Αγρωγός - Παρουσίαση Ηλειακού ΚΕΚ - Πύργος, 05/02/2014

67 %
33 %
Information about Αγρωγός - Παρουσίαση Ηλειακού ΚΕΚ - Πύργος, 05/02/2014
News & Politics

Published on February 23, 2014

Author: agrogos

Source: slideshare.net

Description

Το ΗΛΕΙΑΚΟ ΚΕΚ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης περιφερειακής εμβέλειας με έδρα το Πύργο.

Ιδρύθηκε το 1996 και δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια επιδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ΣΟΠΙΚΑ ΢ΥΔΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑ΢ΥΟΛΗ΢Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Η΢ ΢ΣΟΥΟ΢ ΣΗ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Η΢: Η παξέκβαζε ζα δηακνξθώζεη έλα νινθιεξσκέλν Σρέδην Γξάζεο, πιήξσο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή δξάζεο θαη ζηα αληηθείκελα πνπ αθνξνύλ ηελ εκμεηάλλεσζη ηων παραδοζιακών και ζύγτρονων μορθών πρωηογενούς παραγωγής και μεηαποίηζης ασηής. ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Η΢ ΠΡΑΞΗ΢: Η πεξηνρή παξέκβαζεο είλαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η΢: Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο θαιύηεξεο αλάιπζεο ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γίλεηαη ε ππόζεζε δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ 12 κελώλ (από 02/01/2014 έσο 31/12/2014). ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΟΜΑΓΑ ΢ΣΟΥΟΤ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ: Τν πξόγξακκα θαινύληαη λα παξαθνινπζήζνπλ:  άλεξγνη,  αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ  θαη λένη επηζηήκνλεο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: Θα ζπκκεηέρνπλ 100 σθεινύκελνη. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

Εταίροι ποσ Υλοποιούν: ΗΛΕΙΑΚΟ ΚΕΚ και ΚΕΚ HONESTY ΕΠΕ

3Η ΓΡΑ΢Η ΠΑΡΔΜΒΑ΢Η΢ Σηελ 3ε Γξάζε Παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο εληάζζνληαη νη δξάζεηο ηεο Καηάξηηζεο θαη ηεο Δπηκόξθσζεο ησλ Ωθεινπκέλσλ. Σηε θάζε απηή ζα πινπνηεζνύλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηνπο σθεινύκελνπο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθνδηάζεη ηνπο σθεινύκελνπο κε ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηελ επηηπρή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηνλ πξσηνγελή θιάδν παξαγσγήο, ζηελ εκπνξηθή θαη επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ ηνπ θαη ζηε κεηαπνίεζή ηνπο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ :  Εμπορία – Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων  ΢ύγρξνλεο κέζνδνη παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο θαη πξνώζεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ κε έκθαζε ζε πξντόληα βηνινγηθήο γεσξγίαο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ Σύγρξνλεο κέζνδνη παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο θαη πξνώζεζεο αγξνηηθώλ πξνηόλησλ κε έκθαζε ζε πξνηόληα βηνινγηθήο γεσξγίαο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ Τν πξόγξακκα «΢ύγρξνλεο κέζνδνη παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο θαη πξνώζεζεο αγξνηηθώλ πξνηόλησλ κε έκθαζε ζε πξνηόληα βηνινγηθήο γεσξγίαο» αθνξά ηελ θαηάξηηζε 25 αλέξγσλ…. Τν πξνηεηλόκελν ζρέδην ζα απνηειείηαη από αιιεινζπκπιεξνύκελεο δέζκεο δξάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ έλα νινθιεξσκέλν έξγν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ κε ζηόρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρόιεζεο γηα αλέξγνπο, σο απνηέιεζκα δηάγλσζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηνπηθώλ αλαγθώλ θαη αλάδεημεο ησλ αλαπηπμηαθώλ δπλαηνηήησλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ Οι ενόηηηερ ηος ζςγκεκπιμένος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ παπαηίθενηαι παπακάηυ: Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ 1 Γενική Γευπγία 10 2 Βιολογική Γευπγία 10 3 Βιολογική Θπέτη 10 4 Απσέρ Βιολογικήρ Πποζηαζίαρ Πποφόνηυν 10 5 Καλλιέπγεια με σπήζη ήπιυν μοπθών ενέπγειαρ 10 6 Θεπμοκήπια – Αςηομαηιζμοί 10 7 Ενιζσύζειρ – Εμποπία αγποηικών - Βιολογικών Πποφόνηυν 10 8 Εμποπία Πποώθηζη και Marketing αγποηικών - βιολογικών πποφόνηυν 10 9 Εναλλακηικέρ καλλιέπγειερ. Τοπικέρ δςναηόηηηερ αξιοποίηζηρ 10 10 «Υγιεινή και Αζθάλεια –Βαζικέρ Απσέρ Επγαηικήρ ΝομοθεζίαρΦπήζη ηυν βαζικών εθαπμογών Η/Υ» 10 Α. Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης 100 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

