1 Mekke Dönemi 1-1 İlk Vahiy Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku

50 %
50 %
Information about 1 Mekke Dönemi 1-1 İlk Vahiy Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku
Entertainment

Published on February 16, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Geçimlerini genellikle ticaret ten sağlarlardı. Yazın Suriye taraflarına, kışın ise Yemen tarafla- rına kervanlarıyla tica - rete çıkarlardı. Mekke Arabistan’ın merkezi durumundaydı çünkü müşrik Araplar Kabe’yi haccetmek için gelirler- di . Mekkeliler bu gelenlerle hem ticaret hem de hedi -ye anlamında oldukça kazançlı ilişkiler kurmuşlardı. Tarım az da olsa bazı bölgelerde yapılmaktaydı. Özellikle hurma önemli bir yere sahipti. Faizcilik ve tefecilik yapılırdı. Kumar ve şans oyunları yaygındı. Puta tapan kendilerine müşrik adı verilen insanlar çoğunluktaydı. Bu insanlar Allah’ın varlığına inanıyorlar ancak putlarını Allah’a ortak koşuyorlardı. Kâbe’yi putlarla doldurmuşlardı. Müşrikler Kâbe’yi haccetmek için Mekke’ye gelirler, putları için kurbanlar keserlerdi. Putların kendilerine şans getirdiklerine inanırlardı. Bazı bölgelerde Hıristiyanlar ve Yahudiler yaşamaktaydı. Allah’ın birliğine inanan, Hz. İbrahim (a.s.)’in dinine inanan, “ Hanif ” adı verilen az sayıda da olsa temiz insanlar vardı. 1. Mekke Dönemi 1.1. İlk Vahiy Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku Arabistan'da İslâmiyet’in yayılmasından önceki döneme, daha dar anlamı ile Hz. İsa’dan sonra Peygamberimizin gelmesine kadar geçen zamana “Cahiliyye devri” adı verilmiştir. Cahiliyye, insanin Allah’ı gereği gibi tanımaması, ona kulluk etmekten uzaklaşması, onun ilâhî hükümlerine değil de kişinin kendi hevâ ve hevesine uyması demektir. Kur'an-ı Kerîm'de : "Onlar hâlâ Cahiliyye devri hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği bilen bir millet için Allah‘tan daha iyi hüküm veren kim var?" ( Mâide , 50) buyurulur . İslâm'ın hakim olmadığı bütün ortamlar Cahiliyye çağlarıdır, çünkü bu dönemler ilâhî bilginin kaynağından yoksun ve ondan uzaklaşıldığı ortamlardır. İslâm'ın gelişinden önceki dönemde yaşayan müşrikler Allah'a isyan etmiş onun hükümlerine sırt çevirmiş bir toplum olarak son derece ilkel ve cahil bir hayat sürüyorlardı. Şimdi Cahiliyye dönemin özelliklerini görelim; Dini Durum Ekonomik Durum PowerPoint Presentation:  Puta tapıcılık sadece İslâm öncesi Arap toplumuna has bir olay değildir. Putperestlik farklı zamanlarda daha değişik görünümler altında varlığını sürdürebilir. Şirk koşmak yalnızca sert bir taştan yapılmış heykel önünde eğilmek ve ona tazim göstermek olarak ele alınırsa, kuşkusuz büyük bir yanılgı içine düşülür. Put; putlaştırmak isteyenlerin haksız men- faa t elde etmek veya amaçlarına ulaşmak için arkasına gizlendikleri, insanların akıllarını kullanmalarına engel oldukları birer işaret ve alametten başka bir şey değildir. Yoksa putun mutlaka bir ağaçtan dikilmiş yahut bir taştan yontulmuş olması zaruri değildir. Allah'ın dışında tapınılan her şey puttur. “Kim, Allah'ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmaların-dan habersizdirler.” ( Ahkaf , 5) Göklerde ve yerde bütün otorite ve yetki- lere sahip olan, ancak tek Allah'tır; yaratma O'na mahsustur; bütün nimetler O'nun kudre -tindedir; bütün işler yalnızca O'na aittir; kuvvet ve çare O'nun hükmündedir; göklerde ve yerde olan her şey ister istemez O'na itaat etmeye, emrine boyun eğmeye mecburdur. Bu konuda Yüce Allah: “Eğer yer-de ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.” (Enbiya, 21) buyurmaktadır. PowerPoint Presentation: Kültürel Durum Okuma-yazma bilenlerin sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Kız çocukları na önem verilmez, kız çocuğu olan kimseler toplum tarafından dışlanırdı. Bazı