11 march 2014 yashoman

36 %
64 %
Information about 11 march 2014 yashoman

Published on March 10, 2014

Author: abhimanbharat2011

Source: slideshare.net

R.N.I NO. MAHHIN'03'12527 ŒãºãÀãò ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã Ôãâ¹ã㪇ãŠ: ‚ããñ.¹ããè.ãä¦ãÌããÀãè ½ãìâºãƒÃ ÔãîÀ¦ã, ãäºãÖãÀ, ¢ããÀŒãâ¡, ¾ãî¹ããè ½ãò ãäºã‡ãŠ¶ãñ ÌããÊãã †‡ãŠ ½ãã¨ã ‚ãŒãºããÀ ¹ãÆã©ãöãã ¹ãñ•ã¶ãâ.2 ¹ãñ•ã¶ãâ.3 ¹ãñ•ã¶ãâ.8 nesueer kesâ DeJemej hej cegbyeF&-veF& efouueerkesâyeerÛe efJeMes<e š^sveW ueeskeâmeYee ÛegveeJe ceW Yeepehee keâe FbšjJÙeg DeefYeÙeeve ¼ããÌã¶ãã ã䪶ã Àã¦ã ½ãñÀãè, Ôãºã ÔãìŒããè ÔãâÔããÀ Öãñý Ô㦾ã Ôãâ¾ã½ã ÍããèÊã ‡ãŠã, ̾ãÌãÖãÀ ºããÀ½ºããÀ Öãñý £ã½ãà ‡ãñŠ ãäÌãÔ¦ããÀ Ôãñ, ÔãâÔããÀ ‡ãŠã „®ãÀ Öãñý ¹ãã¹ã ‡ãŠã ¹ããäÀ¦¾ããØã Öãñ, ‚ããõÀ ¹ã쥾㠇ãŠã ÔãâÞããÀ Öãñýý —ãã¶ã ‡ãŠãè Ôãªá •¾ããñãä¦ã Ôãñ, ‚ã—ãã¶ã¦ã½ã ‡ãŠã ¶ããÍã Öãñý £ã½ãà ‡ãñŠ Ôãªá‚ããÞãÀ¥ã Ôãñ, Íããâãä¦ã ‡ãŠã ‚ãã¼ããÔã Öãñýý Íããâãä¦ã ÔãìŒã ‚ãã¶ã¶ª ‡ãŠã, ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ÜãÀ ½ãò ÌããÔã Öãñý ÌããèÀ Ìãã¥ããè ¹ãÀ Ôã¼ããè, ÔãâÔããÀ ‡ãŠã ãäÌãÍÌããÔã Öãñýý ÀãñØã ¼ã¾ã ‚ããõÀ Íããñ‡ãŠ, ÖãñÌãñ ªîÀ Öñ ¹ãÀ½ã㦽ããý •¾ããñãä¦ã Ôãñ ¹ããäÀ¹ãî¥ãà ÖãñÌãñ, Ôãºã •ãØã¦ã ‡ãŠãè ‚ã㦽ããýý ÔÌãã½ããè ªñÌãÀÖã ¼ãÀ¦ã •ããè ½ãÖãÀã•ã Postal Reg. NO. MH'MR-NW-156'2009-2012-14 ½ãîʾã : Á. 2 ¹ãðÓŸ - 8cegbyeF&, 11 mes 17 ceeÛe& 2014ÌãÓãà : 11 Debkeâ -50 meodyegefæ osJeleeDeesb keâe Ghenej visit us at : www.yashomani1.blogspot.in Email : yashomani1@yahoo.com jepÙe ceW ceefnuee DeeÙeesie keâer HeâeF&ueW ueškeâeRmebJeeooelee cegbyeF& - hetjs Yeejle ceW ceefnueeDeeW keâe Jeesš uesves kesâ efueS nj heešea ceefnueeDeeW keâes DeefOekeâ mes DeefOekeâ mLeeve osves keâer yeele lees keâj jner nw, ueeskeâ uegYeeJeve Jeeos Yeer keâjleer Dee jner nw~ efkebâleg Deepeeoer kesâ yeeo mes Deye lekeâ ceefnueeDeeW keâes Jen mLeeve veneR efceue heeÙee, pees efceuevee ÛeeefnS Lee, keäÙeeWefkeâ veejer Meòeâer Yetlekeâeue mes ner neJeer jner nw~ eEkeâleg Gmekeâer Meefòeâ keâe Deboepee keâesF& veneR ueiee heeÙee nw~ pewmes efkeâ heg®<e ceW Úesšer T keâer cee$ee ueieleer nw, lees veejer ceW vee jer Ùen Meyo ner meYeer kesâ Thej neJeer neslee nw~ 8 ceeÛe& 1993 ceW ceefnuee DeeÙeesie keâer mLeehevee keâer ieF& leye mes ceefnuee efoJeme kesâ ¤he ceW 8 ceeÛe& keâes ceefnuee efoJeme kesâ ¤he ceW ceveeÙee nw, Deewj peye ÛegveeJe Deelee nw peesj Meesj mes heeefš&Ùeeb Deveskeâ peien hej DeeÛeej mebefnlee keâes leesÌ[les ngS Yeer Fvekesâ iegCeieeve kesâ efueS ceb[he yevee uesleer nQ~ ceefnueeSb Fleveer mejue efoceeie keâer nesleer nQ~ ceneje°^ jepÙe ceW ceefnuee DeeÙeesie ceW 50 ØeefleMele efMekeâeÙeleeW keâe efvehešeje neslee nw, yeekeâer 50 ØeefleMele HeâeF&ueW Deboj heÌ[s heÌ[s meÌ[ peeleer nQ~ pees efkeâ Ùen jepe efJeefOe ceb[ue kesâ meeceves DeeÙeesie Éeje hesMe Jeeef<e&keâ efjheesš& ceW GYejkeâj meeceves DeeÙee nw~ ceneje°^ jepÙe ceefnuee DeeÙeesie ceW meved 2011-2012 keâe Jeeef<e&keâ efjheesš& efJeefOe ceb[ue kesâ meeceves hesMe efkeâÙee, efpemeceW hetjs Je<e& ceW 2016 ceeceues ope& efkeâS ieS~ efpemeceW Øeuebefyele efMekeâeÙeleeW keâer mebKÙee 1598 LeeR, celeueye Je<e& Yej ceW DeeÙeesie keâes 1614 efMekeâeÙeleeW keâe efvehešeje keâjvee Lee~ efkebâleg Fme peevekeâejer mes hesMe efjheesš& kesâ peefjS OekeäkeâeoeÙekeâ peevekeâejer meeceves DeeÙeer~ jepÙe ceW ceefnuee keâewšgbefyekeâ keâeÙee&ueÙeerve Úue DeLeJee ceeueceòee efJeJeeoeW keâer efMekeâeÙele cegbyeF& kesâ (Mes<e he=‰ 2 hej...) jepeiejepeiejepeiejepeiejepeie ceWceWceWceWceW jepejepejepejepejepe keâekeâekeâekeâekeâe mš^e@keâmš^e@keâmš^e@keâmš^e@keâmš^e@keâmebJeeooelee cegbyeF& - ueeskeâmeYee 2014 keâes hetjs osMe ceW vecees-veceeW keâer ietbpe ietbpeves kesâ yeeo Jen jepe "ekeâjs kesâ meeLe ceesoer kesâ efceueve keâes Yeer peerle kesâ ¤he ceW osKee pee jne Lee, efkebâleg oes YeeF&ÙeeW kesâ Deehemeer škeäkeâj ceW ueeskeâleebef$ekeâ ie"yebOeve mejkeâej ceW Skeâ lejHeâ mes mš^e@keâ ueiee efoKeeF& osves ueiee nw~ cegbyeF& keâer 6 meeršeW ceW mes 2 meerš hej yeerpesheer, 3 hej efMeJemesvee, 1 hej cevemes ueÌ[leer lees Ùen meejer meeršW Yeepehee mejkeâej kesâ meheesš& ceW Ûeueer peeleer~ pewmee efkeâ oef#eCe cegbyeF& mes yeeUe veeboieebJekeâj otmejs mLeeve hej Les~ yeekeâer oes peieneW hej Yeepehee otmejs mLeeve hej Leer~ DevÙe 3 peieneW hej efMeJemesvee, lees Gòej cegbyeF& keâer meerš hej Deiej jepe "ekeâjs Dehevee ØelÙeeMeer ve Gleejles lees Ùen meerš yeerpesheer kesâ ØelÙeeMeer ieesheeue Mesóer kesâ efueS DeYeÙeoeve meeefyele nesleer, Gmeer Øekeâej G. he. keâer meerš hej iepeeveve keâerefle&keâ Ùeneb hej efheÚues ÛegveeJe ceW otmejs mLeeve hej Les~ [s{ ueeKe mes pÙeeoe JeesšeW keâes cevemes ves keâeše Lee, efpemekesâ keâejCe efMeJemesvee keâes nej keâe cegbn osKevee heÌ[e Deewj keâeb«esme kesâ ØelÙeeMeer ieg®oeme keâecele efJepeÙeer ngS~ Gòej heef§ece meerš hej efØeÙee oòe kesâ meeceves efMeJemesvee Deewj cevemes keâer ueÌ[eF& ceW efØeÙee oòe DeÛÚs celeeW mes peerle ieFË, efkebâleg Ùeneb hej efMeJemesvee Ùee cevemes keâe Glevee oyeoyee veneR yeve heeÙee nw, keäÙeeWefkeâ Fme cegefmuece yeengue #es$e ceW Fvekeâe Jeesš Skeâ efveCee&Ùekeâ neslee nw, efpemekesâ efueS efMeJemesvee Ùee cevemes keâes osvee DemebYeJe nw~ keäÙeeWefkeâ Fvekeâer keâójhebLeer efJeÛeejOeeje meJe&efJeefole nw~ cegbyeF& oef#eCe ceOÙe mes SkeâveeLe ieeÙekeâJee[ Ùeneb mes cevemes kesâ keâejCe ner peerles, keäÙeeWefkeâ Fme meerš hej otmejs mLeeve hej hetJe& ueeskeâmeYee DeOÙe#e efMeJemesvee ØelÙeeMeer ceveesnj peesMeer otmejs mLeeve hej Les~ Ùeefo cevemes ve jner nesleer lees Ùeneb hej Yeer efMeJemesvee peerleleer Leer Deewj Ùen Deeme ueieekeâj yew"er Leer efkeâ Fme yeej Ùeneb mes cevemes veneR KeÌ[er nesieer, efkebâleg DeÛeevekeâ Ùeneb mes Yeer cevemes ves Dehevee ØelÙeeMeer KeÌ[e keâj efoÙee~ Fmeer Øekeâej G. hetJe& meerš mes efkeâjerš meescewÙÙee efheÚues ÛegveeJe ceW otmejs mLeeve hej Les, Jeneb hej Yeer cevemes keâe ner Jeesš njeves kesâ efueS efveCee&Ùekeâ efmeæ ngDee~ ieewjleueye nw efkeâ Deye lekeâ Ùen mecePee pee jne Lee efkeâ efnboglJe keâer ogneF& osves Jeeues ueesie Skeâ meeLe Deekeâj YesoYeeJe otj keâj ÛegveeJe ueÌ[ves keâer Øeef›eâÙee ceW menYeeieer yeveWies, efkebâleg DeÛeevekeâ cevemes Éeje Deheves ØelÙeeMeer KeÌ[e keâjves mes peneb efMeJemesvee (Mes<e he=‰ 2 hej...) JeejeCemeer meerš ceesoer kesâ efueS ÚesÌ[ves keâes lewÙeej-peesMeermebJeeooelee cegbyeF& - cegjueer ceveesnj peesMeer Deewj YeejleerÙe pevelee heešea kesâ ØeOeeveceb$eer heo kesâ GcceeroJeej vejWõ ceesoer, oesveeW ner mebIe kesâ mJeÙebmesJekeâ Skeâ keâjeryeer oesmle Les~ hejbleg vejWõ ceesoer keâes iegpejele keâer yepeeS G. Øe. keâer JeejeCemeer meerš mes ueÌ[ves keâe pees meceerkeâjCe yeveeÙee ieÙee nw, Jen Ùen nw efkeâ G. Øe. keâe Ùen ceOÙe keWâõ efyebog nw Deewj Ùen meerš peerleves mes Gòej Yeejle kesâ ÙegJee heerÌ{er ceW Skeâ veÙee Glmeen Deewj Gcebie GYejkeâj meeceves DeeÙesiee~ keâeMeer efnbot efJeÕeefJeÅeeueÙe hetJe& keâeue mes ner efMe#ee keâe keWâõ efyebog jne nw~ lees heÌ{eF& kesâ Thej Yeer ceesoer keâer efveieen efškeâer ngF& nw~ Ùeefo Ùes Fme meerš mes peerlekeâj Deeles nQ, lees efMe#ee Deewj GÅeesie keâes yeÌ{eJee efceuesiee~ efpememes Gòej Yeejle kesâ ueesie keâes otmejs jepÙeeW ceW peekeâj neb npetjer keâe eflejmkeâej Pesuevee veneR heÌ[siee~ Ùeneb kesâ heÌ{s ngS yeÛÛes Decesefjkeâe, FbiueQ[ ceW GÛÛe mlejerÙe Jew%eeefvekeâ lekeâveerkeâ keâes ¤he os Ûegkesâ nQ~ Ùeefo yeÌ{eJee efceuee lees Ùen Fme ÛegveeJe kesâ yeeo mebYeJe nes mekesâiee, DevÙeLee Gòej Yeejle peeefleJeeo keâer Úlejer ceW efmeceškeâj jn peeSiee~ efpeme Øekeâej mes Gòej Yeejle mehee, yemehee keâer peeefleÙe Úlejer ceW efÛehekeâkeâj Skeâ otmejs keâer yegjeF& ceW pegšer nw, Ùeefo Glevee meceÙe GÅeesie Je efMe#ee ceW OÙeeve osleer lees JeekeâF& ceW Gòej ØeosMe, Gòece ØeosMe efmeæ neslee~

