1 humanidade medio ambiente

0 %
100 %
Information about 1 humanidade medio ambiente

Published on November 17, 2016

Author: jmsantaeufemia

Source: slideshare.net

1. Humanidade e medio ambiente ❖ Recursos e impactos ❖ Historia das relacións entre a humanidade e o medio ambiente

2. Humanidade e medio ambiente Interrelacións entre a humanidade, a tecnoloxía e o medio ambiente

3. Humanidade e medio ambiente Clasificación dos recursos naturais Recursos naturais son todos aqueles bens materiais e servizos que proporciona a natureza: materias primas, enerxía, alimentos, etc.

4. Humanidade e medio ambiente Impacto ambiental Defínese como “Modificación na composición ou nas condicións do entorno” É producido pola acción humana Xera transformacións no entorno natural, alterando a calidade inicial do mesmo

5. Humanidade e medio ambiente Factores que determinan o impacto ambiental

6. Humanidade e medio ambiente Causas máis frecuentes dos impactos ambientais ✦ Cambios de uso do solo ✦ Contaminación ✦ Cambios na biodiversidade ✦ Sobreexplotación de recursos ✦ Abandono de actividades humanas

7. Humanidade e medio ambiente Clasificación dos impactos ambientais: tendo en conta o subsistema que se ve afectado

8. Humanidade e medio ambiente Os impactos ambientais e a “traxedia dos comúns” Os recursos comunales, que non teñen dono particular (o aire, os océanos, os bosques, a pesca, a auga limpa, etc.), acaban desaparecendo ou escaseando xa que como son propiedade colectiva, “se algo é de todos, nadie o coida".

9. Humanidade e medio ambiente Clasificación dos impactos ambientais: tendo en conta a súa extensión territorial * Locais: contaminación nunha cidade, un verquido puntual, construcción dunha estrada, etc * Rexionais: mareas negras, chuvia ácida, contaminación radiactiva dunha área extensa, etc. * GLOBAIS: Deterioro da capa de ozono, aumento efecto invernadoiro, cambio climático, perda de biodiversidade, estrés hídrico.

10. Humanidade e medio ambiente Historia da relación humanidade - medio ambiente: evolución da poboación mundial

11. Humanidade e medio ambiente Historia da relación humanidade - medio ambiente: Sociedade cazadora e recolectora • Poboacións nómadas, que teñen que emigrar en busca dos recursos. • Duras condicións de vida que limitan a esperanza de vida e o tamaño de poboación (enfermidades, depredadores naturais, inclemencias do tempo e a escasez de recursos). • Tecnoloxía rudimentaria: ferramentas de pedra, madeira e no final do periodo, de metal. • As entradas e saídas de materia e enerxía están equilibradas neste subsistema, a especie humana e unha máis nos ecosistemas naturais. • Gasto enerxético mínimo, a maior parte provén dos alimentos (endosomática); a enerxía exosomática consiste no uso do lume para quecerse e espantar ás fieras . • Mínimo impacto ambiental.

12. Humanidade e medio ambiente Historia da relación humanidade - medio ambiente: Sociedade agricultora e gandeira • A aparición da agricultura e da gandería (REVOLUCIÓN NEOLÍTICA) propicia o sedentarismo das poboacións, xorden as cidades • As melloras das condicións de vida propicia un gran aumento da poboación mundial (x10) • Especialización de tarefas (oficios), aparece o comercio e hai un gran desenvolvemento tecnolóxico: (dominio dos metais e ferramentas cada vez máis sofisticadas) • Maior uso dos recursos naturais: solos para cultivar e construir, auga para rega, extracción de minerais para obter metais, etc. • Maior uso de recursos enerxéticos exosomáticos, aínda que son renovables: enerxía hidráulica e e eólica (muíños, transporte, etc), enerxía dos animais • Maior impacto ambiental, debido ás explotacións agrícolas e gandeiras e ó establecemento das cidades: deforestación, erosión, perda de biodiversidade.

13. Humanidade e medio ambiente Historia da relación humanidade - medio ambiente: Sociedade industrial e teconolóxica • La Revolución Industrial lleva a grandes avances agrícolas, tecnolóxicos, médicos, etc. que xeran mellores condicións de vida: crecemento exponencial da poboación humana, concentración en grandes urbes. • SOCIEDADE DE CONSUMO ACTUAL, especialización dos oficios, desenvolvemento do comercio, gran produción industrial, alto grao de desenvolvemento tecnolóxico (diversidade de productos e utensilios -non sempre útiles e case sempre prescindibles-) • GRAN IMPACTO AMBIENTAL: residuos, contaminación, esgotamento de recursos, perda de biodiversidade e deforestación • ELEVADO GASTO ENERXÉTICO: ata 250.000 Kcal por persoa e día, mantido por recursos non renovables (carbón, petróleo, uranio), neste sistema a enerxía que sae é moito maior que a que entra, polo tanto non poderá manterse de forma indefinida no tempo (insustentable).

14. Humanidade e medio ambiente Historia da relación humanidade - medio ambiente: gráfico resumo

Add a comment