02 pbs & konsep standard prestasi

86 %
14 %
Information about 02 pbs & konsep standard prestasi

Published on February 18, 2014

Author: anisyaliza

Source: slideshare.net

PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri COMPANY LOGO

a b c COMPANY LOGO

Mengapa perlu berubah? 3 3 4 3 4 3 4

KELULUSAN 17 Dis 2010

PENTAKSIRAN

PS ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui - APA yang murid TAHU

PENTAKSIRAN Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui - APA yang murid TAHU - APA yang murid BOLEH BUAT

PENTAKSIRAN Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui - APA yang murid TAHU - APA yang murid BOLEH BUAT - APA yang murid BOLEH AMALKAN

Ujian

Ujian Respons

Ujian Respons Markah / Gred

Ujian Respons Markah / Gred

Ujian Respons Markah / Gred

Ujian Respons Markah / Gred Laporan sejauhmana murid itu telah peroleh dan capai

Ujian Respons Markah / Gred Laporan sejauh mana murid itu telah peroleh dan capai

PBS Pentaksiran Berasaskan Sekolah PS Pentaksiran Sekolah PP Pentaksiran Pusat Pentaksiran Aktiviti Jasmani, PAJSK Sukan dan Kokurikulum PPsi Pentaksiran Psikometrik

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual, • Dicadangkan UJIAN APTITUD kepada semua • Aptitud Umum • Aptitud Khusus murid Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan  LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran • Tidak berjadual INVENTORI • Tidak diwajibkan PERSONALITI untuk semua murid Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai 20

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Sukan Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Aktiviti Jasmani Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Aktiviti Kokurikulum Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Kesihatan •Penjagaan Kesihatan •Diet •Kebersihan •Amalan BMI Aktiviti Ekstra Kurikulum Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun.

PENTAKSIRAN PUSAT Format & tugasan (LP) Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung 8 Rubrik pemarkahan (LP) 2 PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT Pemantauan & penyelarasan 7 bagi penjaminan kualiti & standard Skor berdasarkan 1 6 Dilaksana di sekolah 4 5 Ditaksir oleh guru mata pelajaran Tugasan berbeza setiap tahun Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran terpilih dari kumpulan teras dan elektif

PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.

Proses Pembentukan Proses Merumuskan Assessment for learning Assessment of learning What Sepanjang P & P Untuk memperbaiki pembelajaran murid Pelbagai kaedah pentaksiran What When When Why Why Pentaksiran FORMATIF Pentaksiran SUMATIF How Merujuk standard prestasi Di hujung sesuatu unit pembelajaran How QA QA Report Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid Pelbagai kaedah pentaksiran Merujuk standard prestasi Report Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan

PENTAKSIRAN Rujukan Norma Rujukan Kriteria Rujukan Standard

Rujukan Norma • Memberi kedudukan kepada murid • Membandingkan seorang murid dengan murid-murid yang lain

Rujukan Kriteria Melaporkan pencapaian murid berdasarkan kriteria yang dihasratkan melalui pengajaran-pembelajaran

Rujukan Standard Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pembelajaran murid (tahap pencapaian) berdasarkan pernyataan-pernyataan standard

Rujukan Norma Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat / aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor / markah yang diperoleh Rujukan Kriteria Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain (ada qualifier) Rujukan Standard Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard

©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

• • • Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard Taburan markah / gred tidak ditetapkan Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan

• • • • • • Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard Taburan markah / gred tidak ditetapkan Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan Markah / Gred kurang bermakna kerana tidak memberi interpretasi apa yang murid tahu dan boleh buat Kedudukan / Rank dalam suatu ujian tidak memberi maklumat selanjutnya tentang pencapaian murid dalam pembelajaran Kriteria tidak menunjukkan pertumbuhan

• NSW - • US • HSC Pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dijangkakan dicapai oleh murid selepas sesi p&p Tahap pencapaian pengetahuan, kefahaman dan kemahiran New Standards Project - Apa yang murid patut tahu dan boleh buat Victoria’s CSF - Benchmark pencapaian murid yang boleh diukur

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD PRESTASI STANDARD KURIKULUM Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran Apa yang patut dipelajari PENTAKSIRAN Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid

BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Perlu Standard Prestasi

Ciri-ciri Standard Prestasi  Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran

Ciri-ciri Standard Prestasi  Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran  Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik)

Ciri-ciri Standard Prestasi  Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran  Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik)  Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens

Ciri-ciri Standard Prestasi  Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran  Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik)  Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens  Standard yang boleh ditaksir dan dicapai

Ciri-ciri Standard Prestasi  Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran  Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik)  Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens  Standard yang boleh ditaksir dan dicapai  Pertumbuhan secara menegak dan mengufuk

Ciri-ciri Standard Prestasi  Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran  Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik)  Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens  Standard yang boleh ditaksir dan dicapai  Pertumbuhan secara menegak dan mengufuk  Hasrat FPK dan Hasil Pembelajaran

STANDARD PRESTASI

6 5 4 3 2 1

Band  Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu  Disusun secara hierarki  Digunakan untuk tujuan pelaporan  Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

6 5 4 3 2 1 Tahu

Band 1 : Tahu  Band 1 adalah pada peringkat murid-murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara-perkara yang asas  Mengingat semula / Menyatakan / Mempamerkan apa yang telah dipelajari

6 5 4 3 2 Tahu Faham 1 Tahu

Band 2 : Tahu dan Faham  Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi, menjelaskan apa yang murid tahu

6 5 4 3 Tahu 2 Tahu Faham 1 Tahu Faham Boleh buat

Band 3 : Tahu, Faham dan Boleh Buat  Murid-murid sudah boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi

6 5 4 Tahu 3 Tahu 2 Tahu Faham 1 Tahu Faham Faham Boleh buat dengan Beradab Boleh buat

Band 4 : Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab  Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik

6 5 Tahu 4 Tahu 3 Tahu 2 Tahu Faham 1 Tahu Faham Faham Faham Boleh buat dengan Beradab Terpuji Boleh buat dengan Beradab Boleh buat

Band 5 : Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab Terpuji  Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik dan bersikap positif

6 Tahu 5 Tahu 4 Tahu 3 Tahu 2 Tahu Faham 1 Tahu Faham Faham Faham Faham Boleh buat dengan Beradap Mithali Boleh buat dengan Beradap Terpuji Boleh buat dengan Beradab Boleh buat

Band 6 : Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab Mithali  Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, bersikap positif dan berupaya menjadi contoh

Band 1 2 3 4 5 6 Rumah Standard Deskriptor Evidens

Band 1 2 3 4 5 6 Rumah Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran Deskriptor Evidens

Band 1 2 3 4 5 6 Rumah Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran) Evidens

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN Band 5 Band 4 Band 3 Band 2 Band 1 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tahun 1 hingga Tahun 6. (Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan)

Band 1 2 3 4 5 6 Rumah Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran) Evidens BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat

Evidens (murid)  Pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat  Kualiti yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir

Evidens (bahan) Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan Dalam bentuk produk atau proses     Foto Grafik Artifak Laporan

Instrumen Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan / pencapaian murid bagi sesuatu domain

Instrumen Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan / pencapaian murid bagi sesuatu domain      Ujian bertulis Ujian secara lisan Demonstrasi Ujian amali Kuiz

The typical performance in this band: Band 6 •demonstrates Band 5 •demonstrates Band 4 •demonstrates Band 3 •recalls Band 2 •recalls Band 1 an extensive and detailed knowledge and superior understanding of biological concepts, including complex and abstract ideas thorough knowledge and understanding of most biological concepts sound knowledge and clear understanding of some biological concepts basic knowledge and understanding of some biological concepts limited knowledge and has elementary understanding of some straightforward biological concepts

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK Band 6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran T&F&BBM matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Band 5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Band 4 Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Band 3 T&F&B Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan Band 2 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik Band 1 Tahu pengetahuan asas matematik T&F&BBT T&F&BB T&F T

