ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล

44 %
56 %
Information about ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1เพชรพิกุล
Education

Published on March 4, 2014

Author: e1234k

Source: slideshare.net

ประกาศโรงเรีย นบรรหารแจ่ม ใสวิท ยา 3 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเพชรพิกุล) ประจำาปีการศึกษา 2557 ......................................................................................................... ................................................................. ตามที่ทางโรงเรียนได้ดำาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ เน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องเรียนเพชรพิกุล) ประจำาปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 โดยรับนักเรียน จำานวน 80 คน บัดนี้ทางโรงเรียนขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ สอบได้ โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ ลำา ดับ ที่ เลขที่ผ ู้ สมัค ร 1 19021 2 19028 3 19030 4 19022 5 19027 6 19097 7 19101 8 19096 ชื่อ – นามสกุล เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก ชาย ศักดิธัช ฐิตาภา สริตา จิรศักดิ์ สกุล เวทยา นนท์ ดอก มณฑา โรงเรีย น อนุบาลด่านช้าง อนุบาลด่านช้าง อนุบาลด่านช้าง วศิน จุ้ยแจ้ง อนุบาลด่านช้าง ศศิ ลักษณ์ ไชยศรี อนุบาลด่านช้าง ยสินธร หมู่โยธา อนุบาลด่านช้าง พีรพัฒน์ สิงห์สม อนุบาลด่านช้าง วีรภัทร อนุบาลด่านช้าง พานิชวงษ์

9 19111 10 19106 11 19031 12 19092 13 19025 14 19023 15 19024 16 19026 17 19029 ลำา ดับ ที่ เลขที่ผ ู้ สมัค ร 18 19036 19 19093 20 19039 21 19114 22 19037 23 19151 24 19042 25 19155 เด็ก มัณฑนา หญิง พร กน เด็ก กกาญ หญิง จน์ เด็ก พิมลมาศ หญิง เด็ก ศุภวิชญ์ ชาย เด็ก บุญญา หญิง วัน เด็ก นันท ชาย วัฒน์ เด็ก พรชิตา หญิง เด็ก ภัทราภ หญิง รน์ เด็ก อารยา หญิง ธีระการกุล อนุบาลด่านช้าง ลาวัลย์ อนุบาลด่านช้าง เทพณรงค์ อนุบาลด่านช้าง แห้วเพ็ชร อนุบาลด่านช้าง แช่มช้อย อนุบาลด่านช้าง โพธิ์ภาณุ พงศ์ อนุบาลด่านช้าง ทองสา อนุบาลด่านช้าง เจียมศักดิ์ อนุบาลด่านช้าง แก้วหอม อนุบาลด่านช้าง ชื่อ – นามสกุล เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก หญิง กรนิกา กันตา พวย ไพบูลย์ ยุรชิตภมร ชัย โรงเรีย น อนุบาลด่านช้าง อนุบาลด่านช้าง ธนธรณ์ แก้วเรือง อนุบาลด่านช้าง เมย์ชาว ดี จงเจริญ อนุบาลด่านช้าง กฤษกร ภูฆัง อนุบาลด่านช้าง เนตร อัปสร กุมาทร บ้านชุมนุมพระ ยุทธนา นรสิงห์ อนุบาลด่านช้าง อิน ทรัตน์ ทิมพิทักษ์ สกุล เทศบาลบ้านกล้วย

26 19045 27 19091 28 19087 29 19032 30 19095 31 19094 32 19034 33 19112 34 19113 35 19060 36 19100 37 19109 38 19071 39 19054 40 19127 41 19105 42 19104 43 19118 เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง ชนม์ นิภา ประสาน ศิลป์ หงษ์ ธนกานต์ สุพรรณ พีระ ช้างดี พัฒน์ อนุบาลด่านช้าง วัดใหม่ปทุมสูตร ธรรศิมา นรสิงห์ อนุบาลด่านช้าง นภัส สรณ์ เข็มเพ็ชร ธนโชติ อนุบาลด่านช้าง ภัณฑิรา เกิดพุ่ม เด็ก สุภจิตต์ หญิง เด็ก ชาย เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก ชาย เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง อนุบาลด่านช้าง ศุภกฤต ว่อง ประเสริฐชั ย หมวด เชียงคะ อนุบาลด่านช้าง อนุบาลด่านช้าง อนุบาลด่านช้าง ธราธิป อินทร์สุข อนุบาลด่านช้าง ปิยาภ รณ์ สหัสฐี อนุบาลด่านช้าง วรัญญา มีมา อนุบาลด่านช้าง มัชณิมา กาฬภักดี อนุบาลด่านช้าง ภานุพงศ์ แตงโสภา วัดด่านช้าง อามีน ตุลา อนุบาลด่านช้าง ต่อฝัน เภตรา อนุบาลด่านช้าง กัญญา วีร์ ยอดขำ้า อนุบาลด่านช้าง จันทร์ เรียน อนุบาลด่านช้าง ดวงจินดา อนุบาลด่านช้าง ณัฐสุดา บุณยา นุช

