1.HINH_ANH_HOPMATTr.Thong_2010

18 %
82 %
Information about 1.HINH_ANH_HOPMATTr.Thong_2010
Spiritual-Inspirational

Published on June 28, 2010

Author: doright

Source: authorstream.com

Slide 1: - Hình ?nh: Nguy?n Cho – Ð? Bình - Kim Long – Ð? H?u H?p m?t truy?n th?ng H?i C?u Ngôi L?i-Giuse tai T?nh Dòng Nhatrang 12 & 13/ 6/ 2010 Nh?c n?n: - Thánh Giuse_CDDMHCG - Bài ca ch?ng nhân_CDDMHCG Pps: Pauldoright Slide 2: 6/28/2010 4:40:25 AM 2 Luu ni?m…13/ 6/ 2010 > Xin B?m d? sang trang > Ngày H?p M?t th? nh?t 12-6-2010… : 6/28/2010 4:40:25 AM 3 Ngày H?p M?t th? nh?t 12-6-2010… Background: SVDVie Slide 4: 6/28/2010 4:40:25 AM 4 Anh Hùng-Phó Ban Ði?u Hành chào m?ng Anh Ch? Em v? d? h?p m?t… Và thông báo chuong trình ngày h?p m?t Slide 5: 6/28/2010 4:40:25 AM 5 Anh Tru?ng BÐH chào m?ng cha Ð?c Trách và Anh Ch? EM… Cha Ð?c Trách chào m?ng Anh Ch? Em : 6/28/2010 4:40:25 AM 6 Cha Ð?c Trách chào m?ng Anh Ch? Em Slide 7: 6/28/2010 4:40:25 AM 7 Ð? xem d?y d? hình ?nh… Xin d? các slides ch?y t? d?ng Hình ?nh s? chuy?n d?i sau 5’’ Toàn c?nh ngày H?p M?t th? nh?t trong nhà nguy?n T?nh Dòng… Slide 8: 6/28/2010 4:40:25 AM 8 Ð? xem d?y d? hình ?nh… Xin d? các slides ch?y t? d?ng. Hình ?nh s? chuy?n d?i sau 5’’ Toàn c?nh ngày H?p M?t th? nh?t trong nhà nguy?n T?nh Dòng… Xin b?m link d? xem video, n?u tr?c tuy?n (online)… http://www.youtube.com/watch?v=dqeJm0X3mng&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=B09fbJ9qnlA&feature=related > Xin B?m d? sang trang > Chia s? d? tài “Hi?p thông” v?i Cha Vinh,SVD… : 6/28/2010 4:40:25 AM 9 Chia s? d? tài “Hi?p thông” v?i Cha Vinh,SVD… Xin d? các slides ch?y t? d?ng Background: SVDVie Slide 10: 6/28/2010 4:40:25 AM 10 Chia s? d? tài “Hi?p thông” v?i Cha Vinh,SVD… Bu?i chi?u cùng ngày, Anh Em chia s? …. : Bu?i chi?u cùng ngày, Anh Em chia s? …. - Hình ?nh: Nguy?n Cho – Ð? Bình - Kim Long – Ð? H?uPps: Pauldoright Background: SVDVie Anh Ð? Bình v?i chuong trình B?ng l? : 6/28/2010 4:40:25 AM 12 Anh Ð? Bình v?i chuong trình B?ng l? Slide 13: 6/28/2010 4:40:25 AM 13 Anh Thanh Dung và Ð? H?u v?i các trang Web HÐ và NN. Slide 14: 6/28/2010 4:40:25 AM 14 Anh Nguy?n Cho chia s? tâm tu tình c?m v? s? tru?ng thành và thành qu? c?a các ho?t d?ng H?i c?u tu... Slide 15: 6/28/2010 4:40:25 AM 15 Anh L?c nhóm Nhatrang v?i các ho?t dông phong trào M? Du ... Chuong trình tham vi?ng nghia trang Ð?ng bò, noi các Cha, các Th?y, các Dì… an ngh?… : Chuong trình tham vi?ng nghia trang Ð?ng bò, noi các Cha, các Th?y, các Dì… an ngh?… Xin b?m các du?ng d?n d? xem thêm video, n?u tr?c tuy?n (online)… http://www.youtube.com/watch?v=IvdSzpGspGE http://www.youtube.com/watch?v=5VD9i2pKizs http://www.youtube.com/watch?v=YpofvdPTXY4 http://www.youtube.com/watch?v=9y6qbM9xh1o http://www.youtube.com/watch?v=wRbyWGW_4TI > Xin B?m d? sang trang > Chia s? com t?i v?i T?nh Dòng, và m?ng b?n m?ng Các Cha, các th?y và Anh Em có b?n m?ng Antôn.. : Chia s? com t?i v?i T?nh Dòng, và m?ng b?n m?ng Các Cha, các th?y và Anh Em có b?n m?ng Antôn.. Slide 18: 6/28/2010 4:40:25 AM 18 Ð? xem d?y d? hình ?nh… Xin d? các slides ch?y t? d?ng. Hình ?nh s? chuy?n d?i sau 5’’ Ngày H?p M?t th? hai… 13-6-2010… : Ngày H?p M?t th? hai… 13-6-2010… Background: Ð? Bình - Hình ?nh: Nguy?n Cho – Ð? Bình - Kim Long – Ð? H?uPps: Pauldoright Thánh l? Ð?ng t? d?c bi?t m?ng Thánh Tâm Chúa-b?n m?ng A/C/E c?u tu vào lúc 6 gi? 45 sáng ngày 13 tháng 6 nam 2010 : 6/28/2010 4:40:25 AM 20 Thánh l? Ð?ng t? d?c bi?t m?ng Thánh Tâm Chúa-b?n m?ng A/C/E c?u tu vào lúc 6 gi? 45 sáng ngày 13 tháng 6 nam 2010 Xin d? các slides ch?y t? d?ng Slide 21: 6/28/2010 4:40:25 AM 21 Ð? xem d?y d? hình ?nh… Xin d? các slides ch?y t? d?ng Hình ?nh s? chuy?n d?i sau 5’’ AnhHoàng_Playcu v?i Bài d?c 1… Anh Tuân_Phanrang v?i Bài d?c 2… Anh H?u_Dakmil v?i l?i nguy?n giáo dân… > Xin B?m d? sang trang > Slide 22: 6/28/2010 4:40:25 AM 22 Chúng con xin trân tr?ng cám on Cha B? trên Giám T?nh – Cha B? Trên Nhà – Cha Ð?c Trách – các Cha các Th?y T?nh Dòng Nhatrang, VN – các Anh trong Ban Ði?u Hành dã giúp d? chúng con v? tinh th?n và v?t ch?t d? có nh?ng ngày H?p M?t th?t h?u ích và ?m cúng. Nguy?n xin Thiên Chúa d? tràn muôn on phúc cho quý Cha, quý Th?y, quý Anh Ch? Em. Cám on các “phó nhòm” dã chia s? hình ?nh cho Anh Ch? Em. L?i tri ân Slide 23: 6/28/2010 4:40:25 AM 23 Nguy?n xin Thánh Giuse d?n d?t Anh Ch? Em trên m?i n?o du?ng.... - Background: VTD Slide 24: Hình ?nh: - Ð? Bình - Nguy?nCho Pps: Pauldoright - Kim Long - Ð? H?u > Xin b?m ESC. d? thoát H?n ngày tái ng?...

Add a comment

Related presentations