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI Memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran secara sistematik T&F&BBM dan berterusan serta menjana kreativiti minda menjurus kepada gaya hidup sihat untuk kesejahteraan Band 6 Band 5 T&F&BBT Band 4 T&F&BB Menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dan kebolehan atas kesedaran kepentingan melakukan pergerakan dan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kemahiran dan kecergasan dan melakukannya secara seronok, mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan mempamerkan tanggungjawab kendiri Tahu, faham dan boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kebolehan untuk melakukan pergerakan dan aktiviti yang dapat mengekalkan dan meningkatkan kemahiran dan kecergasan T&F&B Tahu, faham dan boleh mengembangkan pengetahuan dan kebolehan dalam kemahiran pergerakan dan kecergasan mengikut konsep pergerakan dan konsep kecergasan Band 2 Tahu dan faham melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti fizikal berkaitan kecergasan Band 1 Tahu melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti fizikal Band 3 T&F T

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU Band 6 Berbincang untuk menyampaikan maklumat atau pendapat. T&F&BBM Membaca bahan bacaan secara ekstensif. Menulis ulasan daripada pelbagai bahan bacaan. Band 5 T&F&BBT Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula. Membaca dan menaakul pelbagai bahan. Menghasilkan penulisan dan mengedit hasil penulisan. Band 4 Memberi respons terhadap maklumat yang didengar, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi Band 3 T&F&B Memberi respons terhadap sesuatu perkara yang didengar dan ditulis Membaca bahan bacaan secara mekanis. Band 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. Band 1 Mengetahui asas mendengar , bertutur, membaca dan menulis T&F&BB T&F T

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB Band 6 Menggunakan bahasa Arab mengikut kaedah tatabahasa dan T&F&BBM situasi yang betul. Band 5 T&F&BBT Mendengar, menyebut dan membezakan ayat yang didengar dengan betul. Membaca dan menulis ayat dengan betul. Band 4 Memberi respons terhadap ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situsasi. Band 3 T&F&B Memberi respons terhadap sesuatu perkara yang didengar dan ditulis. Membaca dan membezakan sebutan bacaan. Band 2 Mengetahui, memahami dan membezakan perkara yang didengar, disebut dan ditulis. Band 1 Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis T&F&BB T&F T

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB & BAHASA MELAYU Band 3 T&F&B Memberi respons terhadap sesuatu perkara yang didengar dan ditulis. Membaca dan membezakan sebutan bacaan. Memberi respons terhadap sesuatu perkara yang didengar dan ditulis. Membaca bahan bacaan secara mekanis. Band 2 T&F Mengetahui, memahami dan membezakan perkara yang didengar, disebut dan ditulis. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. Band 1 T Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis Mengetahui asas mendengar , bertutur, membaca dan menulis

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB & BAHASA MELAYU Band 6 Menggunakan bahasa Arab mengikut kaedah tatabahasa dan T&F&BBM situasi yang betul. Berbincang untuk menyampaikan maklumat atau pendapat. Membaca bahan bacaan secara ekstensif. Menulis ulasan daripada pelbagai bahan bacaan. Band 5 T&F&BBT Mendengar, menyebut dan membezakan ayat yang didengar dengan betul. Membaca dan menulis ayat dengan betul. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula. Membaca dan menaakul pelbagai bahan. Menghasilkan penulisan dan mengedit hasil penulisan. Band 4 T&F&BB Memberi respons terhadap ungkapan (‫ )عبارات‬yang didengar, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situsasi. Memberi respons terhadap maklumat yang didengar, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi.

Tahun 1 2011 Tahun 2 2012 Tahun 3 2013 Tahun 4 2014 Tahun 5 2015 Tahun 6 2016 E D E D E D E D E D E E D E D E D E D E D E D E D E E D E D E D E D E E D E D E D E D E Band Pernyataan Standard 6 B6 D E D E D E D 5 B5 D E D E D E 4 B4 D E D E D 3 B3 D E D E 2 B2 D E D 1 B1 D E D Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tahun 1 – Tahun 6 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan

Tahun 1 Band Pernyataan Standard 6 B6 5 B5 4 B4 3 B3 2 B2 1 B1 Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4

Tahun 1 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 6 B6 5 B5 4 B4 3 B3 D E 2 B2 D E 1 B1 D E Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4

Tahun 1 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 6 B6 5 B5 D E 4 B4 D E 3 B3 D E D E 2 B2 D E D E 1 B1 D E D E Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4

