12817maanasagari035843mbp

8 %
92 %
Information about 12817maanasagari035843mbp

Published on March 20, 2014

Author: divyasthali

Source: slideshare.net

1 OTFT, fifo ffo P CO 4 ? o , ( f^ir fl^rr frftvi ), : W

KR1SHNADAS SANSKRIT SERIES 43 MANASAGARI [ AN ASTROLOGICAL TEXT WITH MANORAMA HINDI COMMENTARY ] Edited and Translated by Dr. Ramchandra Pandey Reader In Jyotish Faculty of Oriental Learning and Theolofy Banaras Hindu University VARANASI KRISHNADAS ACADEMY VARANASI-221001 1983

KRISHNADAS ACADEMY Oriental Publishers & Distributors Post Box No. 118 Chowk, ( Ghitra Cinema Building ), Varanasi-221Q01 ( INDIA ) First Edition Price Rs. flB^OO RE 4 P. 00 Also cun be bad from Ghowkhamba Sanskrit Series Office K. 37/99, Gopal Mandir Lane POST BOX 8 Varanasi-221001 ( India ) Phone : 63145

mTcfhr 3*ftfiro$TT?*c Sfr fafa* ^fr^r^nvrai ^W-SHRT arrfe ift amr fafcre w* TWST 1 i 1 qaf *rtew sffTi ^5 rrf^^r Awi^ ift ?mcT sr^^^r |; f % *m ?Krt >T ^Rwr^r % *? ^t 1 3?$f n ^r^> j^V ift sr^iftr^f v? % i? 3fT v; fqrafi ^r i^ft 5fr fffiFcfV | I ^ 3RI ff^fqv^f *) T^rHT ff ftwrr i u . ftr. ft 1 1 arrifa* ^<r^r?r> % ift irrer fterr | ftf ^* 1 *r fwr *rrr 1 1 ntir q 1 w?arin ^ Tsftwsr^ I ^wfinft ^T fir^r^r, j<ff arrft srrrfirv sr^rrr

* & arfrr, ^r, if <r^r T&TWtf % frfwro fr ?V iftfw* fWf tf TW*T gf | aw ft sTHnrm in anfw $ft % sfc arfN aw % | A srwT yi ^f ye^t 5Tff ^t, fi $ arrvro V? TTJ aftT %J 1 1 ??| cf^rt *| ^ft ^51 3TT5TT ( i arr^rer % Pror % ^ ?r sr^jfer arr^rrfl ^ n ^sff ^1 ^> IT? vtft qtar 5TTTT V? ( lft*T, fH. 3^, yi, 5Tf?T ) ^ aptfe ^ ff^ T* ([ if f vt CTTTT, ^yjrjn SF> OTff$, arrar i 4 t firfmr Tiftr ^FT TT^, jr 1 1 s^^ *5 fq ^ qM^fcrar ^^FT w % ^fwnf jwft eft OT*T cfxi^ |f * ^f ewrr ^rf f^fsNrr ^ ^vr n ww 3.

v. Pwn f te i WTf-^nr srvfa wrftft* TO! % Prfirer *rftT qrc Hift vglf vr $ arfqg sn*^ ^5 Prot am* fiftro ir , ^rf, ^ftrr artr, % HOT % cftn gpi? w* % rr ft nftr

rr wen 1 1 TO? ftifO ftwr | ft? TJWT yhr^r * 9*15* 3P*ft ^T qfwmr fas srenc Pr^r smr eft snr^ft f^WcTTart % f^ftr, ^^ fafa, q[^ % ftrcr 797^ ^f^r f i * | fa sr ^1 ftftrv?rT w f |> i ^g! ^ RTT eft ^jer 1 1 ??r% affer swFer ?irlf % ^ v fen 1 1 q srefter ^^eft 1 1 ^sRjer ^v^r wro*** Aftvrf arr^r erw wr^OTfer *n*T5rerq; erm^rawiftr wffr.

fa*n art s% i ^jr^r s fart 1 fa s arr*K inf ^T gf^; srfi^r ^RHT 5Tr^ ^5 fire jWt | i am IT: : n % arWT TT Iff ai^lTT^ f5WT ^tTcfT | g^rr i ) 3 ff ^ sr -i V am_~ ff : i

( f ) i**<'tSi ffWT: **rt ffwrf ^fe <Rf <w $ ( jama- ) 3TTITT fi^rr i arrr: ^T^ft % I qR ^Taft % focfT ?> f$ faiRf ^r Tcf 1 1% ^H^rirfV' HUT | ft> m^Rr? % an^rr f^Fcr ^r 'mT^TT?) 1 in? & *nr? % arin* ^ %^r ^TTT % irr?r % ar^HTT ^T^^rrcififf % w^ftv qsf ^ t 3TRT 3T ftrftmf eft iff 1 1 *>?r ift | rt 5rn? arre* % srrf ^r ITR forer *fta | eft i mrrfirat ftr$ VT FIT %w HHT it 5an i irnr Jf, ^rnnrr ansjir nrr Jf ertn 'vg* vr^ ^f trfir few

( t! ) ftng r HWT TOT f* ?r 9rf5r f?r g> 39 *r Tftr yr 3T^TT srre* V fijmr, wr^rm traf unrr arife % ^^?w Jr Fwfer *r ^ firorof % ^R |^ vf JT*R % rft'ff ^FT ^T^T v*r v* 9 % ar%f?*6 ynf<r ^IHT % wr* arrfir FT wraft ^r ifV far^ff ft*^ PrfSr f^nrr sr % ITR % fnq; ^^TJ^J frwy, 53r % fatj % fan; firfewr fw^tft fiqfa f^r^r 1 ? % arfffrw j^rTOTT t arr^wTOT srrfhr (T3f) ^P * ^Fff ^f W JRT ^f f?HtT | (ff. fv fir, 5rg ^r arrfer anff ^r ^-^ ?rw^ a*r j5 aft? rnff ^T WTq arts nff : ^ wfar ?irwft I^TT: u m. rr*

STVTT aw '^^ 5r ift a^ff %

r, 5*5 *rr x, *wr* 3*** firrtr <nr * ift ar^ff % vr *r WR Tfrr inrr 1 1 f9 ^t RT*f wrnr fnft fnft % jw ^fif ^T fr*fa PCTT wr 1 1 rw: ift ^"fft <nwTi wnr % fH^fw if ift INTT 1 1 ^T^ H^ % fwfif WfiW ffft fVrft ^1 OT ^T ^t?f OT % i wr sniwf % frfw % ijffTT fwif ^TT *mq VT% il H^ % f?r ?wff Jf an irrS' f i i ar. v w 5mft wn^T arf i i >T ^pr IPW % arrcafire trfinror WT | i *** HUR f^f aRrfcn mw^r ^r JHITO PPTT wr | ^f iwrtfr % f rfww % "FT frpftT ftnrr TTT ^ i wwr snjf^r irwf t. ^. 9. (

armrs *fer % wsilf <R STWTI 4 ITS srejpr srfwr % arjmT ^ft^? tfwr % ^r eft? FT j^t^ arwnr * ^TTJHTT wrr ^T t T|| i % apfcro ^r, 3<rTT i^ ir aw^r XWRT TOTF % STTWR i^ 1 1 TO irfrrot vt 5^nrr% % firq ftwfirirt ^t irf f i TTS^ im ^t vff vt awftv Jfff srefhr ir?r % ffr ^f^ anan^T 1 1 snnr rwTir rate, arrr?inF fiwff ft ^ ftnr^t sr TTT ^ Jf% i*r VT % ^n^w ipf fftft % HTO snrw ipf ir?ir ^r sr^T^Jr arfer jjftsr a*** jt ^T^T i Jft ft t I Jft srn^ff ft H^frm f^arnfff ft ffrejfe 'n: PrfT vreft | i

faw f HI *r m ** ^5 fMWf 5fT VT fW X^ wP*( fffWHIW^IIf !

V TO tfTVT ffir 3% {Ye; ftcft^T ^Flf ff^f W TOT TTftnif TT fr i Trftnflf r Ttftnff Tiftnff Ir

