12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS

36 %
64 %
Information about 12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS
Finance

Published on February 14, 2014

Author: Bojan_Scepanovic

Source: slideshare.net

Description

Nikola je na primeru NIS-a pokazao sa kojim su se slabostima susretali u procesu budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja i potencijalna rešenja za njihovo prevazilaženje. Nakon toga je prikazao kako će pristupiti implementaciji tih rešenja i kako će im pomoći softverski program Hyperion.

Конфиденциально „HYPERION PLANNING“ (HP) Jedinstveni sistem budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja Beograd, 31.1.2014 1/7

Конфиденциально AGENDA 1. Šta je potrebno imati u vidu prilikom donošenja odluke o automatizaciji procesa Budžetiranja i konsolidacije? 2. Definisanje strategije razvoja sistema upravljačkog izveštavanja na nivou Grupe kompanije 3. Definisanje plana razvoja sistema budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja Grupe kompanije 2

Конфиденциально Šta je potrebno imati u vidu prilikom donošenja odluke o automatizaciji procesa Budžetiranja i konsolidacije? Budžetiranje i konsolidacija upravljačkih izveštaja su sastavni deo kompleksnog sistema upravljačkog izveštavanja Kompanije i njihov razvoj ne bi trebalo razmatrati odvojeno od ostalih ključnih oblasti sistema upravljačkog izveštavanja. Tokom izrade ciljnog modela i definisanja procesa će se identifikovati sve slabosti procesa i greške postojećeg procesa budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja. Definisanje procesa i ciljne strukture modela budžetiranja zahteva aktivno učešće svih relevantnih predstavnika biznisa. Ponovnim definisanjem kontnog okvira i elemenata finansijske strukture otključaćete dodatne vrednosti vašeg sistema upravljačkog izveštavanja. 3

Конфиденциально Definisanje strategije razvoja sistema upravljačkog izveštavanja na nivou Grupe kompanije 4

Конфиденциально Neophodno je izvršiti inventarizaciju izveštaja po ključnim oblastima sistema upravljačkog izveštavanja kompanije Ciklusi KO Računovodstvo Potraživanja i obaveze Kontroling Finansije Ljudski resursi Zalihe Investicije Nabavka Nabavka non-bulk Proizvodnja Prodaja usluga Prodaja proizvoda 5 Razvoj i realizacija biznis plana Operativno planiranje i realizacija Operativne smernice Finansijske smernice Regulatorna usklađenost Ukupno

Конфиденциально Izvršiti analizu odstupanja, definisati predloge neophodnih izmena Odstupanje 1: Glas korisnika Odstupanje 4: KPI univerzum i konzistentnost 6 Odstupanje 2: Usklađenost odstupanja Odstupanje 5: Unapređenja sistema ERP Odstupanje 3: Stratifikacija izveštaja Odstupanje 6: Proces donošenja odluka

Конфиденциально Odrediti konceptualni model kojim će biti definisana struktura operativnih i finansijskih pokazatelja za sve ključne oblasti sistema upravljačkog izveštavanja kompanije jug 7

Конфиденциально Kreiranje arhitekture proizvoda za sve ključne oblasti Strategy Management BI Foundation Suite Business Planning & Budgeting Financial Consolidation BI Foundation Suite Hyperion Planning Data management and repositories (DATA WAREHOUSE & META DATA LATER) Data Transformation and Integrity (ETL - extraction, transformation and load) CORE TRANSACTION SYSTEMS Operational data extraction EXTENDED ERP SYSTEM ERP CORE BACK-OFFICE FUNCTIONALITIES CRM LOYALTY Order to Cash General Ledger Procure to Pay Managing Financial Resources (Investment projects, Treasury) Integration Emerging NIS core transactional systems* 8 SCM EAM Operational reports TBC Costing & Profitability BI Foundation Suite Planning data Balanced scorecard Costing and Profitability reports Analytical & Management reports Corporate Performance Management BI/EPM SYSTEM Analytics & Reporting Data corrections Portal BI Foundation Suite

Конфиденциально Realizovati komparativnu analiza potencijalnih dobavljača BI tehnologija. Izbor optimalnog rešenja za proces budžetiranja i konsolidacije je u slučaju NIS proizvod Oracle Hyperion planning Definisanje kriterijuma za izbor dobavljača i matrice za ocenjivanje: Oblast Kategorija Pod-kategorija 1. Funkcionalnost proizvoda 1.1.1 Data mining 1.1.2 Analitika 1.1.3 Real time (u realnom vremenu) 1.1.4 Predvidljivost 2. Tehnička prednost 2.1 Pogodnost arhitekture 2.1.1 DW/OLAP 2.1.2 Platforma 2.1.3 Standardi i jezici 2.1.4 …………… 3. Profil dobavljača 3.1 Internacionalizacija/ lokalizacija ………………. 4. Ukupni trošak vlasništva 4.1 Cena licence po korisniku ………………… 5. ……… 9 1.1 Data mining i analitika …………………….. ………………… Ocena Ponderisana ocena

Конфиденциально Definisanje plana razvoja sistema budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja Grupe kompanije 10

Конфиденциально Ciklusi planiranja (scenarija) u NIS-u i usklađenost Preliminarno stanje Strateški plan Nastanak strategije C.4 Operativno planiranje i realizacija Kritični poslovni zahtevi Biznis plan, godina n C1. Razvoj strategije Ažurirani MOP Godišnje poslovno planiranje (3 godine) Biznis plan, godina n+1 Godišnji pregled biznis plana C.2 Izrada biznis plana (godišnje) Mesečna realizacija Mesečno planiranje C. 5 Operativne i finansijske smernice Dinamička usklađenost MOP Nedeljno planiranje Kvartalno planiranje C.3 Realizacija biznis plana (kvartalno) Kvartalna analiza poslovanja Kvartalni pregled QPR 11 Dnevno planiranje Dinamički rebalans Usklađenost operativnog planiranja Usklađenost strateškog planiranja

