13 บทที่ 1 f

44 %
56 %
Information about 13 บทที่ 1 f
Education

Published on March 13, 2014

Author: pichitnannantavichit

Source: slideshare.net

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter บทที่ 1 เปาหมายโครงการ GOALS การศึกษาถึงเปาหมายของโครงการในดานหนาที่ใชสอย จะศึกษาถึงกลุมเปาหมายโครงการ ประเภทตางๆ ตลอดจนองคประกอบโครงการ และพื้นที่ใชสอยในโครงการเพื่อเปนแนวทางในการ ออกแบบโครงการเพื่อใหเกิดความสัมพันธและสอดคลองกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการ 1.1 เปาหมายโครงการทางดานหนาที่ใชสอย (Function Goals) 1.1.1 กลุมเปาหมายผูใชโครงการ (User Target Group) จากการสํารวจ สามารถแบงประเภทผูใชโครงการ ไดดังนี้ 1. กลุมผูใชโครงการหลัก (Main User) 2. กลุมผูใชโครงการรอง (Sub User) 3. กลุมบริหารและดูแลอาคารของโครงการ (Administrators and Staffs) กลุมผูใชโครงการหลัก (Main User) เปนกลุมคนที่จะเขามาใชโครงการมากที่สุด ซึ่งจะประกอบไปดวย - กลุมผูบริหาร คณะกรรมการบริษัท - กลุมพนักงานบริษัท - กลุมผูมาติดตอธุรกรรมกับบริษัท กลุมผูใชโครงการรอง (Sub User) เปนกลุมคนที่จะเขามาใชงานเปนครั้งคราว ซึ่งจะประกอบไปดวย - ผูชื่นชอบ สินคาที่เกี่ยวของกับมูจิ หรือชอบความเรียบงายแตเนนการใชงานของสินคา - บุคคลทั่วไป กลุมพนักงานและบริการอาคาร (Administration and Staffs) เปนกลุมผูใหบริการ ดูแลอาคาร และดําเนินงานในกิจกรรมดานตางๆใหเปนไปตามนโยบายและ วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ 1 - 1

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1.1.2 การกําหนดปริมาณผูใชหลักของโครงการ จํานวนพนักงานปลาสุดของบริษัททั้งหมด = 5,271 (คิดเปนพนักงาน part-time 3,886 คน ) คิดเปนพนักงานประจําทั้งหมด = 5,271 - 3,886 = 1,385 คน จากการสํารวจจํานวนสํานักงานใหญทั้งหมดทั่วโลก มีจํานวน 4 สาขาใหญๆ จึงเฉลี่ยจํานวน พนักงานไดดังนี้ จะได 1385 / 4 = 346.25 = 346 คน ∴ จะมีผูใชงานสวนสํานักงานงาน 346 คน/ วัน 1.1.3 เปาหมายองคประกอบโครงการและพื้นที่ใชสอยโครงการ (Functional Component and Area Requirement) องคประกอบโครงการ (Functional Component) เปาหมายในการกําหนดองคประกอบโครงการ คือ การบอกลักษณะกิจกรรมของโครงการวา องคประกอบของแตละสวนในโครงการเปนอยางไร มีความมากนอยเพียงใด ซึ่งจะสัมพันธกับการ ประกอบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ อีกทั้งยังสงผลตอลักษณะของโครงการวา โครงการ จะเปนไปในรูปลักษณใด โครงการ อาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) ประกอบดวยองคประกอบตางๆซึ่งมีความสัมพันธกันในสวนของกลุมหนาที่ใชสอยหลักดังนี้ 1. องคประกอบหลัก (Main Function) 2. องคประกอบรอง (Sub Function) 3. สวนสนับสนุน (Support) 4. สวนสาธารณะ (Common) 5. สวนบริการ (Service) 6. สวนจอดรถ (Parking) เปาหมายโครงการ 1 - 2