 • 5WU s*r ^** iftsr anftr War ^
 • ( <' ftrw *If fTOT rm fawn r M?
 • TO TO TO 3 arrg TOT TOTW$! ~T TOT WR ITTT q?r srmr %
 • TTg ir?! *
 • II ft: II II t II ynlf % ^^[^ ^ itfh ^Rq^ft ^> f^i T^T M^dMXHl: 1 1 ^ 1 1 ( ^ ^^ % f^^rgcfR ), s : ftizf ^t
 • II * II f *T<Tr?fi ffm an^T flfa 9?3mR *ft*TTC ^TOT r5gT ) s^if % ftror ( snft? ) IT* ^jof tf Ten *FT i snj ^r ^TTT ^T% Sr ^ ^nft, ^ffir ^ *nft ^T ^rf?^ ( Jrrf^raf ) n Y n f ?f , ^ %g qft^rr i gift ^ ST^T^T ^PTT^T m<T% fecr jfifif^TTV |>5r n * n II ^ II 3f<?% cfYTfif ( ftr^r ) $TR ^ f^^rrr, ^ff, |BT, 5 TTT ffe fir^rat f^r: sftfcr ffe n vs n Tft fent f^ivid n 5 n
 • eft srfa ^5, ( II fc || TT i f^^rr, n 5. n II ?o || f?- ( sj*njp ^IT ^'T ) ff II ? ? II n ?? ^TT u ?^ u n ?^ II n ^ n ( *tt^ * ?Ti^5r ) ^> I?
 • f*r-?mT ft n ?^ u II ?3 II gf II ? ' II n U u gfRT u H 11 II ^o It II ^? II
 • ^ifffPTT ^i Pa TTf : ( ^r^ ) 11 r:^ n fft: II ^^ IIrft T.T ift'-iT ( ^R ) H ^rf'T T^ 5rf^ fe^T ??Tr fnli % T II ^? II II ^v II srY?: ifcr ( ^^TWT cf^r ) ^fa ? H ** n ff^r TI^T f>rf% ^ i sfcfapf ^^n<*^ n ^K i ; I ^^ ^T? TT^T ^T ^T^T ^>T?t | I V$ % JTTT II ^K II fifTfT I'rf ^TST VWcfl ?W I i'H+ ^nr n ^^ n ( qr^at )i ifht, fir^r, jirf, ^nrr,
 • ^rfar ipr smf fc tffim ( a^ifccr ) * ( ^^r % T^TFT t^f: II 5TTT T n f.q ^| l 9rfcrfTKf
 • vs ^ Pj ., -, . * . N . 1HK1 q sqi *i^rq ^ lil^ : ?^RTT: II t 11 I TJJ ^ ^f^.p ) %
 • V? ^r, %5f4f : i u Y n i : M X, M i M ^ M 1 1 t; ?o U BY U YO Y?
 • <R 3ft W *FT II t II -f ? = % ^^TJTr^r ^T v* Trf5i % ^TJT ^r^ -T'T ?r?<ff * f^Trq-rf^ ^r ^T ft i -i fafe-r f^ ^^t T<T *T ^'Ti 1 ?^ 3U^ ^ Prftr : n 5m fT
 • ?? M ?lr fa srir^Tfe ( fwr it ^tcf^r frt^ ^nr^T *u ^HT ft fkcr JITT tfr if ^^ % CTPT ^T ^v fhr ^T ^ wnr 5 eft TO dwnrii %
 • : 9TRT: 'y n ?* n 3ft ^ (3T?=r: ^TT^T 5rf>), STi^, ^ft^, ^^ fePff % 3TTfm>, n ?Y 1T: M ?X u fJ'tidl: M^tnal n | n ?^ n
 • 3ft <r*n u it SCTST star |, sr MT t n U u ?.r ^^ gmi I ii '* ii <y*n*fl ^fT^^rnr^T ff ?fT: ?m^ 1 1 < ? *T*fr n y? M ?rrr n ^^ n : n 3v n
 • : u i u ^^ u u ^^ n f^fc^f n ^3 u % ( sj4 ^TPR ) 3ft i TT^TT ^ ^T^T ( TT^Rta ^T^r ) if
 • 9TRT: it u ^ n M ^R n : II 33 U r fqerr ^T f^nr, M Y M n U n
 • n ^ it >nRiti*jTm : n n ^ n n ^ n arr^, ITST, ^, ^vft srw:TT % ^isl ^ fi^?r?TT, 55 it it 3 s 1 H u ^ fire % ( ^nnfnT ) n Vo N U YO II u , srrer,
 • gtenr | n v? n n v^ n fsrr ^ftf> Tfw, ^r ( ^ftcft ), TC^T ( ) rr*rr ^Tg^rg^' 1 ( ?. ?^r, 3. rftsr, v. , ^. H>|T, . ^TTTT ) ^r p? ( ^nTTf^T ) gRTT | II ^ II % 5:9 ^ fTf5 n*TT fc^ ^.T ^TTT n VB n : n w n 5^1, ^TTH 3ff?eff rf'4T ^^ ^ ?"H ^?TT ft II W II sn^rtff it qf^r ^>TT I vv. n
 • . Iff Wfofgff ) SfcTT I l Y* M r~ i 5mm n Wd n n v? n fhhitiicti^ SR^ II Yfc II II X II ( irT ), ^r* arrfe Tr^rf^^f % u ^<> n : w n ? t ifar % ( vnnc )i ^4 % tffcar wr j^ilf n M n
 • % arts | n *x n srftr- . n II ^^ II if u x^ u n ^X n ii xx u ii X^ ii
 • U sftfir n *vs 11 H Utt It II U II J, n ^ n : ^ : n : n ^? n jw ^grr jit ci*r u W M
 • 'iRfain 1 (4^0*11 j u : n <ft ir 1 *ror sr vf JRJTT % : n ^^ n n ^^ n i u ^K n rftr> ^T, ^^r^r, ??, s^ i^rfif % *nr if n ^K u MHIWI C: II ^ II w ( fikMlfa
 • n ^ n n ^^ u II ^i ll ^^ ^r ^ ( finrr f^f^r % ) . <u>jiWl ^ *l^*fi^ ^K: n ? Rr? n &? n t. r4raiKiv yr ift ^FTTT %^iif ^ftf^ ^r fimrfV 1 1 | . ^ i ( J *R*for
 • n vs^ it II ^ M it VB^ it TT ^r Err?rr qq?ar qrN ^c^rOf) ^t u <HiMwfl ^11^ ^ ^^ n 3X, u n ^K ti II vs^ II *T% ^> WT fsur
 • n w n II V3?. ( ^^cT % q^ro^ ^F^F K ^! ) *T ^r^T^T ^ qrnft, SRfWfr, T.If ^."t ^ ^r ^T^T ^crr u ^e n fcroi, T^f q^r 3?fcrf^1r ^r WV H ^o i n s? n ) * ftfV U ^? U u ^ n
 • ( ^fir ) M s? n snrcr nr, tff ) ^f M c^ n n sX n n ^^ u u * arrfe : TrftRf ( v#, Rrfi fjn, 3511, ffc^r, ^ ) n *v u TifWf 5V$ M ft TOT ifNfi ^fT % n ?^ n u w n
 • xflFTO ffcfT ^ * iTtaTlj four ft JWi TT^TT UTT ti^ifnn fftarr f, n 55 n - H ^fc II : II o n % ftrftrr, [ 3r<rf^ Tfrr j^r JT ^4 ^t crt ftrftrci 'ftf, Jw ^r ^f tf^T, *& Rr^ ^f w^rf, ^^rr *TT T: II 5.? H ftrftrr ^5 ^ ^RT %% ^T*TT srrtft F^T ^^r % s*re, , ***** jwf % nm T?% STTSTT wr ^uft ^mr | n %t n C: II 5.^ H : u $3 H OTT wr anrftrcr T?% ^rm ^tar | n U n
 • SJTT : tl n e^ n eurr f: n i^ it : n i; n ipf g^TT ^^^7 3TT5TT *TOT ftliflf ^T fSHT BtffT $ II t* II .?. n *n*TT frfjnnr^f |TJ aroft ffe ^rrar rftB ^rr | it U n
 • fT'fif *T*fT : H ? ftr^, ( *ftr ) ^TPTT cfrr af?T ijtft ?>TT n ?<><> n ^!T: H ?o? M it fftor | : it c: n crT | ^f ar 5
 • qfcr ( arfcr^n-^r ) ^r ftcTT ^ irr 'iw t* , OT ( *Mt ) : H ?oq n ffijr- n ? <>e n n tt n * H ??< II H 1 1 1 H
 • H ) Vt 4W-tf ^T% TTOT WT ffe Vt RFT if it m M wiwH^u C: n ??^ M feft^r it Fir ^fcrr ^ ^ ^T ipKlf ^ft fwflf ^r % Tf^W, ^ftT, rTm FT? % TftcT ?>?fT | II ?U H : II ?? II nr, 11 ^<ff fofrr ft ^tcrr t ^f arfin? g , ftnff ^r ?%5 VT^ srraTf ftsFi* R tnn ^^ gro ^tarr ^ n ttK c n <Fi*ft fifftr ilf wt wrfr fftai ^ r^ uiM^jifrfki i *ft*fti n
 • wrar, ?n?r ftwr % fllflxH f^TrT ^RT, ftrftr ir |>rr n 1 I** n : H M n t^t n iT%5rr: n w n g, TTSII % *T ^ I n n^ it
 • fafa v snftr i % TT^T H ^^ifHrt ^r ssr^ ^T | 1 : II *^ II H ffe^r, $, M^i^Ht, ^ rft!;
 • TOT ( tf ^i t? ) firftwf V t frf X t* firftwt : n mn frfti? Pqa- I,
 • n ??K n <jprf firftr TOT ?: 5ff ^HnwKmiPm I %4^di frsft *nrf?r STPPT: n $33 u fcrf^^3rt3rf %?rr^ TTTTf n ^^ ViT ^TcfT | ^? ffe*TT^, fsTC ^R ^ % arfisrar : II ?3^ II <*mr ( iwff 3f srferftrPT ) arli %^R-^T$ ( fw*, J^T^ ) 551, 5^rr 'FIVT t^f ^1^% ^t 5^ ?^fT $ n t^^ n : n ^? u
 • ), arrsmf ( 5*, OT^PF ) 5? ^r: ^"t Jf c nr : u : 3RT H ?Vo u : u ^v? u n ?v? u : n Jf f cTTT : n n ?v^ n
 • it n ?A it n n ?YX n arm! : n ?ws it Jl ?Y3 II II W5. II
 • tfk fNf fc 5*5 star | ii mn u ?K i^ Jr ^m >% ^rmT ^5^ ^CTT ( ^rftu ), snr v^r, art^ 5^ ^ fBr n U<> n it n M ?KV M +: II % tfw ^^ ^rmr 1 r ift
 • , wk arm <nsft *> TO* wi*rr tai $ limn : H H ?X^ tl : M ?X^9 II ?JT ^> aft arc^?^ *mft, arPRT^RV, ftw, ^^f ftnr n U* n n ?stfc n n ue M : n ?V> n ftnfif ^rm, g, ^fzr, n ?^o n srwn
 • it eft Orwr TPT tcrr n ^rf? II ^rmr, u ?^v it K u u
 • u n m n : t II n t^v* u : n ?^ u n * n n t^e u jw ^T^T* (^T ) mnr^j, firftw SHFTT yfr, yrfVy ffgyrn ^ firgR gter | n <V5^ n ff?T
 • v* sffflr II ^HTcft TFft d: n ?va^ n n ?o3 n ": II ?V3Y (I ^Tcft : H ?V9^ II yr vwf! ^f rf%?r 1 1
 • t eft *T frfta, *>ift, ^r>fV enrr srfe^r yiff srmr ?>cfr 1 11 t^ n irftr ?fcf ^T if ^RT ?> eft ^^ ^gsrr^, n Pnrftrf rrftraf t srfcnr anft OT *nwif5r firfr (t ,
 • *% *ra ( qter ), m ( ** ) mflw, smptf ^T *r*fo fatrr tpf anfanr? Jf j^r, ^n *wr u ?vs& n jft^rr | n u ( ^>fr ) ^ n ^ u 5HFR % sFTtff F> ^T% ^T5TT ^fTT *nft SPFR % ^ %
 • i f? ( #te *rr fa?fc* ) H ?<* n TT ftrfir- ^ n i^^ u fafisrcff ^ fT ^5Ta fC n ?^V3 II it ^r=rr IT gn ?F % tft * n ?sc; n : 5RTT ^trfiT ni^R: it ?^S. n irnrr* vfir% OTf-*rr*r ttx, ^fft, ^rwtT ^FT^ ^rr^rr t^ finr n
 • w n ?.? n w?^ tpf ftrfe ^nft fn^^raff % ^ ^r ?>WT | M H? n : n if s?<rar 5ir% ?> TiHftrsr ftrfe, in?r tr^f awft^r g^r fsro gVerr t n U^ n ^TcTT ^i^i^i II ?3 II it 3i^ itcTT | ?% wif ^ ( ^rfl ) irw ^R ^>i4: n wrwlf ^ cf> ^^T^TT % awf ^?: rnV *& ^nft vrlr ^r fsnr n U* n : II HK II fHw I^WR ^r tr nf sift wfl ^ fHyr 5>m | n UK n
 • ?nTT vpf: n ?s$ H I H^ ii 11 H^ H finr vrf ^?TT fan ift *ft* it srftrir ( Orf^cr ) star | u t^vs it a gr m ?? fa fa <rc II U- II % arrfe it u fcfftl % ^pW it rTTT ^fim ^T filft % ^TWr ^ J3TT I 00 ff. ^<>^ w?^ ^f^T t<> ftrfr r< firftr %
 • fa f , fafg it 5rfPr : wfe firffe f*f? afatT x x 'TT'ft ^nfTcT: II ^oo || II ^o? II rrfir sft ^T^ n ^<>? n
 • n gnrr grrr ftrft ft : n ^ov n | u xoJt n g ( ^srr ) HT^T^ ^T^ ft ft srr^f), ?rtrr fa* M^*ft vwff ft f^r ( n ^ u
 • eft * n ^t n gfg ( WiW ) ^TT^ ( wr ) ^T ftrfe II ^R?? II : n w n ^prfTOTf ^?4>IH^4ti J^f TTl^ )> aWf ^TfT ( ) arnrf, Ttf^itft em ^rcft ^ n TOT, rnr?WT, fiwrwr, wrfwii frr^i *<gr
 • 3ft **IPT 3* s?<ro fmr n ^U u ": n ^?va n ffirn, ^4 tftf-r sir | n ^?^ u u R?; n i ^, n ^?5. n *r<r, Prrr, firomn wnsr,
 • ** ; ftfjft *nTt 4t^^Y Rwwj II ^o n , <iprfaT5r<T*T faf i srfRrfar^ H^T i 5^ SPPTT *rf 1 1 **$r snjrrr ^r ftr^rr 3TW n ^^? n : II ^^ II gt eft ^? TFSnsft STTT 3TRT sy|t?f , : n ^^ II : n ^v n T ( MIT ); n
 • it iftfr | II n 3** n *iMU41(n^: n ^^ n 3T<m ^T?f ^TTKJT it ^TT (ffitf), ^pc, n ^^ n ?R: n ^5. u fTt *rfff*T*rtnr: n ^^o u it ^?TO 5^ff> ^ffrir it : il ^ U ufafor |jp1f ^r ^qr^rT ^T^ ^TTSTT rr n
 • il: n ^^ u firin1f i: n TO i3*i<iiri*!: n ^^v il wnftv ffsrr^ enrr TRfT-fqr?TT ^>r H^^ fsr^r gicfi | M ^W n n ^^K u n ^U n fl^t : II ^^ II fterr $ ? i^fffff arftg % nz fjUrr 1 1 n
 • ^T feffr Tf^t JHRH<riftl ?3RT Tfe *?T 5> tft II ^^9 II <TPR <TT n II R^ H n ^H n ?TcTT | ^5 ^Tmt, flft^f, 3?>?: 3i n ^H H n ?ft 3TFfV H ^o II n W II : n ^R u
 • M W u , fsr^mmV, II n ^VY u fsnr qt JOT % WFt 'fW pft qpnft ^f^tsfTH^r: n ^w II i4: U ^VX II ir " ^c<r?r s^% 5^ inir ^% ^I^T, i ftrgrcr tj?r ^5?: ^r ^T I ^vscii ^T^ft k<b?M4*131 *flcl^ frf^rspft II ^^ U
 • * fry?) *miwl ^Md: II ^Y5 II srre ^T ^r^TT, ^Fi, ^nV SPFR SITST: ^TT Mf>: II ^vt H 3T<?% qfr^TT it II ^Yt II i[tcfT|ll : u RX<> u : u ^w u II ^KR U u HM *
 • fHnr|n 5|T?ft ( g^c ) arwfar^T, $*rtf % H wi ii n ?fhfrrsrF?r, p % srfir n H qhri ?r^?ra it *** ft ?r> ^ fr?ft STOTT % TWT, tftoff H*qw t?* vgir yff am^r ?tcrr | ^^ n ; n 3Xfc n n ^^ n
 • n n ^^^ n ftwf % Jr oF^r % ii ^^<> n n II ^? II n ^^ n l U ^^ U u ^*3 u 1 $*ft ( ^ ) t. ?fWf '
 • j afar ( T^tWlfe ) : H Tiftr ^r SC<T$T 5^% ^^r JpTr ^mr, nl^r ^"WV, r^ srtr w TTSTT n ^^V^^v9 it H ^5. II Tififr % ^rcq^ zrf^ 35wft, ^^R ?fg ^T^T, wig
 • finr Tiftr it SFT st ^rrar, H *gnc, ^r?nr, u ^3* u : II ^X II : I : II ^3^ II , fsr, : U ^5s n : I :
 • * TTftpRf ^RT 5> ^ft ?TT, ?Tc?r ffe H fcf), ( ^Fer^m ), .* II ^^^ II T: u RW n r 3Rr $1% ^rar T% SR% j^r ftuff * ^Ffaif % srfa PnhTi arq% ^rf^T ^ OT sn^r ^?% ^rr?fT, arqsft mar %
 • i|toK: II ^ it iTT'ft : H ^;vd n : i : n t*& n : H at ir ffB a*^r TF* ^r ^RiPfff ?:>^T | n ^fco n : n ^? u fiwr n OTF Trl-^sflf ^ Jift ^crr | n ^u, ^qq n folff
 • TF3TT nanr n n 35.3 n n % ^^ ^H ( snsrrHH-gs ) : H : II ^5.^ II t rft aft 5.^ tl
 • : il ^fcfc U h* *> sn^ (fwfi JPT) srreTT srfas <* ar<m 5w ^r iTnT^ |>cr? | n i II ^oo (I n 3<>^ n t eft ^ 5TT5T 9[^ ^f 5^ =|^r | cTTT ^^% *rfPC % ^^B ^ II 3*? M eft ^H 3TTeTC II ^o^ || eft n ^v n eft u ?ov u II ^o^ U
 • TO'ft tfWt : n ^o^ n eft ir ?> eft n | : II ?t eft eft eTTr ^4NWr i* OT fT STT^T ^tcfT | I ?<> II : n r > eft n f> eft n
 • finrr H ^W II fjcffar TT^T *t 'rfir fw ft rft ?r5 ^r w^f^r % <rfr^if, sn^er ^c ^nr?rr rr i : n n ^?vs n Sir n ^K n frr
 • n 3U M *nrspc: n ^o n n ?^<> n : t jwf ^r f^rchft crrr n ?9? n i: tft+q) II ^^ n if zrft: ^3-*rr ?> eft n 3^ n e :fT n ^ H ?> eft n Hv n 3? IT 11 WK u vfvnmft 5>w wrr M m n ffirae mml^ai u wit
 • eft tf ^cfta *rre Jf ^ft 3^ g> eft ^r? ftuff ^TT fsnr $RH 1 1 n fairer ^^ ^rr^fT ^?TmT | n ^ n <*u ^n^i fcM<;lV4^rrtC I n ^s. H n m n n ^^o n eft %ftr5fiT ( & ) *rcf 5f n 1 ^5^: 5*wr arr^nr ^ | ft ft eft ^ ^t^ft, )t w^ ^TTtT ^RTTi ST^^T, <fttir ?$ ^rar cnrr if ( Tfr^rc ) ( anrft ) sw I>^T | n 33? ii
 • 33* n sfoft : ll ^ II f f^Fqfer ?t ?r> gpr-ifr ITT errr cnroft jw jter | n 33* ii S?*r*Rt ^^^ ^^T TT^TT fc ^EHn^r ?>?TT t M 33* n if wftfm *fe ll 33^ H n ?5> aV d^ff % finftw anwr ^vr IRT n 33^ n r> ^H^Y n 33* n n 33? n n
 • ft U : II y* II n ^v^ n II 3*3 II u n if ^ ?> a> ^ r% srftw* H n 3vx n it 11 3vic n 5
 • : II W II n ^v^ n f'Tc'T * H ^W II > gr> $ *rf*r ^> ?r> srm, n 3vt n ^fir ftcTT $ OTT M ^Ko II frfar vrsr if wfir ?> a> ^TCTT % ^ % ftrTT | II ^o | | n n? n wOr | cfV : n tl fw n
 • n ^KV n n ^KX n nfc nrfir ?> eft *rf ^FI nfinFi wger rft feflff fj qrfqv^ **% ^rrfrr 5>cTr | n ^sc^ n n ^K^ n eft n ^ n cj: H ^l* H $rf?r ^> eft ^f $ iMX* n : II ^X5. n ?> eft i H ^V II eft r fwrr *rtr% ^mr ervr nr ^r TfijeT i>en | n ^ n II ^t II
 • snro, ^nnr *r*rr wr WTT Jf *rfr TTJ ft *ft ?wr II 3*? II gj<w : H ^^ u <rf><jof ^TcTT ^ H 3^ II H ^fftr ^n ^rrrr? <rnr Sf TTJ ft a> t ^ Tig f n 3^v n <& qft n 3^K H ^"t an* % (arorr ^r Tt'flf IRT) ^5 ?Wt| errr ^T-qT qrT srTtrftr^f meft t ^^ n t. '' TTJ WCTT ftr^r ^rwr 1 1
 • ft ii 1 II ? H ^ JW TT% O^nilii <W aft* 5^ SFT ^R, qf^f 5 *ftr, ( ffroftr* ) ^ifrr ^ $n, mm? t 5. ij?Ffe% or^nHwT ^N^I^ ^ c^^r M ^ n SRHTT | sm* ^?r ^f ^RT ^> rft urer^ft, firfr, ^WTT rVf^uft ^r^nr ?, anj Tif^r w ^5 ^T w*r frrm | n ^ n
 • IM II i it Y ii I t* * *T?r: I 1 *v, tt, arftg ftcrr 1 1 irft Tififr R ynr|t ^t ffg ?> ^ft *% ^TT | SR^TT q^ KT^ET % f^r <ro t, srg^ft faf*r snro sr^r it ^T PT wrir ^^ri 1 1 ^ M *? it I nfa: 9, ^i^ V3, #eft 1 1 ^RWT % WT ( ^* Trftr ) ^f ^IT %% wpff V TTWT, rfhrt * ^fMw w amwrr t *fWrf firm,
 • t?? far , TT* ft x ITIH ? PR cffr aftfacr T^TI 1 1 n v u I i: I ?, i ^? n x, M IWf, ^f ^T^jf^, ^rTTT SFJT^Pr ^T ^ *mi frfRJT Rf? Ttfij srra mi n x n : vs, : i TRf: ^ V ? ^f'^i { I ?^ I
 • % tfta TT5, 5^ % ^TTT qT* OTT f%TT % ^ THf ft|4HK ir sr*nr ^TT ^r ^p^ ^t eft f^tf^r, f 'ft'ft, ^S Jf wr, ^r^^^f TTWT TgcfT I I ITTOT^ m^T % TJf*T T5f qf u * n IT ( ^ qr^f ), **Tcft % ' *e, tt wff y nyctir, vf ' *$ ffe (
 • xt t ?r' fcr iffanr 1 1 TRT: u^ii % thi j Tg JIT* TT^TT JTTT *U?*T ( ^5T^ft ) *r* anjf Jr* T>T i SHOT *" fir v$ r, n sr?r $ *rftr ^T ?rrr ^Tm | n vs n : i ?,
 • II&M r <w tft ft* * TTSTT T^Wt^f ^t 5*6 |trfT ^ ?FT it t ii : ;, * TOP? tf % cft^r wr, vw * ^qre cm nPfsr % *> Ttftr jWV-l i ^*^f ( WT Tiftr ) Jr' ^smr |> 5ft f^r^Tf FT
 • T T>IT, ?>eft 1 1 TT% ^i: (?) v *n*ftor: vs, n armr ( *t ^w ) t 1 1 srfa % ^r ( f** Tiftr ) * eft TWIT ( * srftsRr ft^ Jt' ^rr^fir^ *r JTTTT mr, TO Jr" qrq^4 ^ *f?cr, frier? %' ?fg ?> <ft $ w * *r* ^5 5>cft | n t ? n i: | ^^NKHH^ -5PT^ ^RT?( <, ^m^^: ^, 5WRr: Xf H t^ II irrrwr w ^^ iffT TTftT ^tt I I p *f ( ftf Trflf )
 • ' nft, %' ^^ Jr' *z ftcir 1 1 TfcTT | I ( 3Hf?cfT ) Trftr ft tfY Jf" garr i Jr* ISRT: V, if ?^ n it ^^ ii f it* 3T? |f ^f-^ 1TT3ff fc* f^Rf | * *t 5- 3. 5- ^ TT. % n
 • II ? H ^TT 5nPTT 'm^it^'m II ^ II ii ^ n II ? II Jr^r Tifir % srifir faj TT ^TCTT | ^^ (fsr<jar PR) n ^ n ^<i^"<m ( qfsnn ^ ^^r ^r ftra ^V 1 ) X*
 • TTTOTfe TR JTf^r ? TT% ^ 3T^T ft eft % |Y Trftr ^ ^r^qT ?rg ^pr, ^ Tiftr e TT%^ srftnr ^crgirf ^V eft ?^ Tiftr ^r > ? rrftr ^r rcr% ^ ?F>fe ?>cfV | n Y n U K II srfar af^rrfe
 • afarfe II ^ II eft OTT
 • j o o + o | o !^=
 • YX,|OO ms V9 (WITH ensrr frvff^ TrftrnTf ^r > eft II V9 II erv ft* tfwr ^ ff i {% ffinrTfcrnc ^ % 5^1
 • YY? STTZR qrf TTftr it 00 *f ^ftr?r | ?^T% ^4 *rm T Uc Ft Tiff ir ft i am: ff i ST^T: ?reft ^^: n ? srfwr w$$> ft "FT ITR" fsfW SHF1T % ferr ^TfcTT TT firg" II ft <fftBW HPT ^ IE ( from* arift f^RT ^FRT vrirf we ftnn |> ) % anrn anftg ftpf
 • art ^ irfa SJ^T ^ ^fV ?FT < % T, ^^T ?> eft ^o R^ qJT^^T f^ir ; (?) ^ro ^o^ 1 3rer: ^rmf ( ^t^ ^T S^R ) f^spr^r v cnrr ^TR ft srerT ^ 1 1 <tfe> arnt Vo|
 • o| XI t 3Rr: ITT
 • TORT (0 inner ^l* Vloo W3 ^5|YV9 3*RC Mit* 'NHI^f'fcJ *[fai: o^rw'^^i *i*iVin ^tBT: 11 II ^rercw vn V ^ ) an v;ooo ^> *nftr lnn<r %% q?: ^Rrm ^V Tfer ^fcft ^ i ( vc;ooo *>> ^o ^ jorr^ q-^TT^r^ SRT ^r ^nf^ ) 5. H T arrarfT^ ^ ^WPT % ^r^rP<f ^4^ w=f
 • STWT VTsn 1 -~ ) ^Kt (
 • % f H t t aat3tai fqr^TMi(n ^ II ?? II srw j^hr 3TTfr ( an^^^r *sV ) q^ff % wz ( igt ) er ^^ ( wivtre ) JTTT ai^r firftr % II
 • i *rfHr ^ arer ( ^rrOf ) sr? $t eft rcr TT arfinr ^RW 3f fff ^ft ^HUHI ^rrf^i 1 1 [ fare ?> ^TCTT 1 11 ?* n , ^^ ( g^R ), Ir II ?K II
 • U Jf TCUTT tTTT M^gtalT ^TWHT Jr. 9v9e ift. *vs = Jr* I. m f. ** = ?5 U = 4. v^ = fa? : II?V9||> i It * % i ^ ( iftmfa ^ ) *<& ( $w ^r arftr^r ( ) Tifiinrt % w^H^ UWHR i $l^r *> V ^r yrr^T snjp Tiftr ( ^ft Trftr ) ^ HWT aft? ( ^f> ) STTT ^^ ^ffm^r t srfan IRT anfte ?t ?ft ?nft ^^rftfif JTTTT o *& $ TO* fr Trfi iw ti
 • f[> ( arfs Tiftr ) ^?r% SCT*TFT ^r TTT f % arrvR TT TKTwft ar?Rrr?r arm lo : ( ^sft r ) I* tt
 • ,-t 3,^5 Yoo wrr
 • p^T TF% % w**W f[tnr i | arcr: ^ r^a: Tiftr jf t
 • 00 o| |o rft STTTT ( ?w % ^wnu )
 • if I o | o | o -^3 i n
 • Tft 87TT fft ii ^? ii ?TtTT 7T ^TcT ^t cf> tffaT <Vfif o i o o |o yTT f^^TT I
 • rrfa ^ i o i i ar^r m?o m* *0?0 HQQ to} il ^^ ii eft : u ^Y n : ii : it ^ n I n ^ u

