116514 A5 Peppi Taalas

0 %
100 %
Information about 116514 A5 Peppi Taalas
Education

Published on November 23, 2009

Author: klreksi

Source: slideshare.net

Description

Peppi Taalaksen esitys Valtakunnallisilla virtuaaliop. päivillä

Osataanko tvt:tä hyödyntää vieraiden kielten opetuksessa?

11/22/09   Osataanko  ja  voidaanko  tvt:tä   hyödyntää  vieraiden  kielten   opetuksessa?   Valtakunnalliset  virtuaaliopetuksen  päivät  2009   Peppi  Taalas   Jyväskylän  yliopisto   peppi.taalas@jyu.fi   hDp://users.jyu.fi/~peppi     hDp://kielikeskus.jyu.fi   Esityksen  taustalla   Kolme  vuoDa   monimediaisen   pedagogiikan   käyDöönoDoa   korkeakoulun   kielenopetuksessa   Lukuisat  tutkimus-­‐  ja   EnglanninopeDajien   kehiDämishankkeet   ajaDelun  muutos  ja   teknologian  käyDö   Mm.  Tulevaisuuden   ammaIllisissa   teksItaidot  2006     oppilaitoksissa   (peruskoulun  9.  luokka)   1994       KOO-­‐KIT  opeDajien   koulutus  2001-­‐2006   1  

11/22/09   Esityksen  rakenne   Opetuksen   rakenteet   Opetuksen   pedagogiset   periaaDeet   Missä  mennään?   •  Suomen  monet  mediaan  ja  teknologiaan   liiDyvät  hankkeet,  aloiDeet  ja  projekIt  ovat   saaneet  aikaan  vähän  todellista  muutosta   koulun  pedagogisiin  käytänteisiin   •  Maailman  medioituminen  on  aiheuDanut   valtavan  muutoksen  olemassaoloomme   koulun  ulkopuolella  tai  työelämässä   •  Vallallaolevat  arvionnin  käytänteet  eivät   huomioi  ”uudenlaista”  oppimista   2  

11/22/09   Kuiluja  syntymässä/syntynyt   •  Koulun  käytenteiden  ja  oppilaiden  vapaa-­‐ajan   mediakäytänteiden  välillä     •  ad  hoc  yhteisöt,  rinnakkaiset  maailmat,  sosiaaliset   verkostot   •  OpeDajien  ja  oppilaiden  erilaiset  käsitykset  ja   kokemukset  medioiden  ja  teknologian   käytöstä   •  TavoiDeellinen  medioiden  käyDö  vs.   “pelaaminen”     •  Teknologiaosaajat  ja  ei-­‐osaajat   Teknologian  “virallinen”  rooli   (Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteet  ,  2004)   •  Oppimisympäristön  varustuksen  tulee  tukea  myös  oppilaan  kehiDymistä   nykyaikaisen  ,etoyhteiskunnan  jäseneksi  ja  antaa  ,laisuuksia  ,etokoneiden  ja   muun  mediatekniikan  sekä  mahdollisuuksien  mukaan  ,etoverkkojen  käy5ämiseen   •  ViesIntä-­‐  ja  mediataito  -­‐aihekokonaisuuden  päämääränä  on  kehiDää  ilmaisu-­‐  ja   vuorovaikutustaitoja,  edistää  median  aseman  ja  merkityksen  ymmärtämistä  sekä   kehi5ää  median  käy5ötaitoja.  ViesIntätaidoista  painotetaan  osallistuvaa,   vuorovaikutuksellista  ja  yhteisöllistä  viesIntää.  Mediataitoja  tulee  harjoitella  sekä   viesIen  vastaanoDajana  eDä  tuoDajana.   –  viesIntätekniset  välineet  ja  niiden  monipuolinen  käyDö  sekä  verkkoeIikka.   •  Ihminen  ja  teknologia  -­‐aihekokonaisuuden  päämääränä  on  auDaa  oppilasta   ymmärtämään  ihmisen  suhdeDa  teknologiaan  ja  auDaa  näkemään  teknologian   merkitys  arkielämässämme.  Perusopetuksen  tulee  tarjota  perusIetoa   teknologiasta,  sen  kehiDämisestä  ja  vaikutuksista,  opastaa  järkeviin  valintoihin  ja   johdaDaa  pohImaan  teknologiaan  liiDyviä  eeYsiä,  moraalisia  ja  tasa-­‐ arvokysymyksiä.  Opetuksessa  tulee  kehi5ää  välineiden,  lai5eiden  ja  koneiden   toimintaperiaa5eiden  ymmärtämistä  ja  ope5aa  niiden  käy5öä.     3  