 • 22222cegbyeF&, 11 mes 17 ceeÛe& 2014 Ôãì¶ãÖÀã ‚ãÌãÔãÀ 500'- ‡ãŠ½ããƒÃ¾ãñ ÖñʹãÀ, ½ããù¡Êã, ºãÞÞãñ ‡ãŠÊãã‡ãŠãÀ ÞãããäÖ† ½ããñ:9220541108-66989738 meodyegefæ osJeleeDeesb keâe Ghenej ÔÌãã½ããè ªñÌãÀÖã ¼ãÀ¦ã •ããè ½ãÖãÀã•ã efJepeÙe keâe cetue yegefæ nw~ ØeefleYeeMeeueer yegefæ yeueJeeve keâes heÚe][ osleer nw~ ogKeeW mes $eeCe efoueeleer nw~ ye]{lee ngDee Me$eg Yeer yegefæ keâs Éeje hejemle efkeâÙee pee mekeâlee nw~ yegefæ mes meesÛekeâj efkeâÙee ieÙee keâce& ner meJeexòece neslee nw~ yegefæ keäÙee nw? Fmekeâe cetue keäÙee nw? oesveeW ner ØeMveesb keâe Gòej nw- FbefõÙeeW keâer efvece&uelee~ efpeme JÙeefòeâ keâer FbefõÙeeb efpeleveer DeefOekeâ efvece&ue neWieer Jen JÙeefòeâ Glevee ner DeefOekeâ yegefæceeve nesiee~ yegefæ Meebefle keâe Øeleerkeâ nesleer nw~ JesoJÙeeme keâ=le ceneYeejle ceW keâne ieÙee nw Ùelees yegefæmlele: Meebefle DeLee&le peneb yegefæ nw JeneR Meebefle nw~ melheg®<eeW keâs cele ceW yegefæ ner ØeeefCeÙeeW keâe ØeOeeve DeeßeÙe nw~ yegefæ ner Gvekeâe meyemes ye][e ueeYe nw~ mebmeej ceW ØeeefCeÙeeW keâe Ùeefo keâesF& keâuÙeeCe keâj mekeâlee nw lees Jen nw Gvekeâer yegefæ~ efJeÉeve yegefæ ceW ner mJeie& keâe Jeeme ceeveles nQ~ Gvekeâs Devegmeej yegefæ mes mebheVe JÙeefòeâ keâe Me$eg Yeer keâgÚ veneR efyeiee][ mekeâles nQ, uesefkeâve efpemekeâs heeme yegefæ veneR nw Gmekeâes MeŒe Deewj MeeŒe Yeer ueeYe veneR hengbÛee mekeâles~ yegefæ keâeceOesveg nw~ efpemekeâer yegefæ ve° nes peeleer nw Jen JÙeefòeâ meoe ner heehe keâjlee nw~ hegCÙe yegefæ keâes ye]{elee nw~ meôgefæ osJeleeDeesb keâe Ghenej nw, ogye&gefæ heeheer keâe Heâue~ vew<eOeerÙe Ûeefjle keâs Devegmeej osJelee ØemeVe nesves hej Deewj keâgÚ lees veneR osles meôgefæ ner Øeoeve keâjles nQ~ DeLeJe&Jeso ceW F&Õej mes efJeveleer keâer ieF& nw- ns ØeYeg, efpevnW ceQ osKelee ntb Deewj efpevnW veneR osKelee ntb Gve meyekeâs Øeefle cegPes meôgefæ GlheVe keâjes keäÙeeWefkeâ peneb meôgefæ nw Jeneb yeue nw~ yegefænerve ceW yeue keâneb? meble leguemeeroeme peer keân ieS nQ, peneb megceefle lenb mecheefle veevee, peneb keâgceefle lenb efJeheefle efveoevee~ FmeefueS F&Õej mes ÙeeÛevee nw efkeâ Jen nceW meôgefæ keâe Ghenej os~ meôgefæ keâe Ghenej ner mecemle mecemÙeeDeesb mes $eeCe efouee mekeâlee nw~ ceeveJe meceepe keâes veF& efoMee os mekeâlee nw~ FmeerefueS DeLeJe&Jeso ceW keâne ieÙee nw efkeâ ns ØeYeg! efpevnW ceQ osKelee ntb Deewj efpevnW veneR osKelee ntb Gve meyekeâs Øeefle cegPeceW meôgefæ GlheVe keâjes~ Ôã㹦ãããäև㊠ÀããäÍã¹ãŠÊã ces<e - meeceeefpekeâ ceeve Øeefle‰e kesâ #es$e ces ceeve-Øeefle‰e keâer Je=efæ neWieer~ mebleeve he#e keâer GVeefle keâes ueskeâj efÛebeflele neWies~ efJejesOeer he#e mes meeJeOeeveer yejles~ ceelee-efhelee keâer YeeJeveeDeeW keâe meceeoj keâjW~ Je=<e - efkeâmeer vepeoerkeâer efce$e mes hejsMeeveer nes mekeâleer nw~ hegjeves efce$eeW mes DeÛeevekeâ cegueekeâele nesieer~ mebhekeâeX kesâ ceeOÙece mes ®kesâ ngS keâeÙe& hetCe& neWies~ DeeÙe kesâ veS Œeesle yeveWies~ Kesueketâo ces ¤efÛe ye{ieer~ efceLegve - DeOÙeÙeve kesâ Øeefle Skeâe«elee yeveer jnsieer~ Deehekeâes Deefleefjòeâ heefjßece keâjvee nesiee~ efkeâmeer yeÌ[er KegMeKeyejer kesâ efceueves kesâ Ùeesie nw~ meePesoejeW mes meecebpemÙe mes ueeYe Øeehle nesiee~ keâke&â - GÛÛeheo Øeefleef‰le JÙeefòeâÙeeW mes efvepeer pevemebheke&â mLeeefhele neWies~ efove keâe Gòejeæ& DeefOekeâ mekeâejelcekeâ jnsiee~ hebgpeer efveJesMe DeefOekeâ ve keâjW~ ceelee-efhelee keâer YeeJeveeDeeW keâe meceeoj keâjW~ efmebn - JeeCeer ceW efJeveceülee keâe ØeÙeesie keâjW~ ®kesâ ngS keâeÙe& mebheVe neWies~ efJeosMe JÙeJemeeÙe mes ueeYe efceuesiee~ mejkeâejer efJeYeeiees mes ueeYe keâer efmLeefle nw~ DeOÙeÙeve ceW ceve veneR ueiesiee~ keâvÙee - ueeYeØeo ceewkesâ neLe ueieWies~ Deehekeâes efveÙeceeW SJeb meceÙe keâe keâeÙeeX kesâ efve<heeove ces OÙeeve jKeW~ efove kesâ GòejeOe& ces Oeve efveJesMe mes yeÛeves keâer keâesefMeMe keâjW~ DelÙeeefOekeâ ›eâesOe keâjvee Deehekesâ efueS DeÛÚe vener nw~ leguee - efJeÅeeLeea DeOÙeÙeve kesâ Øeefle mepeie jnW~ efMe#ee kesâ #es$e ces Øeieefle nesieer~ mebleeve keâer Deesj mes Glmeenpevekeâ heefjCeece Øeehle nesiee~ JÙeJenej hej efveÙeb$eCe jKeW~ Jeenve meeJeOeeveer hetJe&keâ ÛeueeSb~ Je=ef§ekeâ - Deehe DeelceefJeÕeeme ces keâceer keâe DevegYeJe keâj mekeâles nw~ keâeÙe&efOekeäÙe kesâ keâejCe Deehe Meejerefjkeâ Lekeâeve keâe DevegYeJe keâj mekeâles nw~ GÛÛeeefOekeâeefjÙeeW mes Deehekesâ keâeÙeeX keâer ØeMebmee nesieer~ Oeveg - Deheves OewÙe& Deewj meenme keâes efveÙebef$ele jKeW~ meeJeOeeveer jKeves mes meHeâuelee Øeehle nesieer~ mebleeve mes efÛeblee keâce nesieer~ heeefjJeeefjkeâ Yeeweflekeâ megKe- megefJeOeeDeeW hej Oeve KeÛe& nes mekeâlee nw~ cekeâj - KeÛe& ces Je=efæ leLee keâeÙeeX ces efJeuecye nesiee~ veF& ÙeespeveeDeeW ces jepekeâerÙe keâeÙeeX mes menÙelee efceuesieer~ ceelee he#e mes Oeve ueeYe nesves keâer mebYeeJevee nw~ meòee he#e mes ueeYe efceuesiee, Øeefle‰e ye{sieer~ kegbâYe - Deheves ØeefleÉefvÉÙeeW keâes ØelÙeskeâ #es$e ceW ceele os heeSbies leLee efJepeÙe efceueves keâer KegMeer jnsieer~ ue#ÙeeW keâer meceÙe hej Øeeefhle mes meblees<e nesiee~ efkeâmeer yeÌ[er mecemÙee mes efvepeele efceueves keâer mebYeeJevee nw~ ceerve - Deheveer yegefæ SJeb heefjßece kesâ ceeOÙece mes Deehe Deheveer efmLeefle keâes megOeejves ceW meHeâue neWies~ Me$eg he#e keâer ieefle efJeefOeÙeeW hej hewveer vepej jKeW~ ueesie Deehekeâer keâeÙe&Mewueer keâer ØeMebmee keâjWies~ ¹ãâ. ¨ãÉãäÓãÀã•ã ãä¦ãÌããÀã蕾ããñãä¦ããäÓã †Ìãâ ÌããÔ¦ãìÍããÔ¨ããè Ôãâ¹ã‡ãÊ : 09322428207 09324159681'022-26359681 ¡ãè.-3'60,†Ôã.Ìããè.¹ããè.¶ãØãÀ,ÌãÔããóÌãã ½Öã¡ã,‚ãâ£ãñÀãè(¹ã.),½ãìâºãƒÃ-53 Email :info@rishirajsanstha.org www.rishirajsanstha.org www.vedicrishi.in ÌããÔ¦ãì ªãñÓã ãä¶ãÌããÀ¥ã •ãÖãâ¦ã‡ãŠÖãñÔã‡ãñŠ,ãä¶ããä½ãæã½ã‡ãŠã¶ã½ãò¦ããñü¡¹ãŠãñü¡¶ãÖãé‡ãŠÀ¶ããèÞãããäÖ†ýÍãì¼ã ãäÞã¶Öãò ´ãÀã ÌããÔ¦ãì ªãñÓã ãä¶ãÌãã¥ã ¼ããè ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö, ÔÌãããäÔ¦ã‡ãŠ, æ, ½ãâØãÊã ‡ãŠÊãÍã, ½ãÞœãèÜãÀ, 186, ‚ããö‡ãŠãÀ, ‰ãŠãÔã ƒ¦¾ãããäª Íãì¼ã ãäÞã¶Öãò Ôãñ „ãäÞã¦ã Ô©ãã¶ã¹ãÀÊãØãã‡ãŠÀÍãì¼ãÊãã¼ããäÊã¾ãã•ããÔã‡ãŠ¦ããÖõýÍãì¼ããäÞã¶Öãò‡ãñŠ„¹ã¾ããñØã Ôãñ ¹ãîÌãà „¶ã‡ãŠãè ¼ãÊããè ¼ããâãä¦ã ¹ãî•ãã ‚ãÞãöãã,Íãìã䮇ãŠÀ¥ã ‚ãÌã;㠇ãŠÀ Êãñ¶ãã ÞãããäÖ†ýƒÔãÔãñ‚ãã¹ã‡ãŠãñ‚ããä¤ã‡ãŠÊãã¼ãÖãñØãã,ÍãñÓã‚ãØãÊãñ‚ãâ‡ãŠ½ãò... (he=‰ 1 keâe Mes<e...) yeebõe efmLele jepÙe ceefnuee DeeÙeesie kesâ heeme he$e Éeje efkeâÙee pee mekeâlee nw~ efpemeceW hegefueme Ùeefo ceefnuee keâer DeeJeepe veneR megveleer nw lees Jen ceefnuee DeeÙeesie ceW pee mekeâleer nw~ efkeâmeer Yeer JÙeefòeâ kesâ neefpej jnves keâe Heâjceeve peejer keâjves keâe DeefOekeâej mejkeâejer keâeÙee&ueÙe mes meeJe&peefvekeâ omleeJespe cebieJeeves keâe leLee efkeâmeer Yeer ØeMve keâes meefceefle kesâ meeceves jKeves keâe DeefOekeâej DeeÙeesie keâes efoÙee ieÙee nw~ efpemekesâ efueS oes hegefueme cenemebÛeeuekeâ Skeâ DeeF&. Sme. DeefOekeâejer, ceefnuee DeOÙe#e leLee 6 ceefnuee meomÙeeW keâer efveÙegefòeâ keâer peeleer nw~ jepÙe Meemeve DeeÙeesie kesâ keâeceeW kesâ efueS Je<e& Yej ceW keâjesÌ[eW ®heÙes KeÛe& keâjleer nw~ Fmekesâ yeeJepeto Yeer 50 ØeefleMele ner keâece nes heelee nw~ jepÙe ceW ceefnuee DeeÙeesie... (he=‰ 1 keâe Mes<e...) keâes škeäkeâj osvee Ùee njeves keâer yeele DeeÙeer nw, Gmeer Øekeâej Gleveer meerš jepeie ceW keâce nesves mes heueÌ[e keâcepeesj nes mekeâlee nw Deewj efHeâj Gmeer Øekeâej efnboglJe keâer ogneF& osves Jeeues ueesie keâeb«esme keâer Ûehesš ceW efheme peeSbies~ Jewmes lees yeeuee veeboieebJekeâj keâes ÚesÌ[keâj pees Yeer ØelÙeeMeer cewoeve ceW nQ Jees Gleves neJeer veneR nw, efHeâj Yeer pees Jeesš keâšsiee Jees jepeie keâe ner keâšsiee, Gmeer Øekeâej Deece Deeoceer heešea kesâ ÛegveeJe cewoeve ceW ketâoves mes keâeB«esme keâe Yeer uegefšÙee [tye mekeâleer nw, keäÙeeWefkeâ Deece Deeoceer heešea efpelevee Yeer Jeesš keâešsieer Jen keâeB«esefmeÙeeW keâe ner Jeesš keâešsieer~ jepeie ceW jepe keâe mš^e@keâ...jepeie ceW jepe keâe mš^e@keâ...jepeie ceW jepe keâe mš^e@keâ...jepeie ceW jepe keâe mš^e@keâ...jepeie ceW jepe keâe mš^e@keâ... yesšer keâes keâes"s hej yesÛe DeeF& yeebiueeosMeer ceebefYeJeb[er, veewkeâjer efoueeves kesâ veece hej yeebiueeosMe mes ueekeâj Skeâ ceefnuee ves Deheveer ner veeyeeefueie yesšer keâes keâes"s hej yesÛe efoÙee~ hegefueme kesâ Devegmeej cegbyeF& keâer ‘peefmšme Sb[ kesâÙej’ veecekeâ SvepeerDees keâes metÛevee efceueer efkeâ efYeJeb[er kesâ js[ueeFš #es$e nvegceeve šskeâÌ[er ceW Skeâ veeyeeefueie ueÌ[keâer mes peyejve JesMÙeeJe=efòe keâjeF& pee jner nw~ Gòeâ metÛevee kesâ DeeOeej hej Gòeâ SvepeerDees mebmLee ves efYeJeb[er keâer Menj hegefueme keâer ceoo mes 7 ceeÛe& ceeÛe& 2014 keâes oeshenj ceW nvegceeve šskeâÌ[er ceW Úehee ceejkeâj Skeâ ueÌ[keâer keâes JesMÙeeJe=efòe mes cegefòeâ efoueeF& nw~ hegefueme ves Fme ceeceues ceW ueÌ[keâer keâer ceeb cebpeguee yesiece keâes efiejHeäleej keâj efueÙee nw~ peyeefkeâ ueÌ[keâer keâes peyejve JesMÙeeJe=efòe ceW ues peeves Jeeueer keâepeue Je Deejleer keâer leueeMe hegefueme keâj jner nw~ ceeceues keâer peebÛe keâj jns hegefueme efvejer#ekeâ memles ves yeleeÙee efkeâ cebpeguee cetuele: yeebiueeosMe kesâ ÛegbieerYee"e #es$e keâer jnves Jeeueer nw~ cebpeguee keâer yesšer keâes Gmekeâer Deejleer veecekeâ efjMlesoej yeebiueeosMe mes efYeJeb[er 10 npeej ®heS Øeefle ceen Jesleve osves Jeeuee keâece efoueeves kesâ yeneves Ùeneb ueeF& Leer, efHeâj Gmes keâepeue veecekeâ ceefnuee kesâ neLeeW yesÛe efoÙee ieÙee~