44 19143 45 19072 46 19107 47 19152 ลำา ดับ ที่ เลขที่ผ ู้ สมัค ร 48 19131 49 19033 50 19035 51 19016 52 19098 53 19059 54 19081 55 19175 56 19167 57 19040 58 19124 59 19075 60 19049 61 19018 เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง ปุสสะรังษี ธนธรณ์ ศรีหลง รลิกา กลิ่นมาก อนุบาลด่านช้าง อทิติยา ม่วงรุ่ง บ้านชุมนุมพระ ชื่อ – นามสกุล เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก ชาย เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว พชร วัดด่านช้าง โรงเรีย น รัชพร เงินชูศรี วัดด่านช้าง ฐิติยา ใจเย็น อนุบาลด่านช้าง ชฎาพร แตงทอง อนุบาลด่านช้าง วรา ลักษณ์ เตี๊ยะเพชร บ้านหนองยาว วรพรรณ แสนพรหม อนุบาลด่านช้าง นภดล อนุบาลด่านช้าง วัฒนา ทศพล ระโหฐาน บุญสูง เพชร ธัญญ์สุก แสง บ้านหนองขาม บ้านดงเชือก พัชรมัย ขำาภา ปัญญาประเสริฐ วีร์สุดา ฉายอรุณ อนุบาลด่านช้าง ปลายฟ้า ธาดาสีห์ พรรณ พัชร ศิววิทย์ สถาพร โพธิ์ สุวรรณ พรมเพียง ช้าง ชนิดชน อนุบาลด่านช้าง วัดด่านช้าง อนุบาลด่านช้าง วัดทับผึ้งน้อย

62 19154 63 19046 64 19063 65 19129 66 19110 67 19103 68 19172 69 19068 70 19052 71 19145 72 19149 73 19017 74 19056 75 19073 76 19085 77 19003 ลำา ดับ ที่ เลขที่ผ ู้ สมัค ร 78 19070 ชาย เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก ชาย เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง เด็ก หญิง ธีรภัทร กันปาน บ้านใหม่กิโล 8 ศศิภาพร สุภาพันธุ์ อนุบาลด่านช้าง ณัฐภรณ์ เข็มเพชร วัดด่านช้าง สุธาศินี สังเพชร วัดด่านช้าง ธันย ธรณ์ คำาสุริว รกุล สกุล พราหมณ์ ทัศนีย์ อนุบาลด่านช้าง อนุบาลด่านช้าง กิตติกุล เมืองช้าง ปัญญาประเสริฐ วรรณ วิภา สระทอง วาท วัดด่านช้าง อันดา ข่ายคำา อนุบาลด่านช้าง กิติมา กันยา วัดทัพหมัน พัชรภ รณ์ สมบูรณ์ดี วัดดอนสำาโรง อรนาถ สุวรรณศิริ วัดทับผึ้งน้อย ชญาดา ภูฆัง เพ็ญ นภา กนิษฐา นาฏ ณัฏฐณิ ชา อนุบาลด่านช้าง เปรมทอง วัดด่านช้าง จันทร วัดทัพคล้าย จันอิ่ม ประชาพัฒนา ชื่อ – นามสกุล เด็ก ราช อารีรัตน์ หญิง บัณฑิตย์ โรงเรีย น วัดด่านช้าง

79 19043 80 19153 เด็ก เขตต์ ชาย เด็ก นภาดล หญิง เกตุชรักษ์ กิ่งไทร อนุบาลด่านช้าง บ้านหนองไม้แก่น จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวมารายงานตัว ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องโสต ทัศนศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 หากนักเรียนไม่มารายงาน ตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ โดยจะมีรายละเอียดที่ แจกเอกสารให้ในวันรายงานตัว 2557 สูง) แจ่มใสวิทยา 3 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม (นายคำารณ รูป ผู้อำานวยการโรงเรียนบรรหาร

79 19043 80 19153 เด็ก เขตต์ ชาย เด็ก นภาดล หญิง เกตุชรักษ์ กิ่งไทร อนุบาลด่านช้าง บ้านหนองไม้แก่น จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวมารายงานตัว ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องโสต ทัศนศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 หากนักเรียนไม่มารายงาน ตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ โดยจะมีรายละเอียดที่ แจกเอกสารให้ในวันรายงานตัว 2557 สูง) แจ่มใสวิทยา 3 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม (นายคำารณ รูป ผู้อำานวยการโรงเรียนบรรหาร

Add a comment

Related presentations

Related pages

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4เพชรพิกุล - Education

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1ประเภทสอบในเขตพืื้นที่บริการ ...
Read more

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1ประเภทสอบในเขตพืื้นที่บริการ ...

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1ประเภทสอบในเขตพืื้นที่บริการ
Read more