1-2 Yakın Çevreye Çağrı 1-3 Çağrının yaygınlaşması

56 %
44 %
Information about 1-2 Yakın Çevreye Çağrı 1-3 Çağrının yaygınlaşması
Entertainment

Published on February 16, 2014

Author: kocasinanmerkez

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation:  Bir süre dinlendikten sonra başından geçenleri eşine anlattı. Onu dikkatle dinleyen Hz. Hatice , “Korkma! Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Sen, hep doğruyu söylersin. Emaneti gözetirsin. Akrabalarına yakın ilgi gösterirsin. Komşularına nazik ve şefkatli davranırsın. Fakirlere yardım elini uzatırsın. Gariplere evinin kapısını açıp onları misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka yardım etmekten geri durmazsın.” ( Algül , Hüseyin, İslam Tarihi, s. 130) diyerek onu teselli etti. Daha sonra Hz. Hatice onu, amcasının oğlu Varaka bin Nevfel ’e götürdü. Varaka, Yahudilik ve Hristiyanlığı iyi bilir, Tevrat ve İncil’i okurdu. Hz. Muhammed’i dikkatlice dinledikten sonra, “Sana gelen, Musa Peygambere de gelen melek Cebrail’dir. Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın...” dedi. Hz. Muhammed, bu konuşmadan sonra biraz olsun rahatlamıştı. Bu vahiyden sonra bir müddet Cebrail (a.s.) vahiy getirmedi. Bu döneme fetret-i vahiy (vahyin kesilme dönemi) denir. . Çok şiddetli olan Allah'ın vahyine güç kazanabilmek ve Peygamber olma isteğinin artması için böyle bir süre beklemeye gerek vardı. Bu süre 40 gündür. 1-2 Yakın Çevreye Çağrı Hz. Muhammed (s.a.s.), ilk vahiy geldikten sonra yaşadığı olayın etkisiyle heyecan ve korku içerisinde evine döndü. Eşi Hz. Hatice’ye “Beni örtün, beni örtün!..” dedi ve hemen yattı. PowerPoint Presentation:  Hz. Muhammed (s.a.s.) bir gün Hira Mağarası’ndan dönerken Cebrail’i tekrar gördü. Telaşla evine döndü. Bir örtüye bürünüp yattı. Bu sırada “Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabb’inin rızasına ermek için sabret.” ( Müddessir sûresi ; 1-7) şeklindeki ayetler indirildi. Bu ayetler, Hz. Muhammed’den, insanları İslam dinine davet etmesini istiyordu. Peygamberimizin amcalarından Hazret-i Hamza (r.a.) da İslâmiyet’i kabul etti. Daha sonra da Ömer b. Hattab müslüman olarak İslâm dininin yayılması için çalıştı. Hz. Ömer kırkıncı müslüman olan kişiydi, O’nun müslüman olmasından sonra Cebrail, peygamberliğinin üçüncü yılının sonlarında “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!” ( Hicr suresi, 94) ayetini getirdi. Bu ayetle artık açık davete geçildi. Böylece 3 yıl süren gizli davet sona ermiş; açık davet başlamıştı. Hz. Muhammed, “(Önce) en yakın akrabanı uyar.” ( Şu’arâ suresi, 214) ayeti gereği, en yakınlarından başlayarak çevresindeki in- sanları İslam dinine davet etmeye baş- ladı . Hz. Muhammed önce güvendiği, yakın dost ve akrabalarını İslam’a davet etti. Bu daveti ilk önce Hazret-i Hatice validemiz kabul edip İslâmiyet şere - fine kavuştu. Sonra Kureyş'in büyük- lerinden olan Ebû Bekir ile Peygambe - rimizin azadlısı Zeyd İbni Harise ve peygamberimizin amcası Ebû Talib'in oğ - lu olan 9-10 yaşlarındaki Hazret-i Ali İslâmı kabul etmişlerdi. PowerPoint Presentation:  Hz. Muhammed, açıktan davete ilk olarak yakın akrabalarından başladı. Yakınlarının evlerine giderek onları İslam’a çağırdı. Bir gün akrabalarını evine davet ederek onlara ziyafet verdi. Hz. Muhammed ziyafete gelenleri, “Allah birdir, onun eşi ve benzeri yoktur. Ben size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah’ın elçisiyim. Allah’a yemin ederim ki uykuya daldığınız gibi öleceksiniz, uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz; yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz, iyilikleriniz karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında da ceza göreceksiniz. İlk uyardığım da sizlersiniz.” diyerek onlar› İslam’a çağırdı. Amcası Ebu Leheb , “Bizi bunun için mi