• Σν ΗΛΔΙΑΚΟ ΚΔΚ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο έρεη αλαιάβεη ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ σθεινπκέλσλ. • Όζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε, ζα θαηαξηίζεη 50 άλεξγνποσθεινύκελνπο νη νπνίνη ζα ρσξηζηνύλ ζε 2 ηκήκαηα ησλ 25 αηόκσλ θαη ζα θαηαξηηζζνύλ ζηα ζεκαηηθά επίπεδα:  Εμπορία – Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων  ΢ύγρξνλεο κέζνδνη παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο θαη πξνώζεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ κε έκθαζε ζε πξντόληα βηνινγηθήο γεσξγίαο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

• ΢τοχεύουμε σε νέες θέσεις εργασίας • ΢τοχεύουμε σε νέες Αγροτικές επιχειρήσεις Σα αποτελέσματα της Πράξης θα ποσοτικοποιηθούν μέσα από την σύσταση νέων αγροτικών επιχειρήσεων, την απορρόφηση των ωφελουμένων ανέργων από τις τοπικές επιχειρήσεις για τουλάχιστον 3 μήνες, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή και την ενδεχόμενη ένταξή τους σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

Θ Δ Μ ΑΣΑ Π Ο Τ Θ Α ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢ΣΟΤΝ ΢ΣΗΝ Κ ΑΣΑ Ρ Σ Ι ΢ Η Α Ν Α Δ Ν Ο Σ Η ΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΝΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 : Γεληθή Γεσξγία Τα επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο ελόηεηαο απηήο έρνπλ σο αθνινύζσο :  Δπηδξάζεηο κεηαβιεηώλ ηνπ ελαεξίνπ πεξηβάιινληνο  Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ εδαθηθνύ πεξηβάιινληνο  Παξεκβάζεηο ζην εδαθηθό πεξηβάιινλ, ελαιιαγή θαιιηεξγεηώλ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΝΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΔΝΟΣΗΣΑ 2 : Βηνινγηθή Γεσξγία Τα επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο ελόηεηαο απηήο έρνπλ σο αθνινύζσο :       Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε ηεο Βηνινγηθήο γεσξγίαο Δπεμήγεζε όξσλ, ελλνηώλ, νξηζκώλ Φηινζνθία ηνπ βηνινγηθνύ ηξόπνπ θαιιηέξγεηαο – αξρέο θαη ζηόρνη Γηαθνξέο ζπκβαηηθήο θαη βηνινγηθήο γεσξγίαο Μεηνλεθηήκαηα – Πιενλεθηήκαηα Μεηάβαζε απν ηε ζπκβαηηθή ζηε βηνινγηθά γεσξγία. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΝΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΔΝΟΣΗΣΑ 3 : Βηνινγηθή Θξέςε Τα επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο ελόηεηαο απηήο έρνπλ σο αθνινύζσο :     Γεληθέο αξρέο εδαθνινγίαο-ιηπαζκαηνινγίαο-ζξεπηηθά ζηνηρεία Αξρέο βηνινγηθήο ιίπαλζεο- Βηνινγηθά ιηπάζκαηα Ο επηδήκηνο ξόινο ησλ δηδαλίσλ – Αλαγλώξηζε δηδαλίσλ Δκβνιηαζκόο ζε αλζεθηηθά ππνθείκελα (θεπεπηηθά). ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΝΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΔΝΟΣΗΣΑ 4 : Αξρέο Βηνινγηθήο Πξνζηαζίαο Πξνηόλησλ Τα επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο ελόηεηαο απηήο έρνπλ σο αθνινύζσο :      Τα δηδάληα θαη ε ζεκαζία ηνπο Βηνινγηθή αληηκεηώπηζε δηδαλίσλ Η ρεκηθή θπηνπξνζηαζία – Δπηπηώζεηο θπηνθαξκάθσλ ζηελ πγεία Βηνινγηθνί ηξόπνη θπηνπξνζηαζίαο Φεκηθέο κέζνδνη θαηαπνιέκεζεο Πεξηερόκελν Πξαθηηθήο : • Πξαθηηθή άζθεζε ζε αγξνθηήκαηα βηνινγηθώλ θαιιηεξγεηώλ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΝΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΔΝΟΣΗΣΑ 5 : Καιιηέξγεηα κε ηε ρξήζε ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο Τα επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο ελόηεηαο απηήο έρνπλ σο αθνινύζσο :  Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα πξνηόλησλ ππό θάιπςε – Γεληθέο αξρέο  Ηιηαθά ζεξκνθήπηα θαη Τύπνη ειηαθώλ ζεξκνθεπίσλ  Φξήζε ήπησλ θαη αλαλεώζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο ζηε γεσξγία Πεξηερόκελν Πξαθηηθήο : • Πξαθηηθή άζθεζε ζε αγξνθηήκαηα βηνινγηθώλ θαιιηεξγεηώλ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΝΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΔΝΟΣΗΣΑ 6 : Θεξκνθήπηα – Απηνκαηηζκνί Τα επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο ελόηεηαο απηήο έρνπλ σο αθνινύζσο :  Φξεζηκόηεηα ζεξκνθεπίνπ, ηζηνξηθή εμέιημε  Πεξηβάιινλ ζεξκνθεπίνπ  Καηαζθεπή ζεξκνθεπίσλ  Δμνπιηζκόο ζεξκνθεπίσλ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΝΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΔΝΟΣΗΣΑ 7 : Δληζρύζεηο – Δκπνξία αγξνηηθώλ – βηνινγηθώλ Πξντόλησλ Τα επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο ελόηεηαο απηήο έρνπλ σο αθνινύζσο :  Οηθνλνκηθέο εληζρύζεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο παξαγσγήο βηνινγηθώλ πξνηόλησλ  Πξνζθνξά – δήηεζε – δηακόξθσζε ηηκώλ αγνξάο  Όξγαλα θαη ζπζηήκαηα αγξνηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο – θαηεγνξίεο δαλείσλ  Κόζηνο παξαγσγήο βηνινγηθώλ πξνηόλησλ  Σύγθξηζε θόζηνπο  Γπλαηόηεηεο γηα επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΝΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΔΝΟΣΗΣΑ 8 : Δκπνξία, πξνώζεζε θαη Marketing αγξνηηθώλ – Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ Σθνπόο ηεο ελόηεηαο απηήο, είλαη λα δώζεη ζηνπο θαηαξηηδόκελνπο κηα ιεπηνκεξή εηθόλα ησλ ζύγρξνλσλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Marketing, λα απνδείμεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπο θαη λα θαζνξίζεη ην ξόιν πνπ παίδνπλ ζηελ πξνώζεζε βηνινγηθώλ πξνηόλησλ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο όπνπ απαηηείηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ. Σα επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο ελόηεηαο απηήο έρνπλ σο αθνινύζσο :  Η έλλνηα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ Marketing αγξνηηθώλ – Βηνινγηθώλ πξνηόλησλ, νη ιεηηνπξγίεο ηνπ, ε νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ.  