  I II ^ II o lye; CO i ffr w5m ^t? hr in^r ^ne ^rr O<i-?pftir ^V ^*ff yr: ^^t^r f?F fff^r ^?fhr if ^rtr 5ft?% ^ ?fta^$ <t nfHr ^1 1 farsfHr Jf if S-^t nftr | M ^-^* PrfN 1 ?T*?T ^r ^ rrfiiT ^sfti^ ft H*<m TR ^nrr ^^nr H^f 5f

  ^ro + K) + ^ ) - tffrr ) -

  ffr VSI^ROIYO Ttwrfr |i f3TT I ti *^ u n ? n ( SHTH *rr^ ) fa* sn^rr **z $ eft VT ^T ^TT SftfTT II cWT 4^i 1 1 ?? n IT ^T^^T fir^r^ 5?^ ( sr<m m^r ) n 3 1 n f^rf^r ftrcftir fai*ln a Fprf n ^ II ITT ITTWT Vt PwnTTT VT'TT l fTf% II ^ II ll

  arrfc n V* n (y<r forr), f^srr ( armq^r ), ^ % f3r<rr *n*r ^ ^JTT ^rf n U n f^RTT, ?>TT fwft H^ff % u ^^ ii n ^ ti n ^^ n rrnT, Fsft, ^TTf ^T *nnT ^r 5Fnr^r f^r^lf n ?5 n : u ^q n anwr ^r, 3rCT in* ?r ^T^TF qrf^ n 3* u ?n| i n H n ITT M U n v n

  ft " IT fr ITTTT *rrf^ ii YO ii I^I^^^*l* < WXi^TSj^^ivI*l^4fl^l T*I*I ^ff^^^cl : M Y^ II f-Tn f^riT snmr n YR n n Y^ n % ^far ( wWr, tsR, fi^r ) tfffe wi^f ^FT WR ftn=r frftr ^ anr 4 ft5w ^r ^ * T?T 11 Y^ n : n YY n %* n ^f ?t at wrfwer pr 3ftT Fft % yift ^tar | u VK it

  t Y* n f y^fhr ft^ft 3r n Y^ n ft^ Ml Bl^*^l It ws li ftr^r^r 'ft 3? if 'Rrfrr .T $ft ^rmr, snra ^r aftT ft^iff ^r gw, <Ni<*ff finr ?r^ f^rr| M Y$ n l n r ^t eft r rfiRT armr rr n Y; M 2r anrft wrfif ipf jpr ^ fTTT ^Wfllfl WT

  n M n Tcf, t u *o n ii ^ n n ^ n ii X* n TT^TT ( <J^tfi )

  g%?iT: in* * 37 fft rit ^% ^ 5% srmr, r ^FT% *T*TT, 5^ j ( ^TT^TT ^r irr?T^ ) n !(K n ?rftr t ft awrr ^Tini ft rrftr TOT W?f ?T n XY n : WRWT njfj: ^ n ^rawr ^ *f wnft, 1. Orftr s r M

  n *vs 11 iwfar *g*u<fl *ru^i^if>i^w H ^cj ii Tiftr ^f ^t eft f[tcTT ^ TT% ir ft cfr g^r ^T ftT ^r^ arr^r fnft ftcfr ^ ( arirfe ff tt'ft n X n ^TWT, ff^f ^T ^TR>, f?f??rTT ft^T^, *mf cWT fft ftf n K n II ^o n t Tiftr ^f ?> rft ^f^r f*f ^i 5pr t^f 'rWf II So || 5W n li

  u ? n * t eft ftfipft ^tcft | II ^ II ( SITT, ^frft ) snfe ?>if|f eft STFTT rft ^ftBT ^ ( n ^ ^ n : n W u TOT f ?>cfT $ n V* n : tl ^K ii

  ( TO RW frTT ) 3*1% *T fnTTTT *PTT Nt-pT 3TTft fc qf^t 1 *ft TO*T fl^prf *t Tiftr ir ^ annrr ^p vf*t Tiftr t ft ( 'rt^f ^ft^t ^nft ) <tff ?r qtf?5f, gt^r $T$T ^rrvrr, PRTT ipf Offers) Tiftr r ft, f ; n n n ^vs n nftr (v), f^ ^t nftr (^,^) rfrr 5^ ^ TT^T ( e, ?^ ) if

  t eft ITTT FT tflff 8f ^ft^T ( 3WIT arPT-'Wi ^iPr-WlT ^T ^5W f^fi flgT ), ^3n^* fiij^rite, yft* ^4 ^r ^n?4 ^<ii>^ g^r, ^TTT ?an?r gift ?>^r 1 11 u u innsr rfir ft"w ^t ift t eft gterr 1 1 ^nft ST^TT & jtf f[t% <rr ift *rnr ^f ffif ^r ft eft anrnr %* g^ft ^terr ^ i tft^r ^<ifi*ci f q'Tffl' ^f arrafB enrr ^TT Sf fftT TfcfT JSTT 'EPPRtf Wf 5f WTW ^ReTT | II ^? II j^ft fhrr 1 1 ^ft 'nr^r wrtt Tiftr IT ^^Kifii ^ ft^wr ^t ?ft jtw awr irftnr 5rttr ^rrwr ^ yr for | n ^ u

  i : fferar: g5wrf n ^ n ufr *nr*r TOT ?t <ft SUIT 3f ? $WV 1 1 *fr *nr*r II ov II V rfr ft i ^ ^nr^ 3*fY ^TIH ^f ( s^r^ft ^^r ) ( ^, ^farc ) if ^t ^ 5**? ^^^^ ft H 3v n ( TO ) ^f eft fsq- of^r ir sr ^TT ^T^r 1 1 vfe ^T ift?f TT% if ITTcTT t. W RYF ^T TT^RfT "tEr arforsrnr ^-^ Tiftr % an^r *ft Tiftr

  ?>crr t it v^ ii II ^ II : ii vdvs ii ftrw ^% ^T^TT ( m^ ), n ( ^^c ) q |t aft - n vai ii snrro 2TRTF tcTT II ^t II

  y* n so n , fairw c# form II II n ==? n ) ir Jjf? ^r ^r eft n ^ N I>T Ttftr if r ( *& ) ( ^^n ) r ^W n ^ it n s? n n ^^ n fi^ar

  t < S tfcrT f* $ ft |hrr 1 1 II ft n ^ H TT% if |r ft ft II ^^ U : M w 11 ft eft eft F t smr ^^iftr ^ fw?f ft n ^^ n rftr 11 " n cfrr H *, u

  IT n ( ^nr ) r^ fatfr Tg?rr 1 1 ( ftm| ) n n : n t* n n t? n ST H> IT^T firftrcrT ??^r^T7rr ( ) ^ ^nrf?T ^TJ^ cFJ^t ff?: it ^ ll Jr qf % ^ n ^t vttrr | H iv n 5"* II fc*t II Ttffr ^f 'ft^fi 'wr Tiftr ^f WPI, fi?T ^t Tiftr WTi ?fef if ^ft Tifti ^f ^TB, awnr^ ^ T Tiftr % t wr 5 Tiftfr^ tffw irwwr ^ft 1 1

  BTTT s**nr srrer ^*err t, u en n Tfen ,f ewr TraKtf ift FTT II t^ u srr<<r, n ^ M ( TO? ) $ p 5> eft fsnr II 5.9 II fr^t eft n 5.^ n n t; u ft eft ?EHTH ^r sn^er ftr % fiw ftctr t n faarnr,

  r nnry w^ t ^^cf ? ?r? ^r TT^TT f* % farr n ?<>^ n f ft ( *frft rrt>r ^ snm Jif ^t ?ft n ?? n TT sr^ ^ Jlr ^^ir ^T^ ^r^rr ^rfr n ?o? n : n ?oj( n n ?o* n t. ^ftSt ^rt i ^, ftiwiHi i rro: : i v.

