066ทฤษฎีความรัก

38 %
63 %
Information about 066ทฤษฎีความรัก
Education

Published on April 27, 2014

Author: niralai

Source: slideshare.net

Description

ทฤษฎีความรัก สนใจและดาวน์โหลดสื่อการสอนได้ที่เว็บวัดสวนวาง http://www.watsuanvang.com/read.php?tid=833

เราทุกคนคือ ความหวังของ ใคร?

แกงก็แกง เติด สะรอก่อสะ รอจ่อ เด็กกะโป๊ป โอบ เอกอี้เอ้ก เอ้ก ค็อคกระดู เด้นดู กู่ก็รกโลก ไก่ลาวไก่ เขมร ไก่ส่วยไก่ไทยไก่ฝรั่งไก่วัดไก่วัด อยู่ก็รกโลก

ธรรมะแปลว่า อะไร รู้ไหม?

ทำาไมต้อง เป็นเราเข้า อบรม ช่วย ด้วย! กูละเบื่อ !

เราเป็นนัก ปราชญ์ใช่ ไหม? เราเป็นคนโง่ใช่ไหม?

แต่เราเป็นผู้เห็น ว่า

ฟังธรรมะกับฟัง ดนตรี ฟังอะไรดีกว่า ? ฟังอะไรไม่ดีเท่ากับฟัง ธรรมะ

สมมติว่าถ้าวันนี้เบิร์ ดมากับพระมาเธอจะ ฟังใคร? สมมติว่าถ้าวันนี้เบิร์ ดมากับพระมาเธอจะ ฟังใคร? ฟังเบิร์ดฟังเบิร์ด

สมมุติว่าวันนี้ถ้าอั้มพัชรา มากับพระมาพวกเราจะดู ใคร? สมมุติว่าวันนี้ถ้าอั้มพัชรา มากับพระมาพวกเราจะดู ใคร? ดูอั้ม พัชรา ดูอั้ม พัชรา

ทฤษฎี ความรัก

รักLoveLove วัยรัก? วัยเรียน?วัยรัก? วัยเรียน?

มุมมองมุมมอง ศาสตร์ศาสตร์ จากจาก

ความรัก คือ สสารชนิดหนึ่ง ที่ยืดได้หดได้ แล้วแต่สภาพสิ่ง แวดล้อม และความถ่วงจำาเพาะ เวลามีความรักจะทำาให้หน้าแดง ปากสั่น มือสั่น พูดผิดพูดถูก

ความรัก มักจะมาพร้อม กับลมหนาว

ความรัก คือ เลข ทศนิยมที่ไม่รู้จัก จบ

* เภสัชศาสตร์ * ความรัก คือ ยา พิษ จะออกฤทธิ์เมื่อผิด

* เรขาคณิต* ความรัก เกิดจากเส้นตรง เส้นหนึ่ง กับเส้นตรงอีกเส้น หนึ่ง เอามาขีดรวมกัน คือ เส้นตรงแห่งความสงสาร ตั้ง อยู่บนรากฐานแห่งความ

* ถ้าเป็นเครื่องหมาย ( + ) ผลออกมา คือ ความสุขใจ* ถ้าเป็นเครื่องหมาย ( - ) ผลออกมา คือ ความทุกข์ใจ * ถ้าเป็นเครื่องหมาย ( หาร ) ผลออก มาคือ ความปวดใจ

ความรัก เกิดจากตัว ร เป็นตัวแรกแล้วจึงแตก จารไน เป็น ก ไก่ไม้หันอากาศ พาดกลาง ระหว่างใจรวมกันได้ คำาว่า รัก ปัก

*อนุบาลศาสตร์* ความรัก เกิดจาก ฉันมองเธอ เธอมองฉัน ผลัดกันเขินฉันสะเทิ้น เธอสะท้าน ทั้งหวั่นไหวถ้าจะทัก จะทาย ก็อายใจฉันยิ้มให้ เธอยิ้มตอบ

คำาว่ารัก มาจากคำา ว่า LOVE. แยก ความ หมายออกได้ดังนี้L=Lake of sorrow. คือ ทะเลสาบแห่งความเศร้าโศกO=Ocean of tears. คือ มหาสมุทรแห่งนำ้าตาV=Valley of dead. คือ หุบเขา แห่งความตายE=End of life คือ จุดจบ

I Loveyou very much ตัด ไม่ขาด Sweet heart จงตรองเถอะ น้องหญิง I Loveyou morethan anything

I loveyou รักจริงไม่ กลิ้งกลอก I not หลอกให้ you ฝัน สลาย I loveyou จริงจริงให้ดิ้น ตาย

I loveyou รักจริงไม่ กลิ้งกลอก I not หลอกให้ you ฝัน สลาย I loveyou จริงจริงให้ดิ้น ตาย

ทฤษฎีความรักแบบใหม่ วิชา… วิทยาศาสตร์ หนึ่งอะตอม ร. รัก บวก ก.ไก่ รวมหัวใจ สองดวง ที่ ห่วงหาเติมไม้หัน ตรงกลาง เพิ่มอัตราเกิดปฏิกิริยา รักหนึ่ง “