çağırdın?” diyerek tepki gösterdi. Diğer amcası Ebu Talip ise onu destekleyeceğini, ancak atalarının dininden ayrılmayacağını bildirdi. Sağ olduğu sürece yeğenini koruyacağını ilan etti. 1-3 Çağrının Yaygınlaşması Hz. Muhammed, çağrısını yakınlarından sonra Mekke-deki tüm insanlara duyurmak istiyordu. Kâbe yakınlarında-ki Safa tepesine çıktı , oradan yüksek sesle, “Ey Kureyşliler ! Size çok önemli söyleyeceklerim var.” diye seslendi. İnsanlar merak edip etrafına toplanınca onlara şöyle dedi: — Size, şu tepenin arkasında bir düşman var, şimdi size saldıracak desem bana inanır mısınız, diye sordu. Onlar hep bir ağızdan, — Evet inanırız. Çünkü senin daha önce yalan söylediğini hiç duymadık, dediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed, — O hâlde biliniz ki Allah beni sizleri uyarmam için peygamber seçti. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Ben de Allah’ın size ve bütün insanlara gönderdiği Peygamberiyim, diyerek onları İslam’a davet etti. Ebu Leheb ayağa kalkarak Peygamberimize karşı yine kırıcı sözler söyledi. Böylece Hz. Muhammed tüm Mekkelileri İslam’a çağırmış oldu. PowerPoint Presentation:  Peygamberimizi görüp de ona iman edenlere çoğul olarak sahabe ve ashab denir. Bunun tekili " Sahabî " dir . Ashab -ı Kiramın en büyüklerinden olan Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali Hazretlerine " Hulefa -i Raşidin , " denir ki, bunlar Hazret-i Peygamberden sonra sırasıyla halifelik makamına geçmişlerdir. İslâm dinine pek çok hizmetler etmişlerdir. Bu dört sahabi ile Abdurrahman b. Avf , Sa'd İbni Vakkas , Zübeyr b. Avvam , Talha b. Ubeydullah , Saîd b. Zeyd , Ebû Ubeyde b. Cerrah hazretlerine de Aşere-i Mübeşşere (cennetle müjdelenen on kişi) denir ki, bu sahabiler Peygamber tarafından cennetle, müjdelenmişlerdir. Müslümanlar açıktan davet sonrası işkencelerle karşılaştılar ve ilk olarak Habeşistan’a göç etmek zorunda kaldılar. Mekkeli müşrikler, Müslümanları dinlerinden vazgeçirmek için şu kötülükleri sırasıyla yaptılar: Alay (Peygamberimizin İslam’a davet ettiği kişilere bu müşrikler gider Peygamberimiz için mecnundur, delidir, büyüye kapılmıştır, cin çarpmıştır gibi iftiralar atmış, O’nu alaya almışlardır. Hakaret : Başlıca İslam düşmanları: Ebu Leheb , Ebu Cehil, Velid b. Muğire , Ümeyye b. Halef, Nadr b. Haris, Ukbe b. Ebi Muayt İşkence ( Yasir , eşi Sümeyye İslam’daki ilk şehitlerdir. Diğer işkence çeken başlıca Müslümanlar: Bilal-ı Habeşi, Ammar b. Yasir , Suheyb -i Rumi, Habbab b. Eret , Ebu Fükeyhe , Lübeyne , Zinnire , Nehdiyye ve Ümmü Abis Peygamberimize her türlü dünya nimeti ile mükafatlandırma ile teklif . (Peygamberimiz bu teklifi reddetti.) Boykot (Her türlü yiyecek, içecek Müslüman mahallesine sokulmuyordu. Müslümanlarla her türlü ilişki yasaklanmıştı. Fakat Müslümanlar açlıktan ölmeye başlayınca acıyan bazı müşrikler Müslümanlara gizlice yardım etmişler, boykotu kırmışlardır.) Peygamberimize suikast (Bu suikastların birincisinde Ömer b. Hattab görev almıştı; sonrasında da adeta bir mucize eseri Müslüman olmuştur. İkinci suikastta ise Peygamberimiz Yasin süresini okuyarak bu müşriklerin ellerinden kurtulmuş, yolda da güvercin ve örümcek yuva kurarak Peygamberimizi kurtarmıştı.) Savaşlar (Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında Müslümanlar kendilerini karşı savunmak zorunda kalmışlardır.) Peygamberimiz bu acılardan kurtulmak için Taif halkını İslâm’a davete gitmiş ancak onlar Peygamberimizi taşlayarak şehit etmeye kalkışmışlardı. Peygamberimiz ve hizmetlisi Zeyd bir bağa sığınarak zor kurtulmuşlardı. Bunun üzerine Cebrail(a.s.) Peygamberimize gelerek müşrikleri cezalandırabileceğini belirttiyse de Peygamberimiz bunu istememişti. Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.: Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni

Add a comment

Related presentations

Related pages

6/3.1.3. Çağrının Yaygınlaşması - Din Kültürü ve ...

6/3.1.3. Çağrının Yaygınlaşması. Ana Sayfa: ... » 6/3.1.2. Yakın Çevreye Çağrı ... » 6/4.1.2. İbadet » 6/4.1.3. Ahlak
Read more

6/3.1.2. Yakın Çevreye Çağrı - Din Kültürü ve ...

» 6/3.1.3. Çağrının Yaygınlaşması » 6/3.1.4. ... 1.2. Yakın Çevreye Çağrı: KONUYA HAZIRLIK: a) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?
Read more

1.3. Çağrının Yaygınlaşması - Etkileşimli Eğitim

1. hZ. MUhAMMED’İN ÇAĞRISI: MEKKE DÖNEMİ 1.1. İlk vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! 1.2. Yakın Çevreye Çağrı 1.3. Çağrının ...
Read more

1.3. Çağrının Yaygınlaşması - İLKÖĞRETİM TEST

1. hZ. MUhAMMED’İN ÇAĞRISI: MEKKE DÖNEMİ 1.1. İlk vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku! 1.2. Yakın Çevreye Çağrı 1.3. Çağrının ...
Read more

1- Yakın Çevreye Çağrı 2- Çağrının ...

1- Yakın Çevreye Çağrı 2- Çağrının Yaygınlaşması 3- Mescid-i Nebi'nin yapılmas ...
Read more

8.1.4-Yakın Çevreye Çağrı-Çağrının Yaygınlaşması

8.1.4-Yakın Çevreye Çağrı-Çağrının Yaygınlaşması - 8.1.4-Yakın Çevreye Çağrı-Çağrının Yaygınlaşmas ...
Read more

3. ÜNİTE: SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED

Yakın Çevreye Çağrı 1.3. Çağrının Yaygınlaşması ... 1.2. Yakın Çevreye Çağrı. ... 1.3. Çağrının Yaygınlaşması.
Read more

6.3. Çağrının Yaygınlaşması | Dindersi.com

6.3. Çağrının Yaygınlaşması ... Muhammed’in İslam’a çağrısını neden yakın çevresinden ... 6.3.Yakın Çevresine karşı Çağrı 27 ...
Read more

12. KUNUT DUALARI VE ANLAMI (sayfa: 51-54)

Yakın Çevreye Çağrı 1.3. Çağrının Yaygınlaşması. 20:49 ... Allah'a yakın olan biri şeytana ... Yakın Çevreye Çağrı 1.3. Çağrının ...
Read more