 • 33333cegbyeF&, 11 mes 17 ceeÛe& 2014 ceeB peieocyes peeiejCe mebchevvejepe efJeÕekeâcee& cegbyeF&,iele ke<e& keâer Yeebefle Fme ke<e& Yeer ßeer jeOes ieg® ceeB Ûesefjšsye} š^mš Éeje 11keeB ceeB peieocyes peeiejCe 2 ceeÛe& 2014 keâes yeer.F&.meer. ieÇeGb[ ne@} vebyej 6 ceneveboe [sjer kesâ meeceves neF&kes, ieesjsieeke (hetke& ) cesb meeÙe: 7:00 yepes mes n<e&es}êeme kesâ meeLe mebcheve> ngDee . keâeÙe&keâce cesb Yepeve meceÇeš vejsvõ ÛebÛe} YepeveieeefÙekeâe DevegjeOee hees[kee}, ßeerceefle Fbog Keve>e, mebpeerke keâesuner Skece DevÙe Yepeve ieeÙekeâes ves oskeer ceeB kesâ ieerlees keâe Ssmee heÇmlegleerkeâjCe efkeâÙee. efpemes megve keâj npeejes keâer mebKÙee cesb yew"s oMe&keâ ieCe ceb$ecegiOe nes ieS .keâeÙe&›eâce cesb meeceeefpekeâ jepeveereflekeâ Oeeefce&keâ leLee DevÙe #es$ees mes pegÌ[s ceneve efkeYetefleÙeesb keâe meceekesMe Lee.ceeB peieocyes peeiejCe cesb cegKÙe Deekeâ<e&Ce ceceleeceÙeer ßeer jeOes ieg® ceeB keâe efokÙe og}&Ye oMe&ve Lee. pewmes ner ßeer jeOes ieg® ceeB Heât}es mes mepes jLe hej mekeej nes keâj ne@} cesb heÇkesMe efkeâÙee Gmeer meceÙe npeejes keâer mebKÙee cesb yew"s oMe&keâes ves peÙe ceelee oer peÙe ceelee oer kesâ veejes mes Yejhetj mkeeiele efkeâÙee. ßeer jeOes ieg® ceeB Ûesefjšsye} š^mš Éeje meceÙe meceÙe hej Deve> oeve ke keŒe oeve, yue[ [esvesMeve keâwbhe, heMeg meskee, efme}eF& ceMeerve, ke=#eejesheCe, meeOet Yeespe, cesef[keâ} keâwbhe, DeeF& keâwbhe DeveeLee}Ùe leLee Deeßece cesb pe®jle cebo }esiees keâer meskee keâer peeleer nw. DeeÙeespekeâ ceveceesnve ieghlee ves keâne keâer efpeme heÇkeâej jeOes ieg® ceeB efkeâ ke=âhee cegPe hej leLee cesjs hetjs heefjkeej hej ngF& nw Gmeer heÇkeâej ceeB keâer ke=âhee Deehe meYeer Yeòeâes kesâ Thej nes Ssmeer cesjer DeefYe}e<ee nw. ceeB kesâ heÇefle pewmeer Deehekeâer efve<še jnsieer Gmeer kesâ Deveg™he ceeB keâer ke=âhee Deehekesâ Thej yejmeleer jnsieer. keâeÙe&›eâce cesb npeejes keâer mebKÙee cesb }esiees ves ceneheÇmeeo (}biej) keâe Deevebo ef}Ùee. keâeÙe&›eâce keâe meHeâ} mebÛee}ve DeieÇyebOeg meskee meefceefle kesâ š^mšer keâeveefyenejer DeieÇkee} ves efkeâÙee .Fme heÇkeâej keâeÙe&›eâce hetCe& ™he mes meHeâ} jne. nesueer kesâ DeJemej hej cegbyeF&- veF& efouueer kesâ yeerÛe efJeMes<e š^sveW ieesjsieebJe ceW iegšKee iees[eGve hej Úehee mebJeeooelee cegbyeF& - ieesjsieebJe heef§ece peJeenjueeue veiej Fueekesâ ceW meer. yeer. kebâš^esue keâer šerce ves Skeâ iegšKee iees[eTve hej Úehee ceejkeâj lebyeekegâ Ùegòeâ 80250 ®heÙes keâe iegšKes keâes efmeue keâj efoÙee~ efpemekeâe meer. Deej. ve.b 89/2014 Oeeje 188 kesâ lenle ieesjsieebJe hegefueme mšsMeve ceW ope& efkeâÙee ieÙee nw~ Fme ceeceues ceW Skeâ JÙeefòeâ keâes efiejHeäleej efkeâÙee ieÙee nw, DevÙe ueesieeW keâer peebÛe hegefueme keâj jner nw~ mebJeeooelee cegbyeF& -nesueer kesâ lÙeesnej keâes osKeles ngS heef§ece jsueJes ves Ùeeef$eÙeeW keâes YeerÌ[ keâce keâjves kesâ efueS cegbyeF& veF& efouueer jsue ceeie& hej 15 leLee 17 ceeÛe& keâes cegbyeF& meWš^ue mes ØeerefceÙece Jeeleevegketâefuele efJeMes<e š^sveeW kesâ oes Hesâjs Ûeueeves keâe efveCe&Ùe efueÙee nw~ Jeeleevegketâefuele efJeMes<e š^sve ›eâceebkeâ 22913/22914 cegbyeF& meWš^ue mes 15 SJeb 17 ceeÛe& keâes 16.00 yepes jJeevee nesieer leLee 07.55 yepes veF& efouueer hengbÛesieer~ Fmeer Øekeâej veF& efouueer mes Ùen š^sve 14 SJeb 16 ceeÛe& keâes 14.00 yepes jJeevee neskeâj 06.55 yepes cegbyeF& meWš^ue hengbÛesieer~ Fmeer Øekeâej veF& efouueer mes Ùen š^sve 14 SJeb 16 ceeÛe& keâes 14.00 yepes jJeevee neskeâj 06.55 yepes cegbyeF& meWš^ue hengbÛesieer~ Fme ØeerefceÙece š^sve keâe ceeie& kesâ yeerÛe ceW keâesF& ne@uš veneR nesiee~ Ùen š^sve cegbyeF& meWš^ue leLee veF& efouueer mšsMeveeW hej ner ¤kesâieer~ Fme š^sve ceW S.meer. 2 efšÙej SJeb S.meer. 3 efšÙej ßesefCeÙeeb neWieer~ Ùeeef$eÙeeW keâes Dee@ve yees[& Keeveheeve keâer megefJeOee Øeoeve keâer peeSieer leLee Fmekeâe Megukeâ efkeâjeS ceW meefcceefuele nesiee~ Fme š^sve kesâ efueS Øeleer#ee metÛeer keâe keâesF& Yeer efškeâš peejer veneR efkeâÙee peeSiee~ Fmekesâ meeLe ner efkeâjeS kesâ efjHebâ[ keâe keâesF& ØeeJeOeeve veneR nw~ efJeMes<e heefjefmLeefleÙeeW ceW peye hetjer š^sve efkeâvneR DeheefjneÙe& keâejCeeW mes efvejmle nesleer nw, lees ner efjHebâ[ keâe ØeeJeOeeve nesiee~ Fme š^sve kesâ efueS meYeer Ùeeef$eÙeeW keâe JeÙemkeâeW nsleg efveOee&efjle efkeâjeÙee efueÙee peeSiee, Yeues ner Gvekeâer Gceü kegâÚ Yeer nes~ Fme š^sve kesâ efueS efkeâjeS ceW efkeâmeer Yeer lejn efjÙeeÙele veneR oer peeSieer~ Fmekeâer yegefkebâie kesâJeue Fbšjvesš mes DeLee&le heesš&ue mes ner keâer pee mekesâieer~ Deej#eCe keâeÙee&ueÙe kesâ keâeGbšjeW hej Fmekeâer yegefkebâie GheueyOe veneR jnsieer~ Ùeeef$eÙeeW keâes efškeâš yegkeâ keâjeles meceÙe Deheves meeLe Skeâ efveOee&efjle cetue Heâesšes henÛeeve he$e jKevee DeefveJeeÙe& nesiee~ Fme š^sve keâer Deef«ece Deej#eCe DeJeefOe keâce nesieer leLee DeefOekeâlece 15 efoveeW keâer nesieer~ Fmekeâe efkeâjeÙee jepeOeeveer SkeämeØesme kesâ lelkeâeue efškeâš kesâ efkeâjeS kesâ yejeyej DeLeJee Gmemes DeefOekeâ nesiee~ ceebie keâer leer›elee ceW yeÌ{eslejer nesves hej Gmekesâ Devegmeej efkeâjeS ceW Je=efæ nes mekeâleer nw~ Indraprastha Regency, Shop No.19, C wing, Haware Bldg., Trikoni Maidan, Goregaon (W), Mumbai - 400 104. Mob. : 98694 85544 Mor. 9.30 a. m. to 12.00 a. m. Eve. 5.00 p. m. to 8.00 p.m. HARI OM ACCUPRESSURE, ACCUPUNCTURE AND MAGNET THERAPY, SU-JOK, YOGA, REIKY M. D. SURTI M. D. Accu. Dat Accu. neefo&keâ MegYekeâeceveeSb... keâe"ceeb[t SÙejheesš& hej Fbef[iees ceW Deeiekeâe"ceeb[t, efouueer mes 182 ueesieeW keâes ueskeâj Dee jns Fbef[iees SÙejueeFve kesâ Skeâ efkeceeve ceW Meefvekeej keâes keâe"ceeb[t nkeeF& Deñs hej Glejves kesâ yeeo Deeie ueie ieF&, uesefkeâve FmeceW keâesF& nleenle veneR ngDee~ nkeeF& heóer hej ceewpeto FbpeerefveÙejeW Éeje SÙejyeme 320 kesâ oeSb efnmmes kesâ yeÇskeâ ceW ueieer Deeie efoKeves hej meYeer Ùeeef$eÙeeW Deewj Ûeeuekeâ oue kesâ meomÙeeW keâes Deeheele ojkeepeeW mes megjef#ele efvekeâeue efueÙee ieÙee~ DeefOekeâeefjÙeeW Deewj SÙejueeFbme ves Ùen peevekeâejer osles ngS yeleeÙee efkeâ Deeie hej lelkeâeue keâeyet hee efueÙee ieÙee~ SÙejueeFve ves yeleeÙee efkeâ Gmekeâer GÌ[eve mebKÙee 6F&-31 ceW 175 Ùee$eer, Skeâ vekepeele efMeMeg Deewj Ûeeuekeâ oue kesâ Ún meomÙe mekeej Les Deewj Fmeves oeshenj yeeo ef$eYegkeve nkeeF& Deñs hej meeceevÙe ueQef[bie keâer~ keneb ceewpeto FbpeerefveÙejeW ves oeSb yeÇskeâ DemeWyeueer mes OegDeeb Deewj Deeie keâer uehešW osKeeR Deewj GvneWves meYeer Ùeeef$eÙeeW leLee Ûeeuekeâ oue kesâ meomÙeeW keâes yeenj efvekeâeueves keâe megPeeke efoÙee~ SÙejueeFve ves yeleeÙee efkeâ 171 Ùeeef$eÙeeW keâes jwbhe mes yeenj efvekeâeuee ieÙee, peyeefkeâ yeekeâer Ùeeef$eÙeeW Deewj Ûeeuekeâ oue kesâ meomÙeeW keâes Deeies keâer meerÌ{er mes yeenj efvekeâeuee ieÙee~ Meg®Deeleer peebÛe kesâ Devegmeej, ueQef[bie kesâ oewjeve peesj mes yeÇskeâ ueieeS peeves kesâ keâejCe mebYekele: efÛebieejer efvekeâueer Deewj Fmeer oewjeve neF[^esefuekeâ efjmeeke nes ieÙee nesiee~ veeiej efkeceeveve ceneefveosMeeueÙe Fme ceeceues keâer hetjer peebÛe keâjsiee~ meueceeve yeeyee yeueelkeâejer efvekeâuee ceeb mes PeeÌ[Hetbâkeâ yesšer mes cegbnkeâeuee efYeJeb[er, ceeb keâer PeeÌ[-Hetbâkeâ keâjves kesâ yeneves Iej ceW peekeâj Gmeer keâer 15 Je<eeaÙe yesšer kesâ meeLe cenerveeW lekeâ yeueelkeâej efkeâS peeves keâe ceeceuee ØekeâeMe ceW DeeÙee nw~ yeueelkeâejer meueceeve yeeyee keâes hegefueme ves efiejHeäleej keâj nJeeueele ceW [eue efoÙee nw~ Gòeâ Iešvee efYeJeb[er kesâ jeJepeer veiej keâer nw~ hegefueme kesâ Devegmeej efYeJeb[er kesâ jeJepeer veiej #es$e ceW jnvesJeeueer vemeercee yeevees Deueer peeve Debmeejer (39) ncesMee yeerceej jnleer Leer~ DeeefLe&keâ efmLeefle "erkeâ ve nesves kesâ keâejCe [e@keäšj kesâ heeme peeves keâer yepeeÙe DebOeefJeÕeeme kesâ Ûeueles Fmeer #es$e ceW jnvesJeeues Deyetpej GHe&â meueceeve yeeyee ves Fueepe keâjevee Meg¤ efkeâÙee~ Oeerjs-Oeerjs meueceeve yeeyee ceefnuee kesâ Iej Deeves-peeves ueiee~ HeâjJejer, 2014 ceW meueceeve yeeyee ves Iej ceW Dekesâueer heekeâj vemeercee yeevees keâer 15 Je<eeaÙe veeyeeefueie yesšer kesâ meeLe yeueelkeâej efkeâÙee leLee Fme yeejs ceW efkeâmeer keâes yeleeves hej peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer~ efpemekesâ yeeo DeeS efove Jen vemeercee yeevees kesâ Iej Deekeâj yeÛÛeer kesâ meeLe cegbn keâeuee keâjves ueiee~ Deblele: cevehee efJeÅeeueÙe ceW veeQJeeR keâ#ee ceW heÌ{vesJeeueer 15 Je<eeaÙe yeÛÛeer kesâ meyeÇ keâe yeebOe štš ieÙee~ Gmeves Ùen yeele Skeâ ceefnuee he$ekeâej mJeeefle keâebyeues lekeâ hengbÛeeF&~ efpemeves 7 ceeÛe& keâes ceefnuee efoJeme keâer hetJe& mebOÙee hej Iesjkeâj yeeyee keâes mLeeveerÙe jeJepeer veiej #es$e mes hekeâÌ[keâj Meebefle veiej hegefueme keâes meghego& keâj efoÙee~ efpeme hej hegefueme ves Heâeskeämee Skeäš kesâ lenle kesâme ope& keâj Gmes efiejHeäleej keâj Deoeuele ceW hesMe efkeâÙee~ efpemes Deoeuele ves 7 efove keâer hegefueme efnjemele ceW Yespe efoÙee~
 • 44444cegbyeF&, 11 mes 17 ceeÛe& 2014 mebheeokeâerÙe nÌ[yeÌ[er hej peeÙepe mekee} hen}s efove mes ner Deece Deeoceer heešer& Ùen cenmetme keâje jner Leer efkeâ Ùen mejkeâej lees efiejeves kesâ ef}S ner yeveeF& ieF& nw~ Deye efiejer-leye efiejer keâjles-keâjles 49 efove Gvnesbves hetjs efkeâS~ heešer& ves jespe keâesF& ve keâesF& Ssmee mevemeveerKespe keâece keâjves keâer keâesefMeMe keâer efpememes Ùen mebosMe peeS efkeâ mejkeâej yeveves kesâ yeeo Yeer Deehe keâer ›eâebeflekeâeefjlee cesb keâesF& keâceer venerb DeeF& Deewj pe™jle heÌ[ves hej mejkeâej cesb jnles ngS Yeer Deeboes}ve efkeâÙee peeSiee~ Deehe ves keâF& cenlkehetCe& keâeÙe& efkeâS Yeer~ keâF& mLeeefhele ceevekeâesb keâes leesÌ[e~ cegKÙeceb$eer Yeer meÌ[keâ hej Oejves hej yew" mekeâlee nw, Ùen Dejefkebo ves efoKeeÙee~ Deeboes}ve cesb yeÌ[er heeefšNÙeesb kesâ Meer<e& vesleeDeesb hej efveMeevee meeOee lees mejkeâej yevee keâj Meer<e& GodÙeesieheefle cegkesâMe Debyeeveer kesâ efKe}eHeâ keâej&keeF& keâer~ Ùen yeele mener nw efkeâ osMe cesb Deewj keâesF& cegKÙeOeeje keâe jepeveereflekeâ o} Ssmee venerb nw pees Debyeeveer kesâ efKe}eHeâ keâej&keeF& keâjves keâer efnccele keâjlee~ Debyeeveer keâe mejkeâejesb-veewkeâjMeener cesb Flevee oyeoyee Deewj oKe}boepeer nw efkeâ Gvekesâ efKe}eHeâ keâoce G"evee Deemeeve venerb~ Ùen Dejefkebo kesâpejerkee} keâer ner efnccele Leer efkeâ Debyeeveer kesâ efKe}eHeâ heÇeLeefcekeâer ope& keâjeF&~ DeelceIeeleer keâoce G"eles ngS Deewj pevelee keâes Ùen mebosMe osles ngS efkeâ peve }eskeâhee} efye} heeefjle keâjves kesâ ef}S ken Deheveer mejkeâej kegâye&eve keâj jns nwb, Dejefkebo ves mellee lÙeeie oer, efkeâbleg mekee} Ùen G"lee nw efkeâ DeeefKej ken Fleveer peuoyeepeer keäÙeesb keâj jns Les? peye meove cesb yengcele Gvekesâ meeLe venerb Lee lees ken keâwmes peve}eskeâhee} efye} heeefjle keâje }sles? Ùen LeesÌ[er-meer DekÙekeneefjkeâ yeele }ieleer nw~ jespe keâesF& ve keâesF& mevemeveerKespe cegöe G"eves kesâ keâejCe Gvnsb leme}êer mes Meemeve Ûe}eves keâe ceewkeâe ner venerb efce}e~ peve }eskeâhee} yeves efyevee Yeer Skeâ no lekeâ YeÇ<šeÛeej jeskeâe pee mekeâlee Lee~ Keeme leewj hej Deece Deeoceer keâer efpeboieer cesb jespe Iešves kee}s YeÇ<šeÛeej hej lees legjble DebkegâMe }ieeÙee pee mekeâlee Lee~ GoenjCe kesâ ef}S Deece Deeoceer keâer efo}Ûemheer keâer Ùeespevee nw meeke&peefvekeâ efkelejCe heÇCee}er, Ùeeveer jeMeve keâer ogkeâeve~ keäÙee Dejefkebo kesâpejerkee} Ùen venerb keâj mekeâles Les efkeâ jeMeve keâer ogkeâeve hej nesves kee}s YeÇ<šeÛeej hej jeskeâ }iee osles~ meyekeâes mener cee$ee ke cetuÙe hej jeMeve efce}ves }ielee~ efpevekesâ jeMeve keâe[& venerb yeves nwb Gvekesâ jeMeve keâe[& yeve peeles~ efpeve Dehee$e }esieesb kesâ ie}le ßesCeer kesâ keâe[& yeves nwb Gvnsb efvejmle keâj mener }esieesb kesâ keâe[& yeve peeles~ Ùeefo ken efmeHeâ& jeMeve keâer kÙekemLee keâes ner "erkeâ keâjkesâ efoKee osles lees Deece Deeoceer keâes kegâÚ lees jenle efce}leer~ Ùeeo jns efkeâ Dejefkebo ves efo}êer keâer Pegiieer yeefmleÙeesb cesb Dehevee keâece jeMeve