Tahun 1 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 6 B6 5 B5 D 4 B4 3 B3 D 2 B2 1 B1 Tajuk / Modul Tema 3 D E E D E D E D E E D E D E D E D E D E D E Tajuk / Modul Tema 4

Tahun 1 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 6 B6 5 B5 D 4 B4 3 B3 D 2 B2 1 B1 Tajuk / Modul Tema 3 D E E D E D E D E E D E D E D E D E D E D E Tajuk / Modul Tema 4 D E D E D E

Tahun 1 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 6 B6 5 B5 D 4 B4 3 B3 D 2 B2 1 B1 Tajuk / Modul Tema 3 D E E D E D E D E E D E D E D E D E D E D Tajuk / Modul Tema 4 D E D E D E E Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band, TETAPI untuk keseluruhan Tahun 1 mesti ada Band 1 – Band 6

Tahun 1 2011 Band Pernyataan Standard 6 B6 B6D1 B6D1E1 5 B5 B5D1 B5D1E1 4 B4 B4D1 B4D1E1 B3D1 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2 B3D2E1 B3D3 B3D3E1 B3D3E2 B2D1 D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B1D1 B1D1E1 B1D1E2 B1D2 B1D2E1 3 2 1 B3 B2 B1 Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran

Band B1 Standard Deskriptor Evidens D1 D1E1 D1E2 D1 D1E1 D1E2 D2E1 (Bahasa Melayu) B1 (Matematik) D2 B1 D1 (Pendidikan Moral) D2 D3 D1E1 D1E2 D1E3 D2E1 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3

Peranan Standard Prestasi dalam PS MULA Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan

PENTAKSIRAN SEKOLAH 1 2 Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran 3 Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar 4 Mengubahsuai strategi pengajaran

PERANAN GURU DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara

PERANAN MURID DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A Kesediaan dan kemahiran guru melaksanakan PBS Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh C B Guru rasa terbeban dengan tugas ‘tambahan’ Integriti guru diragui Penyelesaian •Penerangan •Automasikan pelaporan Penyelesaian • • • • Pemantauan Pementoran Pengesanan Penyelarasan

PENJAMINAN KUALITI Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran 91

1 Penambahbaikan UPSR 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.

Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang UJIAN APTITUD Peperiksaan Pentaksiran Pusat Pusat 60% BM BI M’MATIK SAINS BC BT Pentaksiran Dilaksanakan sekolah sepenuhnya MP Teras & elektif oleh sekolah 40% Kerja Kursus Projek Lisan PAJSK Pentaksiran Psikometrik Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP

Add a comment

Related presentations

Related pages

BORANG PENTAKSIRAN KSSR DAN STANDARD PRESTASI PBS

borang pentaksiran kssr dan standard prestasi pbs ... 06.02.2014(khamis) ... konsep kssr; dsk pj thn 1;
Read more

Program Pemantauan Terancang PBS ... - uppppdpg.blogspot.com

Konsep Standard Prestasi. PBS dan Konsep Standard Prestasi 2. ... Nov 02 (1) Nov 01 (1) ...
Read more

2015/2016: bahan pbs geografi tingkatan 3

MUAT TURUN BAHAN BAHAN PBS KONSEP ASAS PBS · PENTAKSIRAN ... ... Dokumen Standard Prestasi PBS Tingkatan 3 (Tiga) · Panduan ... Bahan PBS ...
Read more

Pelaksanaan PBS Tahun Satu (1) Dan Tahun Dua (2) 2012

Konsep Standard Prestasi. PBS dan Konsep Standard Prestasi 2. ... Nov 02 (1) Nov 01 (1) ...
Read more

Minit Curai Pbs 2012 (Autosaved) - scribd.com

Islam Daerah Pasir Gudang) 02 April ... Tajuk: Taklimat berkenaan konsep PBS: ... Pengoperasian PBS dan Konsep Standard Prestasi i.
Read more

BORANG BAND KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 DAN 2

Konsep dan Pekeliling KSSR. ... Muat Turun Panduan Pengurusan Sistem Fail PBS KSSR. ... Instrumen Standard Prestasi Pendidikan Islam Tahun 2.
Read more