kabileler kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Şiir ve edebiyat ileri düzeydeydi. Her sene yarışmalar yapılır, birinci seçilenlere hediyeler verilir, eserleri Kâbe’nin duvarına asılırdı. Sayısız kadınla evlenmek serbestti. Kölelik vardı. Güçlü olanlar zayıfları (yetimleri, kimsesizleri, zorda kalmış olanları) ezerdi. İnsanların hakkını koruyacak bir devlet yoktu. Onun yerine kabileler vardı. İnsanların haklarını akrabaları ve mensup olduğu kabilelsi korurdu. Haram aylarda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları) savaş yapılmazdı. Bu aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denirdi. Şarap çok tüketilirdi. Eğlenceye , kadına düşkünlük çok fazlaydı. Fuhuş yaygınlaşmıştı. Kabileler arası savaşlar sıkça rastlanan durumlardandı. PowerPoint Presentation: Cahiliyye Dönemi Özellikleri Resimdeki kişilerin ne yaptığını yorumlayalım! PowerPoint Presentation:  Habeşistan Kralı Necâşi’nin Yemen’e hükümdar tâyin ettiği Ebrehe Mekke’ye giden kervan ve Kâbe ziyaretçilerini çek- mek ve San’a şehrini ticaret merkezi haline getirmek üzere burada Kulleys veya Kalis denilen bir tapınak (kilise) yaptırdı. Ancak tapınağa gelen olmadığı gibi Fukaym kabilesine mensup bir Arap veya bir grup Arap kiliseye girerek pislediler. Bunu öğrenen Ebrehe çok kızdı ve Kâbe’yi yıkacağına yemin etti. Büyük bir ordu ve gayet iri cüsseli “ Mamud ” adlı fili önde olduğu halde Mekke’ye yöneldi. M.S. 570 veya 571 yılında altmış bin asker ve on yahut dokuz fille yola çıktı. ( İbnü’l -Esir, el-Kâmil fi’t Târih , Nşr : Tornberg , Beyrut 1965, I, 442) Ebrehe yolda Yemen kralı Zû Neferi bozguna uğrattı, ardından Has’amlıları yendi. Mekke yakınında Mugammes denilen yerde Ebrehe ordusu çadırlarını kurdu ve çevredeki Mekke’lilere âit develeri yağmaladılar . Develerin içinde Peygamberimizin dedesinin Abdülmutta - lib’in de iki yüz devesi de vardı. Abdulmuttalib develerini görüşmek üzere Ebrehe’nin yanına vardı. Abdülmuttalib’e iyi davranan ve önce onu takdirle karşılayan Ebrehe , Abdülmuttalib deve- lerini isteyince şöyle dedi: “Seni ilk gördüğümde gözüme büyük bir şahsiyet olarak görünmüştün. Ama sen Kâbe’nin korunmasını isteyeceğin yerde develerinin peşine düşünce gözümden düştün.” Abdülmuttalib , “ Ben develerin sahibiyim. Kâbe’nin de sahibi var, O onu korur. ” dedi. Abdülmuttalib develerini alıp Kureyş’lilerin yanına döndü, onlara olup biteni anlattı ve hepsi, muhtemel bir katliâma karşı Mekke’den ayrılıp dağlara çekildiler. Sabaha karşı Ebrehe , Mekke’ye ilerledi. Mamud denilen büyük fil, şehre yaklaşınca yere çöküverdi ; kalkması için çok uğraştıkları halde kalkmadı. Öteki fillerin de, Kâbe yönünde sürüldüklerinde yere çöktükleri, başka bir yöne yöneltildiklerinde koşarak kaçmaya çalıştıkları görüldü.  Ebrehe ordusu Mekke’ye girerken deniz tarafından, dahâ önce o bölgede hiç görülmemiş, kırlangıca benzer kuş sürüleri bir anda ortaya çıkarak Ebrehe ordusuna saldırdılar. Gaga ve pençelerinde taşıdıkları taşları ve çamurdan balçıkları askerlerin üzerine bıraktıklarında onlar, kurumuş, paramparça olmuş ağaç yaprakları gibi dağıldılar. Rehberleri Nufeyl kaçtı, askerler kuş saldırısında telef olup feci şekilde öldüler; yolda kalanlar, geriye dönenler de helâk oldular. Fil olayı ile Hz. Peygamber (s.a.s.)’in doğumundan elli beş gün önce meydana gelmişti. Bu olay Fil suresinde de anlatılmaktadır. F İ L O L A Y I PowerPoint Presentation:  Kâbe-i Mu- azzama içinde bulunan müş - riklere ait put - lar , yüz üstü yere düştü. Kâbe’nin içindeki 360 putun buradan çıkarılacağını ifade ediyordu. Mecusi lerin (ateşe tapanların)1000 yıllık ateşi söndü. Bu belirti Mecusi inancının artık etkisini kaybedeceğini gösteriyordu. Arabistandaki Sava gölü kurudu. Bu işaret Arabistan yarımadasın-dan şirk