kÙekemLee keâes megOeejves mes ner Meg™ efkeâÙee Lee~ Deye Debyeeveer kesâ YeÇ<šeÛeej Ùee Thejer mlej kesâ YeÇ<šeÛeej kesâ efKe}eHeâ keâej&keeF& lees yengle pe™jer nw, keäÙeesbefkeâ Fmeves nceejs osMe keâer kÙekemLee keâes hetbpeerheefleÙeesb keâe ieg}ece yevee efoÙee nw~ veekeâeceer keâer veF& yeeveieerles}bieevee kesâ ie"ve kesâ ef}S DeebOeÇ heÇosMe kesâ efkeYeepeve keâer heÇef›eâÙee ves mebheÇie mejkeâej Deewj keâebieÇsme kesâ mece#e Ssmes mekee} KeÌ[s keâj efoS nwb efpevekeâe mebyebOe jepeveereflekeâ ner venerb, mebmeoerÙe ieefjcee Deewj meeKe mes Yeer nw~ mejkeâejsb peefš} ceme}esb mes efvehešves kesâ ef}S meece-oece-ob[-Yeso keâe Fmlescee} keâjleer nwb, }sefkeâve Ùen keâece Yeer Skeâ lejerkesâ mes efkeâÙee peelee nw~ les}bieevee kesâ ceece}s cesb hen}s lees mebheÇie mejkeâej keâesF& veerefleiele mhe<šlee venerb efoKee mekeâer Deewj peye Gmeves Deheves Skeâ Heâwme}s hej nj ne} cesb Dece} keâjves keâer keâesefMeMe keâer lees mekee} Deewj DeefOekeâ ienje ieS~ Fmekeâer keâuhevee venerb keâer pee mekeâleer efkeâ Skeâ veS jepÙe keâe ie"ve nes jne nes Deewj mebmeo cesb Gme hej mener lejn ÛeÛe&e Yeer ve nes heeS Deewj mebyebefOele he#eesb keâer Deekeepe Yeer ve megveer peeS~ }eskeâmeYee cesb DeebOeÇ heÇosMe hegveie"&ve efkeOesÙekeâ efpeve heefjefmLeefleÙeesb cesb heeefjle ngDee ken DeYetlehetke& nw~ meove kesâ ojkeepes yebo keâj efoS ieS Deewj }eskeâmeYee keâer keâeÙe&keener keâe heÇmeejCe jeskeâ efoÙee ieÙee~ mejkeâej kesâ mlej hej Fmes lekeâveerkeâer Kejeyeer yeleeÙee ieÙee, }sefkeâve Ùen efkeâmekesâ ie}s Glejsiee? mebmeoerÙe hejbhejeDeesb Deewj }eskeâleb$e kesâ ef}S Ùen yesno Kejeye efove Lee~ mejkeâej cesb yew"s }esieesb keâes Ùen meesÛevee ÛeeefnS Lee efkeâ Deepe pees keâece Gvnesbves efkeâÙee nw kener keâ} keâesF& Deewj keâjsiee~ peye Yeer efkeâmeer peefš} ceme}s keâes osMe mes efÚheeves keâer DeekeMÙekeâlee nesieer lees }eskeâleb$e kesâ ojkeepes yebo keâj efoS peeSbies~ les}bieevee kesâ ceece}s cesb kesâbõ mejkeâej ner venerb, Gmekeâe vesle=lke keâjves kee}er keâebieÇsme heešer& Yeer keâ"Iejs cesb KeÌ[er nw~ Ùeefo cenbieeF& Deewj otmejs cegöesb hej mejkeâej Deewj heešer& Skeâ jeÙe nes mekeâleer nwb lees les}bieevee kesâ ceece}s cesb Ssmee keäÙeesb venerb ngDee? keâebieÇsme keäÙeesb Deheves ner }esieesb keâes venerb mecePee mekeâer? Skeâ -Dees. heer. efleJeejerN mekee} Ùen Yeer G"siee efkeâ Fme ceme}s keâes Ûegveeke kesâ Ssve hen}s lekeâ keäÙeesb }škeâeÙee ieÙee? Ùeefo Ùener keâece oes ke<e& hen}s nes jne neslee lees MeeÙeo Flevee nbieecee venerb ceÛelee~ Fmecesb leefvekeâ Yeer mebosn venerb efkeâ kesâbõ mejkeâej les}bieevee kesâ ceece}s keâes mener lejn nwb[} ve keâjves keâer oes<eer nw~ Ùen heÇkeâjCe Fmekeâe mee#eele GoenjCe nw efkeâ mejkeâejsb peye efkeâmeer ceece}s cesb meef›eâÙelee Deewj efveef<›eâÙelee keâer oesnjer veerefle hej Ûe}leer nwb lees Gmekesâ keâwmes YeÙeeken og<heefjCeece meeceves Deeles nwb~ les}bieevee kesâ heÇkeâjCe hej Skeâ mhe<š veerefle keâe Meg®Deele mes DeYeeke vepej DeeÙee~ oMekeâesb hegjeveer Fme ceebie keâes hetje keâjves kesâ ef}S mebheÇie mejkeâej ves ke<ejsb hen}s keeÙeoe Yeer keâj efoÙee Lee, }sefkeâve jepeveereflekeâ veHeâe-vegkeâmeeve keâer ieCevee cesb Fmes "b[s yemles cesb [e}s jKee ieÙee~ les}bieevee kesâ ceece}s kesâ Deveskeâ jepeveereflekeâ hen}t nwb-Ùeneb lekeâ efkeâ je<š^erÙe efveefnleeLe& Yeer~ 2009 cesb DeebOeÇ heÇosMe keâebieÇsme keâe meyemes cepeyetle ieÌ{ yevee Lee, }sefkeâve leye mes Deepe lekeâ ne}ele hetjer lejn yeo} Ûegkesâ nwb~ jepÙe efkeYeepeve kesâ cegös Deewj DevÙe Deveskeâ keâejCeesb mes keâebieÇsme Ùeneb meHeâeÙes keâe meecevee keâjves keâer efmLeefle cesb Leer, }sefkeâve Deye ken keâce mes keâce les}bieevee cesb 10 mes 12 meeršesb keâer DeeMee keâj mekeâleer nw~ Fme ef}nepe mes keâebieÇsme ves vegkeâmeeve keâer kegâÚ YejheeF& lees keâj }er nw~ meerceebOeÇ cesb keâebieÇsme mes De}ie nesves kee}s peieveceesnve jsñer keâer keeFSmeDeej keâebieÇsme Deewj Ûebõyeeyet veeÙe[t keâer les}gietosMece kesâ yeerÛe keÛe&mke keâer pebie nesveer nw~ Skeâ meceÙe }ie jne Lee efkeâ Fme F}ekesâ cesb peieveceesnve meyemes yeÌ[er leekeâle yevekeâj GYejsbies, }sefkeâve jepeveerefle cesb kegâÚ Yeer mLeeÙeer venerb neslee~ peieveceesnve ves efheÚ}s efoveesb meesefveÙee ieebOeer hej meyemes yeÌ[e nce}e Ùetb ner venerb yees}e~ Ùen Gvekesâ jepeveereflekeâ Yeefke<Ùe kesâ ef}S pe™jer Lee~ meerceebOeÇ cesb ken Dehevee peveeOeej Keesles pee jns Les~ keâebieÇsme kesâ heÇefle kegâÚ vejce jkewÙes kesâ keâejCe Gvekeâer Deheveer meeKe heÇYeeefkele nes jner Leer~ Fmekeâer YejheeF& kesâ ef}S Gvnesbves meesefveÙee ieebOeer kesâ efkeosMeer cet} keâe cegöe G"ekeâj keâebieÇsme mes meerOes oes-oes neLe keâjves kesâ mebkesâle efoS~ les}bieevee kesâ ie"ve kesâ efKe}eHeâ KeÌ[s neskeâj peieve ceesnve ves meerceebOeÇ cesb cepeyetleer mes KeÌ[s nesves kesâ mebkesâle efoS nwb~ Fme ceece}s cesb Yeepehee keâer jCeveerefle Yeer efo}Ûemhe nw~ jepeveereflekeâ efkeMeês<ekeâ Fme hej efkeÛeej keâj jns nwb efkeâ Yeepehee ves les}bieevee keâe efkejesOe keâj Ûebõyeeyet veeÙe[t kesâ les}gietosMece kesâ meeLe cepeyetle ie"yebOeve keâjves keâe ceewkeâe keäÙeesb iebkee efoÙee? Yeepehee Ùeefo les}bieevee efkeOesÙekeâ keâes jeskeâ }sleer DeLekee kesâbõ mejkeâej keâes }eskeâmeYee kesâ ojkeepes yebo keâj efkeOesÙekeâ heeefjle keâjeves keâe Dekemej venerb osleer lees Gmes Ûebõyeeyet veeÙe[t kesâ ™he cesb jepeie kesâ ef}S Skeâ veÙee Deewj cepeyetle meeLeer efce} peelee~ Deepe Fme ie"yebOeve keâer mebYeekevee Yeer štš keâer keâieej hej nw~ Deiej Yeepehee Deewj les}gietosMece heešer& keâe ces} neslee lees meerceebOeÇ cesb keâce mes keâce 25 meeršesb hej Fve oesveesb o}esb keâer cepeyetle oekesoejer nesleer~ DeebOeÇ kesâ keâebieÇsmeer Yeer ceeve jns nwb efkeâ Ssmeer efmLeefle cesb Yeepehee-šer[erheer ie"yebOeve 20-22 meeršsb Peškeâ mekeâlee Lee~ Deiej keâebieÇsme keâer Ùen meesÛe mener meeefyele nesleer nw efkeâ les}bieevee cesb Gmes ner meyemes DeefOekeâ meHeâ}lee efce}sieer lees Fmekeâe cele}ye nesiee efkeâ Gmeves meerceebOeÇ cesb Yeepehee keâe Kes} Kejeye keâj Deewj veS heÇmleeefkele jepÙe cesb efce}ves kee}er keâeceÙeeyeer kesâ ™he cesb oesnje }eYe Deefpe&le keâjves keâer jCeveerefle DeheveeF& nw~ }eskeâleb$e kesâ yebo ojkeepes DeeefKejkeâej }eskeâmeYee cesb les}bieevee kesâ ie"ve mebyebOeer efkeOesÙekeâ heeefjle nes ieÙee, }sefkeâve Ùen keâece efpeve heefjefmLeefleÙeesb cesb ngDee kes YeejleerÙe mebmeoerÙe }eskeâleb$e kesâ ef}S DeYetlehetke& jnerb~ }eskeâmeYee keâer keâeÙe&keener keâe meerOee heÇmeejCe jeskeâ efoÙee ieÙee Deewj nbieecee keâjves kee}s meebmeoesb mes yeÛeves kesâ ef}S meove kesâ ojkeepes yebo keâj efoS ieS~ Ùen Gme Iešvee›eâce keâe Skeâ Deewj efÛebeflele keâjves kee}e DeOÙeeÙe nw peye }eskeâmeYee cesb efceÛe& mheÇs keâe Fmlescee} efkeâÙee ieÙee Lee, ceeFkeâ Deewj MeerMee leesÌ[e ieÙee Lee~ YeejleerÙe mebmeoerÙe Fefleneme cesb Fmemes Mece&veekeâ Deewj keäÙee nes mekeâlee nw? yeerles ieg®keej keâes nceejs kegâÚ ceeveveerÙeesb ves mebmeoerÙe Fefleneme cesb keâe}e DeOÙeeÙe ef}Kekeâj osMe keâes hetjer ogefveÙee cesb Mece&meej keâj efoÙee~ ojDeme} Ùen meeje efkekeeo les}bieevee keâes }skeâj Lee~ mejkeâej Fme me$e cesb les}bieevee mebyebOeer efkeOesÙekeâ hej cegnj }ieevee Ûeenleer Leer, }sefkeâve mebkeeonervelee ceevees nj yeej keâer lejn Fme yeej Yeer Ûejce hej jner~ meerceebOeÇ kesâ keâebieÇsmeer meebmeoesb mecesle les}gietosMece heešer& pewmes o}esb keâer Ùen jepeveereflekeâ cepeyetjer Yeer nes mekeâleer nw~ peeefnj nw Deiej kes Ssmee vee keâjsb lees Ûegveeke kesâ ojefceÙeeve #es$e cesb pevelee keâes pekeeye osvee cegefMkeâ} nes peeSiee~ GOej, les}bieevee #es$e kesâ meebmeoesb keâe Yeer Ùener ne} nw~ kewmes Yeer oMekeâesb hegjevee Ùen ceece}e peveYeekevee mes pegÌ[e nw, }sefkeâve mejkeâej keâer F&ceeveoejer Ùeneb keâ"Iejs cesb nwb~ ceme}ve DeeefKej keäÙee kepen jner efkeâ mebheÇie mejkeâej keâjerye 10 ke<ejsb kesâ keâeÙe&keâe} cesb les}bieevee hej cegnj venerb }iee mekeâer? DeeefKej keäÙeesb ke<e& 2009 cesb he=Lekeâ les}bieevee yeveeves keâe keeoe efkeâÙee ieÙee Deewj kegâÚ efove yeeo ner mejkeâej ves Fme yeÙeeve mes he}šer Kee }er? les}bieevee keâe efkeOesÙekeâ }eskeâmeYee mes heeefjle pe™j nes ieÙee nw, }sefkeâve Ùen venerb keâne pee mekeâlee nw efkeâ mejkeâej keâer cegmeeryele Kelce nes ieF&~ efheÚ}s keâjerye leerve ke<ejsb cesb les}bieevee keâer ceebie keâes }skeâj keâjerye 1000 }esieesb keâer ceewle kesâ ef}S Fme veerefleiele }sš}leerHeâer keâes oes<eer keäÙeesb vee ceevee peeS? keäÙee Ùes peevesb venerb yeÛe mekeâleer Leerb? ne}ebefkeâ Yeepehee kesâ vesle=lke kee}e jepeie Yeer Fve ne}ele mes Kego keâes De}ie venerb jKe mekeâlee~ ie"yebOeve keâer cepeyetjer kesâ Ûe}les Gmeves Yeer Fme oMekeâesb hegjeves cegös hej iebYeerjlee venerb efoKeeF&~ Fve meyekesâ yeerÛe mejkeâej kesâ meeceves DevÙe Dence mekee} Yeer KeÌ[s nesles nwb~ ceme}ve, mebmeoerÙe keâeÙe&ceb$eer mebmeo cesb efkehe#e mes keâwmes iebYeerjlee keâer Gcceero keâj mekeâles nwb? Keemekeâj leye peye Gvekeâer heešer& kesâ meebmeo ner Gvekeâer megveves keâes lewÙeej venerb nwb~ kewmes mebmeo kesâ Meesj-Mejeyes kesâ ef}S Deye lekeâ cegKÙe heÇeflehe#e keâes ner oes<eer "njeÙee peelee jne nw~ Deveskeâ ceme}esb hej heÇeflehe#e ves mebmeo keâes keâF& yeej yeeefOele efkeâÙee nw~ ke<e& 2010 keâe Meerlekeâe}erve me$e meyekeâes Ùeeo nw~ ne}ebefkeâ efkehe#e mecesle meke&esÛÛe Deoe}le keâer meKle efšhheefCeÙeeb Deewj ceeref[Ùee keâer meefòeâÇÙelee kesâ keâejCe ner mebheÇie-2 kesâ DeeOee ope&ve cebef$eÙeesb keâes heo mes FmleerHeâe osvee heÌ[e nw, }sefkeâve mebmeoerÙe lemkeerj Deye yeo} Ûegkeâer nw~ vee efmeHeâ& Fme me$e cesb, yeefukeâ efheÚ}s keâF& me$eesb cesb kÙekeOeeve kesâ ef}S heÇeflehe#e keâer Dee}esÛevee keâjvee ie}le nesiee~ Ùeeo jKevee nesiee efkeâ les}bieevee keâe cegöe efheÚ}s keâF& me$eesb mes G"lee jne nw~ Deejeshe nw efkeâ YeÇ<šeÛeej mecesle DevÙe cegöesb mes OÙeeve Yeškeâeves kesâ ef}S heešer& kesâ efveo&sMe hej ner keâF& me$eesb cesb Dekeâmej les}bieevee meceLe&keâ keâebieÇsmeer meebmeo De}ie jeÛÙe keâer ceebie kesâ ef}S kes} cesb peeles jns nwb~ Deblej efmeHeâ& Ùen nw efkeâ hen}s les}bieevee keâer ceebie kesâ Ûe}les kÙekeOeeve neslee Lee, peyeefkeâ efheÚ}s kegâÚ me$eesb cesb les}bieevee kesâ efkejesOe cesb nbieecee nes jne nw, efpemecesb keâebieÇsme mecesle Skeâ-oes DevÙe jepeveereflekeâ o} Yeer Meeefce} nwb~ Fmeer keâes }skeâj keâYeer meebmeoesb ves ke=â<Ce ™he Oeje nw lees keâYeer nbšj Ûe}eS nwb~ Fme cegös hej keâebieÇsme kesâ meebmeo mebmeo cesb melleehe#e Deewj efkehe#e, oesveesb keâer Yetefcekeâe efveYeeles vepej DeeS ceevees heešer& kesâ Yeerlej kegâÚ ÛÙeeoe ner Deebleefjkeâ }eskeâleb$e efkekeâefmele nes ieÙee nes~