* พุทธ ศาสตร์ * ที่ใดมีรัก ที่นั่น มี

ปิยเต ชายเต โสโก ปิยโต กุโต ภยำ ปิยโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก กุโตภยำ

ความเศร้าโศกเกิดจากความรัก ภัยเกิดจากความรัก เมื่อปราศจากความรัก ความเศร้าโศกก็ไม่มี ภัยก็ไม่มี พระพุทธองค์สอนถูกทุกประการ. “ คว าม ทุก ข์เกิดจ าก คว าม รัก ”

ดรดร.. อมรวิชช์ นาครทรรพอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำานวยการผู้อำานวยการ สถาบันรามจิตติ และผู้จัดการเครือข่ายวิจัยด้านการศึกษาสถาบันรามจิตติ และผู้จัดการเครือข่ายวิจัยด้านการศึกษา สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ((สกวสกว.).) 1.1. ท้องท้อง -- แท้งแท้ง -- ทิ้งทิ้ง เฉลี่ยกว่าปีละแสนรายเฉลี่ยกว่าปีละแสนราย 3. ผลการเรียนตกตำ่า ที่มา : “แฉคืนวันวาเลนไทล์ โจ๋พร้อมพลีกาย.” เดลินิวส์ 12 กุมภาพันธ์ 2548, หน้า 10 2. เสี่ยงต่อการติดโรค ทางเพศสัมพันธ์ ถุงยาง อนามัยไม่ปลอดภัย 100 %

4.4. ชื่อทรามชื่อทราม –– ภาพเสียภาพเสีย “เสียตัว“เสียตัว ” “ ”แล้ว เสือผู้หญิง” “ ”แล้ว เสือผู้หญิง หลัก – รักฉาบฉวย หรืออาจถูกหลอก 7. หมิ่นชาย ดรดร.. อมรวิชช์ นาครทรรพอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำานวยการผู้อำานวยการ สถาบันรามจิตติ และผู้จัดการเครือข่ายวิจัยด้านการศึกษาสถาบันรามจิตติ และผู้จัดการเครือข่ายวิจัยด้านการศึกษา สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ((สกวสกว.).) ที่มา : “แฉคืนวันวาเลนไทล์ โจ๋พร้อมพลีกาย.” เดลินิวส์ 12 กุมภาพันธ์ 2548, หน้า 10 6. ซึมเศร้า – เหงาง่าย มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง

8.8. ดูถูกตัวเองดูถูกตัวเอง –– วังเวงวังเวง –– ไร้ค่าไร้ค่า นจริงก็แห้ว - เรื่องที่แล้วตามหลอก คู่อาจเฉา - ระยะยาวครอบครัว ดรดร.. อมรวิชช์ นาครทรรพอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำานวยการผู้อำานวยการ สถาบันรามจิตติ และผู้จัดการเครือข่ายวิจัยด้านการศึกษาสถาบันรามจิตติ และผู้จัดการเครือข่ายวิจัยด้านการศึกษา สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ((สกวสกว.).) ที่มา : “แฉคืนวันวาเลนไทล์ โจ๋พร้อมพลีกาย.” เดลินิวส์ 12 กุมภาพันธ์ 2548, หน้า 10

C-D 800-1,800C-D 800-1,800 ผ่านชั่วโมงผ่านชั่วโมง บินเยอะบินเยอะ BB 2,000-3,0002,000-3,000 ดีหน่อยดีหน่อย AA 4,000-6,0004,000-6,000 ขาว สูงขาว สูง ผมยาว หมวย หุ่นนางแบบผมยาว หมวย หุ่นนางแบบ AAAA 6,000-10,0006,000-10,000 ลูกครึ่งลูกครึ่ง AAA 10,000 UPAAA 10,000 UP ปริญญาปริญญา,,เวทีเวที 8 ราคาในการ ขายตัว

ความสนิท สนม (intimacy) ความ ปรารถนาที่ เร่าร้อน (passion) ความผูก ผัน (commi การสร้าง บรรยากาศ การสร้าง บรรยากาศ การให้ ความสำาคัญ ความไป ด้วยกันได้ ความน่า เชื่อถือ

เหตุแห่งรักท่านว่ามีสอง คือเคยครอง ปรองรักสมัครสมาน โดยบุปเพนิยมมานมนาน พอได้พาน พบพักตร์รักติดใจ ปัจจุบันหมั่นเกื้อเอื้อเฟื้อพร้อม รักก็ย่อม

1.รักแบบเห็นแก่ตัว คือ รัก ระหว่างหนุ่มสาว 2.รักชัวร์พึ่งอาศัย รักระหว่าง พี่น้อง,รักเพื่อน 3.รักให้เสียสละ คือ รักของพ่อ แม่,รักชาติ