inancının ortadan kalka-cağını müjdeliyordu. İran kisrasının sarayında 14 sütun yıkıldı. Bu mucize o dönemin süper gücünden biri olan İran’daki Sasani İmparatorluğunun müslümanlar tarafından fethedileceğini haber veriyordu. Peygamberimizin Doğduğu Gece Meydana Gelen Mucizeler PowerPoint Presentation:  Resul-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz, Kureyş kabilesindendir. Haşim ailesinden gelmiştir. Muhterem babasının adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalib ve annesinin adı "Amine" dir . Peygamber Efendimizin baba tarafından mübarek nesepleri şöyledir: Hazret-i Muhammed (s.a.s.)’in baba tarafından soyu: Abdullah, Abdülmuttalib , Haşim, Abdi Menaf , Kusey , Hakim, Mürre , Kâ'b , Lüey , Galib , Fihr , Malik , Nadır , Kinane , Hüzeyme , Müdrike, İlyas, Mudar , Nizar , Mead , Adnan. Adnan da İsmail (a.s.) oğlu " Kıyzar " ın neslindendir. Adlarını yazdığımız bu zatlardan her birinin evlâdı birçok kabilelere ayrılmıştır. Malik'in oğlu Fihr'in evlâdından da Kureyş kabilesi meydana gelmiştir. Peygamber Efendimizin anne tarafından yüksek nesepleri de şöyledir: Amine, binti Vehb , İbni Abdi Menaf , İbni Zühre, İbni Hakim. Hz. Muhammed (s.a.s)’in babası Abdullah, Peygamber Efendimizin doğuşundan iki ay önce bir ticaret kafilesi ile 25 yaşındayken Medine-i Münevvere'ye gitmiş ancak; orada vefat etmişti. Bu sebeple Peygamberimiz yetim kalmıştı. PowerPoint Presentation:  Peygamberimiz iki yaşındayken süt anneye verildi. Zira Mek - ke halkı, yeni doğan çocukları, havası hoş olan yerlerde yaşayan ve dilleri pek açık olan aşiretlerden birer süt anneye verirlerdi. Hazret-i Muhammed'i de, Beni Sa'd kabilesinden Haris ‘in eşi Halime’ ye verdiler. Halime, bu meleklerden daha güzel ve pâk Peygamberimizin evi (Sonradan Türkler tarafından temsilen yapılmıştır.) olan çocuğu bağrına bastı, yurduna alıp götürdü. Onu dört yıl besledi. Bu süre içinde Hazret-i Muhammed(s.a.s.)’de gördüğü üstün hallere ve evinde beliren berekete şahit oluyordu. Halime Peygamberimizin kalbinin melekler tarafından çıkarılıp temizlendikten sonra tekrar yerine konulduğunu diğer çocuklarının haber vermesiyle öğrendi. Bunun üzerine endişeye kapılarak , Peygamberimize bir şey olur korkusuyla istemeye istemeye annesine iade teklifinde bulundu. Ancak gerek Mekke’deki salgın hastalık tehlikesinden gerekse Halime’ye olan güveninden Peygamberimizin annesi Amine bunu reddetti. Halime Peygamberimizi çok seviyordu ancak süresi dolunca Peygamberimizi 4 (dört) yaşındayken mecburen getirip annesi Amine' ye teslim etti. Hazret-i Amine bu masum yavrusunu bir ara dayı çocuklarının da aralarında bulunduğu Neccaroğullarını ziyaret için Medine-i Münevvere'ye götürdü. Bir süre orada kaldılar. Sonra Mekke'ye dönerken, Hazret-i Amine Ebva denilen yerde babasının mezarının bulunduğu yerde daha yirmi yaşında iken vefat etti. Peygamber Efendimiz henüz altı yaşında iken annesini de kaybederek öksüz kalmış oldu. Ümmü Eymen adındaki dadısı, kendisini alıp Mekke'ye getirdi ve dedesi Abdulmuttalib ' e teslim etti . İki yıl sonra da Abdulmuttalib vefat etti . Ondan sonra Peygamber Efendimiz, kendi isteği ile amcası Ebû Talib ' in yanında kaldı. PowerPoint Presentation:  Ebû Talib , kardeşinin oğlu Hazret-i Muham - med (s.a.s.)'i pek çok sever, pek ziyade korur- du . Peygamberimiz amcasına yük olmamak için küçük yaşlarda amcasının sürülerini otlatmış sonra da ticari kervanlarla seyahate başlamıştı. Ebû Talib bazen ticaret için kafile ile Şam tarafına gidiyordu. Henüz on iki yaşında bulu- nan Hazret-i Muhammed (s.a.s.) 