  ( ^r wnif ) ^ Prar^r eft ^ 5% ( t*T ) tT5f 557 I II t^cj II 1 1 irf* arq4V ^^^r TT^T ^ spj ft TfcTT | II ^o?. || ?? vrr SFT Vlt u irnr ^ ^ ^> eft ^TCT^ qf^r w f ^, TT^TT vfavtft ^tar | u ttt n % 5f(Vt ^TFTTf cHTT 8rfsRT |

  ' M U3 II STOT, 3TTO 3 TfffT JOT ift TW ggr ^t STWT H ??v n srfer for ffoF f^ ^r ?^?r ^T% ^rrT ), rrfV ST*R ^ grft, ?nnf?fT^ ^T WV cr^rr %^r? if fsnr r n ttv n TPW: n t?^ n it wr ftarr 1 1 irfir a** 9 ?mrf ^ ^1% it $rfa ft eft n t?S n n ? ?vs n t n

  n U* n ift $: ro* 'Rtrr | n tu n Trftr if ^rOr |> eft W3* gpf n t^ n *i!*iriRi ftrar T^rar % ^JT ?I?T % ej? I Ufa 3TT^ ^^TTftr ^f ^T eft rTr^r ^Trn it t^t n i fafn^frci ^Plt n ?^ u n qf* 3CR^r wr^r if ir^n $ eft ^5r ^f % ftft, '

  : it 11 ?^Y 11 ITT apg frPT f srr TT r fWt ii t^ ii it gt cfrr iT^rrBRFtrr ^f ft^ft ?>cn | n PA n n ?RV9 n srfr ^t ?r> ^TCR> qy^Tnlf ( f%*ft ?f ) W JT^T, ^frVffB, 5^^ ^^:^Ti STFV: 5:* 5* Wt 9^T ^*i^w<^: n ^^ n rtfff TTf f[> ?ft WRHF

  TTftRf 3FT PfNr W SHRTT f^TT RTf ( M

  ftT, jpNr, ^RT, ffff 3TPTT, 3TT% ^tfir W^ff ^V ST^TcR if wf, ^ n ?^^ n : n t^fc M if Tif g> ?r> ^TT^T^ vnft j^nlf % R n ?^^ u II ?? II HIT ir Try ?ft eft H^ ^fezflf ^r ^R?T ^?% *fT n^tT ^T^T, ?^*-, ^-mrft, ^ ^r ^ fawm n ? ^ n f: M ?H n TTj ?> eft ^5^ ^if-anl ^fWf % Tf^er, ftrf^r 5^ ^ r, fa^r ir ?^% ^rr^rri ^r % ^t? yfarer (fM*r) %^-^n ^r?nr jhn ( u ?U n errr "npr, ^ft ti*n*ft

  JTTTT 1 1 B % ii tv? it VHHIVI ^Rtef r?f ^r ariffi tft if ( %j ) irfr troy ^rr^ * ^t ?ft 3rq% ?rmr ^ft^ ?TTT ( ^3ff ) % gsft, n ?vn n ftRTT ftffrl:

  % n tv^ n ( %f ) 51 cfr ^sr ( ^^ritftT ) it qbr, ^^fe ( Tift, sft? t ? aft it ^te ift'ft 1 1 ^ ( ynT ) ^ ^ II ?Yd II II ?Yfc II ftf^t ^rnnr: ( riTfif ) n ?v3 n i n ?v; n n ?vt n fsnn PP^TT ^nr ^r^rr 1 1

  it t *t ii arnwr WT* 3 % ft eft n ?J(? n r ii irft ^ aft? ^?sr^T ^T *nunr ( ^?flf t^ |t Tiftr ^ ) ft eft pft ^r I " f sft ^snp^t; TT^ICTF, TO zrft |r aftT $4* ^T ^nrT^rir ft eft srirf^, f^r?r, ^5, TT^TT arrrr Sir 1 1 ? ^X M ft eft srfaar srfe ft^rr | n UK 11 n IXA n Trftnr?r ft rft ^rcrer ^PFT srfrr ( JI t ^rraff ^nr ITRTT, jiNr 5hff iwr, ^ft % sn^r ^^ rrm wr ftrora^ fhrr | n w n

  **.* ** ^ ^ ~ ^ * IWnTOT W^HT ^4*IKK ^ft yft Jfr <{f tft frarpTi f*Rnf5rs ( wfaui wr yhr froff ^T^T ^rmr ) mjsff *n Wrtir ( TTTift ), w n ?^ n eft ^ 52Tfa; T^-^T ^ 'ftfef , f^ n ?^ n flf eft ^rfT (T^ ^lpff ^t ^3TT *nf ^^ ^r STT^T ^T% srmr, ^r^rT^, |? ( Wnft ) snr n ?^o n eft *% r% ^zr-f^R ^r fay*, ^nr | n ?^t n u ?^^ II 5rPr-:FsrTT t^ Tiftr Jf $f *% ^ft % n t^^ n

  f*N? iwRfft ^4ift|M4M4: M ii t^v it ^ft srfinn WP^'TI ftr ( ^fT^T FT STTO VT^ TmT ), iwrfinr ( ff^nrrft int nw ) ipf swnr ($*s ) jw i[t?n | n t^v u ^rrr ^ Trftr $ ^f vt j'ff arm SPTTT> ii U^ u , cj?f u U^ u I1H4S u t^ u rrftr ^ ?f ift u U5 n Wilt fw aftr 5* wnr ^fr irfir ^ ^ ^t ^ r% ^rrf ( twftfir ) rftw ftrwf ( ^rr ) ^ft w% TI^I vfti 5f^ " WWT, tf4tair erw pw vr ift tar | n t^ n n

  Mf TOIT, OTT IT* $ *$T fhrr | u tU 11 u t^o u vftr j^aftr ^v^ Tiftrf fiwr |f rft *rfa fp^ft fpf T?fj vft, w4 ipf ITT sn^TT ^nwr ( trcbr ) m WRTT im <sftft*r JTT^T" VT% ^T^TT fftar u t^o u ?RI II i ^ftr, TO^fr* 'HFT 'FT ^(M^fd ( n ^F Will n ^t 5% *rfe ^ ^t Tiftr ^r tft ?ft n t^ n I I w^'tt***^l fi n 1^3 u , < 3RT aftT *r*jpr ^ft ^ ^t HHT ^f i|lf eft ( VR-^ViVvt ) ^i*irift n tw n fiw ^i% wtwr fhrr | u tw n

  t|jt > yrafat (ft eft n * n n ?v9d n ft eft )i ars^ vnff n $135 n Tiftr ^ ft *?t n ?^ n Tiftr ^r eft :, eTTT J i

  ft tft ii **t n n *^ n I* *Vr 3* *T ^ |> at ^ ) VT mm %nr ITR vtt rrar jfhrr ^ n ?^^ M 3rt>fHl font 3Tf5T ^HidllHlW: n n t*3 n IT: n ?^v n ft ? irrr n> ?TrT ftrrtw ^T% ^mrr trrr n ?;v n f: II *l II (n^n^i^JBT ^Pl& II l* I f MIH+H u w % sfir v*w, ^wf ^ yr, ^TI fwff vr

  iH 4tatftaiUft wwfr ii i** it ft at *f write |r <rf?r tjw JET f*ft vr 5* ftart i (aurtj ^ wrfrr? ^ *n*rr i ) n T^f^" 3ftT ^rfN" 'R ^ ft eft fKHF ^t 4IWM^I ^f ^t TRIT Vr ( 3*r n t*t M n tfc* n J*! 1 ^ftr y? 'FT ^itT ^* TTfe ^f ft ^ft " gw f^rar ?IWT wr fanner ftcn f[ H ll *nr *fhr ft ?ft ^15^ ^^ ^ fnftfiwi OTT 'ft^' ^[^<*r ^>T% ^TRfT ffaf t *i JIWT ^jiRiy^a; I iJU TNV *wftr TTW: n H^ n rr *fw ft ^ft jw fftwr, TTWT *rr ipf farm <tr ^mr wr ^rnrm ftcir | n t n pu TT% ?r ft tft l^Ff, ^Prft VWrit VT ITRTT tpf II tlV II

  aftr srfa TO *ftw *rffc ^v TT% ^ $ riV i siwr TO T^IT, fWfW wi% *rar, wr tpf *nrr TO ( *wr ) *** *ror ffcrr $ it ?ev n : n UK n M U^ H WVf q^ViwA, 3* WUT* ^rmr, imr nnnJ ftwr ( ^ arrfe ) Pfyr jftm t n n t w n n^ II H* II ryr < , WWT fTPT |n s n ?ft% ^IPI^ ^JMfilBlfl: II tftt II $ fft |8: n ^o* n ^V rrftr ^ ft it ftarr 1 1 wf TIWT % uwiifta, wwr, Whf ff^r fiwf im ammPw ^hrr fc n ^*^ n

  n 3*t n t eft i FW ^r, : n ^^^ u 11 ^o 4 n ft eft n ^v n anmt, n Rov n TT^IT vrfir I iffif 5f>T f5T % *ft Tiftr n ?t eft T5 eft *f OT^tf THTT n v* n 5f fjt eft ff wfteT TT^TT ffteTT ^ II 3^ II

  f $t tft t, ipprt % iw ft sftwr ( n T^ft ftfj: t ^ft ?ft % rf*R> ) ^TW?t % ^r |t eft STTT: PRTT 1 irft ^-Vff ( <hr ) yms* ^r ^RT |> crt aft* ^H ) t(f % ^fcf t> ft ftftw ( spr- II TTTOff FT JTtT ^t ?ft crn *FT iftT ^rfif ^ Tift? % t eft u : II RU II f ^ftf^r i ^n M ^nl 'ftT mfir ) % sftforc ^wn*wwrT5tm|H ^n n

  *f*rar OTT *rf*r VT tftT ^Tifir $f tft ri (fwirr) wmr ^rtrrftwjv jfhrr | n ^n n n tliif? nft 'W: I iwwnl it ^t^ II *rftr H ?t eft ^| ^nra ( w f^nn'r ) *rwr yr ( vj ftfwnrr ) w arfw^r, f^r *T***rf TOT gift 5^ | u ^t^ M f^wfir vr Wtr nftr* w^ ^ yif wror, j^w crwr twpr ffte t n ^t n

  ft m infr l *ft*T ^*0 iff: i JflrfV TOffr 1T^[ II ^3* M *rwr, ) VRT WTT^ *T*TT f^TT | II ^^o II *i it ( sfrf anr fjter ^tf wr ) ii ^t it H ^^^ n im ^^rrf'Rr am HVftir ^TT $ n T: n ^^v ll 5^ % r TTWT n ^v n : ll ^^K n vr f^ wrT WRfr f *r w^rrw vr wwr n

  <Jf8H SWW ti W II n ^^ u wIt^inn ^ 'lfr Ipft WlIWlO fTORi n wrnrfr, ^pnPlf ^V ^rrf 3iH<i ) ^ar | n ^^vs n : n ^^^ H n ^^; n H p ^JT ^fr ( *fta ) ^ ?t irnr if ii ^^t ii BTTT M ^ n ii iw t^ m ^T <WtT rft ^ rft Tiftr 9 $ rit . ' { T

  : it W ii ft TT% 3f ft flt tjff HTf^ft ) n ^n n ft 'fit ipft awtePr ^nn? n ^w n r ft Trftr Jf fft eft II ^ I! : II ^^Y M ( ^TT^nR ) II ^!^Y II ^rrar, 5pf?ift ^^ r qfr , ii 33* II r%, crrr : II ^fc II aft* f^r ^T^ftT t^r ft TT% ^r ft ^ft T5r *n ( SPTTWrsft ), TT^TT VT T^fti *TOFft

  II WHflw )> inr "il^Ki ( wffivnA 1 ) flwr it ^ ii ig* TT% ^f few 11 u ?** ii u u ftilH, U Y^ n ITU 5^ S1^ fwr f^rr ( snrfcr fiwft % n ^ n : M ( we, TOT arrft ) Ir ^nyw, It ^Y^ II $ ^rftr ?f ft at ; irfinrnft ?wr

  wwftuu nf mnifwi t H ^w n $ tit ) ft^T | II ^W M ^H ijt TT% ^f ^t flf f^TT I II W II VIT <i*im: n w n % tfffl ( arirf^ q<ar ) irrf % Tf|?r n ^v^ u n V 5% ), WR n : II V** II ^rrftr ^Ft T *n*r^ TT^T, fjcf j'ift, n : H Rvt n <rNt fff ift ^ Tiftr $ 1% ff u

  tw- : ."mi f ;* fl : M ^Kt M , n W ii ( g^ft ) ^^ cn$fT; ^ ( ^ ) II W II : II 3XY II : II ^KK II Tiftr ^r f*, ^i 'I'Rf* 5^* cnrr 55 farer ?f jft ^rnrv, t TWn 3T<?TT ( %TT ^f arfoFpft ) an^r It fRTT, cwr TRT TT f$w TIT n

  . t H ft $*, *nra, *rfa, ft faft% FT3 *T*TT n ^^ n fen irm ^r ft qVf?cf, n ^^ n : M ern ^rOr q^r |t 'iftr ft ft ^ft TTTT ; ^ (T^<V ), cfrr TOTT?r (stafo crrr ft srftw |>n t M ^^ M ft ^ ^, *Tfa' f^ ^^ P Tt^ft ^?f |Tf eft ft ^f TWft ^T^fT* ?n^ft ^T ?TT?TT; ^Tp?^, J^FiRlf ( *JTcrT-facTT, ftrwnn? srrf^ ^rf?5^ff ) PT STWT^T^V WT wr^ ^tai | n ^ic n : II ^^o I) ft *PF ft TT% ft ?^V t fffrorr ft ) ft ?, *ar fJ ^TT^T, ^T | u ^* n ^rarf?r iftJj^^^wr^^rf: n ^t n vwr, wi 3^1 5^> ^pf srfa cp> ^t wiv i? te? ^f eft

