04 rekod pengajaran dan pembelajaran rph kssr 2 akta

50 %
50 %
Information about 04 rekod pengajaran dan pembelajaran rph kssr 2 akta

Published on February 18, 2014

Author: anisyaliza

Source: slideshare.net

KURSUS INDUKSI JURULATIH UTAMA KEBANGSAAN KSSR DAN PBS TAHUN DUA, 2011 TARIKH : 6 - 10 JUN 2011 TEMPAT : GLORY BEACH RESORT PORT DICKSON Anjuran BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1

PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Oleh : JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2

FOKUS PEMBENTANGAN 1. Pengenalan 2. Punca Kuasa 3. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010 4. Penyediaan Rancangan Pelajaran Harian(RPH) 5. Penutup 3

2. PUNCA KUASA (SEKSYEN 117 – 134) TANGGUNGJAWAB, KUASA, FUNGSI DAN BIDANG TUGAS KETUA NAZIR SEKOLAH DAN NAZIR SEKOLAH DALAM AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550) •Sub Seksyen 117(a) : Ketua Nazir Sekolah bertanggungjawab dengan kerjasama mana-mana pihak yang berkuasa yang dilantik oleh Menteri bagi memastikan bahawa TARAF PENGAJARAN YANG MEMUASKAN DIWUJUDKAN DAN DI KEKALKAN di institusi pendidikan 4

• Seksyen 118: Ketua Nazir atau Nazir Sekolah boleh MEMBERIKAN NASIHAT kepada pengelola atau mana-mana orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu institusi pendidikan dan kepada guru-guru tentang perkara yang berhubungan dengan pengajaran dan kaedah pengajaran. 5

• Sub-Seksyen 120(1): Ketua Nazir hendaklah MENGEMUKAKAN SUATU LAPORAN kepada Menteri tentang tiap-tiap institusi pendidikan yang diperiksanya menurut seksyen 117, dan jika laporan itu dibuat oleh Nazir Sekolah, dia hendaklah mengendorskan apa-apa ulasan yang disifatkannya sesuai pada laporan itu 6

• Seksyen 134: Kesalahan dan penalti berhubungan dengan Nazir Seseorang yang (a)menghalang dan menggendalakan KN atau NS dalam menjalankan mana-mana kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 121; (b)enggan mengemukakan mana-mana jadual waktu, sukatan pelajaran, rekod, buku, bahan, dokumen atau barang, atau enggan memberikan maklumat dengan melanggar subperenggan 121(b)(ii); atau (c)memberikan apa-apa maklumat yang palsu dalam apa-apa perkara yang material atau yang dia tahu adalah palsu atau yang dia tidak percayai adalah benar, adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali 7

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997: Perkara 8: Buku Rekod Guru Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan. 8

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997: Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya. (2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit . 9

SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI), SURAT SIARAN KPM CONTOH : SPI Bil. 3/1999 : Penyediaan Rekod P&P SPI Bil 3-1999.doc SPI Bil. 3/1987 : Penyeliaan P&P Dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar SPI Bil 3-1987.doc SPI Bil. 4/1986 : Panitia Mata Pelajaran SPI Bil 4-1986.doc 10

3. SKPM 2010 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11

APAKAH SKPM Alat atau instrumen untuk menentukan satu nilai tara atau sukatan aras atau tahap kecemerlangan sekolah. (dan dapat memerihalkan secara eksplisit maksud frasa “taraf (atau standard) pengajaran yang memuaskan” seperti yang disebut dalam Akta Pendidikan 1996 - Subseksyen 117(a)) 12

KEGUNAAN SKPM KPM SEKOLAH (PEMANTAUAN & PENILAIAN) PENGUKURAN STANDARD (*PKS-SKPM) PENINGKATAN KUALITI PENGIKTIRAFAN 13 14

*PKS-SKPM Penarafan Kendiri Sekolah mengukur standard semasa di sekolah. mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan isu. menyediakan program penambahbaikan  Skor PKS-SKPM • Sebahagian skor ranking sekolah program NKRA 14

