03 elemen merentas kurikulum emk dalam kssr

50 %
50 %
Information about 03 elemen merentas kurikulum emk dalam kssr

Published on February 18, 2014

Author: anisyaliza

Source: slideshare.net

“Peneraju Pendidikan Negara” Elemen Merentas Kurikulum dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kursus Penyebaran KSSR Tahun 2 2011 1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA  Bahasa  Pendidikan Alam Sekitar  Nilai Murni  Sains dan Teknologi  Patriotisme  Kemahiran Berfikir  Kepimpinan  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial  Pencegahan Rasuah  Kajian Masa Depan  Pendidikan Pengguna  Keselamatan Jalanraya 2

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR? Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen: 1. 2. 3. Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang  berfikiran kreatif, kritis dan inovatif  mempunyai ciri dan sikap keusahawanan  serta dapat menguasai kemahiran TMK 3

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen?  Kemahiran abad ke-21 Lima Bentuk Pemikiran (Gardner) Disciplined Mind Synthesizing Mind Respectful Mind Creating Mind Ethical Mind Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: • keperluan masa kini/masa depan • menjamin kejayaan • k-ekonomi sesebuah negara New Basics Skills  Multiliteracy  Creativity  Communication  IT  Teamwork  Lifelong learning  Adaptation and change  Environmental responsibility Successful Knowledge Economics Characterized by: • Creativity • Flexibility • Problem solving • Ingenuity • Collective intelligence • Professional task • Risk taking • Continuous improvement 4

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)  Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian.  “Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir)  Model Baru Ekonomi (MBE) Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan  Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran 5

Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?  Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar.  EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.  Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian. 6

EMK: ELEMEN TAMBAHAN Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 7

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI Apakah Kreativiti? 8

Kreativiti?  Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan /mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan” (QCA, 2007).  Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997). Inovasi?  Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada. 9 9

Matlamat Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama. 10

OBJEKTIF  Supaya murid:  Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif.  Menguasai kemahiran dalam proses kreatif.  Menghasilkan idea kreatif dan inovatif.  Menguasai kemahiran komunikasi.  Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif.  Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. 11

KREATIVITI DAN INOVASI Strategi P&P Mata pelajaran berteraskan kreativiti Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum     Penekanan kurikulum  Pendekatan penerapan (infusion)  Objektif pembelajaran Pra sekolah, sekolah rendah, menengah    Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran Hidup-Komponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK       Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan Kajian masa depan PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA 12

Bagaimana membangunkan kreativiti? 1. 2. 3. 4. 5. Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komuniti metakognisi Pemerhatian Analisis 1. Persediaan metakognisi 2. Imaginasi Penjanaan idea Amalan berterusan Pelaksanaan 4. Tindakan Sintesis idea metakognisi Penambahbaikan 3. Perkembangan Penilaian metakognisi Model P&P Kreatif 1. Inkuiri Penemuan 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Kajian Masa Depan 5. Konstruktivisme 13

Aktiviti 1. Pemerhatian 2. Analisis 3. Penjanaan idea 4. Sintesis idea 5. Penambahbaikan 6. Menilai 7. Pelaksanaan 8. Contoh Aktiviti Amalan berterusan 14

Indikator Pemikiran Kreatif banyak idea LANCAR boleh menghasil idea baharu ASLI Indikator LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik 15

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KEUSAHAWANAN 16

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI INOVASI 17 PERKEMBANGANE KONOMI 17

MATLAMAT Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan 18 18

OBJEKTIF • Mengamalkan sikap keusahawanan; • Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan; • Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan; • Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional; • Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan. 19 19

FOKUS Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK1 - Mengamalkan sikap keusahawanan EK2 - Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan EK3 - Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK4 - Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan EK5 - Nilai moral dan etika keusahawanan 20 20

PENDEKATAN Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1. 2. 3. Pendekatan Penyebatian Pendekatan Pengintegrasian Pendekatan Pengaplikasian 21 21

PENYEBATIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P PENUTUP 22 22

PENGINTEGRASIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR Integrasi di manamana langkah pengajaran/ perkembangan P&P PENUTUP 23 23

PENGAPLIKASIAN RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR PENUTUP ELEMEN KEUSAHAWANAN Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P 24 24

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan 25 25

1.8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan 1.9 Berkeupayaan memimpin 1.10 Berorientasikan pencapaian 1.11 Berdaya tahan 1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi 1.13Tabah 1.14 Boleh membina jaringan sosial 26 26

9 langkah utama: 2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan; 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif; 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian; 2.4 memilih idea baik dari banyak idea; 2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi); 27 27

2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks; 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit; 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran; 2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea. 28 28

Melibatkan proses-proses:3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti; 3.2 Melaksana projek mengikut langkahlangkah yang telah disediakan; 3.3 Memantau projek; 3.4 Menilai pelaksanaan projek. 29 29

4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN Murid boleh: 4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional; 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama; 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula 30 30

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik: •Prinsip Tanggungjawab Sosial •Prinsip Keadilan •Prinsip Hak Manusia •Prinsip Autonomi •Prinsip Ketelusan 31 31

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAJUK: AKTIVITI: TEMA: TAJUK: MASA: 32 MENGGAMBAR KOLAJ ALAM BENDA KAD HARI LAHIR 60 MINIT 32