Конфиденциально Identifikovali smo izazove koje je neophodno rešiti Šta je potrebno uraditi? Realizovati implementaciju novog sistema planiranja Hyperion, novog korporativnog kontnog plana i standardizovati proces na nivou Gazpromneft i NIS Grupe. Rešenja Kreirati novi model budžetiranja i konsolidacije, Izmeniti osnovni kontni plan i definisati novu matricu knjiženja prema novom korporativnom kontnom planu, radi dobijanja detaljnih informacija – niži nivo analitike. Proširiti finansijsku strukturu sa postojećih 45 nivoa Izveštavanja (Bilans uspeha) na 170 nivoa, u cilju podrške razvoja biznisa i dobijanja većeg nivoa detalja analitike. Kreirati model zasnovan na proširenoj finansijskoj hijerarhiji koji će omogućiti praćenje finansijskog rezultata i materijalnog bilansa na 170 nivoa i konsolidaciju članova finansijske hijerarhije. Standardizovati budžetne forme za sve Segmente Poslovanja, vertikalno integrisane na nivou Grupe u skladu sa potrebama planiranja na nižem nivou od kontnog okvira. Kreirati funkcionalne i grupne budžete za različite segmente poslovanja, jedinstvenog formata i strukture podataka (investicioni program, materijalni bilans, kreditni portfolio), proširiti analitiku kontnog okvira. Izvršiti Optimizaciju neophodnog vremena za realizaciju Biznis Plana u novoj finansijskoj strukturi. Implementirati programsko rešenje Hyperion planning, koje će omogućiti efikasno praćenje statusa unosa i usaglašavanja, svakog funkcionalnog i grupnog budžeta u okviru Sistema. Centralizovati upravljanje pretpostavkama planiranja u okviru sistema Hyperion planning (kursevi, cene, naturalni pokazatelji, kotacije, kamatne stope, marže) Kontrolisati usklađenost svih parametara Biznis Planiranja sa strateškim pretpostavkama, centralizovati unos, vrednovanje i kontrolu izmena / prava pristupa. Upravljati i kontrolisati statuse usaglašavanja Budžeta, na svim nivoima finansijske hijerarhije Realizacija neophodnih izmena u postojećem ERP i BI sistemu, u cilju integracije podataka za ostvarenje sa sistemom Hyperion planning. 12 Implementacija poslovnog procesa usaglašavanja, upravljanja i kontrole statusa u okviru sistema Hyperion planning. Definisanje neophodnih tehničkih specifikacija, pokretanje procesa izrade neophodnih formi za integraciju ostvarenja sa sistemom Hyperion planning.

Конфиденциально Prvi korak: Izrada modela konsolidacije i budžetiranja finansijskih izveštaja,izrada koncepcije modela, implementacija i dokumentovanje procesa Finansijska struktura Usaglašavanje NIS Group NISAD OFS REF UPS SRB PRO ENR Grupni budžeti NC ANG SEV SRD BAC GMT 1 GMT 2 GMT 3 ELM Funkcionalni budžeti Model parametara Model za kalkulaciju cena Model za konsolidaciju (eliminacije i korekcije) Model za kalkulaciju cene koštanja Model za obračuna KPI Usaglašavanje Model budžetiranja Budžeti najvišeg nivoa P&L BS WC CF • Bilans Uspeha se formira na svakom nivou finansijske hijerarhije • Model registara BS, WS, CF (indirektni) i FA se formiraju na nivou NIS Grupe Standard Biznis planiranja 13 FA

Конфиденциально Drugi korak: Implementacija modela u odgovarajući BI sistem, prilagođavanje modela funkcionalnim mogućnostima BI rešenja Predaja modela, potvrda tehničkog zadatka i specifikacija radova Prilagođavanje modela funkcionalnošću Hyperion planning, dizajn arhitekture modela, dokumentovanje procesa. Implementacija modela u sistemu Hyperion planning i testiranje funkcionalnosti Trening korisnika i opciono trening administratora za Hyperion planning Početak rada u produkcionom sistemu, post produkciona podrška od strane konsultanata Administracija sistema sopstveni resursi obučeni Funkcionalni i IT administratori za Hyperion planning Administracija sistema eksterni resursi – Ugovor o održavanju 14

Конфиденциально Q&A 15

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

20.ICV sastanak - IBM,20.02.2015., Nina Lozo, IBM srbija ...

20.ICV sastanak - IBM,20.02.2015., Nina Lozo, IBM srbija; Download. of 9 × Close Share 20.ICV sastanak - IBM,20.02.2015., Nina Lozo, IBM srbija.
Read more

Stanija, Frankeštajn, controlleri i budžetiranje na jednom ...

Dana 31. januar 2014. godine u Hotelu ZIRA održan je 12. ICV Srbija sastanak. ... (12.ICV sastanak kluba controllera) ... TELEKOM SRBIJA, Nikola Turkan, ...
Read more

Najinovativnije kompanije na svetu u 2011 godini - mcb.rs

(12.ICV sastanak kluba controllera) ... Nikola Cvijanovi ... Komercijalna banka, NIS, Piraeus banka, SAP, Telekom Srbija, Tigar Tyres, UniCredit Bank.
Read more