0054-ung-thc6b0-quay-vc3b2ng

50 %
50 %
Information about 0054-ung-thc6b0-quay-vc3b2ng
Entertainment

Published on February 21, 2014

Author: tuan87016

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Cancer up-date    News from John Hopkins 20/oct/07 PowerPoint Presentation: AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY (TRY THE KEY WORD) AND ELIMINATE CANCER, JOHN HOPKINS IS FINALLY   STARTING TO TELL YOU THERE IS AN ALTERNATIVE WAY . Sau nhiều năm cho rằng chỉ có hóa liệu pháp là cách duy nhất loại bỏ ung thư, nay trường đại học John Hopkins bắt đầu thừa nhận rằng còn có phương cách khác . (Có thể click để chuyển sang slide kế tiếp) 1. Every person has cancer cells in the body.  These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size . : 1. Every person has cancer cells in the body.  These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size . 1.- M ỗi người đều có tế bào ung thư trong cơ-thể. Các xét nghiệm thông thường chỉ phát hiện được những tế bào này khi chúng đã sinh sôi lên đến vài tỉ.Sau mỗi điều trị, khi các bác sĩ b áo cho bệnh nhân biết rằng không còn tế bào ung thư nữa thì điều đó chỉ có nghĩa là các xét nghiệm đã không phát hiện thấy tế bào ung thư vì số lượng tế bào chưa đủ k í ch thước, chứ không có nghĩa là hoàn toàn không còn tế bào ung thư nào nữa . 2. Cancer cells occur between 6 to more than 10  times in a person's lifetime.:  2. Cancer cells occur between 6 to more than 10  times in a person's lifetime. 2.-T ế b à o ung thư xuất hiện từ 6 cho đến 10 lần trong đời của mỗi người. PowerPoint Presentation: 3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors. 3.-Khi h ệ thống miễn dịch mạnh th ì tế b à o ung thư sẽ bị tiêu diệt hay ngăn chận để không sinh sôi được th à nh bướu . 4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.:  4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors. 4.- Ung thư là dấu chỉ của một sự khiếm khuyết dinh dưỡng bội phân, gây ra do các yếu tố di-truyền, môi trường, thực phẩm và nếp sống . PowerPoint Presentation: 5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system. 5.- Để vượt qua sự khiếm khuyết dinh dưỡng bội phân đ ó , việc thay đổi chế độ ẩm thực v à d ù ng thuốc bổ sẽ gi ú p tăng cường sức mạnh cho hệ thống miễn dịch . PowerPoint Presentation: 6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc, and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc. 6.-H óa liệu pháp liên quan đến việc đầu độc các tế bào ung thư và cũng đồng thời tiêu diệt các tế bào lành mạnh trong tuỷ xương và đường ruột và có thể gây thiệt hại cho các cơ quan nội tạng như gan, thận,tim, phổi, v.v… PowerPoint Presentation: 7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs. 7.Xạ trị trong khi tiêu diệt tế bào ung thư cũng đồng thời thiêu đốt, gây tổn thương và thiệt hại cho các tế bào lành mạnh khác, các mô và các cơ quan . PowerPoint Presentation: 8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction. 8.- Sự chữa trị lúc đầu với hoá liệu pháp và xạ trị thường giúp giảm kích thước cuả khối u. Tuy nhiên việc kéo dài các phương pháp đó không mang đến kết quả là tiêu diệt được nhiều tế bào ung thư hơn. PowerPoint Presentation: 9.- Khi cơ thể đã t í ch chứa nhiều độc chất tạo ra do ho á liệu ph á p v à xạ trị th ì hệ thống miễn dịch hoặc bị vô-hiệu ho á hoặc bị tiêu diệt v à như vậy bệnh nhân sẽ không kh á ng cự được với c á c loại biến chứng v à cảm nhiễm kh á c . 9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications. PowerPoint Presentation: 10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites. 10.-Hoá liệu pháp và xạ trị có thể gây ra đột biến sinh học ở tế bào ung thư, làm chúng có thêm sức đề kháng và khó bị tiêu diệt hơn. Còn giải phẩu lại cũng có thể làm cho tế bào ung thư truyền lan ra các nơi khác . PowerPoint Presentation: 11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply CANCER CELLS FEED ON: 11.-M ột cách hữu hiệu để chống lại ung thư là bỏ đói các tế bào ung thư bằng cách không cung cấp những thực phẩm chúng cần để sinh sôi nảy nỡ. Tế bào ung thư sống nhờ các thức sau: PowerPoint Presentation: A. Đường là một chất nuôi ung thư. Cắt giảm đường là cắt một nguồn lương thực quan trọng đối với tế bào ung thư. Các chất thay đường như Nutrasweet, Equal, Spoonful, v.v… là những chất có hại. Chất thay thế tốt nhất là mật ong Manuka và đường mía nhưng chỉ nên dùng với số lượng rất nhỏ. a. Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like Nutrasweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. PowerPoint Presentation: B.S ữa làm cho cơ thể tạo ra màng nhày, nhất là trong đường ruột. Ung thư sống nhờ vào các màng nhày nầy. Cắt gỉam sữa và thay thế bằng sửa đậu nành cũng là một cách bỏ đói các tế bào ung thư . b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soya milk cancer cells are being starved. PowerPoint Presentation: C.- T ế bào ung thư sinh sôi trong môi trường chua.Chế độ ẩm thực có nhiều thịt tạo ra môi trường chua đó. Tốt nhất là nên ăn cá, một ít gà hơn là ăn thịt bò hay heo. Thịt cũng chứa các kháng sinh gia súc, kích thích tố tăng trưởng và ký sinh trùng là những thứ có hại cho người bị ung thư. c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer. PowerPoint Presentation: D.