  II W II ) f^ WT fato Jtm | II ^^^ II t*f ^JFn^i M II ^3 II n ^^? n it ^V Tiftr ^ ft ?ft n ^^v n : n ^^K n ( town* af^mir ) ^hn | u ^^K n r, 5^, ip ) ark vr n ^ n : M ^vi n

  . *. i f. 3. it. lO ), *nft, 5 fr *wr*r ffir firanr srr^r R arc^ %% srrar fr 11 f wrftnrnft, ft^inrf , 55 n ^ n : n ^ f?wfir l: N ^^t n TO M ^vs* n fft ^ Tf|rT, PT|fa, THIT ^T 'P'ft; WfnftvTi cTOT II ^vso M n f* % flRT ^ wwr ^ ^t tst 15 rfru wwpii *Nti ^Pi^itn f oimtft ( snl fwr flwftr * ), wyr rtMf M W n

  fwi" f'rj'lt H ^3 n ynr^TV ft TT% ^f ft eft 3rre*F ^ % ^^I?T ^SR^t, TT3TT JHTT ( ITTSTTf ftT^ spt 3TTTTPTT FT% SfTHT ), ^iHt cfTT vfiwf nVrirw^^^f^Ycit^: <d*^ ii ^K ii : n ^ n t, Y, vs, ? 3f i ^rfir %?y wr^f $ TIj

  WI ft TTjf 3ftT *f*W fWf ft ?ft ) 1 TIT TTf ft ? ^ + Hf l) ftflt $ ITflf ^ Tlftf ff % Jf T ^ fr %?fft^> % arm ?r TTJ ^r ^ ^rfr far e m tito 5^r ( t x ftwr^r

  STTT II wnft Tpf ^T^T ^r ft sft ^TTCT r n ^ n II 3 II i? fercf ^t ^ft ^5 snr ) iwti ^ficftRiivft* TRT WTWIT | n 9 11 n v n finff It , fnrt^R^r % *frr, ^r?ft, ^f ^nrr^ ^TT | n v n

  n n ( *r*3 mr ) ^r, nft, *rt?f fjfrifrof iff 5p& ii ft at ftcft ^ II c; II 5 ftar | MQ ii ^T II * II ( m^r ) TT ^nft rft tfm5 TTT^ ?f frw ft at : n fc n ^fWj ftar | ^ s*%sr wrvf ft at ^rra^ ^i^n, ^^nrf ft at ) ftar | n e n n ? n ^r ft at ^f arft^ ^r ^f fa^ar ^TT% ^rmr, ^fe STI^IT fawra it ( *i*t ) ^nr^r ^rr wnft ^TTm^r 9 it at vf r% TTWT ftfBT'T, 'pft^r, yi, tiar-fira? % srfa srfwjr ( ^?rPra ) ftar | n 1 1 n

  ft eft eft : II ?^ H n n (& n ii ft eft qrnr vf ft ?i> ^TRTV vt ^ftfr f?j fWt | it t^ n

  afiraf wi j^hi t eft w wrfe 5RTT 1 1 ( > eft r ^T^T j|t eft R fr Tff^f ?tcfT I II U II : n ^t n eft ^"5 3renfqnr<ft, in wTO 5tefT ^ i rfir ^*H| ?t eft ^fTff, Pwrrft, crrr n ^ n ii ^^ ii |t eft WT ) sn^r I>T% *rar 5"ter? 1 1 n ^ n

  j efNlti5 WRT: t n ^v H n ^v n n w it rr*n, ^rr ^?4 ^r y^r^* 5*5 fipff ^ ftcTT | II ^ II it ^^ n ft *nrr " ^* " iniw Tft %yJ nTsr ^ ifirr $ eft *g jw ftrar-w^ ( ^r%% ) ^E^T ( H^ inf w^flf ) % ^tw gw iftir vrfrr 1 1 f n^f IWT % f ftwr % W?T T OTiftr ^% ^WT #&T | w ^e n

  M r: IM? ii *nrr ?> eft *?% ^rrpff ^nr ft-^Wt, ^ *& qn^rr cfrr ^^ft-^^t fr^ff fc IRS ift n 3? n if arffc ^cft^^r ^> ^f> ^^r jw ^t ^sft 5rfhTi aftr ;cft^ nq^ ?t eft swt ^t ^R (<mr) sneft | ( 3nrf?r ^T ^ ^ ^Ttft |) n ^ n u ^ n ^trft 1 1 rhr dcfl^i TNWf ?t eft ^rj ft*r 1 *rf* T>T ^r sftf^r T^T ?r> sns ^f ^t arrf ^tat | n n : n ^v n *rfe T ^ ^t 3ftT wr tn^ ^r fiwer t eft <rf^?'TO fjterr 1 1 ^fe ^^fj (^eft*ter) ft eft VT^r *TWT : II H II jt eft TT m< tpr frerr vr IKE, grfnr wnft, mt^f % *fir & wfn: ( ^ ) n nn

  tafiref t it N u *rfe wren* ( ^nrr^f ^rnr ) * VT 3TT*W ^T^ WWT, tni^ff % Sffa : M ^ i ( ffi^r ) ITF^ 3f qfe ^rfhr ftrrf ^r *?rnft 15T ftw: 1 fq-rn % fnr ^r srftrftr STF^T ^T% ^T^TT fterr | n 3* i : sifoEK ftrafT ^RRt^ a^94t^ M H n fsr t ?r> ^rr?r^ flnrr ift n U n f **lij*< rM^WMW^ PlWH ii v* n ^rfir cpfar TFT if ft ?ft r$ fTCTT t^f TRTT n 11 4i ^n^* M vt n

  n YSC ii ITTT iwr arwv w srfw, firm ^ *ror, gift <pf ^nrfir f^n | n vt n n > anrri, srw J^H ?rrr it : it eft u M YK u ^I*H^^R ii Y^ ii r $ tft vfTcw 3n?% PRTT inr TT'j fiRrr ^ PF^ft sf^TT ^V aforr r TW^ ^nrwr ?>rr 1 1 [amfq[ Pwr ^ 1 ] n Y^ r^

  ft ?ft 3ir CTV ^r Wt %w ^m 1 1 ( i ) n w ii *nff IM^MIM*: *sp*rf w i n YC; n fft eft ^T9TT, ft^T ^HT W^R, ?fM cfTT Tt*T <TR%% ^n^MT^i'pfll fn^^^ H vt II jnros ?> crn) ^TT^? ^n^r % T*TT eft a^nn ^5 f^^?r ^f fasntr ^FTcn 1 1 ^rfir ^ fqrwr (q^w%) fc grrm ftm 1 11 vt n f OTT 5 H I* H ^T WT^ft fft Wf (SMT TT^) Jf W ^V ft IWPf & $4l1F4ld, ^fTT^f ^Pt WP!^ TWT, %WT, Wf II *t ll wnft ^ft ^f 5^ wr fsflfto irrw % fw^r |t rit >T ITRTTi Jl^T WTt ( n M II

  ff*ftnwttorr t x ft *prfftni? iro**ft ftar 1 1 n X^ u facTT 5TTT TTfiTcf cfTT TTcTT ^T ^TfK ?>?TT ^ I n K^ n ^f 'nrr ft eft 5^5 ^TTT UUIlfHd rft'ff % ^T W^WId fhfT t ^ II i(^ n Tf ft arn ^s mw ir far* ft ?ft rf n XX ii n X^ II TOT ft eft ^r r% % ^ift <pr ftfr t cfn ^ff^t <r?rft, ^fhrr ^ fir^wrfrft n x* n : $*itai<<i ^Wrf^T 11T H XVB u n xv n II X* II ( rf{ ) irnc wr wnft Jwnr m* ir WPT ft fft

  fc *nft ), Tnrr am Rl ^*rt*II11 II Xt II ( s^rcrftRiRV )> W^R ^f sfta, ^TO, n u n enrr ( R^K^I ) m?r if <rfTI% n ^ M T^TT ft rft ^n?r^ *JT ( arfigT ) r. *T*TT ftcrr | n ^o n ?t eft | n ^ ? 11 ( y^t ) IT: n w n wnft ^fe 5^r i!r *nn ^t eft 5? ^t ^>T% m^rr ftrfeft u ^^ n ( 'w ) * |t eft n ^^ n

  fire* ftRfT ^tW tpft Wflf 5R% 5TT: ^f^T^ II ** II f > aft f<rar aftT r Jr M ^K n il S^ H Pmr *rct vrftr n n ^ H *ra*nt 9 l ^ H Rn ( H^n^?V?r ) ^ ijprawr ( fire* u * n : H ( ^ ff ^agfe ) , yr fl rr> fw y^ , ^rm gt eft ffcT

  $ ( jpf ft at f%f ( ITT, *fcrr mfr ) ft n ^e: n eft : ii *TR% ^MT, ewr PTOT if ft fft OT wrftu *?t ?pft 1 ^?^t it wrwnr

  wrr $ i ) ti ** n ( trffr % ^ft <T?f ) Jf n ^ n n vsc; n eft M ?? M , cfTT I n ^^ II irf f<^f| % srjaff n vs'vs n II ^5 II H vs n n vse n : n ** u

  war? n *^ n eft T^TT : n TT^T ^ft n ^^ n ( ^T^T ) in* if TOT fft eft n ^v n m ^5 ) % ^tff if eT7^t?T T^cfT | I u ** <?r?r ^f TOT ft eft , arfspT ^>R"f ^T ^^T, eTn TTOT % I. e;^ II ^ n fw^flf 1 1 *fc ^inr? ft eft JTTT

  fartw n ** n ft^cft 553* ^w iiNd ^ra ii sfc u 1 ( TTsrerT Tq^ f^jjar' % arg^R ^rrcnr fwr ^T ftntoft ^> 3T>T cf^ qTO m^ ^ T^TT ft fft ITT p ^t <ft sr^ff ^ ftfr, ^ t eft ft eft Tf'ft* ifT^r jft eft Ft^t, fr ft eft W*^CT eft ^ff $ Tt*r ft?TT 1 1 zrfir w % ( sr^rJ^r ) ^Rrrr ft 3ft< ?t ^ft ftrftr^ SHFTT ^ ^ts^nrtp ^CTT | n 5.? n II ^ II ^ ft eft ^ % JTT Ttf ( ^^PC ^rrft ) 2 ft?TT ^ I Tft ^TV^ 3^2%^ ft eft Ffr ir aNr VT% TT^TT ?nrr f^t % ^ ^ ^5 STT<<T II M II

  ( w ) % ti u n 5% *Fj{: n *v n i sft^ff ^ HtYM IT *r?ar ^T ^T'ft ^4 ( 5*nr ) WTT ^r TOT ^t ?ft 1H*H ftcfT ^ cWT ^JH% ^TfcTT TT J^ ^t ( 3T3(*lfr<f> ) n e* 11 : stewnt ^n^sCTi^pf^t iw% n w n ( ^iq ) irr^r ^r ft eft 1 irfe ar^s^r yr vf ft eft *f ft eft SfFTTf fteTf | II tS II ( BTTTO ) Tre ^T Tfe ^iVi^y ft eft ^ftr> %*zt fain t rt^i^fi<t em Pftfa 3nff ^T^T fterr $ itorr rrft ( ^rftnff ) OT TOT fterr | ( wrfej fMbr FSfTR Tff ft <ttcTT I ) II 8.V5 II WWW t* n ft eft WTeTV fc*eTT ftT 5? pt iW ilW^tV VPf 'RSt fTWi *!Wlfr(t ( iwn ) iwr fftwpr ftwr | n i^ ti

  WTO T?% ormr 5^fT ^ 11 ee n : n n to n *nrr fwr % VT* % *for T^r% ^nr?rr ^T | n ?<>? n : n W n ^> eft T, ^RTT 3ftT J5 % $3nr ^r Tcf ( anfiRf^r ) enrr ^r ^r^r<t 5^f ft |5> ftcri | n t n WTW ^r wnft wnr ^TW ^ vnr |t eft Prfar ^ fBB ena ^w4 ir ter n

  : H to* n eft <r?ft, ^mr, 5^ TOT ar n ?o^ n -' n ?fc n it fam gt eft srftnar * 5^^ tff>nfq*il tn^f^^Hw M ?=; n ( t^T ^ ) wrr it ?> ?ft cT^T 3T^ ( zft^T ) J^lf STTSTT 5"trTT | II ?oq II r : n to$ n ^t eft t rtt TRTT II lt II wnft H^r ( srnr mr^r ) Jf wr ft eft |tcTT | I n ??* n

  tU Piavt t^nmtn *^itjwf W II Ml II Jf *nn t eft TT?rf arrfir 5^ ^rr^fr ) ^f g^TT SFT ^T% ^r^rr ^tcn | n t ? ? n n % IRT ^ifHcf ffat | II ? ?^ II 3 : II ??? II if T^T ?T eft ^g^- ^ T%CT, II ??^ II MH^Rl ^ et *TT?TT II U* II n w ( TO ) in* if Ufa ^^Rr *nrr 5> eft ^5 sresfi % ^r % , r, fa&r enrr fTT)T wnirn | n ?U n nrr jteft $* er?TT, cf ^rferfSHTT ?>eft | II tt^ II 1^ ^li^ fiRW8[ n

  t eft > *rrar ^ wr i% n ttva ii it tt* ii |> cr> ^rrcnF ^r, ar^i ftnft fTCTT n t * n II tH II eft ( THTT STTfif ) ^ TSfrcf ?T^t cTTT ^ml^iiT ^ 3R*RT 1& TTcTT ^ ff^ft ftrTf | I THTT ^Tfpft TfIT crrr ft tdV ii ?^<> ii IdH Mm!|5| M t^t II cHTT 11 t^t M ^RIT II t^ II M ! n

  41441*0 *Wt i *ftdf T H+MiffNf: II 8TTT eft it ?^? n u wnft ^rfif <Tcft^ 7fT^ it T^r ft eft vrav ( ^T^T<t ) cHTT 4^4f % SPpff % Jvf fT II ?RY M eft M^W| ^W^ft^ft PfcfT $ ^rr^T, n ?^K n : II t^ II ft eft fTeTr aftr yr ^f TTFTT II t^s ii ft eft II t^vs n ** n

  IT IV iffr 11 t^t u n ?^o n f^sr^flf % f5nrnt 1 1 5ft )i ft 5ft 3^53^ % xrfcf ^ *ncrfr WK ftrafr eft n ??? u eft WTHT, ( y^^P^fi ) srar ( ^TTTpf ) *nrr ft eft ^w im iwna fRT^W m II

