advertisement

04 quy che tchd vn

35 %
65 %
advertisement
Information about 04 quy che tchd vn
Travel

Published on February 27, 2014

Author: duanesrt

Source: slideshare.net

Description

Ngày 27/2/2014, phiên họp cấp cao về hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh Duyên hải miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam) đã diễn ra tại thành phố Huế do Tổng cục Du lịch chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (gọi tắt là Dự án EU, do Liên minh Châu Âu tài trợ).
advertisement

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BAN QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 3 TỈNH/THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG THỪA THIÊN HUẾ– ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM (Dự thảo)

I. TÊN CHÍNH THỨC Ban quản lý điểm đến 3 tỉnh/thành phố Duyên hải miền Trung Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam (gọi tắt là Ban quản lý điểm đến 3 tỉnh/thành phố DHMT); Tên tiếng Anh: Destination Management Organization of three Central Coast Provinces/City (DMO of 3 CC Provinces/City)

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 1. Lãnh đạo Ban: là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách du lịch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 03 tỉnh/thành phố, trong đó có một (01) Trưởng ban và hai (02) Phó ban. 2. Tổ giúp việc: là các Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 tỉnh/thành phố cử tham gia, trong đó có một (01) Tổ trưởng và hai (02) thành viên. 3. Tổ xúc tiến du lịch: là các Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 3 tỉnh/thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn của 03 địa phương, trong đó có một (01) Tổ trưởng và các thành viên.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 4. Tổ doanh nghiệp: là đại diện của các Hiệp hội du lịch 3 tỉnh/thành phố và một số doanh nghiệp đại diện do Hiệp hội du lịch địa phương đề cử và Lãnh đạo ban phê duyệt, trong đó có một (01) Tổ trưởng và các thành viên. 5. Tiểu ban chuyên môn: Tùy theo các nhóm vấn đề cần giải quyết, Trưởng ban có thể đề xuất thành lập các Tiểu ban chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong một thời gian nhất định . Việc thành lập Tiểu ban chuyên môn phải được ít nhất hai (02) thành viên trong Lãnh đạo ban đồng ý. * Trưởng Ban, Tổ trưởng Tổ giúp việc, Tổ trưởng Tổ xúc tiến Du lịch và Tổ trưởng Tổ doanh nghiệp thay đổi luân phiên mỗi năm. Năm 2014, Thừa Thiên Huế đảm nhận vai trò Trưởng ban, Tổ trưởng Tổ giúp việc, Tổ trưởng Tổ xúc tiến Du lịch và Tổ trưởng Tổ doanh nghiệp

III. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG Ban Quản lý điểm đến 3 tỉnh/thành phố DHMT hoạt động không vì mục đích sinh lợi, thực hiện vai trò là cầu nối và diễn đàn giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp du lịch để bàn về những vấn đề đang được quan tâm giải quyết trong lĩnh vực du lịch của vùng. Ban Quản lý điểm đến 3 tỉnh/thành phố DHMT sẽ điều hành việc triển khai các hoạt động nhằm mục đích phát triển du lịch trong vùng, liên quan đến các lĩnh vực: •Quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch •Xây dựng các sản phẩm du lịch vùng •Đào tạo nghiệp vụ, công tác quản lý nhà nước •Quảng bá và xúc tiến điểm đến vùng •Tổ chức sự kiện du lịch

IV. NHIỆM VỤ 1. Lãnh đạo Ban: - Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động chung của ba (03) tỉnh/thành phố trong năm. - Chỉ đạo điều hành việc thực hiện các hoạt động theo chương trình,hoạch đã được phê duyệt. - Kiểm tra, giải quyết những vấn đề liên quan, những vướng mắc của các Tổ tham gia thực hiện các nội dung công việc liên quan theo kế hoạch hoạt động. - Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban quản lý điểm đến vùng và kết luận các vấn đề đã được thảo luận trong các cuộc họp đó. - Quyết định các vấn đề có liên quan đến kinh phí của Ban Quản lý điểm đến vùng.

IV. NHIỆM VỤ 2. Tổ giúp việc: - Giúp Lãnh đạo ban xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo từng năm. - Triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình, kế hoạch hoạt động đã được duyệt. - Tham mưu cho Lãnh đạo ban các lĩnh vực liên kết hợp tác. - Giúp lãnh đạo Ban điều phối, theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt. - Thường trực của Ban quản lý điểm đến vùng. - Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các kỳ họp Ban quản lý điểm đến vùng và giải quyết các công việc có liên quan theo yêu cầu của Lãnh đạo ban.