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1. องคประกอบหลัก (Main Function) เปนพื้นที่สวนหลักของโครงการจะประกอบดวยสวนของอาคารสํานักงาน แผนกงานตางๆ ที่จะมี หนาที่แยกยอยแตกตางการไป เพื่อดําเนินงานประกอบการทางธุรกิจในประเทศไทยและภายใน ภูมิภาคและมีสวนหนึ่งเปนพื้นที่สํานักงานใหเชาและรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต 2. องคประกอบรอง (Sub Function) เปนพื้นที่สวนขายสินคาของบริษัท ซึ่งสามารถแบงแยกยอยไดตามหมวดสินคาใหญๆ ไดดังนี้ - แผนกสินคาประเภทบานสําเร็จรูป - แผนกสินคาประเภทเฟอรนิเจอร Idee - แผนกสินคา Muji เปาหมายโครงการ 1 - 3

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 3. สวนสนับสนุน (Support) เปนสวนสนับสนุนโครงการซึ่งจะเปนพื้นที่สวนโกดังสินคา สําหรับเก็บและสต็อกสินคาเพื่อรอการ ขนสงหรือรอนําจําหนายตอไป 4. สวนสาธารณะ (Common) เปนสวนที่เชื่อมระหวางองคประกอบตางๆภายในโครงการ ในรูปแบบขอบพื้นที่วาง รวมไปถึงพื้นที่ สีเขียวในโครงการ ลานกิจกรรม ภูมิทัศน รวมไปถึงรานอาหารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 5. สวนบริการอาคาร (Service) เปนสวนบํารุงรักษาอาคาร ควบคุมงานระบบอาคารโดยรอบ สวนคลังเก็บของ รวมทั้งพื้นที่หอง เครื่อง และสวนเฉพาะของชางเทคนิคอาคาร ซึ่งประกอบไปดวย 1. สวนพื้นที่ปฏิบัติการ ของงานระบบ เชน หองควบคุมงานทุกประเภท หองเก็บขยะ 2. สวนพื้นที่สําหรับพนักงานฝายบริหารอาคาร เปาหมายโครงการ 1 - 4

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 6. สวนจอดรถ (Parking) เปนสวนที่ใชรองรับสําหรับพนักงานและผูที่เขามาใชอาคาร เนื่องจากโครงการมีการแยกสวนของ ผูใชงานคอนขางชัดเจน จึงตองมีการจัดสรรพื้นที่สําหรับลูกคาและพนักงาน ใหเปนระบบเพื่อ อํานวยความสะดวกแกลูกคา และมีปริมาณที่เพียงพอกับผูใชอาคาร 1.1.4 พื้นที่โครงการ (Area Requirement) จํานวนพนักงานปลาสุดของบริษัททั้งหมด = 5,271 (คิดเปนพนักงาน part-time 3,886 คน ) คิดเปนพนักงานประจําทั้งหมด = 5,271 - 3,886 = 1,385 คน จากการสํารวจจํานวนสํานักงานใหญทั้งหมดทั่วโลก มีจํานวน 4 สาขาใหญๆ จึงเฉลี่ยจํานวน พนักงานไดดังนี้ จะได 1385 / 4 = 346.25 ~ 346 คน ∴ จะมีผูใชงานสวนสํานักงานงาน 346 คน/ วัน คาเฉลี่ย พื้นที่ใชสอย / คน / ตรม = 13.94 ( อางอิงจาก Time-saver Standards for Building Types ) จะได 13.94 x 346 = 4,823.2 ~ 4,823 ตารางเมตร พื้นที่สํานักงานเชา คิดเปน 35% ของพื้นที่อาคารสํานักงาน จะได 4,823 x 35/100 = 1,688 sq.m. พื้นที่สัญจรคิดเปน 30% = 1,953 sq.m. รวมพื้นที่สวนองคประกอบหลัก = 8,464 ตารางเมตร เปาหมายโครงการ 1 - 5

