2ος Παγκόσμιος πόλεμος

36 %
64 %
Information about 2ος Παγκόσμιος πόλεμος
Education

Published on January 13, 2014

Author: DeLaSalleThes

Source: slideshare.net

Description

Εργασία μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του Ιδ. Δημοτικού σχολείου του Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ" - Σχολικό έτος 2013-2014

Σπύρος Κοστσαλιάρης Ορέστης Λούκας Γιάννης Μάρκοσ Θάνος Παγκάκης Στέλιος Σαποσνίδης

   Ο Δκκαλνπέιε Γθξάηζη, πξέζβεο ηεο Ιηαιίαο ζηε ρώξα καο, ην 1940, ζπκπξσηαγσληζηήο θη απηόο ηεο ηζηνξηθήο εθείλεο λύρηαο ηεο 28/10/1940 ζην βηβιίν ηνπ, πνπ ην νλνκάδεη κε κηα πξσηνθαλή νμπδέξθεηα γηα ην κέιινλ ηνπ θαζεζηώηνο Μνπζνιίλη: «Η αξρή ηνπ ηέινπο - ε επηρείξεζε θαηά ηεο Διιάδνο», γξάθεη ηα εμήο: Γέθα ιεπηά πξηλ από ηηο 3 ηεο λύρηαο ηεο 28εο Οθησβξίνπ ηνπ 1940, ν ζηξαηησηηθόο κνπ αθόινπζνο, ν δηεξκελέαο κνπ θαη εγώ, θζάζακε ζηελ θαγθειόπνξηα κηαο κηθξήο νηθίαο ζηελ Κεθηζηά, όπνπ έκελε ν Πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδνο. ΢ηνλ θξνπξό ηεο νηθίαο είπα όηη επηζπκώ λα δσ ηνλ Πξσζππνπξγό γηα θάηη πνιύ επείγνλ. Ο θξνπξόο άξρηζε λα ρηππά ην θνπδνύλη ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο νηθίαο, αιιά δελ ειάκβαλε θακίαλ απάληεζε. Γηεξσηήζεθα εάλ ήην δπλαηόλ κηα πξσζππνπξγηθή θαηνηθία λα κελ απαληά ακέζσο. Γηαηί εγώ είρα εληνιή λα παξαδώζσ ην ηειεζίγξαθνλ ζηηο 3 π.κ. αθξηβώο, ηεο 28/10/1940, ιόγσ δε ηεο πξνζπάζεηαο κνπ λα αθνπζζεί ην θνπδνύλη θαη λα αλνίμεη ε πόξηα, ε ώξα είρε ήδε θζάζεη 3. Δπηηέινπο ην θνπδνύληζκα μύπλεζε ηνλ ίδην ηνλ Μεηαμά, πνπ έθακε ηελ εκθάληζή ηνπ ζε κηα κηθξή πιατλή πόξηα θαη αλαγλσξίδνληάο κε, κε άθεζε λα πεξάζσ. Ο Μεηαμάο θνξνύζε κηα κάιιηλε ξόκπα, από ηνλ γηαθά ηεο νπνίαο θαηλόηαλ έλα κεηξηόηαην βακβαθεξό λπθηηθό. Μνπ έζθημε ην ρέξη θαη κε έβαιε λα θαζίζσ ζε έλα κηθξό θησρηθό ζαιόλη ηνπ ζπηηηνύ. Μόιηο θαζίζακε, θαη επεηδή ε ώξα ήηαλ ιίγα ιεπηά κεηά ηηο 3, ηνπ είπα ακέζσο όηη ε Κπβέξλεζήο κνπ, κνπ είρε αλαζέζεη λα ην εγρεηξίζσ πξνζσπηθά έλα θείκελν, πνπ δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν, παξά ην ηειεζίγξαθνλ ηεο Ιηαιίαο πξνο ηελ Διιάδα, κε ην νπνίνλ ε Ιηαιηθή Κπβέξλεζε απαηηνύζε ηελ ειεύζεξε δηέιεπζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο ζηνλ ειιεληθό ρώξν, από ηηο 6 π.κ. ηεο 28/10/1940.

