01 taklimat umum kssr

44 %
56 %
Information about 01 taklimat umum kssr

Published on February 18, 2014

Author: anisyaliza

Source: slideshare.net

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 1

“Peneraju Pendidikan Negara” 2

3

Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab 4

Teras ke-2 PIPP Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai 5

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan 6

Kurikulum Sekolah Rendah 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 7

KURIKULUM KEBANGSAAN “… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN” [ AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) PENDIDIKAN 1997 ] 8

Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasma ni dan emosi • • • • • • Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Murid yang Berdikari Warga Negara Bertanggung jawab TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • • • • • • Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Wawasan 2020 • Rangka Rancangan Jangka Panjang Global Player • Cabaran Abad Ke-21 • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri • Model Baru Ekonomi (MBE) • Teori Pembelajaran • 4 Pillars of Education (UNESCO) Pekerja Berilmu • • • • Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat 9

Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pe dagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. 10

BENTUK ORGANISASI BAHAN PENGURUSAN KURIKULUM KSSR KANDUNGAN PERUNTUKAN MASA PENTAKSIRAN PEDAGOGI 11

• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berasaskan Prinsip KBSR : - Pendekatan Bersepadu - Perkembangan Individu Secara Menyeluruh - Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid - Pendidikan Seumur Hidup 12

KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira) Bahasa Matematik MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian, Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan MURID PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup 13

BAHASA Keusahawanan NILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif Kreativiti dan Inovasi PATRIOTISME Teknologi Maklumat & Komunikasi PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 15

Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6) pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap, dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul 16

KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. 17

• Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard • Membolehkan pengetahuan, kemahiran dan nilai diukur dengan jelas • Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p • Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) 18

BIL MODUL MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT MODUL TERAS ASAS 1 Bahasa Malaysia 360 300 300 2 Bahasa Inggeris 300 150 150 3 Bahasa Cina 360 Bahasa Tamil 360 4 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral 180 120 120 5 Pendidikan Jasmani 60 60 60 6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30 7 Matematik 180 180 180 • Dunia Seni Visual 60 60 60 • Dunia Muzik 30 30 30 60 60 60 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun 90 - - Perhimpunan 30 30 30 1380 1380 1380 MODUL TERAS TEMA 8 9 Dunia Kesenian: Dunia Sains dan Teknologi MODUL ELEKTIF 10 Jumlah 19

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MATA PELAJARAN SK SJKC SJKT 5 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains 300 300 180 120 270 150 300 180 120 270 150 300 180 120 6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 150 7 Pendidikan Jasmani 60 60 60 8 Pendidikan Kesihatan 30 30 30 9 10 Pend. Seni Visual Pend. Muzik 60 30 60 30 60 30 11 Reka Bentuk & Teknologi/TMK 60 60 60 12 Sejarah 60 60 60 90 - - 30 30 30 1500 1500 1500 MATA PELAJARAN TERAS 1 2 3 4 MATA PELAJARAN ELEKTIF 13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai Perhimpunan Jumlah 20

ENDIDIKAN KHAS “Peneraju Pendidikan Negara” Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada :1. Masalah Pembelajaran 2. Masalah Pendengaran 3. Masalah Penglihatan

Bahan Kurikulum • Dokumen Standard Kurikulum Bahan Sokongan Kurikulum • Buku Teks • Buku Panduan Pengajaran • Buku Panduan Kreativiti • Buku Panduan Keusahawanan • Buku Panduan TMK 22

Belajar Cara Belajar Pembelajaran Masteri Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran & Pembelajaran PEDAGOGI Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Secara Konstruktivisme 23

Penilaian P&P • Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran • Menggunakan kaedah penilian pelbagai • Bersifat autentik dan holistik 24

Apakah saluran yang disediakan kepada guru-guru yang menghadapi masalah berkaitan KSSR? 1. Guru digalakkan menghubungi JU, pegawai PPD atau pegawai JPN untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan KSSR. 2. KPM menyediakan laman web KSSR (www.moe.gov.my/bpk) untuk memudahkan guru berinteraksi sekiranya menghadapi masalah. 25

KBSR VS KSSR KBSR (1983-2010) KSSR (bermula 2011) REKA BENTUK KURIKULUM Linear berasaskan 3 Bidang: • Komunikasi • Manusia dan Alam Kelilingnya • Perkembangan Diri Individu REKA BENTUK KURIKULUM Modular berasaskan 6 Tunjang: • Komunikasi • Kerohanian, Sikap & Nilai • Kemanusiaan • Perkembangan Fizikal & Estetika • Sains dan Teknologi • Keterampilan Diri BAHAN KURIKULUM BAHAN KURIKULUM • Sukatan Pelajaran • Dokumen Standard Kurikulum ORGANISASI KURIKULUM ORGANISASI KURIKULUM Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) • Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan • Modul Teras Asas, Modul Teras Tema & Modul Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Elektif. • Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) • Mata pelajaran Teras & Elektif FOKUS 3M (Membaca, Menulis dan Mengira) Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif FOKUS 4M (Membaca, Menulis Mengira dan Menaakul). Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara

 Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21;  Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan  Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan. 27

28

Add a comment

Related pages

Taklimat Umum KSSR - sksab1.com

01/16/2012 23:16:06 Title: Taklimat Umum KSSR Last modified by: kpm43 Company: Microsoft ...
Read more

1 taklimat umum kssr - Documents

1 taklimat umum kssr; Download. of 27
Read more

Bahan Taklimat Umum KSPK, KSSR dan KSSM

Bahan Taklimat Umum KSPK, KSSR dan KSSM Muat turun. Oleh webmaster pada 10:02 PTG. 1 ulasan: ... 05/01 - 05/08 (1) 03/27 - 04/03 (1) ...
Read more

KSSR JPN KEDAH: BAHAN KSSR - kedahkssr.blogspot.com

01. Taklimat Konsep KSSR kepada GB UMUM : 01. Buku Panduan Pengurusan PBS (2014 ) 02. Soalan-Soalan Lazim PBS (2014) 03. Pembelajaran Masteri 04.
Read more

Taklimat Umum KSSR - skjasin.files.wordpress.com

KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. ... 01/16/2012 23:16:06 Title: Taklimat Umum KSSR Last modified by: ICTRent Company:
Read more

.: Peruntukan Waktu Untuk KSSR Tahap 1 dan Tahap 2

Peruntukan waktu untuk KSSR Tahap 1 dan 2 adalah seperti mana di dalam slide powerpoint yang ditaklimatkan oleh pihak BPK ... Slide 01 - Taklimat Umum KSSR .
Read more

01-Taklimat Peranan Ketua Panitia - Documents

01-Taklimat Peranan Ketua Panitia. by abdullah-zuhari. on Apr 15, 2016. Report Category: Documents
Read more

1. Taklimat Umum Kssr Dskp_terkini - scribd.com

Bahagian Pembangunan Kurikulum. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
Read more