Η ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή αγξνηηθώλ – Βηνινγηθώλ Πξνηόλησλ, θίλεηξα, δηαζέζεηο, θνηλσληθέο επηξξνέο.  Η πξνώζεζε ησλ Πσιήζεσλ αγξνηηθώλ – Βηνινγηθώλ Πξνηόλησλ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΝΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΔΝΟΣΗΣΑ 9 : Δλαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο – Σνπηθέο δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο Σθνπόο ηεο ελόηεηαο απηήο, είλαη λα ελεκεξώζεη ηνπο θαηαξηηδόκελνπο γηα ηε ΢ηξνθή ζηελ παξαγσγή πνηνηηθώλ αγξνηηθώλ πξνηόλησλ πνπ βξίζθνπλ νκαιή δηέμνδν ζηελ αγνξά θαη εμαζθαιίδνπλ ζίγνπξν εηζόδεκα γηα ηνλ παξαγσγό. Δπίζεο λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρώξαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ θαιιηεξγεηώλ. Τα επηκέξνπο ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο ηεο ελόηεηαο απηήο έρνπλ σο αθνινύζσο :  Παξάδεηγκαηα ελαιιαθηηθώλ θαιιηεξγεηώλ  Πξνππνζέζεηο αμηνπνίεζεο ελαιιαθηηθώλ θαιιηεξγεηώλ  Γπλαηόηεηεο πξνώζεζεο ελαιιαθηηθώλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ Διιάδα  Πξνώζεζε ησλ παξαγόκελσλ πξνηόλησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΔΝΟΣΗΣΔ΢ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 : Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα – Βαζηθέο Αξρέο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο – Υξήζε ησλ βαζηθώλ εθαξκνγώλ Η/Τ Σθνπόο ηεο ελόηεηαο απηήο, είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ κε ηηο ηερληθέο ζπλέληεπμεο,αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο παξνπζίαζεο ηνπ εαπηνύ ηνπο θαη κέζσ δηαδηθηύνπ,εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζην ρώξν εξγαζίαο, ελεκέξσζε γηα ην λνκηθό πιαίζην πεξί Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΑΝΔΡΓΟ΢ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟ΢ Γηαηί λα ζπκκεηέρσ;  Απνθηώ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο κέζα από ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκόξθσζεο.  Μαζαίλσ γηα άιιεο αγνξέο θαη λέεο ηερλνινγίεο.  Γλσξίδσ αλζξώπνπο πνπ εθπξνζσπνύλ ζεκαληηθνύο ηνπηθνύο θνξείο κε ελεξγή δξαζηεξηόηεηα.  Έξρνκαη ζε επαθή κε ηνπηθνύο παξαγσγνύο θαη επηρεηξεκαηίεο.  «Παίξλσ» ηδέεο θαη απνθηώ εκπεηξίεο θαη από εθζέζεηο, εθδειώζεηο, εκεξίδεο, θ.α.  ΢πκκεηέρσ ζε ζεκαληηθέο εθδειώζεηο.  Παίξλσ θαζνδήγεζε γηα λα θάλσ πξάμε ηεο επηρεηξεκαηηθή κνπ ηδέα θαη λα βξσ ην θαηάιιειν ρξεκαηνδνηηθό εξγαιείν. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: Ηλειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης| Ρήγα Φεραίου & 28ης Οκτωβρίου| T: 26210 36230| www.iliakokek.gr ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Α(Γ)ΡΩΓΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ» / 05-02-2014 / ΛΑΣ΢ΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΤΡΓΟΤ

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...