'i de beraber götürdü. Busra denilen yere kadar gittiler. An- cak Suriye’ye girmediler ; çünkü Rahip Bahira adındaki keşiş O’nun peygamber olacağını anlamış, Şam’a girdikleri takdirde Yahudilerin Peygamberimizi öldürebileceğini söylemişti. Rahip Bahira elindeki İncil’e bakarak Peygamberimizi tanımıştı. (Sırtındaki peygamberlik mührü, bulutun çölde Onu takip etmesi, yetim olması, vb.) Peygamber Efendimiz on yedi yaşında iken de, diğer amcası Zübeyr ile Yemen'e gidip, dönmüşlerdi. Hazret-i Peygamber Efendimiz artık Kureyş arasında büyük bir şeref ve şan sahibi olmuştu. Kendisine Muhammedü'l - Emîn (Güvenilir Muhammed [s.a.s.]) deniliyordu. Kabe hakemliği de buna bir delildir. O’nun hiçbir kimseye yalan söylediği, emanetine iha -net ettiği veya adaletsizliği görül memiş ti. Bu sebeple kendisine müşrik Araplar bu ünvanı vermişlerdi. Bu durum, o dönemdeki insanların bilinç altlarında iyilik ve güzellik fikri olduğunu gösterir. Rahip Bahira’nın manastırından günümüzde geriye kalanlar PowerPoint Presentation:  Kureyş kabilesinin pek şeref- li ailesinden Huveylid kızı Hz. Hatice adında çok muhterem ve zengin bir hanım vardı. Daha genç iken dul kalmıştı. Bazı tüccarlara sermaye vererek ticaret yaptırıyordu. Peygamber Efendimizle de ticari ortaklık kurdu. Hz. Hatice (r.a.) hizmetçisi Meysere'yi Peygamberimizin yanına verip Şam tarafına kervanlarıyla ticaret yapmaların istedi. Peygamber Efendimiz bu teklifi kabul ederek Busra’ya kadar gitti. Orada işlerini görüp birkaç gün içinde geri döndüler. Hz. Hatice Peygamberimiz’in dürüstlüğün-den yüce ahlâkından etkilenmişti. Bu sebeple yaklaşık üç ay sonra Peygamberimize evlenme tekli- finde bulundu. Peygamber Efen- dimiz henüz yirmi beş yaşında idi. Hazret-i Hatice de, kırk yaşını geçmişti. Önceki iki kocasından iki oğlu ve bir kızı vardı. Pek yüksek bir ruha sahip olan ve çok şerefli bir aileye mensup bulunan Hazret-i Hatice, Peygamber Efendimizin muhterem zevcesi olmak şerefine her yönden lâyıktı. Onun için Peygamber Efendimiz Hazret-i Hatice ile evlenmiş, o mübarek annemiz de ilk zevcesi olmak şerefine kavuşmuştur. O dönemde çok eşlilik olmasına rağmen Pey- gamberimiz Hz. Hatice (r.a.) ile evli kaldığı sürede başka kimseyle evlenmemişti . Peygamberimizi Hz. Hatice (r.a.) ile evlen-dikten sonra amcasının durumu kötüleşti- ğinden Onun oğlu Hz. Ali (r.a.)’ yi yanına ala- rak yetiştirmişti . Peygamberimiz böyle- ce kendisine sahip çıkan amcasını unutma- dığını da gösteriyordu. PowerPoint Presentation:  Peygamber Efendimizin, eşi Mariye'den doğan İbrahim adındaki oğlundan başka, bütün erkek ve kız evlâdı Haticetü'l -Kübra validemizden dünyaya gelmiştir. Önce Kasım adındaki oğlu doğmuş, bunun üzerine Haz-ret-i Peygambere künye olarak Ebû'l -Kasım (Kasım'ın Babası) denilmiştir. Sonra oğlu Abdullah ile Zeyneb , Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatı - metü'z -Zehra adındaki kızları dünyaya gelmiştir. Kasım, İbrahim ve Abdullah Hazretleri daha çocuk iken vefat etmişlerdir. Peygamberimizden sonra yalnız Fatıma kaldı. O da Peygamberimizin vefatın-dan altı ay geçmeden dünyadan ayrılmıştır. İki oğlu Hazret-i Hasan ile Hazret-i Hüseyin dedeleri gibi öksüz kalmıştır. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Peygamber Efendimiz, Allah’a kulluk etmek ve de kötülüklerden uzaklaşmak üzere kırk yaşlarına yaklaştığında yılda bir ay kadar Nur dağına gider, Hira mağara- sında bekleyip Yüce Allah'ın kudret ve azametini düşünür, oradan geçen yolculara yiyecek ve içecek verirdi. Tam kırk yaşına girince, önce altı ay kadar rüya sında gördüğü şeyler sabah aydınlığı gibi açık olarak meydana çıkmaya başladı. Etrafındaki bitki ve hayvanların Allah’ı tesbih ettiklerini duyuyordu. Bu, Peygamberliğin bir başlangıcı idi. Bu altı aydan sonra, yine Hira'da iken bir gün Cibrîl -i Emîn gözüktü. Peygamberimiz korkudan bayıldı, kenidisine gelince Cibril " İkra " sûresinin ilk 5 âyetini okudu . Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Add a comment

