01 El Puig Rodó I La Cornisa De Begur

60 %
40 %
Information about 01 El Puig Rodó I La Cornisa De Begur

Published on February 9, 2008

Author: cbaijet

Source: slideshare.net

Description

Sortida dels Amics de Nuria a Begur

SORTIDA: Di s s a b t e 2 d e F E B RE R DE 2 0 0 8 E L P U IG RODÓ I L A C ORN ISA DE B E G U R E n s t r a s lla d e m a la z o n a d e l B a ix E m p o rd à . A q u e s ta s o r t id a c o b re ix d iv e r s o s a s p e c te s g e o g r à f ic s : la p o b la c ió d e B e g u r , la c o s t a , u n c a m í d e r o n d a , r e s s e g u in t e l lit o r a l, fin s a la p la t ja d e S a T u n a p e r r e to r n a r a B e g u r . A q u e s t itin e r a r i n o t é d ific u lta t s . T o t r e s s e g u in t e l lit o r a l h i h a u rà s u c c e s s iv e s p u ja d e s i b a ix a d e s , d e p o c s m e tr e s e n c a d a c a s . D e s d e B e g u r ( 2 0 0 m t s .) a n i r e m f i n s a l P u ig R o d ó ( 1 8 2 m t s .) , l a p l a t j a d e S a R i e r a ( 2 m t s .) , P u n t a d e S e s N e g r e s ( 5 7 m t s .) , C a l a A i g u a f r e d a ( 2 m t s .) , C a la d e S a T u n a ( 2 m t s .) , C o l l d e l s O c e l l s ( 5 4 m t s .) , M a s d ’ e n P i c ( 2 0 0 m t s .) , B e g u r ( 2 0 0 m t s .) Durada de la caminada . .. : 4 : 1 5 h o r e s a p r o x ., m é s p a r a d e s N iv ell de dif icult at . . . . . . . . .. : b a ix , s e g o n s la g u ia . Des niv ell acumulat . . . . . . . .. : 4 0 5 m ts . A lç ada mà x ima . . . . . . . . . . . . . .. : 1 8 2 m t s . ( B e g u r e s t à a 2 0 0 m t s .) P U N T DE T R O B A DA 1 ) A le s 8 : 0 0 h o r e s a la P la ç a d e C a n o n g e R o d ó d e B C N , o b e 2 ) A le s 9 : 0 0 h o r e s a l ’à r e a d e s e r v e i M e d a s , a b a n s d ’a r r ib a r a la s o r tid a n ú m e ro 9 d e l’a u to p is ta A P -7 . E n llà e s m o r z a r e m . 3 ) A le s 1 0 : 1 5 a l’A j u n ta m e n t d e B e g u r . C O M A N A R -H I E n v e h ic le s p a r t ic u la r s . E n e l m o m e n t q u e fa c is la in s c r ip c ió h a s d e c o m u n ic a r s i d u r à s c o tx e o s i a n ir à s d e p a s s a t g e r , i q u in s e r à e l t e u p u n t d e t r o b a d a . M E N J A R C a d a s c ú e s p o r ta rà e l s e u e s m o r z a r , o b e e l p o d r à c o m p r a r a l b a r d e l’à r e a d e s e r v e i, o n e s m o rz a r e m ( 2 0 m i n u t s ) . P e l c a m í v a b e d u r g a n y i p s ( f r u i t s s e c s , g a l e t e s , x o c o l a t a , e t c .) a ix í c o m a ig u a o a l t r e s b e g u d e s ( s u c s , e t c .) . A q ues t co p , dinarem de camí i cadas cú s ’ h a de p o rt ar el s eu. I N S C R I P C I O N S S o c is : G r a t u ït a / N O S o c is : 3 e u r o s , a liq u id a r e l m a t e ix d ia d e la s o r t id a p e r e -m a i l .. : i n f o @ c a m i d e l s a m i c s d e n u r i a .c o m p e r t e l è f o n .. : 6 1 6 .9 6 3 .3 3 7 E n r i c P e r i s – 6 1 0 .0 4 9 .5 7 4 F r i t z P e r e f e r r e r DA T A L Í M I T D’ I N S C R I P C I Ó D ijo u s , 3 1 d e g e n e r d e 2 0 0 8 fin s a le s 2 2 : 0 0 h o r e s

Add a comment

Related pages

Les Preses - Volca Raco - Puig Rodo - Xenacs - Coll Bas ...

El Puig Rodó és un excel.lent mirador. ... Per resumir, Pujada Fins Xenacs i Puig Rodó, desprès resseguim la carena fins el coll de Bas, ...
Read more

Marxa Popular Puja i Baixa de Begur - 2014 - Begur

... 01 /01/1970 ... a tota la gent de Begur i dels ... de la Costa Brava,el Puig Rodó i el Mirador de la ...
Read more

Platges i cales - Begur - Turisme Begur - Ajuntament de ...

... resguardada pel puig Rodó, ... Aquesta és una cala naturalment recollida i protegida per la punta des Plom i el cap Sa Sal, ... (Begur) ...
Read more

AVUI, a les 20,30h, Ple de l'Ajuntament :: Notícies ...

Begur TV; Formulari de ... cas de no existir el quòrum exigit en la primera, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, ... Puig Rodó i AA-4 de la ...
Read more

Puig Rodó (Sant Llorenç Savall) - Viquipèdia, l ...

Puig Rodó; Cota màxima: 541,5 ... El Puig Rodó és una muntanya de 541 metres que es troba al municipi de Sant Llorenç Savall, a la comarca del Vallès ...
Read more

EL PUIG RODÓ (1056 m.) |

El primer ha estat el Puig Rodó, cim culminant del Moianès, que és on viu la Dolors. El resident, ... 01 | El món és un ...
Read more

Sant Julià de Corçà - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

... es bastí el 1735, segons la data ... i un fragment amb vestigis de la finestra i la cornisa ... al Puig Rodó, a poca distància vers el N ...
Read more

Guía Costa Brava - Senderismo, trekking y excursionismo ...

el puig rodÓ y la cornisa de begur 20. pals, quermany gros, pals ... de santa cristina d'aro al puig de la gavarra 27. calonge, coll de la ganga, calonge
Read more

CLUB EXCURSIONISTA ELS PERDUTS DE BEGUR: DE TOSSA DE MAR ...

CLUB EXCURSIONISTA ELS PERDUTS DE BEGUR. Blog informatiu. INFORMACIÓ. El Grup va néixer l'any 2003, ...
Read more

Escola " Puig Rodó"

Amb l'arribada d'en carnestoltes i el bon temps que tenim, ... tots els dimarts a la tarda, ... CARNESTOLTES 2016 A L'ESCOLA PUIG RODÓ.
Read more