Σηο δπλάκεηο ηνπ άμνλα απνηεινύζαλ ε Γεξκαλία, ε Ιηαιία θαη ε Βνπιγαξία. Αθνύ νη Ιηαινί είδαλ όηη δελ κπνξνύζαλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ρεξζόλεζν , δήηεζαλ βνήζεηα από ηε ζπκκαρηθήο ηνπο ρώξα Γεξκαλία. Έηζη ε Διιάδα θαηαθηήζεθε από ηνλ γεξκαληθό ζηξαηό ζηηο 6 Απξηιίνπ ηνπ 1941.

Η δύλακε ηνπ άμνλα πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη ηνλ θόζκν!!!

  Μεηά ηε λύρηα ηνπ «ΟΧΙ», νη Έιιελεο επηζηξαηεύηεθαλ θαη έδσζαλ πνιιέο ζεκαληηθέο κάρεο ζηα ζύλνξα Αιβαλίαο θαη Διιάδαο αιιά θαη ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Αιιά ε ζεκαληηθόηεξε κάρε από όιεο ήηαλ ηεο Κξήηεο, παξόιν πνπ ήηαλ ιηγόηεξνη θαη αδύλακνη από ηνλ αληίπαιν ζηξαηό, πνιέκεζαλ κε όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, ώζηε λα θαζπζηεξήζνπλ ηνπο Γεξκαλνύο θαη λα πάλε ζηε Ρσζία ην ρεηκώλα.

Όηαλ πήγαλ νη Γεξκαλνί λα πςώζνπλ ηε ζεκαία κε ηνλ θαγθεισηό ζηαπξό, ν 17ρξνλνο Κώζηαο Κνπθθίδεο ραηξέηεζε ζηξαηησηηθά ηνπο Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο θαη κεηά γύξηζε ηελ πιάηε ηνπ θαη έθαλε ηελ ππνζηνιή ηεο ζεκαίαο. Μεηά κε δάθξπα ζηα κάηηα, ηε δίπισζε πξνζεθηηθά θαη πήξε θόξα, γηα λα πέζεη από ηνλ Παξζελώλα . Έηζη, βνύηεμε ζην θελό, κε ηε ζεκαία λα αλεκίδεη πάλσ από ην θεθάιη ηνπ.

 | Πάρε-Δώσε http://www.pare-dose.net/527#ixzz2jfxalctC

ΕΤΥΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΥΗ ΢Α΢

Add a comment

Related presentations

Related pages

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Β ...

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος; Χρονολογία: 1 Σεπτεμβρίου 1939 – 2 Σεπτεμβρίου 1945: Τόπος: Ευρώπη, ...
Read more

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - YouTube

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ιστορικό Ντοκιμαντέρ του BBC - Duration: 53:26. ww2 istories 12,506 views. 53:26
Read more

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Α ...

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος; Χρονολογία: 28 Ιουνίου 1914 – 11 Νοεμβρίου 1918: Τόπος: Ευρώπη ...
Read more

Άουσβιτς-2ος Παγκόσμιος Πόλεμος ...

Ντοκυμαντέρ για τα δεινά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εστιάζει στις ...
Read more

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος ...

Δείτε το βίντεο «Β' Παγκόσμιος Πόλεμος κεκλεισμένων των θυρών Επ.5» που ανέβασε ...
Read more

Ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ...

Ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος θα συντελεστεί σε 7 διαδοχικές φάσεις - συρράξεις και θα ...
Read more

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Β ...

Ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια στρατιωτική σύρραξη στην οποία συμμετείχαν τα ...
Read more

Σύμμαχοι - 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος

Allies : Οι χώρες της συμμαχίας συμμετείχαν σε αυτή είτε γιατί είχαν ήδη δεχθεί εισβολή ...
Read more

2ος Παγκόσμιος Πόλεμος - Science Wiki ...

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν η πλέον εκτεταμένη γεωγραφικά και δαπανηρή σε ...
Read more