จากสถิติการทำาแท้งของเยาวชนไทย มี มากกว่าเยาวชนจากประเทศตะวันตก

เหตุผลของการยอมเสียตัวของ วัยรุ่นหญิง1. อยากรู้อยากลอง เหมือนเพื่อน2. อยากจับจองว่า เป็นของตัวเอง3. ทำาตัวประชด แฟนเก่า4. อยากลองมีsexกับ ชายคนใหม่5. เพื่อแลกกับ ยาเสพติด

1.1. ความจำาเป็นความจำาเป็น ด้านฐานะด้านฐานะ 2.2. หลงใหลหลงใหล ในวัตถุในวัตถุ 3.3. รู้สึกว่าตัวรู้สึกว่าตัว เองตำ่าต้อยเองตำ่าต้อย 4.4. ต่อต้านต่อต้าน กฎสังคมกฎสังคม5.ผลจากการเสพยา / การพนัน/ ติดหนี้ 6.ค่านิยมแบบ

ถามหัวใจถามหัวใจหลาย ตลบ เขานัดพบคืนนี้ไปดีไหม ถ้าไม่ไปหาเขาเราเสียใจ แต่ถ้าไปหาเขาเราเสียตัว

วิถีชีวิตของคน ๔วิถีชีวิตของคน ๔ จำาพวกจำาพวก  ชีวิตของคนมามืดชีวิตของคนมามืด--ไปมืด น่าเกลียดไปมืด น่าเกลียด พิลึกพิลึก  ชีวิตของคนมามืดชีวิตของคนมามืด--ไปสว่าง น่าไปสว่าง น่า ชมเชยชมเชย  ชีวิตของคนมาสว่างชีวิตของคนมาสว่าง--กลับไปมืด น่ากลับไปมืด น่า บัดสียิ่งนักบัดสียิ่งนัก  ส่วนชีวิตของคนมาสว่างส่วนชีวิตของคนมาสว่าง--ไปสว่างไปสว่าง

ปัจจุบัน ๒ ประเภท  ค่านิยมดั้งเดิมค่านิยมดั้งเดิม  ค่านิยมการแสดงออกของตนค่านิยมการแสดงออกของตน ((ข้าข้า))นิยมนิยม

ค่านิยม ดั้งเดิม ค่านิยมค่านิยม บริโภคบริโภค ข้านิยม ประหยัด ประโยชน์ ชอบไว ใช้แหลก แดกด่วน

ค่านิยม ดั้งเดิม รักนวลรักนวล สงวนตัวสงวนตัว ข้านิยม รักน้อง หวังแต่ง ไม่ได้แอ่ม ขาอ่อน สายเดียว เกาะอก ก้นออก

ค่านิยมค่านิยม ดั้งเดิมดั้งเดิม กตัญญูกตัญญู กตเวทิกตเวทิ ตาตา ข้านิยมข้านิยม ยามกิน ยามเจ็บ เกเร เกาะกิน ก่อเรื่อง ยามแก่ ยามตาย กัด แกล้ง

เลิกติดเลิกติด ยายา ....บ้าติดบ้าติด เกมเกม

เยาวชนยึดมั่น ๓ ข้อ ฝืนใจตนเอง รักผู้อื่น ครื้นเครง กับการเรียน และทำางาน

รักผู้อื่น

อนุบาล ประถม- มัธยม อุดม ใครให้ชีวิตเราเกิด มา ? คุณพ่อครับ-คุณแม่ ขา พ่อแม่ พ่อแม่สนุกกันไข่กับสะ เปอร์ม หมาลัย

จานอุดม อนุบาล ประถม- มัธยม ใครสอนหนังสือ ? คุณครูครับ-คุณครู ขา ครู กาละมัง ครู-อาจารย์ หมาลัย

๑.เฉลียว ๒.ฉลาด ๓.แฉลบ สติ ปัญญา ปฏิภาณ แต่อย่าไฉล ลื่นเหมือนปลาไหลใส่สะ เก็ต ๓ ฉ.

สู่สู่……คนเก่งคนเก่ง--คนดีของพ่อคนดีของพ่อ

ตำาราอาหารพิเศษ มีเครื่องปรุง ดังนี้

1. ความรัก 4 ถ้วย ตวง 2. ความซื่อตรง 2 ถ้วย ตวง 3. การให้อภัย 3 ถ้วย ตวง 4. ความเป็นมิตร 1 ถ้วยตวง

วิธีปรุง ผสมความรัก ความซื่อตรงให้ เข้ากัน เคล้าด้วยความอ่อนโยนและ การให้อภัย เติมความเป็นมิตรเข้าไป อีก โรยสีหน้ายิ้มแย้มและเสียง หัวเราะลงไปมาก ๆ และนำาไปอบ ด้วยความเข้าใจ รับประทานทุกวัน

Add a comment

Related presentations

Related pages

FISIOLOGIA GASTROINTESTINAL ,,Chapter 063 066 - Education

066ทฤษฎีความรัก ทฤษฎีความรัก สนใจและดาวน์โหลดสื่อการสอน ...
Read more

NORMA 066 - Education

066ทฤษฎีความรัก ทฤษฎีความรัก ...
Read more