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter สวนองคประกอบรอง ประกอบดวยพื้นที่ขาย แบงออกเปนดังนี้ แผนกบานสําเร็จรูป ประกอบไปดวยบานตัวอยาง 3 type ดังนี้ Window House ขนาด 96.88 sq.m. Tree House ขนาด 91.91 sq.m. House in the morning ขนาด 89.42 sq.m. พื้นที่สัญจรคิดเปน 100% = 278.21 รวมพื้นที่ทั้งหมด = 556.42 sq.m. แผนกสินคาเฟอรนิเจอร จากการศึกษา Case study ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับโครงการ คือ Modern form สาขา CDC และ SB Furniture มีขนาดพื้นที่ประมาณ = 2,500 sq.m. แผนกสินคา Muji ขนาดพื้นที่ขาย ทางบริษัทไดตั้งเปาไวที่ 729 sq.m. ตอสาขา รวมพื้นที่สวนองคประกอบรอง = 3,786 ตารางเมตร สวนสนับสนุน โกดังสินคา คิดเปน 30% ของพื้นที่ขายสินคา จะได 3,786 * 30/100 = 1135.8 sq.m. พื้นที่สัญจรคิดเปน 40% = 454.32 sq.m. รวมพื้นที่ทั้งหมด = 1,590.12 sq.m. เปาหมายโครงการ 1 - 6

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter สวนบริการ คิดเปน 8% ของพื้นที่ใชสอยทั้งหมด จะได 11,432 * 7/100 = 914.56 sq.m. พื้นที่สัญจรคิดเปน 30% = 274.36 sq.m. รวมพื้นที่ทั้งหมด = 1,188.92 sq.m. สวนจอดรถ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2537 ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมการกอสราง 2479 อาคารขนาดใหญ กําหนดใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่อาคาร 120 m2 จะได 9,696 / 120 = 80.8 = 81 คัน โดยพื้นที่จอดรถยนต 1 คัน = 12.5 sq.m. ∴ จะตองใชพื้นที่ 81 * 12.5 = 1,012.5 sq.m. พื้นที่สัญจรคิดเปน 50% = 506.25 รวมพื้นที่สวนจอดรถ = 1,518.75 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอยทั้งหมด 17,798 ตารางเมตร เปาหมายโครงการ 1 - 7

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1.2 เปาหมายโครงการทางดานรูปแบบ (Form Goals) กําหนดเปาหมายโครงการทางดานรูปแบบ คือ การกําหนดรูปลักษณของโครงการที่มีผลตอ บุคคลที่มาดําเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโครงการ โดยการกําหนดเปาหมายโครงการ ทางดานรูปแบบ จะประกอบไปดวยปจจัยหลักดังนี้ 1.2.1 การเลือกทําเลที่ตั้งโครงการ (Location Selection) โครงการ อาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) จําเปนตองมีการ จัดตั้งบนพื้นที่ที่เหมาะสมและสงเสริมโครงการในทุกๆดาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่โครงการได ตั้งไว โดยมีหลักการพิจารณาทําเลที่เหมาะสมเบื้องตนดังนี้ 1.พื้นที่ตั้งจะอยูบริเวณเขตเมืองรอบนอก เนื่องจากเปนอาคารประเภท low-rise และตองการพื้นที่ ในการแสดงและจัดเก็บสินคาขนาดใหญ 2.ที่ตั้งโครงการควรมีระบบสัญจรที่ดี และมีการเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมตางๆที่สามารถ อํานวยความสะดวกในการเขาถึงโครงการ และการขนสงสินคาจากแหลงผลิต 3.ที่ตั้งโครงการควรจะมีมุมมองที่ดีทั้งจากภายนอกและภายในโครงการ 4.ที่ตั้งโครงการควรมีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการรองรับอยางพรอมสมบูรณ 5.ที่ตั้งโครงการควรจะอยูในสภาพพื้นที่ที่เปนที่รูจักของคนทั่วไปโดยการเดินทางสามารถเขาถึง จากเขตเมืองชั้นในและรอบนอกไดสะดวก หลักเกณฑเบื้องตนนี้ ซึ่งใชในการพิจารณาหาพื้นที่ตั้งโครงการจะเปนลําดับขั้นตอน ดังนี้ 1. การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในระดับภาค 2. การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในระดับจังหวัด 3. การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในระดับยาน 4. การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในระดับที่ตั้ง 1. การพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการในระดับภาค ในการพิจารณาหาที่ตั้งโครงการในระดับภูมิภาค คือการพิจารณาหาที่ตั้งโครงการในลําดับ ขั้นตน โดยเปนการเปรียบเทียบแตละภูมิภาค ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอม และลักษณะการใชที่ดินสภาพลักษณะ ปริมาณของประชากร ลักษณะและปริมาณกลุมเปาหมาย ผูใชโครงการ ลักษณะทางดานเศรษฐศาสตรระบบขนสง โครงสรางบริการสาธารณะพื้นฐานของ แตละภูมิภาค เปาหมายโครงการ 1 - 8