  55555cegbyeF&, 11 mes 17 ceeÛe& 2014 ceefnuee efoJeme kesâ DeJemej hej Jee[& ›eâ. 70 ceW cevemes keâer lejHeâ mes keâeÙe&›eâce keâe DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee~ jbieeW kesâ lÙeesnej nesueer hej meYeer osMeJeeefmeÙeeW keâes neefo&keâ MegYesÛÚe! jbieeW kesâ lÙeesnej nesueer hej meYeer osMeJeeefmeÙeeW keâes neefo&keâ MegYesÛÚe!(GheeOÙe#e-ceneje°^ jespeieej SJeb mJeÙeb jespeieej mesue) ieCesMe osmeeF& cegbyeF& hegefueme keâe Heâjceeve : meceLe& yevees,meMeòeâyeveesDehejeefOeÙeeWmesueÌ[escegbyeF&, efJeÕe ceefnuee efoJeme kesâ DeJemej hej cegbyeF& hegefueme ves meYeer ceefnueeDeeW keâes mebosMe efoÙee nw efkeâ Jen Kego meceLe& yeveW, meMeòeâ yeveW Deewj DehejeefOeÙeeW mes Kego ueÌ[W~ cegbyeF& hegefueme ves Fme mebosMe keâes ceefnueeDeeW lekeâ hengbÛeeves kesâ efueS Skeâ ‘ceefnuee megj#ee ceeie&oefMe&keâe’ ØekeâeefMele keâer nw~ Ùen ceeie&oefMe&keâe ceefnueeDeeW keâes Flevee me#ece keâj osieer efkeâ Deye keâesF& Yeer heerefÌ[lee hegefueme mšsMeve ceW yesefPePekeâ DehejeOeer kesâ efKeueeHeâ ceeceuee ope& keâje mekeâleer nw~ Deepeeo cewoeve efmLele cegbyeF& hegefueme keäueye kesâ ‘ØesjCee ne@ue’ ceW keâue hegefueme DeeÙegòeâ jekesâMe ceeefjÙee ves meeceeefpekeâ mebmLeeDeeW keâer ceefnueeDeeW kesâ meeLe yew"keâ keâer oewjeve Gme ‘ceefnuee megj#ee ceeie&oefMe&keâe’ cegbyeF& hegefueme keâer henue veecekeâ hegmlekeâ keâe efJeceesÛeve efkeâÙee~ Fme hegefmlekeâ ceW SHeâDeeF&Deej leLee Svemeer keâe celeueye keäÙee nw? ceefnueeDeeW kesâ meeLe nesvesJeeues DehejeOeeW pewmes Sefme[ nceuee, ueQefiekeâ Mees<eCe, onspe ØeleeÌ[vee, meeFyej ›eâeFce Deeefo ceeceueeW keâes hegefueme mšsMeve ceW kewâmes ope& efkeâÙee peevee ÛeeefnS? ie=nceb$eeueÙe ves ceefnueeDeeW kesâ efueS keâewve meer GheeÙe Ùeespevee Deewj nsuhe ueeFve Meg¤ keâer nw? Fve meyekeâe yÙeewje Fme hegefmlekeâe ceW efoÙee ieÙee nw~ jepÙe ie=nceb$eeueÙe keâer hetJe& Deefleefjòeâ cegKÙe meefÛeJe Ûebõe DeÙÙebieej, DeeF&heerSme DeefOekeâejer efJeÕeeme veebiejs heešerue, ye=pesMe efmebn, [e@. efJevee hegveebJee, [e@. njerMe hee"keâ, jengue yeesme, hejMegjece efiejceue kesâ meeLe cepeefueme, De#eje Deewj Ùeehee veecekeâ mebmLeeDeeW kesâ menÙeesie mes Ùen hegefmlekeâe lewÙeej keâer ieF&~ 78 GÌ[ve omles jKeWies GcceeroJeejeW hej vepejcegbyeF&, ueeskeâmeYee ÛegveeJe kesâ efueS Gheveiej ÛegveeJe DeefOekeâejer ves 78 GÌ[veomles yeveeS nQ~ GÌ[ves omleeW keâer Ùen šerce Gheveiej kesâ Ûeej ueeskeâmeYee ÛegveeJe #es$eeW hej vepej jKesieer~ Gheveiej kesâ efpeuee DeefOekeâejer Je ÛegveeJe DeefOekeâejer MesKej ÛeVes ves keâue Skeâ Øesme Jeelee& ceW yeleeÙee efkeâ Gòej cegbyeF&, Gòej heef§ece, Gòej hetJe& Deewj Gòej ceOÙe Fve 4 ueeskeâmeYee #es$eeW ceW kegâue 26 efJeOeevemeYee #es$e Deeles nQ~ ueeskeâmeYee ÛegveeJe efyevee efkeâmeer ieÌ[yeÌ[er kesâ Deewj heejoMeea nes Fmekesâ efueS nj efJeOeevemeYee #es$e ceW 3 GÌ[ve omlee kesâ oewjeve DeeÛeej mebefnlee Yebie efkeâS peeves keâer efMekeâeÙele efceueles ner cenpe 15 ceerveš ceW GÌ[ve omles keâer šerce Gòeâ mLeeve hej hengbÛesieer Deewj peebÛe keâj keâej&JeeF& keâjsieer~ DeeÛeej mebefnlee Yebie Ùee ÛegveeJe kesâ oewjeve keâer peeves Jeeueer OeebOeueer kesâ efueS cegbyeF& Gheveiej efpeuee kesâ efueS Skeâ šesue øeâer vebyej 1800221952 Meg¤ efkeâÙee ieÙee nw~ efpeuee DeefOekeâejer ÛeVes ves yeleeÙee efkeâ 2014 ueeskeâmeYee ÛegveeJe mes henues ÛegveeJe DeeÙeesie Éeje celeoeleeDeeW keâer peebÛe kesâ efueS ÛeueeS ieS efJeMes<e DeefYeÙeeve ceW efheÚues Skeâ Je<e& ceW cegbyeF& Gheveiej ceW 738854 celeoeleeDeeW keâe veece celeoelee metÛeer mes keâeš efoÙee ieÙee~ Fmekesâ yeeJepeto meeue 2009 ceW ngS ueeskeâmeYee ÛegveeJe keâer leguevee ceW cegbyeF& Gheveiej ceW celeoeleeDeeW keâer mebKÙee ceW 1,03,222 keâer Je=efæ ngF& nw~ Fme lejn cegbyeF& Gheveiej kesâ Debleie&le cegKÙe ®he mes Deeves Jeeues 4 ueeskeâmeYee #es$eeW kesâ 26 efJeOeevemeYee #es$eeW ceW kegâue celeoeleeDeeW keâer mebKÙee 7311500 hengbÛe ieF& nw~ FveceW heg®<e 40,45,347 leLee ceefnuee 3266077 leLee ceefnuee celeoeleeDeeW keâe meceeJesMe nQ Deewj celeoeve keWâõeW keâer mebKÙee 7265 nw~ lewveele neWiee~ Fme omles ceW Skeâ k e â e Ù e & k e â e j e r ob[eefOekeâejer meefnle 3 hegefueme JeeueeW keâe meceeJesMe jnsiee~ GvneWves Ùen Yeer yeleeÙee efkeâ ÛegveeJe