KANDUNGAN SKPM 2010 (5 STANDARD) 1-KEPIMPINAN DAN HALA TUJU 2-PENGURUSAN ORGANISASI 3-PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SUKAN, DAN HAL EHWAL MURID 4-PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 5-KEMENJADIAN MURID 15

Bilangan Aspek & Wajaran Skor Jumlah Aspek Wajaran 1. Kepimpinan dan Hala Tuju 8 10% 2. Pengurusan Organisasi 8 15% 3. Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Sukan, dan Hal Ehwal Murid 15 20% 4. Pembelajaran dan Pengajaran 12 20% 5. Kemenjadian Murid 50 35% Standard 16

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN ASPEK 4.1 PENGLIBATAN MURID ASPEK 4.2 PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID ASPEK 4.3 HASIL KERJA MURID ASPEK 4.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU ASPEK 4.5 KAEDAH PENYAMPAIAN ASPEK 4.6 KEMAHIRAN KOMUNIKASI ASPEK 4.7 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN ASPEK 4.8 PENILAIAN ASPEK 4.9 TEKNIK PENYOALAN ASPEK 4.10 PENGUASAAN ISI KANDUNGAN PENGURUSAN KELAS (BILIK DARJAH/ MAKMAL/ BENGKEL / PADANG) AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN ASPEK 4.11 ASPEK 4.12 17

STANDARD 4.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. •Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran (standard kurikulum) terkini dan sesuai dengan takwim persekolahan. •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur Skor 5 dan sesuai dengan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang 18 seterusnya.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 1. 2. 3. Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Merangkumi sepanjang tahun sesi persekolahan berdasar takwim sekolah Diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi murid 19

DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mata Pelajaran, Kelas dan Masa Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan) 20

DRAF CONTOH PENULISAN RPH KSSR MATA PELAJARAN 21

PENUTUP Pendidikan tidak boleh berterusan dengan cara yang lama atau membuat lebih banyak perkara yang serupa, kerana kesannya akan membuahkan hasil yang serupa atau lebih banyak hasil yang serupa. Oleh itu, kita perlu mencari cara yang baru atau ubahsuai yang lama ,atau cipta yang baru, supaya kita dapat sesuatu yang baru, yang lama akan nampak baru dan akan lebih banyak benda yang baharu. …..Tan Sri Dato Dr Wan Zahid Mohd Nordin 22

23

SEKIAN 24

Add a comment

Related pages

Rph- Ikatan Dan Celupan Kssr - Documents

... sejarah seni dan budaya. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 ... 04 rekod pengajaran dan pembelajaran rph kssr 2 ... PANDUAN PENYEDIAAN RPH DAN SPPK KSSR ...
Read more

Slide 1 - selamat datang ke LAMAN WEB SK SARIKEI

penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. ... fungsi dan bidang tugas ketua nazir sekolah dan nazir sekolah dalam akta ... draf contoh penulisan rph kssr.
Read more

Inovasi dalam pengajaran ... - Guru Pendidikan Islam

Peralatan pendidikan seperti web 2.0 serta ... untuk mengoptimumkan pengajaran dan pembelajaran tetapi jarang digunakan ... rekod anekdot , nota lapangan d
Read more

Dokumen Tahun 4 KSSR - cikgushamsudin.blogspot.com

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 4 ; ... fairuz jali December 29, 2013 at 5:04 PM. ... MODUL KSSR Tahun 2; MODUL KSSR Tahun 3;
Read more

Pendidikan Seni Visual Tahun 5: RPH pendidikan Seni

Blog ini mengandungi hasil kerja dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni tahun 5. ... 2. Murid ... RPH pendidikan Seni;
Read more

4-Taklimat Rancangan Pengajaran Harian KSSR PSV TAHUN 6-2015

rph psv tahun 6 kssr by jeetha_kumari in Types > Presentations and kssr. rph psv tahun 6 kssr.
Read more

4-Taklimat Rancangan Pengajaran Harian KSSR PSV TAHUN 6-2015

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more