ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 SMART Class ปีการศึกษา 2557

38 %
62 %
Information about ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 SMART Class ปีการศึกษา 2557
Education

Published on March 3, 2014

Author: kanokratpam

Source: slideshare.net

Description

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 SMART Class ปีการศึกษา 2557

il:vnT nT:,: uEuuau rd01fi il u.'rFru { 4vdudvd,o-&q4 r5o a n''l zu :d o u Fl'pr rd o n u n r5s u rcir r5u u vrdv ua'n6 n :rio.r rBuu d'o aicr v (SMART C La Fi o"[u :v et'u {u }io u il fi n rcltj fi o ss) rJ:vqirfl n 1:fi nur uac"y nufrI:lGuuaru6ofrvrurn:r 16'rilfrunr:ilafin:rinlsuuuiruiuudo"Lu:veilrYu#ouilfinvr o' ! tlfr v v d o uanqpr:riolr3uudqaiuv a i ci - fio!Flataon tltoiutarivt o Y u 4 a,! :vn'lciuforlldnrgrtjfr o rj:vq;rflnr:6nur bdd6,r uavl:lrEuut6'rirrf,unr: (SMART Class) d ilurnr u v'r.Ft. v - ! r , Y v d Auy- u 4 , d toddct'tr.iuudrrlu rinrEuufr'Letildnufronu{rrErudolu d ua-rrfln:fiolrietuo-oaBuv (SMART Class) n-rqil druru enb Ft1_J fr'rr{r:os siruru d nu ?raaorJ siruru t" nu r{luh.imtr:ruflofi*uurnio:rd qrv 4 Atlvv 4 v a o 'Lvilntisufr'Lpifunr:n'prtdondroit qiruru u ou rJ'l:'tu.:luff? rrauiloufr'?"tu d v v < 4 'd tJUlFlSJ Tl.Fl. l€!dd6'/ !'1fl1 oe(.oo U. - ob.eno u. fu 1iO.:ldnvt'Audnur (Ornt: <) enb gt tA ?utd'i:Vl S4da L:.i t:uudtJ d a t9t Q?yt I u1 Ft qw r.t rua u a v s u r; ua rifi16'r{r : o I rir 6'l o-ertrj ! v iu:vnrq Lyy:r! tauil?nu l:vnrrt ru iufi * fiurnr l.fl. bdddt (ururi3rv {drur u nr:1:r ovrTvr) rBuua}r 16ofrusrnr /t/ //

,{an1:dou6'q 16on rdr Gsuua-nan:#0.: r3uuo'oaBuy (SMART Ctass) !, - v 4 d,d :u9tu1Ju3J0u3JFtfl19',tUyt o d, d Un1:Ftnu1 b!dd6't fddaodqvad [:{r:uudilL9lo?lvtulFttJ 0']m0deJt00 o.:ui0nrwduti t0 - dna alquvt T:.rGsurGr o rfinr.rflr Tafrnr fruqTnn: b i6nr.r$s rliuin{ inn:rnr'qrd d<d:q 6n tftfly[x{ r..]uuultyt tflat{ G r0 G. :) u ntr d:v syro 1q flaun: tFrfl1tfu{ ?:r{nill tnn%lu 01un3t tnnyflJ.i o9 6aovd d<sa stj ! daad lrjv sd t:{t:uul sdvac4 L: { t: UUL uv lo :?JU?lJ1lAU TLfi uv tuU fl fi ].I LF]Q ldva l:{tTuu1 :lJu'tljtrau 4v vv Lfl l:{ t: uulj11Ja rr,i rtU fl a}.i ll1fttu tAvAcz FllflnFl LFI tna 1:r lSauriruflFrflofl uyfuy [:{ r:uLl-JruartL sdv4d LIJFI t:{ ": tr1-lL lUfi Sdv4c., t"U ta].J tqa lfl:.1"qa l]:VFtrgf,Al d toflulu a:.Jl1.J1.lFt: QFtl.irg 1:rGuuflrufiuuuna:rudq S iAyAci 6)o oo ob o6n od (9)(q olr oe, od a tFrfll4[U{ daadv4s Lnnyru{ ].lvaflol-J at lt]ilnna davtda tfifllrtu{ Flur.Jl-J tfi|14fil'r furftr cl 6 lft[r?Jlu DLtanf, d"Ja rfrnyru{ qilrrur rantlu Flfl??Jfu tftnljru fl:Ft Lll-Jara qo cldAg dadv4 tnnu6l]{ r}]Dl? a1::19't tnfltrSj flntuo tfrny[-]J.i ut bo lob ben 9d d<d4 tnnuru{ rurnr nflr*Xr rdnr,rfrr aI:rr d a ted tonyflJ{ nila?JUn bd udnms tlainrri lok) tFrflljlti ailLa Leot tnntru u?lj'la q ttu afi }.1 tfl a tAtt taa fl:1J::Fug 1:r uiuurtudu rrclv,lnrwaud ?::il?l? s aa tilnflxfi1gfi flu?:rrfi{ a.i?u?{Ft l:ilUou o 1:r riuurirufi uu naxr 16sl I:r riuuflrud rua I:r G au rtuplu aa:r i6q o rrcl1,{ n rwArr6 t: rtiLLUruarrLnfiilr0a sdv-ld t:{ t: trlJtJ'lUA ttU fl A!.Fla L:{ b: UU tFl fl !Q :[UFtlLl rtqjU?Vt Ul u1tfil ttuiln't T:r |lfi{fiO{ uv tn to uv tFr LFI v to to u9 ta tn v lo sdvAcz tdsa"V rE uulcluoiuo rrcj1^,lnrfiaud SavAc4 t:.i t:€rL!rUfi ttU nAL tOa Lo Lpr uv ta V9 LFI e Lfr sd uu qrJd'uvri I:r riuurirufi uv n{l:l T:r Guual zu?nrfl:!ryt:o{ da rfinr,rfrl uuljllte sdvAd L: i r:tLlJllJALtL qv lEo L:{ t: ttu nfr].lrna L?JU La 6d dqyo oG( d Lo to i1-JU1'!: [:{ r: uuL rLfl uu uv tftfl146u{ u4 d tn Sqv-id tnfi,1 d 6aad r.iafl1:6au Y ^ -i n{tFl}]flnFl ufir:tra t:.t r:uul:lJU'tlJ1rn u T:r G uru nail 16q u6ql:vrlru un:r yd uurlrrrfi rua na:r rfi o Lo ta Ln lv to .idvAca t: i t:uL!rufl ttu na]t taa riailuDll T:r uiuuuonrlryepr d 16 uv sdvAct 1.J1tv6n L:{ t:LLUlltattL aa}] toa LF] Lpr /u //