  , 3TRIT TPf> ftST $ II t?V II M tH H eft tft 5f!T 5TW 5F^% ^T^Ti ^TT | ?> eft TT^rr, *ftT t^af srf^ ^r fiftr cwr fcj ^tcft | u tu n n ft eft eft 3TFT ^gt^T ( eTCTT ^fT^zff ^ ^T T^cfT | II U^ II n ?^V9 n ^rftr ^^rr^ ir TSF ^V eft r% ^r, VWV, 5^ ( arm ^R-t ^5 fteft 1 11 ?^v* n : n ^q n eft II U^ U n ?H n eft efrr ^5 ^ ^ ft eft ^^ arNr affft ftcft | u ?U u j n ?vo n ft ef> Tf *% 55,

  ITTT ft IWT im fm ffenr 1 n (YO 41 II ?v? n ( OTW^, ITT ), ftcfT | I ( 3NrTT ) ^TT ft? fft IT n (YK H ^ft Wl'ft ^f | I n ?v^ n TT'TT ft ^T <TT<ft fft rft 3^ sfta R % jrf^f 3rftR> n tv^ n : n ?w n n tw n n

  fft tf wrft *frf Tiftr ( gwr ) % frw ft aft n m n n tw n Tlftf ( ^fw^ ) ^ fifTcf ft ?ft anr'ft sfhr Tiftr ( ^ ) ^r fiwr ?ft eft n ?v* n Tiftr ( 'ftT ) it fwrf ^t eft n ?ve n n Ttftr ( *rarr ) ^r fft cit II.IL^UL^IILL II t*R U

  ft n m M pi: MWIWI n U^ it Tiftr ( *$ ) ^r TTJ ft*Rr ^t aft fdfotflf ^nyr Tf^r sfart n ?H n *$ ) 3f ft * ffcr ( 5^ ), Fft ^ f^?r, j:^r ^r tercr, ^c^rrf f>T, OTT n m n 3TTft ^^ Trftr(^r) t ft eft ^rrcf^F ftT srpTrcT &Kt f^yi, ftr, ^nsff ^> n m n Tiftr ( w ) $r ft eft ^rrcf^ ti rwrcr 55 ^r STSTT ) r Fft % f^ftt ftcTT | II ?^ II !Tff ^nr Tiftrot % ^nr ^ sr^n: ^r ^nwr?^ in^rr inrr 1 1 ( ^ff )> 3*w, yfNr cnn ^r f^tr fafar irfw yr 1 1 ST^R 4 ^t gr*r trftr 8w

  it TT% ( *w* ) it *nr?r ft eft 2TRT, *Tft fc 3Tc*r?cT srffo, TTWT ( ^^TJT ) ftcn | n t KVS 11 II t^ ll w rrftr ( fir? ) * ^> eft ^rra^ t^r^r^, q^ft, *r ^w ?>cTT 1 1 sftr ^P^T ^f fofrta ft ?ft ft eft 5TF-*tT, f5*T rTm ^ sfat ^ II ?V^ II f^ft Pii^l f^r^ft *ro i : n Ut n ftr*rtr Jr gt aft ) sric?f ^?% ^T^r, 5^ ft > ^rr^r. TTT, ii if** ftr^'iT 7;f5f IT f^n ?.> at 535 ( ftrjR ), 1* TTJ %5 tff

  n li Ut II ft eft 5% n ?^^ n *nra eft wmr ( 1 5^ anr% *r$ Sir ^r ?> eft |n t^3 u % nfaira nil n eft n ?^Y n : u m n ) f* fa* fo 8f ft eft W ^ n t w n

  f srfiaar *nft, pif *T fir* strr *rfr fto **r star t n ^^ n : u Tiftr ^f fwf 5"t eft 15^ sft^ sryfw iftir ?> rft vft % ^^r WT^TPTR ^r ^ff rfrr sfV* ^r | u t ^v n : n *mr, j:ff VMldlMltf W VWPf W n ^? ii

  sffrfircr, , TO? ( fan* ) ^f y *rar star 1 ) n tvt 11 ^t eft ( f rfe ) ftT ^or *n*n* Pra

  t * t n ?vsv9 n , f srWte, M t^fc n ^75 f^nff rfhr n srftff H ?^ H U ?;? II n ?;? n

  sfe ita Tiftr ?> eft n$w frfa* yr vnff fr arfwv ( flWsrR ) % gw yr SWTT ift n t;^ n irfir ^r in* $ 5> eft ^5^ fsnear yhr ?F^ JTTTT tw THH?w-^^r arrfir ) ^ ^TRR FT% ^rrwr ( *rteft ) n cWT ^T^l^f snj?f fflr(ftnF snjjfat^ ire^ u ?;Y n n ?*Y n n t** n wf s^ wfrinft'nF^Rnir^ ftivni n t* n jt eft 8TTTT R srr^r ^ert 1 1 erqwr ( *nvfT ) ^ *RT IfW^nsff IfTT WPT Sl^ VT% TWT, n t? n n *^ H

  , T $T, ?ift, ft?i errr M eft eft t eft ^rr Sr, yfr | n u? n n t^e n it wfe^ Tiftr f[t ^rf PTOT 3nr% aft* fcrarraff ^r w^r ^tcfi | II ?;{. n i n H ft?r, fWf anfe ) vt ^m% m^T, ^ro^t, enrr n ? n H JIT Tiftr irft vr ^TTT ^f ft eft ^jwi *PT-^ % TrnT it wjer srwr ^ren 1 1 wi-fI (^t ) fjWf % arr ^rwr Tftwrft fterr | n II tt^ II

  $ *ftf Tlfir ft eft M^, Wlfo* fan? ( intm ) STRT^TT tj* falTT fffTT, frfa ( tffwRT WT TT HHfft ) % ft IRT ^PRTfrRf ftcTT I II U* II ii UK ii eft ynr TTW U M ?6^ II n ?e>$ n Tiftr $<fta m^r * ft eft ^TCT^ ^ f^^^r far rf ( % qPCTTTT ) ft $tft 1 1 enqrr ^f ?f*r ^ VT% n 5ff|[ TPRT^r H tl^ M fter | n tt? ii BRf WJ^f ^Hl^^ I II ttt II

  fa*ff JTTT , fcwr aft* 55 OT nw ijtar | ii Kt n 5 i ( ^T^TT % *s% ^rT^T^: ^r^% wr^f ) srffir^i inrfr|f ?TOT cft^-f^Rar ar.^rw ^^% ^i^ff % *rw ^tcft 1 11 ^o? n ftflfo?: SRrtft 'TRT^ft ^i^f^^^i I! ^o^ n , 3Tc*rer ^^, ( S?** ) ^ TO^r SKT5T T^ WT^TT, n ^<>^ it ^rrr arfir^r srfrrm n ^<>v n eft T^, vs

  u WV, n ^K u rr , ftftw srrar ^Tm M ^ n ^r ft rft n ^ovs n ir 5> ?r> ffRT, fonrt IRT sn^r afTTcrr $ u ^q n , fwr arrir fsr^m ( PTTH fwnr ) OTTT IT fsnr n sp^ar n ^t* n ^hrfir % ww ^r ( ft^w )

  rrftr *rf* *rgf irrr 3f fara f> eft IT^WT tw *faf % OTTO 5*2; cm $ fo^* ( YT*T ) JRT *ro TT?TT | n , , sr^r ^RT, ervr nr % fw 5>m | n ^t^ it n ^?^ u ^W II ^f 5> eft nf^r wrnr ^r *nr%%, fjr , frforcr ST^TR ^V ^f^rsrr^, ^^T^r4 cw 3rr% JF TT Offqe ^rren 1 1 ( anrf^r ^^n ?% ^TT ^f rfii*T<V ?terr I ) M ^YI U Tiftr irfir ^rg4 m^ % ft eft T^wr ^ra % *F<W ^ ( rr anft ), *wci r, errwr^ % fwit, *^rr ffITT f?T% % <rtv fv vr aiyr^^Ten | ^ ^fir j*w Tiftr ^t eft rrfir

  1 11 eft u : ai^ftla f[t f ?> eft ( JNrfprtV ), f5TT?cTT?f=r % nr if 3^5?^ 75% srisft ( qfir ft eft ^15^ srftw, fasrr T ( TfTJW ), fWT^i WT fiwr 9lVT ii

  i n&n OTTTT *n%, WWIT ft w, fttor ft ewrr sir fsre, ), ^Tq- ^r, STT an^rwlr ^r ^V ^^r% ^rrtft $ft f[ n ^^^ 11 Jr ^i^r ( fequffo ) ?n?T g^r arf^flf |M ^^v ii |> eft H^ T^ mfa i?, 3Rfo*r, ^r ft 5%, sm f^ w ft ii W 11 n ^^^ ll ft RTT^T $ *x wfa % pr fafar ^if % ft 5$r, RPiOT ft fHyr, ^T^T vt T^ ^>rft ft ^ftr TOft *i$ ?mt Tfsrr ft s*mfa^ tft | n ^^^ n ft ?> eft w^wr H^ TFT ; 5^J ^Tf*TT *l^i STRTT^tH i fTOT eWT 5"1? ft tff^f n ^^ n

  , srftrar* amrftrv anwr qtf *rcNt tfr n w* n g^ Ttftr ft ?r> yr ^WV, f*qr, n tt *RT ^TTPlt font ( ^^nsff ) % *rrr ftq^r faf|?r ^r qr^^^^Ni^ng^r: n m* ^f ^V ^ft OTT ffrff % ^r^r fT Jr sfte, ^nrr ( rm<V ), ari n ^3t n n w n ) fr, I n ^^ it n ITT* Jf irfir f^f TT% $ aft j^t % ^rnrnr % rt* tnf-fwpi! ^r ftt^iwr gr^T ^R irainv ^f ( yrr JTTTT ) w^rr qnf Ht ITTT ^ftw ( fr ) f?nrr ^frrerr | M

  : n fifwmft ( srofa arfa ii ^n ii nftr ) f frfi yri |Wt| II ^^ II 1PT: TlfifT ii ^ii ^Hl^HT II R^ II i ^^ ii n ^u n

  jaff ) % u ?* n n ^YO ii eft n ^v? n |t rft s*rfy fft i^ g<ff ^ fcfj, ^marf ^ JTRTT, n w^ ii ^ n ^ n ( s<<r*r ) VTT * f[t rft ^ n ^Y^ M eft

  eft gtcft t II ^Y M i: H ^w it ^f ft eft sfttf ^ ^ ?>rft f n ^Y^ n , ^rOf % sXf ^"t feqi^ ^r^ft, |tcft | II ^Yt II |:fe?rr n n ^^o n

  *T*ft. n W ii STHT n n I n ^K^ n n ^^^ n u W n n ^KY n ( anerr ) ( ^CTT, PCTT snf^ ) ^r, srnr ( ) t TrenTf^r^ SpftT ^" 5^ (

  UK <nw uSfsM wft if ?> eft IRT fr I ?H arrTfl) T^^TT^ ffTTT, N % ar^i? *n* it ^nft, g[T, ftr^fr wrwf * ftT ftm | n ^ n eft *ft? fr, aw*? qgsif fr ^nr^r % fwr 13^ ^ ^5 ffeft | H ^xva n ft?ITOTc^T Wf^TTI^^^ f^m^ I n W* II ( ifta-fa^m qwrw snfir ) Sr, T% %, ar^^^r ( fft f'ft % ^H^T 3^7% ^TT if n ^^<> n if fft^^ Tiftr g> eft ^3^ T>ft arrTr, ^s ( ffir ) ^ *r tff % ^ n ^o M r *wfcRtff- ^rj^^^r ^^tf n ^ n ^iftr ?> at SR ( ^nur ) % STTTT, n ^s? n TOT fawPqq ^^ n

  : u w n eft TO wrfe; % f? $ 3n*r *r*r% & *rwer grreft 1 1 TI^T STCTR % **r ( ^i-jfarcrt, wre ) em STTTT ^TT ^ STTST |>rft | n W$ n n ^^v n eft 3rfiRfrT 5r?ir ^^ 5T5T ^ ^ ^ ^HWRft ^t^ff ^ SHT^r 5T^T % n ^w eft ) ^f ^FTcTT | I I! $nr% ir^ft nf ^Tt? n ^$ n ( spfa ST^TT % ) ^T^TI ffTTT C^T^ ^Tcff | II ^^^ II u ^^ n r ( f^T ) *ns ir ft err r? r-jftpft ^t ^(Acrr vr% enrr n ^v* n 1*4 Tiftr fwrrar ^r ft eft Tf T^ eft^ff firf^nf t^f wtT ver-^TWRr JTTT ^t^ ^4 TT I ii ^? ii

  ( n W n : n apt qrf^rrwT ^nr% ^T^T TOT f^m^r % Tf^ ^rr $ n ^t u ; wrerfe u vso u ( T^T ) cWT ^IHJ ^R?m 5! ^MM U ^V3^ u srfaf STTT irffar ^"tw it srftw ft^rr | n ^9^ n xTRl?c! ^f ( n ^Y n

  4 v& % if g> tft 1 1 ( aro?<r t^r^r, ?Nr, ^rrm? ri OT, arr ) *, ^rrr ?frr^ cr^ erraw faffr ^r ^t ^ftr n ^K n fTtf?r nf ftrftraf 5j^t% i cft^fe^w^tfif^: n eft ^5 sr^rr % nfa^ ^R"! ^TT ^^C^TT t i w* ftft^ ^Kt' arm n ^w n eft ^ s?rt ^r m^ n ft eft arf rqr ^^^ srr^r, *nf^pft T ir ^% w^r % ag^rrT ffir efrr ^ffff % iTRjtfr jftfer^rr^ T^ ^i^rr ^rr | n ^^; n T g^ftr: siVf?riR ^PiRt RiT^cr sfw ^r n ^^t n ^f ft eft *3r % farj sftfef^TT^, yftr % wfHrer, ?Nfft^rafr n ^e n n ^ n

  entmr em fafa* rr<ft % ( ^nr ) 3TT5TT, 8?^ enrr afr f^f^^r ^trfT | n ^^t n n w TT^T f^rr ?> eft I Pft 3ft ^ TRT % ^"TT?T % ftf^ff FR n ^TT' ^T II ^3 M % TT ^fHT ( ^f ) faar II ^3 M n ^;Y n n ^v n : I r ^t eft Ty^r *nft ST^FTT | I eWT q'Tt'T^R'V, tffaRTfo % TWT ^V cfT^ 3Tm*T ^T% 'HHT ^jfif 4 f(4 n ^x n M ^^ ii