  66666cegbyeF&, 11 mes 17 ceeÛe& 2014 Gòej ØeosMe vegkeäkeâÌ[ meYee keâj efkeâÙee celeoeleeDeesb keâes peeie™keâ peewvehegj : DeefKe} YeejleerÙe efkeodÙeeLeer& heefj<eo kesâ keâeÙe&keâle&eDeesb ves Meg›eâkeej keâes veiej kesâ heÇcegKe Ûeewjenesb hej vegkeäkeâÌ[ meYee keâj celeoeleeDeesb keâes peeie™keâ efkeâÙee~ keâeÙe&›eâce keâer Meg®Deele Dees}boiebpe Ûeewjens mes keâer ieF&~ Fmekesâ Ghejeble veKeeme, meÆekevee heg}, Heâ} ceb[er, ®nóe Deeefo mLeeveesb hej vegkeäkeâÌ[ meYeeSb keâj celeoeleeDeesb keâes peeie™keâ efkeâÙee meeLe ner celeoeleeDeesb keâes peeie®keâlee DeefYeÙeeve keâe heche}sš efkeleefjle keâj celeoeve keâer DeekeMÙekeâlee hej heÇkeâeMe [e}e~ efpe}e mebÙeespekeâ jcesMe Ùeeoke Deespemkeer ves keâne efkeâ nce meYeer celeoeve kesâ ceeOÙece mes osMe keâe Skeâ DeÛÚe heÇefleefveefOelke keâjves kee}s keâe Ûegveeke keâjles nwb~ veiej ceb$eer heÇMeeble GheeOÙeeÙe, veiej men ceb$eer DepeÙe efve<eeo ke efjlesMe efmebn ves keâne efkeâ Skeâ-Skeâ keesš yengcetuÙe nw~ Fme oewjeve šer[erheerpeer keâe}spe FkeâeF& kesâ GheeOÙe#e mkeleb$e efmebn, keâce}sMe, jekesâMe ieghlee, meleerMe, oskesMe, ceOegjsMe efceße, efkeMee} ceewÙe&e, meboerhe Ùeeoke, MeMeebkeâ efkeMkekeâce&e Deeefo ceewpeto Les~ heÇsceer kesâ heefjkeej kee}esb ves heÇsefcekeâe keâes Heâsbkeâe meÌ[keâ kesâ efkeâveejs Ûebokekeâ (peewvehegj) : heÇsceer Éeje Meeoer jÛeeS peeves keâer metÛevee hej meesveYeõ mes ieesjKehegj hengbÛeer heÇsefcekeâe keâes keâeshe keâe Yeepeve yevevee heÌ[e~ heÇsceer kesâ heefjkeej kee}esb ves Gmekeâer pecekeâj efhešeF& keâer Deewj Iej mes mewkeâÌ[esb efkeâceer otj #es$e kesâ Deefnjew}er ieebke cesb meÌ[keâ kesâ efkeâveejs Heâsbkeâ efoÙee~ heÇsceer keâer yeskeHeâeF& Deewj oer ieF& Ùeelevee hej heÇsefcekeâe ves jesles efye}Keles meejer oemleeb megveeF&~ Deye hegef}me ceece}s keâer Úeveyeerve cesb pegšer nw~ Deveheje vÙet Heâmš šeFhe keâe}esveer, meesveYeõ keâer jnves kee}er 25 ke<eer&Ùe Ùegkeleer keâe Yewjeshegj, ieesjKehegj kesâ jnves kee}e Ùegkekeâ pees Ùegkeleer kesâ heÌ[esme cesb ner jnkeâj efkeodÙegle heefjÙeespevee cesb keâece keâjlee nw, Gmemes heÇsce mebyebOe keâeÙece nes ieÙee~ oesveesb keâe heÇsce hejkeeve ÛeÌ{lee ieÙee~ oesveesb Skeâ otmejs kesâ Fleves keâjerye ngS efkeâ heefjpeveesb keâes yeleeS yeiewj Skeâ cebefoj cesb Meeoer keâj }er~ Fme yeerÛe Ùegkeleer ieYe&keleer nes ieF&~ oesveesb kesâ mebyebOe yeves jns~ Fmeer yeerÛe Ùegkekeâ keâer Meeoer Gmekesâ heefjpeveesb ves leÙe keâj oer~ Meeoer keâer leejerKe yeerme Heâjkejer efveefMÛele ngF&~ Ùegkekeâ Ùegkeleer keâes yeleeS yeiewj Iej Ûe}e ieÙee peneb Meeoer keâer lewÙeejer Ûe} jner Leer~ Fmekeâer metÛevee peye Ùegkeleer keâes ngF& lees Gmekesâ nesMe GÌ[ ieS~ ken Deheves ceewmesjs YeeF& kesâ meeLe ieg®keej keâes heÇsceer kesâ Iej Gme keòeâ pee Oecekeâer efpeme keòeâ heÇsceer keâer yejele efvekeâ}ves kee}er Leer~ neomes cesb DeOesÌ[ keâer ceewle, Dee›eâesefMele }esieesb ves }ieeÙee peece peewvehegj : efmejkeâesveer yeepeej cesb peerhe mes kegâÛe}keâj DeOesÌ[ keâer ceewle nes ieF&~ Iešvee mes Dee›eâesefMele }esieesb ves je<š^erÙe jepeceeie& peece keâj efoÙee~ kenerb peveheo kesâ De}ie-De}ie mLeeveesb hej ngS meÌ[keâ neomeesb cesb Ûeej }esie IeeÙe} nes ieS~ meeoerhegj ieebke efvekeemeer }e}peer efieefj (55) efkeâmeer keâeÙe& mes efmejkeâesveer yeepeej DeeS Les~ Meg›eâkeej keâer Meece Ûeej yepes š^keâ keâes Deeskejšskeâ keâjles meceÙe peeF}es peerhe keâer Ûehesš cesb Deekeâj ceewkesâ hej ner Gvekeâer ceewle nes ieF&~ Iešvee mes Dee›eâesefMele ieÇeceerCeesb ves je<š^erÙe jepeceeie& peece keâj efoÙee~ metÛevee hej Sme[erSce %eevesbõ efmebn, meerDees kesâjekeâle meefnle keâF& Leeves keâer hegef}me hengbÛe ieF&~ keâeHeâer mecePeeves-yegPeeves kesâ yeeo }esieesb keâe Dee›eâesMe Lecee~ Skeâ DevÙe Iešvee cesb jepeerke (21) heg$e yegefOejece efvekeemeer Kew®öervehegj hekeF& DeepeceieÌ{ ceesšj meeFefkeâ} mes efiejkeâj IeeÙe} nes ieÙee~ Gmes Meeniebpe heg®<e efÛeefkeâlmee}Ùe cesb Yeleer& keâjeÙee ieÙee nw~ kenerb Leeveeieöer #es$e kesâ veeThegj ieebke efmLele Heâwkeäš^er kesâ meceerhe Yetmeer }os š^keâ kesâ Oekeäkesâ mes ceesšj meeFefkeâ} mekeej keâce}sMe (35) ke jepeye}er jepeYej (40) IeeÙe} nes ieS~ heÌ{-ef}Kekeâj je<š^ keâes DeelceefveYe&j yeveeSb yesefšÙeeb pe}e}hegj (peewvehegj) : yesefšÙeesb keâes Yeer yesšesb keâer lejn heÌ{eSb-ef}KeeSb leeefkeâ kes DeelceefveYe&j nesb Deewj osMe ke meceepe kesâ efkekeâeme cesb Dehevee Ùeesieoeve keâjsb~ Ùen yeelesb heÇosMe keâer jepÙeceb$eer efkeodÙeekeleer jepeYej ves yegOekeej keâes pebieer ceneefkeodÙee}Ùe Demeyejvehegj cesb yeleewj cegKÙe DeefleefLe keâner~ Gvnesbves keâne efkeâ efMe#ee keâer yesnlejer keâes mehee mejkeâej cesb yengle kegâÚ efkeâÙee ieÙee nw~ Deeieeceer }eskeâmeYee Ûegveeke keâes osKeles ngS efkeodÙeekeleer ves jepeYej meceepe keâes }gYeeÙee~ ceneefkeodÙee}Ùe kesâ heÇyebOekeâ ke meebmeo letHeâeveer mejespe ves mkeeiele Yee<eCe keâjles ngS keâne efkeâ jepeYej meceepe Ghesef#ele nw efpemekeâer }Ì[eF& meceepekeeoer heešer& }Ì[ jner nw~ iejerye efheÚÌ[er peeefle keâer 17 peeefleÙeesb keâes DevegmetefÛele peeefle cesb Meeefce} keâjves keâe heÇmleeke efkeâÙee nw~ ceeref[Ùee YeÇecekeâ Keyej heÇmeeefjle keâj mehee keâes keâce meeršsb efoKee jner nw, peyeefkeâ meÛÛeeF& De}ie nw~ efheÚ}s efkeOeevemeYee Ûegveeke cesb šerkeer Ûewve} ves yengle keâce meerš yeleeF& Leer, Fmekesâ efkehejerle pevelee ves yengcele keâer mejkeâej yeveeF&~ me$e meceeefhle keâer Deesj.leye Meg™ ngF& heÇefleÙeesefieleeSb meguleevehegj : peye Kes} me$e cesb efmeHeâ& 39 efove Mes<e jn ieS leye Kes} cenkeâcee njkeâle cesb DeeÙee nw~ 24 Heâjkejer mes efkeefYeve> Kes}esb keâer efpe}e mlejerÙe heÇefleÙeesefieleeDeesb kesâ DeeÙeespeve keâe keâw}sb[j peejer keâj efoÙee nw~ Ùetb lees Mewef#ekeâ me$e keâer Meg™Deele mes ner ›eâerÌ[e heÇefleÙeesefieleeDeesb keâe oewj Meg™ nes peevee ÛeeefnS~ Dekeäštyej mes pevekejer lekeâ keâe meceÙe Kes}esb kesâ ef}S cegHeâero ceevee peelee nw~ Fmekesâ yeekepeto efpe}s cesb heÇefleÙeesefieleeDeesb keâe efme}efme}e Deye Meg™ nesves keâes nw~ efpe}e›eâerÌ[eefOekeâejer YeevegheÇmeeo ves yeleeÙee efkeâ heble mheesšdme& mšsef[Ùece cesb Kes} efkeYeeie keâer Deesj mes 24 Heâjkejer mes }skeâj Ûeej ceeÛe& lekeâ efkeefYeve> Kes}esb keâer heÇefleÙeesefieleeSb nesveer nw~ peveheoerÙe petefveÙej yee}keâ kegâMleer heÇefleÙeesefielee 24 ke 25 Heâjkejer keâes DeeÙeesefpele keâer ieF& nw~ petefveÙej yee}keâesb keâer ef›eâkesâš heÇefleÙeesefielee 26 mes 28 Heâjkejer lekeâ~ petefveÙej yeekeâ} kee}eryee} heÇefleÙeesefielee 26 Heâjkejer keâes, petefveÙej yeeef}keâe kee}eryee} 28 Heâjkejer ke petefveÙej yee}keâ ne@keâer heÇefleÙeesefielee leerve ke Ûeej ceeÛe& keâes nesieer~ efkepesleeDeesb Skeb Gheefkepeslee šerceesb kesâ efKe}eefÌ[Ùeesb keâes Deekeâ<e&keâ hegjmkeâej Yeer heÇoeve efkeâS peeSbies~ }esefveefke keâer Yetefce cesb vehee ves yevee efoÙee vee}e heunveer mšsMeve (DeepeceieÌ{) : veiej heeef}keâe Fve efoveesb veiej #es$e keâer nj ie}er ke jemles keâes Ûecekeâeves keâe keâeÙe& keâj jner nw~ Fmeer ›eâce cesb veiejheeef}keâe Éeje js}kes mšsMeve ceeie& hej vee}s keâe efvece&eCe keâjeÙee pee jne nw }sefkeâve vee}s keâe efvece&eCe efkekeeoesb cesb efIejlee vepej Dee jne nw~ Skeâ lees veiejheeef}keâe ves cesve jes[ kesâ hetjye lejHeâ vee}s keâe pees efvece&eCe keâjeÙee nw ken js}kes mšsMeve Ûeewjens lekeâ lees keâje efoÙee }sefkeâve meÌ[keâ kesâ heefMÛece lejHeâ keâe efvece&eCe Ûegbieer Yekeve kesâ heeme Deekeâj ®keâe ngDee nw~ Ûegbieer Yekeve keâes nševes keâer ceebie keâes }skeâj mLeeveerÙe veeieefjkeâesb Éeje DeefOekeâeefjÙeesb lekeâ keâe Ûekeäkeâj }ieeÙee ieÙee }sefkeâve Fmekesâ yeeo Yeer vee}s keâe efvece&eCe venerb nes mekeâe~ leye peve metÛevee DeefOekeâej kesâ lenle meHeâ&göervehegj cegn}êe efvekeemeer ceveespe heg$e mke. jeceog}ejs ves heer[yeêdÙet[er mes Fme mebyebOe cesb metÛevee ceebieer~ peve metÛevee cesb heer[yeêdÙet[er ves Gvnsb Dekeiele keâjeÙee nw efkeâ kele&ceeve cesb Ùen Ûegbieer Yekeve efve<heÇÙeespÙe nw Deewj Fmekeâe keâesF& heóe Yeer efkeYeeie Éeje venerb efkeâÙee ieÙee nw~ Ûetbefkeâ Ùen Yekeve }eskeâ efvece&eCe efkeYeeie kesâ DeOeerve Deelee nw Fmeef}S 20 efomebyej 2013 keâes efkeYeeie Éeje DeefOeMeemeer DeefOekeâejer veiejheeef}keâe keâes he$e ef}Kekeâj Fme Yekeve keâes nševes keâes keâne ieÙee~ meyemes Ûeewbkeâeves kee}er yeele Gme meceÙe meeceves DeeF& peye Skeâ efyebog kesâ pekeeye cesb Ùen ef}Kee ieÙee efkeâ heer[yeêdÙet[er keâer Yetefce hej vee}e yeveeves nsleg veiejheeef}keâe Éeje ve ner keâesF& Devegceefle ceebieer ieF& Deewj ve ner }eskeâ efvece&eCe efkeYeeie Éeje oer ieF&~ heÇefleYeeMee}er yeÛÛes osMe keâer heÇieefle kesâ DeeOeej Yeoesner: YeejleerÙe efMeMeg cebefoj ke [e.jeceKes}ekeve heeb[sÙe Fbšj keâe}spe cesb Meg›eâkeej keâes keeef<e&keâeslmeke meceejesn OetceOeece mes ceveeÙee ieÙee~ Fme oewjeve yeÛÛeesb ves efkeefYeve> keâeÙe&›eâceesb kesâ ceeOÙece mes DeeefleefLeÙeesb keâe Yejhetj ceveesjbpeve keâjles ngS heÇefleYee kesâ oMe&ve keâjeS~ oerhe heÇpke}ve ke mejmkeleer kebovee kesâ meeLe meceejesn keâe MegYeejbYe efkeâÙee ieÙee~ neLeesb cesb Heât}esb keâe nej ef}S yeÛÛeesb ves mkeeiele ieerle heÇmlegle efkeâÙee lees heÇele: mcejCe ke oskeer ieerle kesâ ceeOÙece mes Yeefòeâ Yeeke keâe heefjÛeÙe efoÙee~ MÙeece ieerle ke yee} ieerle keâer heÇmlegefle kesâ yeerÛe yeÛÛeesb ves pecntjs peeotiej veecekeâ veeškeâ keâe cebÛeve keâj }esieesb keâes ceb$ecegiOe keâj efoÙee~ hekeâ ieF} Keslekee Pejve }eie} jslekee veecekeâ efkeâmeeve ieerle ves ieÇeceerCe DebÛe}esb keâer mebmke=âefle keâer Ùeeo leepee keâer lees meKeer ceesjer heveIeš keâwmes peeTb ieerle ves meceejesn keâes mlejerÙe yevee efoÙee~ Fme oewjeve efMekeepeer keâe #eceeoeve, jòeâoeve veecekeâ veeškeâ, [ebef[Ùee, keâewkee}er, meecetefnkeâ ieerle, osMeYeefòeâ ieerle leLee yemeble ieerle megveekeâj yeÛÛeesb ves cenefHeâ} cesb Ûeej Ûeebo }iee efoÙee~ ce=lekeâe hej }iee Lee Ûeesjer keâe Deejeshe jKene yeepeej, heÇleeheieÌ{ : keâbOeF& Leevee #es$e kesâ lee}e ieebke cesb yegOekeej keâer jele mebefoiOe oMee cesb pe}keâj cejer ceefn}e ke Gmekeâer yesšer keâer Iešvee cesb hegef}me peebÛe heÌ[lee} keâj jner nw~ met$eesb keâer ceevesb lees Iešvee kesâ oes efove hetke& ceefn}e hej heÌ[esme kesâ ner kegâÚ }esieesb ves Ûeesjer keâe Deejeshe }ieeles ngS Leeves cesb lenjerj oer Leer Deewj Gmes Deheceeefvele Yeer efkeâÙee Lee~ kegâÚ }esie Fmeer keâes Iešvee keâe keâejCe yelee jns nwb kenerb hegef}me Fmes Deelce nlÙee ceeve jner nw~ yeleeles Ûe}sb efkeâ Gòeâ ieebke efvekeemeer mke. yevekeejer efmebn keâer hele>er leeje efmebn ke Gmekeâer yesšer meervet keâer yegOekeej keâer jele mebefoiOeoMee cesb Ûe}ves mes ceewle nes ieF& Leer~ ojkeepee Deboj mes yebo Lee~ peevekeâejer nesves hej ceewkesâ hej hengbÛeer hegef}me ves Deejer mes kegâb[er keâeškeâj oesveesb kesâ Meke keâes yeenj efvekeâe} Deewj heesmšceeš&ce kesâ ef}S Yespe efoÙee Lee~ Iešvee kesâ yeeo lejn-lejn kesâ keâÙeeme }ieeS pee jns nwb~ Meemeve keâer ÙeespeveeDeesb mes kebefÛele venerb jnsbies iejerye heÇleeheieÌ{ : iejerye ke DemeneÙe }esieesb keâes Meemeve mes efce}ves kee}er ÙeespeveeDeesb mes kebefÛele venerb jnvee heÌ[siee~ Fmekesâ ef}S mkeÙeb #es$e keâe peveheÇefleefveefOe ceewkesâ hej peekeâj iejerye ke DemeneÙe }esieesb keâer ceoo keâjsbies~ Gòeâ yeelesb keâewMeebyeer meebmeo Mew}sbõ kegâceej ves ieg®keej keâes yeêekeâ meYeeieej cesb Meemeve Éeje DeeÙeesefpele keâbye} efkelejCe keâeÙe&›eâce kesâ oewjeve keânerb~ yeeyeeiebpe efkeOeeÙekeâ efkeveeso mejespe ves keâne efkeâ iejeryeesb keâer meskee mes yeÌ{keâj Deewj keâesF& hegveerle keâeÙe& venerb nw~ jepee YeFÙee heÇefleefveefOe nefjDeesce Mebkeâj ßeerkeemleke ves keâne efkeâ 7 pevekejer mes jepee YeFÙee ÙetLe efyeÇies[ Éeje ves$e efMeefkej efyenej cegKÙee}Ùe heefjmej mes Meg™ nes jne nw~ kegâb[e heÇcegKe meblees<e efmebn ves keâne efkeâ heÇosMe mejkeâej iejeryeesb keâe nj ne} cesb KeÙee} jKe jner nw~ Sme[erSce oÙeevebo heÇmeeo ves yeleeÙee efkeâ hetjs kegâb[e lenmeer} keâes 1165 keâcye} Meemeve Éeje efce}s nwb efpevecesb mes heebÛe yeêekeâesb cesb iejerye ke DemeneÙe }esieesb keâes yeebše peevee nw~ Fme ceewkesâ hej mehee efpe}eGheeOÙe#e ÚefkeveeLe Ùeeoke, KeC[ efkekeâeme DeefOekeâejer jceeMebkeâj efmebn, lenmeer}oej yeerkesâ heÇmeeo, keâevetveiees, nefjMÛebõ efceße, heÇOeeve meppeve Megkeäuee, Deleg} efmebn, cekeäKeve YeeF&, mecesle keâF& }esie ceewpeto jns~ Ûeyetleje leesÌ[s peeves mes Dee›eâesMe efvepeeceeyeeo (DeepeceieÌ{) : mLeeveerÙe keâmyes kesâ kee[& vebyej 10 cesb Ûe} jns Fbšj}eefkeâbie ke vee}s kesâ efvece&eCe kesâ oewjeve Gme meceÙe }esieesb cesb Dee›eâesMe kÙeehle nes ieÙee peye Skeâ kÙeefòeâ keâe Ûeyetleje leesÌ[ efoÙee ieÙee~ efmLeefle keâer vepeekeâle keâes osKeles ngS keâece yebo keâje efoÙee ieÙee~ veiej hebÛeeÙele keâer Deesj mes keâeHeâer efoveesb mes Fbšj}eefkeâbie Deewj vee}e efvece&eCe keâe keâeÙe& keâjeÙee pee jne nw~ Meg›eâkeej keâes efvece&eCe kesâ oewjeve Skeâ kÙeefòeâ kesâ cekeâeve mes mešekeâj ngF& KeesoeF& mes Skeâ mecegoeÙe kesâ }esie Dee›eâesefMele nes ieS~ ceewkesâ hej mewkeâÌ[esb }esie pegš ieS~ metÛevee efce}les ner LeeveeOÙe#e heÇYeele kegâceej Ùeeoke ceÙe o}ye} ceewkesâ hej hengbÛes Deewj }esieesb keâes mecePeekeâj ceece}s keâes Meeble keâjeÙee~ cekeâeve ceeef}keâ Fkeâyee} Denceo kegâjwMeer keâe keânvee nw efkeâ Ûegveekeer jbefpeMe keâes }skeâj Gvekeâer ke<e&es hegjeveer veerbke keâes Keesoe ieÙee nw~ veiej hebÛeeÙele Éeje efyevee efkeâmeer veesefšme ke metÛevee kesâ Ùen keâeÙe& efkeâÙee ieÙee nw~ nceejs Iej keâer veerbke keâes Gme meceÙe leesÌ[e ieÙee peye Iej kesâ Deewj cegn}ês kesâ }esie pegces keâer veceepe heÌ{ves kesâ ef}S ieS Les~