d alquyl u0 - dna T:triuu16il ,d lsd tfln%lu nBntflt sdyAd a?r{a1 I l:.1 6no nir,r:rn:ru u{nya#u lFrfll4t'tj { 1? tuljytt] n?lufn 6no rfinvfrr enb [nf]ytu.i a:ililr ted ufrnr,rdr sdvAd t:.1t: uulJrua c! a%r:r6i md md en !r tnntlu triltu:{fi d<4aa rnnueu{ d< ljlnut tfrfl146u{ ouuljufl tfrfll4tu{ u99 dav&d o d enel fl:u tnn?Jlu d l:tufi v 49 6nG( do dor db den Loa tLU y 6Uq EJ nfiu raa LFI Lo uv La i:qGuurlruduunailrdq Ln 1L1l 1:rGuurlruuro{Li?{ Ln SdYdcl r: 1,111_J1l?t L: i r:O{fl: uu!rua SdvAcZ ttu naL tFta L:{t:uL!rua"ruflflLroa ?F!flr: 1:r uiuurirufi l]lltu !o I:r tv 4 aa:l{unnFl dqAq<{o- end nail lnnvrrrt ctrdd 6nm rtu t:{ t: L u0l.J1J ral? dq q9 [:tLlJlua sd dqud zuan1:d0u uu nail uFq uBuurirufi uu nail 16q Sdv-lcz t:{ r:uL!ruattL nau tna LFI Lo 4V lo La al:a{ tftnvflJ{ l}]a?au n?l^tfl:.lu tdntru Iar,'ra tfrflljlu tufi?at tFrflyfu{ 1 :unr daias "Frnutu{ t00.1v: tftfll4fu{ 1]:9rJr i:yxri 1:r ri uuvuo{ n{axr rFa fll:0{ tauun I:r Guurirufi ura na:r udq fil:0.i ?:t1l T:r Jt[u 1:r uiuuronrlryrpr 6uaq 4l da u 9 LflJ u auaay 99 S-dv4ci l: i r:tJuuluatrL uE nfi tJ toa uuriruuuo.iil?{ 1:r uiuuar 16q!:vrru rn:rvt,i a'r:0{ al:0.r 1laa0lJ 110fi01J 1/ //

Add a comment

Related presentations

Related pages

ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา2558 ขึ้นม1โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ...

ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา2558 ขึ้นม1 ... สอบ ปีการศึกษา2558 ...
Read more

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2558

... สู้ชั้นเรียน เพื่อเริ่มต้นปีการศึกษา 2559 และวันที่ ...
Read more

โรงเรียนนางรอง - facebook.com

... Class Standard School. May ... ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ... ปีการศึกษา ...
Read more

รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ...

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ... smart class ครู ... ม.1 ได้ที่ ...
Read more

ประกาศโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ ...

ระดับชั้น ม. 1 ( Smart class ) ... ศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 หรือ ...
Read more

. 1, . 4 , 2558

ปีการศึกษา 2558 1. ... พุทธศักราช 2557 ... (Smart class) ...
Read more

ประกาศผลสอบม1วชิรธรรมสาธิต 2557 [ตลาดใหญ่™]

ประกาศผลสอบม1วชิรธรรมสาธิต 2557 เกี่ยวกับ ประกาศผลสอบม1 ...
Read more

ผลการสอบเข้าม1โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชปี ...

ผลการสอบเข้าม1 ... เข้าม1 ห้องsmart, ... ปีที่ 4 ปีการศึกษา ...
Read more