  % $ eft tff ^ f ftcTT | II ^ II | P*fan i Fi'T9f n ^*fc M eft ^5^ ^ **!* ( v4 vt fat? n ^ n T n ^** n eft 9WT ITTTt ^^iiT ^ FcTTRr^^^ni n ^^t n ^f ^f 5^ irftr fft eft T^aft ?r 5TTr, Trsrraff ^t ^r % ( ^^r ) ^ for ^ ^T^ ^ ST^T SRSTTIT fterr | u ^?e n r w Tiftr ?(t eft ^r ^yr vt fafcre It, wranr 5^f ^"i fr^ n ^e u II ?t crt 4wHif ^rr^r TOT% ^n^TTi 'Pft % srftr, ( j^fi ftfd< arrfir ) % tfwj IRT ^ro^ft ter n Ht n n

  STJT fii fii >ai rnfil STRT i ) ii 3e3 H M ^tv M ffrrr, anr* ar^ f^%^ ?r cnn fafa* SPPFT % ^rr ^nff TTT STFcf ^FTcTT II HY II :5rit'it^ i J^TT Tiftr fercf fft fft ^ wftB PiRfli r^T, fe?r5rcrr ^ ftT^fT fafar ST^R ^r ( H^TTJT ) STIRT ^TcfT | II ^ II r, ^ pr^lf ^ft ^r*ft ft^r ^r ar^T TT^T *f*fte ^ ftw ii W n II HV3 II TT% ?V ?r arm w* t. *fti<wft trnnro inftftr i

  t eft ), f^r % f*wrw <PT%, TT^T^ ^t tor im srf% vi fterr | n ^i^ u 1RT: I n ^tt n II ^tt II n it *fte Tiftr ^t eft T^W, are?*- fi??flf ft, TnrTaflf vr rrqr^^^T ft, ern tT^T^^iT ft ftf^r SHFR vr STT^ef VTeTT II ^oo || n <t n irfir wwr ( ^fT^f ) mft ft eft ft, ar%^ q^aff ( ^TR, ttr, t<?r arife ) ^t H ft ePTT f^fW STVTT ft M TT% ^TR^^ ITrsr ft ft eft ftftW 5TVFT % ^Fff ft, ftspff % ft, HTWT^fY jftawraf ft, TFiraffa vpff ft, srftfi srriKr ft STVTT % f%^Rr ft sw % ^q ftt 5^^ft ft srtnrr w % wr ft I ) efIT ii WRf WBTJ ^Wl'^B ^n^n^nl II <! *

  1 fg^tftwrarrtar wr) Tiftr irfir STSST ITT* *i ?> cfV fenfi % S<THT it fft <TcT *ro it, 11 3 03 n ( *rcft<rafta ) 3rr% arfafr ^r WR ^Trrr | iMo^ n ( ^q- ^srr ), ^ TO 5T u 3o* n n 3o* n M % ^fw ^r, *rcr t *t, SfiFW ^ft^lf fffTT jfrr ^r writ 5>^ | II ^oq I) : II Trftr STTT? ^rr? it t eft

  II ^ofc II fast *t ftwr ^r ? nr ^T | n n 3? n ^rr^r 5 ?> ?r> nyir vr ^TiTm ( 11 M<> n eft ^ H^rrtr arm ( insmmfe ), ftr^r^ ipf m1 ^ ^f ^^T^T m &w ^>m t u 3 ? ? 1 1 JH" SlfeBT 'ft'IT 'TOT 5IT^ HFt^^i WWfl^ I 1^*11 Wl'lt f^ ^I^lt3i H ^?^ II ( irerer ^rrwf ) % jpr ^mr ^ftsr vr H tt u Ttftr vr R5r f^r wnc finrr

  H ^?3 II ITt SRfa ^T^fT, TT^TT, | IM?^ II n 3?v n ( jwr ^^rr ), : n ^U n ( ^f ) ^fe fw^r ?T% *r ft eft ^ir *rfacr fay?, fri Ii ?^ 11 eft H^T 3rr n W n tftn^ 5!Tt II H^> II OTF ( n

  Jfrft , mrn-fom ^r firrlft I T J)$4)ta M ^? n ii W^ ii eft : 'R^'frf^^ fowfttf TPnjfRrwiift*^ n ?u n ( ^ ) f?rr?i% ^r ?> ff) f^^^T TT^rv'hr mr Hi<i ^nj i^w ff^ n ^^ n

  *r > ft ii ft* ii 11 ^Y n : SR^lfrfecft ( ^ripff it ) ^T TZTT | n ^x n Tlftf ^f TJTT f3TT ?vi^ ^ 5?r, vt STTRT f?Tarr ii ^^ ii ( ^sTT-^T-crq ) % T* if T^TfaKT 5>cfr | 1 1 ^vs II ft eft T^WT ( ^^-^mf ) , 55? ( 5* safe )

  (it m n Trftr 3f ^FWT ft eft ^5 fowf % *rro 3r^rf?^ ^t^r t^r n zrfir f^rr T,ftr ir 5> eft f^nff n f ft eft f3fi qr ??jr if 1 crrr ^ arfa fnrfr^r, M^ 1 rfrr ^m^T^r JFTT srmf?^ ftcrr t ( eft ( *ST ) ^ 'rt *r ^"^ n ^? n n ^v n n ^^v n TT% t nrr farr ft eft pv rft5r-^rr % gnj> THT

  JtGT 7 rftr if r tr^ fe^ II 33V9 II u V*o n *f^rart R^:: n ^?^ n ), fafa ffe ^Tf). STTFT t^ ^ fsnr II 3H II <

  ww nn eft FT SHR ^2t ^rro n ?Y? n II ^t eft 5terr|n ^v^ n enrr ^ t ^p^r :t <r tcfr u ^Y? n 'TOW ^Rf?TM ^YY II ^r f^ ft eft ft*, rfr, ^ ww fr wr, yf, j^t, F i TI^IT ^t %m % Ter cnrr RT tfWf ^ n n ?YX n ft eft wf ft?r ( arrsn^, ^TT, FF^T ) ipr srfer3T 8TTT g:^ft, erorr ^rr^rfT^ft ??ft ^rt fsrar fteft 1 1 ( smf^ jpfta ^ wrrwrflr ^ft % s*r r% ^r finrrf fterr | VIT 1^ II ^Y^ II nftr * ft ert 5^r if <Rmt, Fftgw % p> writer Tferr 1 1 IR % ienn ?^pm fterr | inH u

  eft ii ^YVJ M iftsr rftr * $> ?ft srrer^ nnrsft ( fft aiwif ^rar ), uftr ^ ?t rfV T^^ 5^ ffe ^T^TT, ^^sFnrf^f / % fair ari^T, f^, ?pir %% crmr, ^TT srffwftr?f n ^ve u ^K u fsw (STT ( *n*r-f?r*?* anfr %fFr ^JHT ) 3 vvya f^fnj , ^t vrarraff

  II 3*^ II f* *rfs ftr^ Trftr ^f |ft eft T ^ pfcT ^T it ^Jt ^H^HM^I^^I^rg^: II ^XY II |tcTT| II UV II Tiftr ^r ^t eft Wcf sfTT 5TRTT, H^T ( jO ar | ii w ii ( ^r?r Tr^cr ) ^firc^ Trftr ^f IWT ^t eft % ift oimt^q^r flPT TOT^ 3T5TT ^leTT | II ^K^ M ft aft ** r%, n ^va n II

  % ^f ^ 1 ( wf^ 5^0 ft^lf % *mit it ^FTT |) n 3^0 n f ^rfir ( ffer ) smV T^eft t u ^? n i; n Tiftr ir n^r 5) eft u H^ n eft w ^fri finnrnft, M ! u H? n n

  f^ ^fcfi gsRW ^RrprfW yft II ?^K n TT% ^r ( ^r ^JT ), ^i^, n f%T5nfa5r*Rr?rr n TT^T ^r fiwcr 5> aft srr^ ys^r, T?r ( ^ srrfir ), , *r$nr sftr ^^RfTsff % II ^V9 II flrf?T ffk^) Tife ir p ft rt ^r ^cs ^T% % ffrrr) g^r ^rftT ^TRfr, mt, ^c TOT ^nm n ( t Dentil K* n ^ n ^t n * Trftr ^f 3? ^t rft ^?5T sFTfa ( ^r^^f> ^fT, ^ww^r ) * 1*^ fil^Mlfel

  eft ft fto, t fafir ft ^Tf 5?iwr t n ^V3 n I: n ^vst M 55 rfir f^i Tiftr 3 ;> eft *; r% rtift, 5^ ffe 97*17, n ^^ n f[>eft ^r THTT ft yqrr ^r , cfTT 5^ ^ e 1 1 tjitf-fa^ ^r ^t^ q^f gtft ?r ^RTH TT% n 3vs? 11 *f* n ^VIY n arrfe) ^T WVi rftr ^4 JTTT fw 59 ^T% *mr, enn ?$ srrftw ftcri 1 1 wrc ft firtft fw anft ft annrer: qrrs TfT^rRrcr ^R forr ssfarr i ' arfinrni wiw#i ft (, enn ?PR ft arw WPT w?fc[ Jrtr vr arfir- v> anfter 1 1 IT? tfir* smwrw '^rrrs % Tit| 4ft

  ii ^x n ; tJ^n II ?V9^ II | II ^Vd II ftrrr ITI u ?^^ n n ^vs^ n f; R?PTTfT' P Zffe ^r?n TT% ^ > eft W ^RTW cf^WITT u ?o n ^rftr *f fwer ?> eft ^^5^ 5**, ***, ftrf^ T n ?vse u I 3*o M fara 5> eft ll )v n

  3 to *T*TT , stor II 3*? II j*ft % srRr % srftr n 3*3 n % ifNf ( fff ) n ^v n cP|clT fif^r, % n ^^ n srfir ft eft r % n 9*v u 1 ^i^f ( fJri?r ) i? TTI ^f4q n 3*3 II r, s snra n ftr^flf n ^^^ n aft ?rn ^rrar,

  fortf ftw?n u ^ ( sfr* rrftr ) if srfa T*T ift <ft srra^ aft? grcnft *r fwar ?> n if ^t eft ^^f^ 9fT% (frf^) vnff 1 1 forsrerr n U* II H? n vfe SJT TT% % 5ft ^^ 3^ ?r if TT^TF % eft f^r, J 3ftT ^>T ii W N fa* nftr r ft at ytt arru T^ftTtr yir^^ *T$TT ( ipff fr jw), farwrcf TO^aft, ^nr *mRf Ir 5^ ^nrr ^rnrr ?nrr n U3 n WMWl4: W ll HV II

  lT * 1 1 if fft n uvn tit , arqr% foTtj f?rf^e ^rzff ?r fagsr, f5f> gftrrr ^ n m n ftrerr ( ffT-^T-^ ) % n sftsfr: n : H ii twr ( *FS 'nra, j^ ) Pw, ( *f. 3. 5. ^r. ) *RI ^nrn % ftnr f^r ^rr *nr, 5^; aft?: ^rPr f^ ( 'TTW! J*, ^T ) f!T |^T f II ^^ II

  , $l^r ?rf ( % 3. ) 5P[, ( ^., 'ef., if. ) ^ ^ f i ( CTTT ^f forer ii Ht S- I- I- V 3- MS- *V.U ;*! x u. pr. j.j I- frflfs ii vo ^ n t. f i

  fa* cTOT rfTr^TfiT^ fa* t eft fa*, fa* CTTT enwfaR> fa* : fa* + fa*3Tfafa* fa* ^ % Prw n ftrftrar JHTTT ff t I W Wt^> % % MQ^X i

  ft 1* S* I- ST. I x I X fr^TT'fhr ft^nr n VOY u ( *P* ) sftr aft , Prof^r ft IYOV,YOSIH H Yo^ n ft 5^ ^^ff ft $ ) eft errr ^ ( w* ) prsrwr ^ft vmr ti YO^ n

  IIYe|| f* v Mi* * ft .w|tfX. ' Y I I it If I>TT

  ii Yofc n eft enrr % ^rnft ^t eft % i TTftnff ^f SHOT Trftr ^ q-f^ Trftr % % *srr*ft ^FT ^^T rirf^ tj^ j^rf^r f i % snrfiRf , ?fTT n afsr ft. f- tojttjt* tojtt t' to ttlt V9 Tfftr ^ MN4T Trftr Parg Tiftr f

  Y? < Trftnff 3f *r<<Tftr$T <TIT Trftr TO % s^rnft ffft- i Tiftr , tfflr, wir n , dNr, ^ftr, ^TFT ( n : Trftr % rn^rt f % ?r?*r jprr r ?rm ^m % ?n^ qr ) an ft eft arfiro TT% ^ *ffif? rrftr Jr. fir. ! *,?* | o-o o V3 Si j!?' v. "^i~Ti sfk aren

  Tlfe n v?^ n 3FT % T*RT V9 f'T'JT >

  T'RT H Yt3 ll WTT star 1 1 irnr aft ^ Trftr Jr, f Jf ff|! % * wnft i^r ft inr ^0*00 00 ?l VS -L e;i fir. 1411 yii! t! ? M. V9| n vl" ! r ? 1ft. 3i vj "vl" ^! )??

  n Protsr i snmftrof Jf Prot^r % i?t Trftr fff faro eft *% % afar an? ^H ^TTT % t ?ft-^> Tififm TT%, *nr Tiftr ^f ^t eft TSRT * ! I * ST. I- I I- 1- n f MM w. I* . * I ?3 ( ? | g i nfe Prom Tiff | T^J ^TTf ftrffTrfir

  '*RtT*TT' (^t? rft ife 1 f>0fa 11 v^ n , ft^nff % ^^N % n N Y?vs n - n n YU n

  n *T*IT a<TT fanfare <T^ star | n Y<it n n *$ Tiftr ^f ^rnr |> eft JT^KT 5^?:, ^5 crrr n M Y^? n f* ft eft 3nrT^ * 1 1 ^rfe f?^fe ?> eft n Y^? n M Y^Y II ( ^CTT ^t ftTT ) ^ ^v ^t eft WTfT ) ^ft ^FT Tfe ftcTT | I *fe rf^T *r ( snrfe fzft^r ^V ) sri^f ^TCTT 1 1 t eft f^t : n eft n II Y^ M ) ^f irfir ^ ft ?ft n Y^^ n n |hr ?f VTT jarr ^nw wr?r^ vt ^rr^[ flropff vr

  | II Y^U II *nrrfRr: n n Y^* n eft ^fTff arti ^j^ffftT, p $ aft imft^r T>T ^ *pg WT srfa ft eft f^ft^ (wr WCTT ffT^T^T ?T^r srf^rrffcf II Y^c; || l4ll: ^^^iftnl II YH ll MH^T: ^tcf F^ifrrcr *l^f+HI^ WJ n Y^O n ft eft 5TTef^>, ^f fajr fterr | n Y^O n >t Ttfia 1 $ fwer ft IT ysr ft ft fft Prfw SRTTT % iff t ^B, Pr^tn ffcrr 1 1 r?% iw jnrr ?^rT5T ipf w ^f ^fif ftrft 1 1 ii YM n ^Rfft ^5J5TT M