IV. NHIỆM VỤ 3. Tổ xúc tiến du lịch: - Tham mưu các nội dung liên kết về quảng bá xúc tiến du lịch. - Thực hiện các nội dung trong chương trình, kế hoạch liên kết đã được phê duyệt. - Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đề xuất các giải pháp theo nhiệm vụ được phân công. 4. Tổ doanh nghiệp: - Tham mưu các nội dung về liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp ba (03) tỉnh/thành phố. - Thực hiện các nội dung trong chương trình, kế hoạch liên kết đã được phê duyệt. - Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đề xuất các giải pháp theo nhiệm vụ được phân công.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO - Định kỳ hàng 6 tháng và cả năm, hoặc yêu cầu đột xuất, các Tổ có trách nhiệm báo cáo kịp thời tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch cùng các ý kiến đề xuất hoặc các biện pháp cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phát triển du lịch ba địa phương báo cáo lãnh đạo Ban. - Các ý kiến thảo luận, tư vấn được tổng hợp và báo cáo Ban Quản lý.

VI. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG - Xây dựng Quỹ hoạt động Ban quản lý điểm đến vùng (Gọi tắt là Quỹ hoạt động) từ nguồn đóng góp của các tỉnh thành viên và kinh phí xã hội hoá (tài trợ của các tổ chức và cá nhân). Kinh phí cho các hoạt động của Ban Quản lý điểm đến 3 tỉnh/thành phố được sử dụng từ Quỹ hoạt động. Tổ giúp việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động và đệ trình Lãnh đạo ban thông qua vào phiên họp thường niên của Ban Quản lý điểm đến 3 tỉnh/thành phố. - Chi phí đi lại, ăn, nghỉ của các thành viên Ban Quản lý điểm đến 3 tỉnh/thành phố khi tham dự các phiên họp do các tỉnh thành viên tự trang trải.

VII. TỔ CHỨC CÁC PHIÊN HỌP - Lãnh đạo ban cho ý kiến phê duyệt chương trình nghị sự của các phiên họp do Tổ trưởng Tổ giúp việc dự thảo và đệ trình; quyết định hoãn các phiên họp khi cần thiết; và chủ trì các phiên họp. - Ban quản lý điểm đến họp tối thiểu hai lần một năm. Thời gian, địa điểm,nội dung và hình thức họp do Trưởng Ban đề xuất và phải được sự nhất trí của các thành viên Lãnh đạo ban. - Mỗi phiên họp phải đảm bảo sự tham gia của ít nhất 60% thành viên Ban quản lý điểm đến và sự có mặt của Lãnh đạo ban

VIII. HIỆU LỰC - Quy chế này được các thành viên Ban Quản lý điểm đến nhất trí thông qua và được Trưởng ban ban hành chính thức. - Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký. - Quy chế có thể được điều chỉnh, bổ sung theo đề xuất của các thành viên Ban Quản lý điểm đến và được ít nhất 60% thành viên nhất trí thông qua./. Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2014 Ban Quản lý điểm đến du lịch 3 tỉnh/thành phố DHMT

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...

Related pages

D TH O QUYẾT NH - BIDV Internet - Trang chủ

tối đa 04 (bốn) ... Quy chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông ... Du thao Quy che Hoat dong HDQT 2013
Read more

Quy chế TCHĐ của Bộ máy điều hành - Bình khí

... Bình khí bình Gas http://pvgascylinder.com.vn Webmail Vietnamese | English. Trang ... Quy chế TCHĐ của Bộ máy điều hành đang cập ...
Read more

TỜ TRÌNH SỬA ĐỒI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ...

PHỤ LỤC 07 Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015 ... Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị như sau: 1.
Read more

QUY CHẾ

Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". 2.
Read more

04/2013/TT-NHNN - Thông tư quy định về hoạt ...

Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. ... Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: ...
Read more

Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy ...

... tu 04 2013,bo noi vu,cong tac van thu,quy che cong tac van thu luu tru,cong tac van thu luu tru,cong tac van thu luu tru 2013,quy che ve ... vn ...
Read more

vietcombank.com.vn

... ngày 24 tháng 04 näm 2015 QUY CHÉ ... cÚA NGÂN HANG THUONG MAI CO PHAN NGO*I THUONG VIET NAM CHUONG 1 QUY ... 1.2 Quy che này quy dinh cu ...
Read more

www.vpbank.com.vn

... . tháng 04 năm 2015. ... Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VPBank được xây dựng dựa trên các quy ...
Read more