11/22/09   Kielitaito?   •  Suhde  muihin  kieliin  (ml.   Mitä  sisältää?   Miten  opitaan?   X   KIELI   äidinkieli)   •  Suhde  muihin  aineisiin   •  Kielenopetuksen   Kieli  X   jatkumot   –  Mitä?   Mikä  tärkeintä?   –  Milloin?   Missä   –  Miten  paljon?   Mitä   järjestyksessä?   arvioidaan?   Oppimateriaalit   •  Perusopetuksessa  oppikirja  keskeisin  oppimaateriaali    Ohjausvaikutus  opetukseen  eriDäin  suuri   •  Oppikirjoissa  suhteellisen  vähän  avauksia  luokkahuoneen   laajentamiseksi/luokkahuoneen  ulkopuolelle   •  Oppikirjojen  rakenne  pitkälI  staaYnen  ja  teksIlajien   repertuaari  rajallinen  ja  suljeDu  (teksItaitonäkökulma,   rekisterit,  teksIt  ”anneDuja”)   •  Harjoitukset  ja  tehtävät  sisältävät  vain  hetkiDäin  älyllistä   haasteDa  tai  ovat  avoimia  erilaisille  lähestymistavoille  tai   tulkinnoille   •  Metataitojen  harjoiDelua  vähän   •  Huomio  kiinniDyy  lähes  aina  kieleen  ja  sen  muotoon   Kauppinen,  M.,  J.  Saario,  A.  Huhta,  A.  Keränen,  M.-­‐R.  Luukka,  S.  Pöyhönen,  P.  Taalas  &  M.  Tarnanen   (2008).  Kielten  oppikirjat  teks/maailmaan  ja  –toimintaan  sosiaalistajina.   4  

11/22/09   Teknologian  integroituminen   kielenopetukseen   Esim.  Yksi8äiset  harjoitukset                Oppimisalustat                Verkkotes/t  ja  -­‐tutorit   Esim.  Simulaa/ot                Sosiaaliset  /lat                Projek/t   Esim.  Oppimisen  prosessit,                aineiden  integraa/o                ICT  kiinteänä  osana                          opetussuunnitelmaa               Computer  PracIce  Framework  (P.  Twining,  2002)   Oppijan  /  teknologian  roolista   •  TavoiDeellinen  oppija   –  YksilölliskogniIivinen   näkökulma   •  Tietoisuus  omasta  toiminnasta   •  TavoiDeellisuus  osana  tekemistä   •  ViesIvä  oppija   –  SosiokonstrukIvisInen   näkökulma   •  Oppiminen  tapahtuu   vuorovaikutuksessa  muiden  kanssa,   kollaboraaIo  ja  yhteiset  tavoiDeet   •  Kokeileva,  tutkiva  oppija   –  eksperimentaalis-­‐osallistuva   näkökulma   •  Kokeilujen  ja  minitutkimusten   kauDa  oppija  luo  omaa  ja  jaeDavaa   uuDa  käsitystä  asioista   Taalas,  2003   Pachler&Daly,  2004   5  

11/22/09   Mitä  verkon  käytöllä  tavoitellaan?     •  Sisältöjen  saavuteDavuuden  parantaminen   –  Osallistumismahdollisuuksien  laajentaminen   •  Open  learning:  kuka  voi  opiskella,  missä  voi  opiskella,  mitä  voi  opiskella?   •  RuIinien  ja  materiaalien  parempi  hallinta   –  Toistuvien  elemenYen  pysyvät  rakenteet   –  ”Learning  management”  (LMS)   •  Rakenteelliset  uudistukset     –  Integroitu  laajennus  kasvokkaisopetukseen   –  Pedagoginen  haaste   Missä  kohtaa  lisäarvoa  ja  hyötyä?   Dig op i- pim ate X ria ali t lu ste X X s ku ke ko rk Ve Ve X rk ko m at er iaa lit it kt je ro op kk X X X X X V er Ch at, IR C 6  

11/22/09   Yksi  esimerkki   Aalto,  E.  &  Taalas,  Peppi.  (2005).  Tavoi8eelliseksi  opiskelijaksi   monimuotoisella  ja  –mediaisella  kurssilla   Teknologian  käytön  pedagogisen   suunniDelun  lähtökohIa   1)  Designs  for  learning    -­‐ajaDelu   –  AkIiviteeY-­‐  tai  sisältölähtöinen  toiminnan   suunniDelu  ei  välDämäDä  edistä  oppimista,  ellei   toiminnan  ydin  ole  selvillä:  mikä  on  tärkeintä,  mikä   on  oppimista     –  Pääpaino  oppimisen  prosesseissa,  ei  sisällöissä   7  

