Oπå = = í~å ñ = ~ I= ñ = ~êÅí~å ~ + πå = = Åçí ñ = ~ I= ñ = ~êÅ Åçí ~ + πå = = = = 4.21 Relations to Hyperbolic Functions 508. 509. 510. 511. 512. = fã~Öáå~êó=ìåáíW=á= = = ëáå(áñ ) = á ëáåÜ ñ = = í~å(áñ ) = á í~åÜ ñ = = Åçí(áñ ) = −á ÅçíÜ ñ = = ëÉÅ(áñ ) = ëÉÅÜ ñ = = ÅëÅ(áñ ) = −á ÅëÅÜ ñ = = = = 106

Chapter 5 Matrices and Determinants = = = = j~íêáÅÉëW=^I=_I=`= bäÉãÉåíë=çÑ=~=ã~íêáñW= ~ á I= Äá I= ~ áà I= Äáà I= Å áà = aÉíÉêãáå~åí=çÑ=~=ã~íêáñW= ÇÉí ^ = jáåçê=çÑ=~å=ÉäÉãÉåí= ~ áà W= j áà = `çÑ~Åíçê=çÑ=~å=ÉäÉãÉåí= ~ áà W= ` áà = ú qê~åëéçëÉ=çÑ=~=ã~íêáñW= ^ q I= ^ = ^Çàçáåí=çÑ=~=ã~íêáñW= ~Çà ^ = qê~ÅÉ=çÑ=~=ã~íêáñW= íê ^ = fåîÉêëÉ=çÑ=~=ã~íêáñW= ^ −N = oÉ~ä=åìãÄÉêW=â= oÉ~ä=î~êá~ÄäÉëW= ñ á = k~íìê~ä=åìãÄÉêëW=ãI=å=== = = 5.1 Determinants = 513. pÉÅçåÇ=lêÇÉê=aÉíÉêãáå~åí= ~ ÄN ÇÉí ^ = N = ~ N Ä O − ~ O ÄN = ~ O ÄO = = = = = 107

CHAPTER 5. MATRICES AND DETERMINANTS 514. qÜáêÇ=lêÇÉê=aÉíÉêãáå~åí= ~NN ~NO ~NP ÇÉí ^ = ~ ON ~ OO ~ OP = ~NN~ OO~ PP + ~NO~ OP~ PN + ~ NP~ ON~ PO − = ~ PN ~ PO ~ PP − ~NN~ OP~ PO − ~NO~ ON~ PP − ~ NP~ OO~ PN = = 515. p~êêìë=oìäÉ=E^êêçï=oìäÉF= = = Figure 72. = 516. k-íÜ=lêÇÉê=aÉíÉêãáå~åí= ~NN ~NO K ~Nà ~ ON ~ OO K ~ O à K K K K ÇÉí ^ = ~ áN ~ á O K ~ áà K K K K ~ åN ~ å O K ~ åà K ~Nå K ~ Oå K K K ~ áå = K K K ~ åå = 517. jáåçê= qÜÉ=ãáåçê= j áà =~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ÉäÉãÉåí= ~ áà =çÑ=å-íÜ=çêÇÉê= ã~íêáñ= ^= áë= íÜÉ= (å − N) -íÜ= çêÇÉê= ÇÉíÉêãáå~åí= ÇÉêáîÉÇ= Ñêçã= íÜÉ=ã~íêáñ=^=Äó=ÇÉäÉíáçå=çÑ=áíë=á-íÜ=êçï=~åÇ=à-íÜ=ÅçäìãåK=== = 108

CHAPTER 5. MATRICES AND DETERMINANTS 518. `çÑ~Åíçê= á +à ` áà = (− N) j áà = = 519. i~éä~ÅÉ=bñé~åëáçå=çÑ=å-íÜ=lêÇÉê=aÉíÉêãáå~åí= i~éä~ÅÉ=Éñé~åëáçå=Äó=ÉäÉãÉåíë=çÑ=íÜÉ=á-íÜ=êçï= å ÇÉí ^ = ∑ ~ áà` áà I= á = NI OI KI å K= à=N i~éä~ÅÉ=Éñé~åëáçå=Äó=ÉäÉãÉåíë=çÑ=íÜÉ=à-íÜ=Åçäìãå= å ÇÉí ^ = ∑ ~ áà` áà I= à = NI OI KI å K== á =N = = = 5.2 Properties of Determinants = 520. qÜÉ==î~äìÉ==çÑ=~=ÇÉíÉêãáå~åí=êÉã~áåë==ìåÅÜ~åÖÉÇ=áÑ=êçïë=~êÉ= ÅÜ~åÖÉÇ=íç=

Add a comment

Related presentations

Related pages

1300 Math Formulas

1300 Math Formulas - Free ebook download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read book online for free.
Read more

1300 Math Formulas by Alex Svirin - PDF Drive

THE MOST BEAUTIFUL. MATHEMATICAL FORMULAS. Lionel Salem. Fr ederic T estard. Coralie Salem. T ranslated by James D. W uest
Read more

1300 math formulas - Download - 4shared - Azizov

1300 math formulas - download at 4shared. 1300 math formulas is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

1300 Math Formulas - បង្កើន ចំណេះ ...

1300 Math Formulas = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = fp_k= =VVQVNMTTQN= = `çéóêáÖÜí=«=OMMQ=^KpîáêáåK=^ää ...
Read more

1300 Math Formulas - Free eBooks Download - ebook3000.com

Download Free eBook:1300 Math Formulas - Free chm, pdf ebooks download
Read more

1300 Math Formulas Mega Pack - Android Apps on Google Play

1300 Math Formulas Mega Pack. 1,667. Study Apps Education. Everyone ... Best collection of math formulas for education. More than 1000 formulas ...
Read more

1300 Math Formulas ~ Best Books on Mathematics

download Mathematics e-books and textbooks using mediafire . here u can find advenced and basic college books
Read more

Math 1300 Formulas

Math 1300 Formulas Rules for exponents ... You can find the slope of a line between two points , ( 1 1)and 2,2 by using this formula =
Read more

1300 Math Formulas PDF epub | Alex Svirin ebook | eBookMall

1300 Math Formulas PDF can be read on any device that can open PDF files.
Read more

Mathematical Formula Handbook - NTU

Mathematical Formula Handbook. Contents ... will seek in vain for a formula they feel strongly should be included. Please send suggestions for amendments to
Read more