Related presentations

Related pages

6/3.1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!

İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! Ana Sayfa: ... Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi » 6/3.1.1. İlk ... Eskiden beri Mekke'deki ...
Read more

1.3. Çağrının Yaygınlaşması - İLKÖĞRETİM TEST

1.1. İlk vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! ... MUhAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ 2.1. ... “Yaratan, Rabb’inin adıyla oku,
Read more

Haber Blog: İlk Vahiy: Yaratan Rabb?inin Adıyla Oku!

İlk Vahiy: Yaratan Rabb?inin Adıyla Oku! ...
Read more

1.3. Çağrının Yaygınlaşması - Etkileşimli Eğitim

1.1. İlk vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! ... MUhAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ 2.1. ... “Yaratan, Rabb’inin adıyla oku,
Read more

6.3.Ünite: Mekke dönemi | Dindersindeyiz.com

... 1 doğduğu ve yaşadığı Mekke'de doğruluğu, ... Mekke dönemi. ... İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
Read more

3. ÜNİTE: SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED | Din Kültürü ve ...

İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! ... Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi 2.1. ... 1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! ...
Read more

6/3.1. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi

... Mekke Dönemi » 6/3.1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! » 6/3.1.2. ... Mekke Dönemi: Peygamberimizin ...
Read more

oku, yaradan rabbinin adıyla oku - YouTube

... yaradan rabbinin adıyla oku ... (S.A.V.) Peygamber Efendimize Hira'da İlk Vahiy'in Gelişi ... 1:50. Kuran Araştırmaları ...
Read more

Yaratan Rabbin adıyla oku. (Alak Suresi / 1) - YouTube

Yaratan Rabbin adıyla oku. (Alak Suresi / 1) Seyyide Hamza. Subscribe Subscribed Unsubscribe 1 1. Loading... Loading ... +YouTube; Terms; Privacy;
Read more