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1.1 Persepsi Estetika:  Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan- bahan yang ditunjukkan oleh guru. (EK- 2)  Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti: - rupa - kualiti (EK- 4) - warna - menarik perhatian (EK- 1, 2, 4 dan 5) - bentuk - harga (EK – 1, 3 & 5) 33

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1.2 Aplikasi Seni:  Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK- 3 & 4). 1.3 Ekspresi Kreatif • Murid memilih dan memanipulasi (EK- 3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsurunsur komersial (EK- 1, 2, 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan. 34

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL Tindakan: Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1, 2, 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan, laman web atau blog. 35

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN 36

EMK: ELEMEN TAMBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 37

Apa itu Elemen TMK?  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Matlamat  Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. 38

Objektif         Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. 39

Fokus TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:  Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output).  Belajar Dengan TMK – sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office).  Belajar Melalui TMK – maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth). 40

Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) - Belajar Dengan dan Melalui TMK   Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio, laporan bergambar dan poster digital.  41 Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CDROM atau bahan muat turun daripada Internet. Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. 41

 Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3. 42

Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I Tahun 3 Tahun 1 Literasi TMK •Pengenalan Perkakasan Komputer •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip •Menyisip imej •Membuka fail •Menyimpan fail •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. •Merakam suara •Melakar dan melukis secara digital •Mencetak dokumen Internet •Mencari imej Nilai Peraturan makmal, Bertoleransi, bertanggung jawab Tahun 2 Literasi TMK •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip dalam lajur dan baris •Menyisip imej ke dalam jadual •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks, grafik dan audio •Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet •Mencari maklumat •Menghantar dan membalas e-mel Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dan format • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta • Membuat pengiraan ke atas maklumat • Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Internet • Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data, Teknologi Hijau, kerjasama Nilai Teknologi Hijau, Keselamatan komputer dan data 43

Mod Penggunaan TMK Dalam P&P 1. Guru dan murid 2. Guru sahaja 3. Murid sahaja 44

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui:  Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian  Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian  Menjana idea baru dengan menggunakan TMK  Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK  Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK  Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK 45 45

Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum 46

Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian Mata Pelajaran: Pendidikan Moral Tahun 2 Tema /Topik: Tiada Masa: 120 minit Standard Pembelajaran mata pelajaran: 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4 Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama. Aktiviti P&P: 1. 2. 3. EMK: 1. 2. 3. Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga.. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah. BBM/Media: Perisan Tidy Up. Penilaian P&P: Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. Refleksi: Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong. 47

Rumusan EMK - ENT Kreativiti & Inovasi dan/atau Dokumen Standard Mata pelajaran + Keusahawanan dan/atau = Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok. TMK 48

Sekian Terima kasih www.moe.gov.my/bpk 49

FASA PERSEDIAAN Pemerhatian Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur, kenalpasti ciri, situasi, fenomena, dapatn makna, kenalpasti objek, situasi disekeliling. Analisis Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat Metakognisi: rancang, pantau dan nilai 50

FASA IMAGINASI Penjanaan Idea Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak), hasilkan idea bermakna, cari hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada. Sintesis Idea Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat fefleksi berterusan Metakognisi: rancang, pantau dan nilai 51

FASA PERKEMBANGAN Penambah baikan Tokok tambah idea, ubahsuai idea, beri penerangan rasional idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan. Menilai Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea,nyatakan kekuatan/kelemahan, kbaikan/kburukan berdasarkan bukti, buat pilihan bdasarkan kenyataan dan x dipengaruhi oleh perasaan. Metakognisi: rancang, pantau dan nilai 52

FASA TINDAKAN Pelaksanaan Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan khusus, susun idea,hasikan idea x sama dgan org lain Amalan berterusan Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenalpasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilakan idea baharu secara berterusan Metakognisi: rancang, pantau dan nilai 53

Add a comment

Related pages

elemen merentas kurikulum (emk) dalam kssr - Download ...

elemen merentas kurikulum (emk) dalam kssrdownload from ... download at 4shared. elemen merentas kurikulum (emk) dalam kssr is hosted at free file sharing ...
Read more

Blog Cikgu Mazlan: [viii] EMK dalam Pengajaran dan ...

... EMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah Rendah Elemen Merentas Kurikulum ... KBSR dan KSSR [iii] Matlamat Kurikulum Sekolah Rendah
Read more

5. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) DALAM KURIKULUM ...

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH; 6. ... (KSSR) a. Elemen Kreativiti . b. ... Melaksanakan EMK di dalam
Read more

EMK - Portal KSSR Online

KSSR vs KBSR; EMK; RPT. RPT Tahun 1; RPT ... Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ...
Read more

Penerapan Elemen Inovasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

03 elemen merentas kurikulum emk dalam kssr slidesharenet, 03 elemen merentas kurikulum emk dalam kssr 1 “peneraju pendidikan negara” elemen merentas ...
Read more

Elemen Merentas Kurikulum - EKSPLORASI BAHASA MELAYU ...

Dalam KSSR EMK melibatkan elemen sedia ada iaitu. ... 01/03 ... Elemen Merentas Kurikulum Apakah EMK dalam pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah?
Read more

ElemenMerentasKurikulum(EMK) - Scribd - Read Unlimited Books

elemen dalam emk. elemen dalam emk. ... Elemen Merentas Kurikulum dalam ... Apakah Elemen Tam(ahan !alam KSSR)
Read more