11/22/09   2)  Kielen  näkökulma   •  Ydinaines   –  kieli,  kielitaju,  strategiat   •  Literacy,  teksIlajit,  käytön  rekisterit   •  Taidon  kehiDymisen  progressio   •  ProdukIiviset  vs.  ResepIiviset  taidot   •  Vaikeusasteen  vaihtelu  –  mix  and  match   •  TavoiDeiden,  toiminnan  ja  arvioinnin   systemaaYnen  linjaus    (testaDavista  asioista   tulee  automaaYsesI  ”tärkeitä”  asioita)     •  Oppijaprofiilit   3)  AkIviteeYen  näkökulma   •  Mediavalinnat  –  millä  medialla  mitäkin   –  AjaDelun  työkalut,  visualisoinI,  yhteistyön  tuki,   Iedonrakentelun  välineet,  prosessin  dokumentoinI,   opeDajan  ikkuna  tekemiseen   •  Oppijan  rooli  tekemisessä   –  Access,  ownership,  authorship   •  Oman  osaamisen  näytön  mahdollisuudet   •  Vaihtelu,  luovuus,  autenYnen  yleisö   •  Materiaalien  vaihtelu,  tekijyyden  vuoroDelu   •  Mitä  taitoja,  osaamista  tekemisessä  tarvitaan?   –  HavainnoinI,  pääDely   –  Iedonrakentelu,  medialukutaito   –  KollaboraaIo,  Iimityö,  itsenäinen  työskentely   8  

11/22/09   4)  Ohjauksen  ja  palauDeen  näkulma   (Aina suhteessa oppimisen tavoitteisiin ja arviointiin) Kaksi osittain päällekkäistä kategoriaa •  Kontrolloiva  palaute   •  Ohjaava/seliDävä  palaute   –  Yleisimmin  eritavoin   –  Pyrkii  auDamaan  oppijaan   esiteDyjä  oikein/väärin   ymmärtämään  mistä   variaaIoita   tehtävässä  on  kysymys   –  KeskiDyy  muotoon  ja  etsii   –  Ohjaa  oppijaa   virheitä   hyödyntämään  ja   soveltamaan  aiemmin   oppimaansa  Ietoa   •  Kuka palautetta antaa, palautteen antajaksi ja vastaanottajaksi oppiminen ja palautteen vaikuttavuuden seuraaminen 5)  AutenYsuuden  ja  relevanssin   näkökulma   •  TeksIn  tai  materiaalin  autenYsuus   (SituaIonal  authenIcity)   •  Lukijan  ja  teksIn  välille  syntyvä  autenYsuus   (InteracIonal  authenIcity)   •  Tekemisen  ja  toiminnan  autenYsuus  –   tekeminen  on  merkityksellistä/relevanYa  ja   sidostuu  osaksi  oppijan  maailmaa   9  

11/22/09   Minkälainen  oppimisen  maisema?   •  Formaalin  ja  informaalin  väliin  laajentuva  Ila   •  Kielenoppimisen  näkökulmasta   –  Kenen  kieli?     –  Tutkimusmatkailua  vai  muotoa  ja  rakenneDa   –  Digitaaliset  genret  –  uudet  tavat  viesIä  ja  luoda  kieltä   •  Oppimisen  taidot   –  TavoiDeellinen  medioiden  käyDö   –  TiedonkäsiDelyn,  analyysin  ja  rakentelun  taidot   –  Yhteistyö,  itsesäätely,  itsearvioinI   •  Luovuus   –  Oppijan  ääni   –  Oppijan  polut   Muutoksen  taustalla  tulee  olla  ymmärrys   konteksIsta  jossa  toimitaan   u Koul minä sys tee Media   Oppiminen   Kieli   ija ttaja Opp Ope Kielenoppimisen maisemat 10  

Add a comment

Related presentations

Related pages

PUBLICATIONS - jyu.fi

PUBLICATIONS A. Articles in ... A5. Huhta, Ari, Alanen, Riikka, Tarnanen, Mirja, ... Riikka, Huhta, Ari, Taalas, Peppi & Tarnanen, Mirja. 2009. Entwicklung
Read more

8.5 Erilliset opettajan pedagogiset opinnot ...

KASA3279 mpeda a5 Aineenopetuksen kehittäminen ja tutkimus 3 op Vastuuhenkilöt: ... Anna Keränen ja Peppi Taalas Soveltavan kielentutkimuksen ...
Read more

Samran Khezri - Google+

Peppi Taalas. Samran Khezri Shared publicly - 2016-01-29 . Aakkosten opetusvideo. 1. Add a comment... Samran Khezri Shared publicly - 2014-11-03 ...
Read more

www.digipaper.fi

... Eija Aalto, Peppi Taalas, ... ISBN 978-951-1-21909-5 Kuutin tehtävät ISBN 951-1-21295-8 Lajintuntemuskortit Piirroskuvia eläimistä ja kasveista A5 ...
Read more

Sotera - Arkisto

... and concentrates on the interior of the dwelling. The study was a part of an international project COST A5, 'Indoor Mobility'. Raportti: ...
Read more

Full text of "Christianity and mankind : their beginnings ...

Full text of "Christianity and mankind : their beginnings and prospects" See other formats ...
Read more

Vuorovaikutustaitojen opettaminen kaupallisen alan S2 ...

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.
Read more