05. Παρουσίαση της αίτησης συμμετοχής στην ΑΓΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή - Πάτρα, 07/02/2014

67 %
33 %
Information about 05. Παρουσίαση της αίτησης συμμετοχής στην ΑΓΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή - Πάτρα,...
Business & Mgmt

Published on March 14, 2014

Author: agrogos

Source: slideshare.net

Description

Παρουσίαση της αίτησης συμμετοχής στην ΑΓΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή από τον κο Κιούφη Ευάγγελο, Σύμβουλο Δικτύωσης της Α.Σ. Αγρωγός - Πάτρα, 07/02/2014

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων Η Α.Σ. «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ», προέβη στις 5/2/2014 σε δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ωφελουμένων στην πράξη. Διάρκεια υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 14/03/2014

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Α. Προσωπικά Στοιχεία Υποψηφίου.pptx Β. Οικογενειακή Κατάσταση.pptx Γ. Εισόδημα Δ. Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ε. Επαγγελματική Εμπειρία ΣΤ. Πρόσθετα Προσόντα Ζ. Αντικείμενο Αίτησης

Προσωπικά Στοιχεία Υποψηφίου 1) Ταυτότητα 2) Διεύθυνση 3) Επικοινωνία

Οικογενειακή Κατάσταση

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 2. Πιστοποιητικά Γνώσης Η/ Υ 3. Δεξιότητες σε Η/Υ 4. Γνώση Ξένων Γλωσσών 5. Πρόγραμμα Κατάρτισης

Επαγγελματική Εμπειρία

Αντικείμενο Αίτησης

Αντικείμενο Αίτησης(2)

Ειδικά Στοιχεία

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (1) Για όλους  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του υποψηφίου (παραλαμβάνεται από τα κέντρα πληροφόρησης ή ηλεκτρονικά στο email: info@agrogos.gr). Για όλους με Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα  Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)  Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, όταν χρειάζεται )  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας

Δικαιολογητικά Συμμετοχής(2) Για όλους με Απλά Φωτοαντίγραφα  Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.  Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας - οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012)  Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης  Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών  Φωτοτυπία πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία,  Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει περαιτέρω την εργασιακή του εμπειρία

Δικαιολογητικά Συμμετοχής(3) Επιπλέον δικαιολογητικά για την ομάδα - στόχος "Εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ - Άνεργοι"  Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) Επιπλέον δικαιολογητικά για την ομάδα - στόχος "Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ"  Βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα ΟΓΑ (πρωτότυπη ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας (να είναι σε ισχύ)

Δικαιολογητικά Συμμετοχής(4) Επιπλέον δικαιολογητικά για την ομάδα - στόχος "Νέοι Επιστήμονες"  Έναρξη επιτηδεύματος Δ.Ο.Υ και μεταβολές έδρας (εάν υπάρχουν)  Βεβαίωση κτήσης ειδικότητας (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την εξακρίβωση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Σημεία Επικοινωνίας - Ενημέρωσης Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 5/2/2014 έως 14/03/2014 Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες: 08:00-14:00 στα γραφεία της: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ», Κοκκίνου 8 και Πετροπούλου, Πύργος, 27100, Τηλ. 2621029973, fax 2621035712 Κεντρικά Γραφεία Ένωση Συνεταιρισμών Ηλείας- Ολυμπίας Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη των ωφελουμένων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθύνονται στο website μας www. agrogos.gr e- mail: info@agrogos.gr

Ευχαριστώ για το χρόνο σας Σταμάτιος - Ευάγγελος Κιούφης Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Δικτύωσης Α.Σ. Α(Γ)ΡΩΓΟΣ

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Παρουσίαση της αίτησης ...

Παρουσίαση της αίτησης συμμετοχής στην ΑΓΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή ... Πάτρα, 07/02/2014 ...
Read more

Παρουσίαση Αίτησης Συμμετοχής ...

Παρουσίαση Αίτησης Συμμετοχής & Τυπικών Δικαιολογητικών στην ενημερωτική ...
Read more

Το ιστολόγιο τής εφημερίδας ...

... παρουσίαση ... της αίτησης συμμετοχής καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στην έδρα ...
Read more

Αρχική | Department of Chemistry @ University of Patras

Η έρευνα στο Τμήμα της Χημείας είναι στην πρώτη γραμμή ... 05 Ιαν 2016 11:26 ... Παρουσίαση ...
Read more

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. σε ...

... προγράμματος στην Πάτρα; ... παρουσίαση ... της αίτησης ...
Read more

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ...

... ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ της ... αίτησης, ... στην δράση 7 ...
Read more