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 2. การพิจารณาเลือกที่ตั้งในระดับจังหวัด การพิจารณาหาที่ตั้งโครงการในระดับจังหวัด คือการพิจารณาหาที่ตั้งโครงการตอจากการ พิจารณาในระดับภูมิภาค ซึ่งจะพิจารณาความเปนไปไดที่สอดคลองกับโครงการ ในแตละจังหวัดที่ อยูในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งจะเลือกจังหวัดที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อจะนํามาพิจารณาที่ตั้งตอไป 3. การพิจารณาเลือกที่ตั้งในระดับยาน การพิจารณาหาที่ตั้งโครงการในระดับยาน คือการพิจารณาหาที่ตั้งโครงการที่มีการเจาะจง และ มีการกําหนดขอบเขตของพื้นที่มากขึ้น ซึ่งพื้นที่ในแตละยานนั้นมีความแตกตางกันออกไป โดย ยานที่เลือกนั้นควรจะมีลักษณะที่สอดคลองและศักยภาพที่เหมาะสมหรือสงเสริมโครงการ 4. การพิจารณาเลือกที่ตั้งในระดับที่ตั้ง การพิจารณาหาที่ตั้งโครงการในระดับที่ตั้ง คือการพิจารณาหาที่ตั้งโครงการขั้นสุดทาย โดยจะ พิจารณาตัวเลือกที่ตั้งมา 3 แหง ที่อยูในบริเวณระดับยานที่เลือกมากอนหนานี้ โดยที่ตั้งทั้ง 3 แหง นี้จะมีหลักในการพิจารณาที่ตั้งซึ่งจะกลาวในบทตอไป 1.2.2 การกําหนดพื้นที่ตั้งโครงการ (Size of the Proposed Site) กําหนด F.A.R. = 1: 1.2 พื้นที่ตั้งโครงการ = พื้นที่โครงการ / 1 พื้นที่ใชสอยโครงการประมาณ = 8,464 / 1.2 = 7,053 ตารางเมตร ดังนั้นพื้นที่โครงการ = ประมาณ 4.5 ไร การกําหนดพื้นที่เปดโลง (OPEN SPACE) พื้นที่โครงการ = 7,053 พื้นที่อาคาร = 8,464 ความสูงอาคาร = 2-3 ชั้น = 8,464 / 2 ดังนั้น พื้นที่อาคารปกคลุม = 4,232 ตารางเมตร พื้นที่เปดโลง = 2,821 ตารางเมตร อัตราพื้นที่เปดโลง : พื้นที่อาคารปกคลุม 2,821 : 4,232 40% : 60% เปาหมายโครงการ 1 - 9

โครงการอาคารสํานักงานใหญบริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จํากัด (ประเทศไทย) Ryohin Keikaku Co Ltd.(Muji Thailand) Headquarter 1.2.3 เปาหมายจินตนาภาพโครงการ (Image Goals) 1. กิจกรรมและหนาที่ใชสอย (Activity and Function) โครงการจะมีลักษณะเปนกลุมอาคารทางสถาปตยกรรมที่มีการกําหนดความสัมพันธที่วางทั้ง ภายในและภายนอกอาคารอยางชัดเจน เพื่อเสริมสรางรูปลักษณของโครงการใหเปนพื้นที่ที่ สํานักงานและสวนแสดงสินคา อีกทั้งลักษณภายนอกตองเปนอาคารที่สามารถเชื้อเชิญหรือดึงดูด ผูใชงานไดเปนอยางดี ตามแนวความคิดของโครงการที่วางไว 2. ผูใชโครงการ (User) รูปแบบของงานสถาปตยกรรมจะตองสื่อถึงความเปนเอกลักษณของโครงการและทําใหผูใช โครงการรับรูไดในการใชงานสถาปตยกรรมของโครงการโดยเฉพาะการรับรูถึงความสอดคลองของ รูปลักษณโครงการกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน 3. ที่ตั้งและสภาพแวดลอมของโครงการ (Site and Environment) สภาพแวดลอมบริเวณรอบโครงการควรจะมีความหลากหลายของการดําเนินกิจกรรมเชน ที่อยู อาศัย หรือสถานที่ที่จะสนับสนุนโครงการ และควรจะมีมุมมองที่ดีทั้งจากภายในสูภายนอก โครงการ และภายนอกเขาสูโครงการควรจะอยูในพื้นที่ตั้งที่มองเห็นอาคารไดอยางชัดเจน 1.3 เปาหมายโครงการดานเศรษฐศาสตร (Economy Goals) 1.3.1 แหลงเงินทุนโครงการ (Source of Investment) 1.3.2 งบประมาณเบื้องตน (Initial Budget) ราคาที่ดินและคาปรับปรุงที่ดิน ที่ดินมีขนาด 8.4 ไร หรือ 13,459 ตรม. -ราคาที่ดินไรละ 28,000,000 บาท หรือตารางวาละ 70,000 บาท -ดังนั้นราคาคาที่ดิน 8.4 x 28,000,000 = 235,200,000 บาท - คาปรับปรุงที่ดิน 200,000 บาท/ไร -ดังนั้นราคาคาปรับปรุงที่ดิน 8.4 x 200,000 = 1,680,000 บาท -รวมเปนคาที่ดินและปรับปรุงที่ดิน 236,880,000 บาท เปาหมายโครงการ 1 - 10

Add a comment

Related presentations

Related pages

บทที่ 13 ฟิสิกส์อะตอม | Voranuch Thongpool - Academia.edu

บทที่ 13 ... E hv i f h E E v = ÷ 2 2 1 1 1 f i R n n ì | | = ÷ | | . R ...
Read more

บทที่ 13 ฟิสิกส์ควอนตัม

บทที่ 13 ... f คือ ความถี่ในการออสซิลเลทโมเลกุล h ... 1 e h f / kT www.geocities ...
Read more

[ปวส.] ชีวิตและวัฒนธรรมไทย บทที่ 13 - YouTube

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย บทที่ 13 ... ไทย บทที่ 1 ...
Read more

บทอาขยานประถม1บทที่ 13 ผึ้งกับผีเสื้อ - YouTube

บทอาขยานประถม1บทที่ 13 ผึ้งกับผีเสื้อ naysanook bank.
Read more

บทที่ 13 แสง | ฟิสิกส์ง่ายๆกับครูติ๊ก

บทที่ 13 ... กลอนขำ ๆ เกี่ยวกับ f ... บทที่ 1 ...
Read more

บทที่1 การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่1 การ ... x1 เป็นข้อมูลที่มีความถี่เท่ากับ f 1 ... ชุดที่ 1 : 13 ...
Read more

1.

... 1. + [ ] 2. ˚f [ 1 ]sex 4 2. 4 28 )8 [ 2 ][ 8 ]age 6 - 7 3. + 0˘)8 [ ] 1. )8 1 ... 12 2 29 1 1 13 1 28 3 2 14 1 34 2 1 15 2 32 1 2
Read more

บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต | ครูภควัต โอวาท

บทที่ 13 ... ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1. บทที่ 1 ...
Read more

ICD-10-GM-2016 F13.- Psychische und Verhaltensstörungen ...

... schädlichen Gebrauch (vierte Stelle .1), Abhängigkeit (vierte Stelle .2) und andere Störungen (vierte Stelle .3-.9) verursacht haben. ...
Read more

F13 - ICD-10 - Diagnosen nach ICD - med-serv.de

Sie befinden sich: Home > Medizinische Abkürzungen > ICD-10 > F > F1 > F13 : ... F13.1Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: ...
Read more