  IT n Y^ n j[t <ft arqift afro % snj^T ^4 ^af 'nrf'BRT fr ftf^ STVTT srn<r ^TCTT n Y^ n M v^^ n r rar eft ^J-HlPid 5>^T I cTTT fipff ^T ^mTT |>^fT T^cTT | II ( sr^rf^T t^TT ^>T ^nft ) ^ 'TT'CFT ( fipfta, *TFfi ^r 3nr% ft^ ^ 5rt TS^T TT^T ?r ft eft fq?ff ^r TH, TT^TT aresrr TTSTT % Hm^r ^R^TT^T TT 11 Y^Y n Trftr anr^r ftf^rf ^V TT% it 1% ff eft r ), ^r^rft |tcTT| II Yn II Tiftr Sf u Y^ n : n Y^VS n

  i fin? ^ arftnF^T ^trft $ ^w ftrcfi fr TO ^^>r 3<ier ti Y*O it f"RfT '^ ITPT u Y^^ n % srfcnr sf^ff ^r qf^ 3m?ft ^^r Tiftr ?n 3n% eft 5T rftu qftit ^t ^rrft if ftr, ?TT, ^TT m^ff It : 1 1 YYo u Tiftnff ir f^rar flft 3TT?f^ TT5TT ST?r fr??cR jf^ n YYO n ^1:^ w*snmfvw: ?rn M YY? n if rft ^w* if gi, 5^ ^T *nr*r fw^r |f eft frm *ft % TOrm yr SFT ^?T ^TT |, ^fir 5^, fr aft^ ^r^rr tS ft eft n YY? n ) ?^ft ^ H^^t^r if T^T?T, cfTT H^ft ^^ ^ Tlf^Pff ff fi?Rf ^terr | n ^^

  ft eft *%** , w*r ( wtaifsrer ** ) Sr s*rer arfaftnff *n w*ft enrr ftcrr t n YY^ n nvwii 3 tqni a<iiH*4 n YY* n 1 **fe HT%5r ^^r Tiftr % ^5T?ra H ?> eft if 5> crt Tmraff ^T nt arf^qfiT ^t STRH | n YYV, n f ?> eft n YY^ ii Prwrt: n YYVS n % ?mrer H ft eft 5TWT ftcfl | I V$ ^t fprfcf PTT n YYva n t M YY; M % qwnr wr^ ?f ifTT cfrr ^rj^ ^f 5^ ft eft f^* ft^ f i *rfe ysri 5^ aftT ^frfk ft eft ^tf ^TTf fp> H YY* n TOI $r W fl^W^ W 'ft'll ti*ain^i(i n)fi4mii II YVt II

  ft, , Klfft I II Wft II ft u vxt 11 aft* yr 5! am^r y?r ffe 5! TT i*mi ft ft ^T^T ^ I f^F Tlftt ft ^ft fjw tft ft^nff flWT | II V^ II I. 'ft fift*5 % srejT PCTT

  arrercrfcr n YKVKY n fjRfhr n YJU u n BTCTRT II YX^ II art 4lcml|f>|i|<uf ft !$& n n Yioa n cfcft n YX,? n et ?r> ^s f ^ t *rrt % n YSC; n II I r .._ PC

  if ail? ) if %2T faiV^tiiqlwciiJ n 'IT n v^o n n v^? n !: M v^^ n 11 v^^ u n v^^ u n 3 U |>) 1 ftrfacr yr ?> (fr^r-T5r-?nr dWf artftn* % 815^1 ^r ^ 5^ |)% i n H ^ H

  *ft*ff ^t <M*fl*i faftr srcsfa JRT *f T?rg ii ? n llM^^R^JTrf VW T|M^|^ l^'ll'l^*^^ : li ITT ( ?, Y, vs, ?o ) ^ nJr ?f eft sre^ff ^5 gn^r ft eft >rc, 5^1 ^, ^5 sfV^ ^ft^f ^f irt eft 5?r> yp; ^t eft TF^W, srfr* 5?n, *T^TT sftT ynr 3f ft eft M ^ M : M ^ H ftrfiar srrccr ^^ ^r?n, ^TT i?Tf, ?ftir T^PT 3rr?TT, farmer % ^T, ira;, frfpr afk 5^ % srfef aw fr?rf yf^r ^^, ^FTT yft* srftft ZTT^TT 5t?rr | IM n n v M

  ) sr^r *r TT^TT ( wr vso , ??TFT ( cfW wnr ) ^f 3*3 ffcft | n ^ n

  n * n f srf?r w^: <rf: n fc n *nr ^* sntffr ^FR! ^f ^^cn^ri 3n?jf^r ^r^lf ^t w^rr T ^FT^ n ii ? ) ^t cf TT^; t rftwrr 1 1 TI^T T^t 3?Tf so *<f fWV I II t II I # STI nr % II ?^ II i n ?^ n i il t^ ii ^% ( ^r sr^ff ^r fkfw ^>^% riT % qwrq; 5^r ^ ^T vtr w Jlr fwr * ii t^ n

  t sf ) n ?Y ii n ?v n n ?X, n ( srsmm ) ^Tar | n t* n : n ^ n M ?v n

  % JW aftT T^ ^f 'R^f ( mT ), 3nr?ft-3rFft f ^f cTTT ^ *TT ^j^TT ^T fcf5 ff eft ( T^ T?T 3^ *fW TJf ft 1 ) ii I ^o n ?nr ^r ^ ^fr tftf^T fftf 'ft ^ ?t eft eft g^T'inr CTT an^r ^ft^f *rr*f ^ ^ffcr Vf ft eft i ?*rit Pra fpr^r ^f arrfcT ! 5FffirT ^ fjefhr sftr srrcsr if * f eft %Tr fnnr ifHr tar u ^o n c sft TOT T % w^nrr

  n ^^ ii ft ift ^rnr^, 'TTTfJwt, PTOT ^^^ f^r% ^T?TT; Trar, fi^n? ( sfaff ) WT fH^r ^rtiflf ^ farta ^T% ^im ftcfi | n ^ n ii ^ ii WRT f % ii ^n n eft ^ft, ^r ( %cf ) ^ q ?P JHt ^i^fiiff: ii ^ n gt eft fwr ffe^rr^, ^TTT ^ ?rm if

  *TTft, JI *PT srfaSTnft, ^rf^' ^* ^ ^^fa ftW ( ^rf^Rf ) fr g*rr a*rr fore *r% star | n ^ n ^vftsftr 5% siRi^^^f^i^Rt ^j n ^ n ^ft T?r4 ( fhr-TW-^w arrft vwaff ), PlITOl ^f PfJ^T, ^ft"> ftfti^ ^f>r ^1 n ^? u II ^t M > eft ), "n^r ^ ^wrr?f srr^r eim ^r^tfe ^T ^ftr fterr | n H n n ?o n n ^o n ii 3? n ft eft ), ffarer ft?pflf % ^nr ^f^rnr *FT% srrm er^r SRRBI jjfMiuuil: wftrfir *rt**^H*Jlr n ^ n fT?r sft?: yr % rr ^f ( ^nrr ^t fcfta aftr arr^r ^f ) ^f ^ft ^rr f^nff J? arrfra> enrr 3rr% yw ^f wj ^tcrr t M ^ n

  vfiufn tm ll 33 M # artrfer *TTH aft* p % II 3V5 II ftrfwr*t Trfer PWRTT sfipr1 1

  II ? II rft ^r^rr ftcrr 1 11 U 11 II vo ii % ^IT ^f ^Fff^r 5> snrfcr ^R g^f % (J^TTT 'fir?rr?T ^ grf>, fsr^r^, f^rr^T, 5^rr ( rr ?^r ^r 1 11 vo u 1(5^1 fa^i ^l^C^I^I l1tl*J^ I u ( ) trsf f$ft?r ^>cft | wr 2T5 fryr, ^ft ^i shft, , srfcT f^rff ( anr^r ^^rrsff ) ^T ?rr^r 5>cfT | u v? 11 n Y^ n fi?l<ft ^ftnn^rr^ n Y^ n rftF 'fwr:' ffir H3:

  TOT n v? ii T II w II if ^r *>f *ft ^ TOT '^nTT % tftff cTW ( farrft^ 3^7 fff^T ^Wf mwf ) % $ eft i ?^t f^nrf^r aprf?r arrsw ^ft^ft ww gg ^r rf^?r ?> fft 3flrfc{ %rfffT TT^Fff % sf^TTO ^ ft eft %T5T ^t^T Tfjf ftefT 1 1 TT^ irf 2fr^r srftw Tflf 1 1 VY ii i2 ti*ttq : l4^4i f^ldlR: n Y* n 'ft ^-fiHT ^t *Tfe HT^eT ITf ^T T^ ff eft *f STT1 ^ Tft ft^ I Tf ^TT^^ftf -TF3T ^HTT ^TJ3flf1f spt ^fteT% II VK II i i**n*i ^^i jA*^* 1 ^*^^! ^* ^* al H v^ II t.

  ii II Yc II eft i Yt n t eft ^ fefta rr^r ^f ^srfiff7 ^!) ^f in? ft rf 1 5^ ^ ^ft^ff cin> fecftT aft* gr^r rpff ^r v? ff eft ii w ii M Y; u , ^TT'ft fWT, fttft I Yfc n affrfir ^ftr w Tfr ^> atnrfcf ^t ^ ^TTft ^TPT % 3$ $ eft n ^<> n eft ^RT^ $n;Tf Pnnr enrr ^IT ^ Tff?f 'HfefT ft ?ft TTflT ^t fWT ^T% ^T?TT flTOT n .* *i<iiiM*Hi ' tffpar n xt u

  if* *rfr inr *tftr *ftT **r $t eft anyfif ITWT M *1 n isrft n ^ n M ^ n ( ^p ^ feft^r ^rrr*^f 55 ) ft rft n J(^ n : II KY II ^ft T^r fspr fay* fterr | n J(Y M it ^rOr t eft jjincf n u n 'ffr ^r II X^ II ift

  *nTT> n w n ^HT JfB, TOT n K8? II fc ) ^?, 8TT3S, ^rT^f s*n 5^ irnff ilf v( ftT 5>^r 1 1 w ^T t ^arcTO rftB T | ( anrfcf arffflFTT STTCcf ^FTcff |) II I* II Rr^OT flfJTt I n ^(t II r ^tcfT I I ?ff iftT ir ^cTO sqfc!) ^rnr^ ^cTf | II Kt II I Vf 'Ttf ^K VT ^% ^T?TT 3HT% TO ( JfW ) fT "TRFf n $* n u n ? n aw T ^vn n w n

  TTT y*f Jf ?(t eft fa: M ^ t! ? f eft ift rft H ^v n ^f fftft eft n : n ^x n gtari | Tlftnff ^ srfnssf ^r f n W n : n fti aftr ( Trsrr ) $<n | n ^^ u n ( n V3 n ? ?t aft Tr5rr ) it 'rf'T u * u

  ***** % fwr ^p IT TO Tiftr 3f fara ftaT SHOT TT 55 affa 5^ ^ ^r 5*V ^ft ^TTfcT arfr^arlf SFT TT^T u ^^ 11 t TRT i^pf ^TFT: ?^T% f^v^r: (?) n ^e. n f ( ^ftf ) ftTcf ^f eft fkfHcf ^T & STTrT^ ^ft f^TT3ff ^f ii U ii II vso ii , fro*, ^, ^rr aftT ^5 Trftpflf ^r vft ^nror ^ fam ?PT% ^r^rr ^^P ?TTW^ *ftn ^T?TT | N vso n ^TcH q^uy^mn ^IdM'ft : *i 5?rr 3rr ^^rr r | u v^ n H ^^ u ( wrTf? ) aft* ffefhr inwf ^"t ^tf*T ifr inft nrwf

  srarrt n n w n ^yr, STT, 'MI^'yi icw t,ci l ^5i*i*mvc iy4[ 5>fiiH^ i fiC i RifTD^: 8t?8: ^fra^l l v^x, II 5 ^f eft %4hrirfvfirftvc^cr> VT^iri^Rnrd 1 eft M vs^ ir snf>TT ?Ft f^^n^ft ^FT jrrar, ^r^rrft, neft T^ft | n * n 'ft^T ^T ifSQ 15 1 1 PUT tft ^r ^r vfl Tf sn^f rr n w n FT w WI^wrt 4^iM i II vie;

  erwr srr<*r ( ( artrfcf q*nr^ ^r i*t 1*3% ^r^n )> , ^^ft, 5^ sftT f^nff n fc* n arrrnr ^i^ii *wvH ^^^^Wl^lvRl^*^^^MlMI''HM cRT II ^ H Jg: ^dUIU^^lfl | l5P af: H ^ n ^r f^w irftr %

  ft n <^ u Jf infe ft n ^^ n q&flf 'fl ^fti ft $TTc?f ft ft * fwf ?1f eft : u =;Y u ft $*ff ft ft u ;Y n Sflfe ft J^R n ^K n II 5^ || , v, ^, ii ^^ ii : n *v* u

  n *nft ^ 5* eft ft eft ^r % ft eft wnflf ^f ?nft n ?t M eft nwmwr 'ft'B rfa> fiwrr, ^rw, yr ^tT 5f )f enrr ii ?^ n , sfNr n yr eft ft?rr 1 1 n to II ( H tt II TTWT H Ct 11

  ff[ f[JK *r*isiWWcl *mii? *Pff*?T i ^ u M ^ It nr iftif ^TT ^JT IM M sfrfY ^t 3rt"wr Orftr^ ii e? n M fcv II If % n ev u : u en u ( in srfttfV ) fwj, TT^TT, SWTRT rfHf^rT ^ y?|>, ^TTT jfif ^T^TTi f5 ^Vfe ^f ^tcfT ^ II K II n ^ u ( n e* i

  :.ll t* II *ft*ff ^FT fiWT ^TTtTT ^nf it tfc u " ( ?") I : II t* II 1 ft ^ft ^TW+ ^HlBw TT^TT ftcfT ^ II $5 II u u $f eft n II ! n $ eft I faSta ^T % ^T n t* n i ?t n *rfif sr'T'ft Tiftr ( ^ ) % forer fjt^T ; 5n^r ^ ft cf^r *fnf, ^r ff eft i t ? M t. ^^a*i ^t f^rfer % ift

  * 0^41*4 IW I**t 1TT* fflHF Iff ftST I I ift M ^r WTO it ?3 ii ii ?OY M STB ff?J f eft ii fr arrrr ftrr ? aniw ft iff eft M aft % arrT^r, rr ^t eft eft

  inwr $ ^prfft 1 surar ir^ WT aftr ww $t frw ff rit : n t* ii yr, ^r ?snft wmltwf ^>r ^T^T ^fTT% ^rmr '^ncn 1

 • #eft presentations

  Add a comment