  77777cegbyeF&, 11 mes 17 ceeÛe& 2014 keâerefle& jeJeue Meen®Ke kesâ meeLe keâece keâjvee Ûeenleer nwb pewkeâ}erveyee@}erkeg[ DeefYeves$eer Deewj hetke& efceme ßeer}bkeâe pewkeâ}erve Heâve&e[erÌpe keâe keânvee nw efkeâ ken Meen®Ke Keeve kesâ meeLe efHeâuceesb cesb keâece keâjvee Ûeenleer nwb~ ke<e& 2009 cesb heÇoefMe&le efHeâuce 'De}eoerve' mes Deheves keâefjÙej keâer Meg®Deele keâjves kee}er pewkeâ}erve ves 'vee peeves keâneb mes DeeÙeer nw', 'neGmeHeâg}', 'neGmeHeâg} 2', 'ce[&j 2' Deewj 'jsme 2' pewmeer efHeâuceesb cesb keâece efkeâÙee nw~ pewkeâ}erve ves keâne efkeâ cewb Meen®Ke keâer yengle yeÌ[er Heâwve ntb~ cewbves Meen®Ke keâer '[j', 'yeepeeriej', 'efo}kee}s ogefunveefveÙeeb }s peeÙesbiesb', 'keâYeer KegMeer keâYeer iece' Deewj 'efo} lees heeie} nw' osKeer nw~ Fve efHeâuceesb cesb Meen®Ke mes DeÛÚe keâece keâesF& Deewj venerb keâj mekeâlee Lee~ cewb Meen®Ke kesâ meeLe keâece keâjvee Ûeenleer ntb~ pewkeâ}erve ves keâne efkeâ me}ceeve Deewj Meen®Ke kesâ yeerÛe leg}vee venerb keâer pee mekeâleer nw~ oesveesb Skeâ otmejs hej Yeejer nw~ pewkeâ}erve DeYeer me}ceeve Keeve kesâ meeLe 'efkeâkeâ' Deewj jCeyeerj keâhetj kesâ meeLe 'je@Ùe' cesb keâece keâj jner nwb~ Mekeâerje keâes venerb nw iewj-ceoes&b kesâ meeLe keâece keâjves keâer Fpeepele ‘efHeâuceesb cesb ceefn}eDeesb keâer Úefke yeo}ves keâer pe™jle' yee@ef}keg[ Sskeäšj Deeefcej Keeve keâe ceevevee nw efkeâ efHeâuceer heo&s hej ceefn}eDeesb keâer Úefke yeo}ves keâer pe™jle nw~ 'melÙeceske peÙeles' mes pevelee cesb peeie™keâlee Heâw}eves kee}s Deeefcej ceeveles nwb efkeâ efHeâucesb }esieesb hej keâeHeâer heÇYeeke [e}leer nwb, Fmeef}S yee@ef}keg[ keâes Deye Ssmeer efHeâucesb

 • Add a comment

  Related pages

  11 march 2014 yashoman - Documents

  11 march 2014 yashoman. by abhimanbharat2011. on Dec 17, 2014. Report Category: Documents
  Read more

  BUS 263 class slides, March 11, 2014 - Education

  BUS 263 class slides, March 4, 2014. BUS 100 class slides, ... 11 march 2014 yashoman. PSY 263 Chapter 12 SLIDES. Slides for March 9, 2014. Login or Join.
  Read more

  Ingestive Behaviour Chapter 12 PSYC 3801 11 March, 2014 ...

  Slide 1 Ingestive Behaviour Chapter 12 PSYC 3801 11 March, 2014 Slide 2 Slide 3 Lecture Overview Facts about Metabolism: CAF What starts a meal? What stops ...
  Read more

  Ingestive Behaviour Chapter 12 PSYC 3801 11 March, 2014 ...

  Slide 1 Ingestive Behaviour Chapter 12 PSYC 3801 11 March, 2014 Slide 2 Slide 3 Lecture Overview Facts about Metabolism: CAF What starts a meal? What stops ...
  Read more

  11 March 2014 Weekly Powerpoint - Leadership & Management

  11 March 2014 Weekly Powerpoint. by byrnecreekleoclub. on Dec 05, 2014. Report Category: Leadership & Management
  Read more

  Introduction to Developmental Learning 11 March 2014 ...

  Slide 1 Introduction to Developmental Learning 11 March 2014 Olivier.georgeon@liris.cnrs.fr http://www.oliviergeorgeon.com t 1/33oliviergeorgeon.com Slide ...
  Read more

  SCHOOL COUNCIL MARCH 11, 2014 Inspiring Education ...

  Slide 1 SCHOOL COUNCIL MARCH 11, 2014 Inspiring Education Curriculum Redesign Slide 2 WHAT IS INSPIRING ED The initiative was started by former Premier Ed ...
  Read more

  Grace Fellowship Church Pastor/Teacher - Jim Rickard www ...

  Grace Fellowship Church Pastor/Teacher - Jim Rickard www.GraceDoctrine.org Tuesday, March 11, 2014. by jovan-exum
  Read more