-M ột chế độ dinh dưỡng gồm 80% rau sống và nước trái cây, ngủ cốc và hoa quả sẽ giúp tạo ra môi trường kiềm cho cơ thể. Chừng 20% còn lại là những thực phẩm nấu chín, bao gồm cả các loại đậu.Nước hoa quả tươi sống cung cấp nhiều phân hoá tố dễ dàng thẩm thấu trong vòng 15 phút vào các phân tử của các tế bào lành mạnh để nuôi sống và giúp sự tăng trưởng các tế bào đó. Các phân hóa tố thường bị huỷ hoại ở nhiệt độ cao 104 độ F hay 40 độ C. d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C). PowerPoint Presentation: E.Tr ánh c à -phê, trà và chocolate là những chất có chứa nhiều caffeine. Trà xanh là thức uống tốt và có tính năng chống ung thư. Nên uống nước tinh khiết đã lọc kỹ, tránh nước máy có nhiều kim loại nặng và độc chất. Nước ch ưng cất có tính chua, nên tránh. e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water- best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it. PowerPoint Presentation: 12.Protein trong th ịt thường khó tiêu và đòi hỏi nhiều phân hóa tố tiêu hoá. Thịt không tiêu hoá hết lưu lại trong ruột non và trở nên thoái hoá dẩn đến việc tích tụ độc chất . 12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrefied and leads to more toxic buildup. PowerPoint Presentation: 13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells. 13.Thành của tế bào ung thư thường có một lớp vỏ cứng protein. Kiêng hoặc ăn ít thịt để d à nh nhiều phân hoá tố hơn cho việc công phá những bức tường protein của tế bào ung thư và để cho các sát bào của cơ thể tiêu diệt chúng. PowerPoint Presentation: 14. Some supplements build up the immune system (IP6, anti-oxidants, vitamins, minerals, etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells. 14.M ột số thuốc bổ làm mạnh hệ thống miễn dịch ( như IP6,anti-oxidants, sinh tố, muối khoáng, v.v…)khởi động các sát bào của cơ thể tiêu diệt tế bào ung thư. Một số sinh tố, như sinh tố E được biết là gây nên sự tự sát tế bào, hay sự huỷ diệt tế bào được lập trình, một phương pháp thông thường của cơ thể để loại trừ những tế bào bị hư hỏng hay không còn cần thiết. PowerPoint Presentation: 15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor. Anger, un forgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life 15.Cancer là một căn bệnh của tâm trí, thân xác và tinh thần. Một tinh thần năng động và tích cực sẽ giúp người đang chống chọi với ung thư sống sót. Sự giận giữ, thiếu tha thứ và cay độc sẽ đặt cơ thể trong môi trường chua và ức chế. Nên học để có tinh thần yêu thương và tha thứ. Hảy học để thư-giản và vui hưởng cuộc đời. PowerPoint Presentation: 16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells. 16.T ế bào ung thư không thể phát triển trong môi trường Oxy. Tập thể dục hằng ngày và thở sâu giúp đưa nhiều Oxy vào tận các phân tử trong cơ thể. Oxy liệu pháp là một phương cách khác được dùng để tiêu diệt tế bào ung thư PowerPoint Presentation: PLEASE READ 1. No plastic containers in micro. 2. No plastic bottle of water in freezer. 3. No plastic wrap in microwave. L LƯU Ý: 1.Không hâm microwave thức ăn đựng trong các hộp bằng nhựa. 2.Không bỏ các chai nhựa đựng nước trong tủ lạnh. 3.Không bọc giấy nhựa khi hâm microwave. PowerPoint Presentation:  Johns Hopkins has recently sent this out in its newsletters. This information is being circulated at Walter Reed Army Medical Center as well. John Hopkins m ới vừa gởi ra những thông tin trên đây trong bản tin của họ. C á c thông tin đ ó cũng được Walter Reed Army Medical Center lưu h à nh. PowerPoint Presentation: Dioxins are highly poisonous to the cells of! our bodies. Don't freeze your plastic bottles with water in them as this releases dioxins from the plastic. Recently, Dr. Edward Fujimoto, Wellness Program Manager at Castle Hospital was on a TV program to explain this health hazard. Dioxins r ất độc đối với c á c tế b à o trong cơ thể. Đừng nên l à m lạnh c á c chai nhựa đựng nước v ì sẽ ph ó ng th í ch chất dioxins từ nhựa. Mới đây, b á c sĩ Edward Fujimoto, gi á m đốc chương tr ì nh Wellness của bệnh viện Castle đã giải th í ch sự nguy hiểm n à y trong một chương tr ì nh truyền h ì nh . PowerPoint Presentation: He talked about dioxins and how bad they are for us. He said that we should not be heating our food in the microwave using plastic containers. This especially applies to foods that contain fat. He said that the combination of fat, high heat, and plastics releases dioxin into the food and ultimately into the cells of the body. Ông đã n ó i về dioxins v à sự độc hại của n ó . Ông bảo rằng ch ú ng ta không nên hâm n ó ng thức ăn trong lò vi s ó ng d ù ng c á c đồ đựng bằng plastic. Đặc biệt l à những thức ăn chứa mỡ. Ông ta n ó i rằng sự phối hợp của mỡ, nhiệt độ cao v à nhựa sẽ ph ó ng th í ch dioxin v à o thức ăn v à cuối c ù ng v à o trong tế b à o. PowerPoint Presentation: Instead, he recommends using glass, such as Corning Ware, Pyrex or ceramic containers for heating food. You get the same results, only without the dioxin. So such things as TV dinners, instant ramen and soups, etc., should be removed from the container and heated in something else. Paper isn't bad but you don't know what is in the paper. It's just safer to use tempered glass, Corning Ware, etc. He reminded us that a while ago some of the fast food restaurants moved away from the foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons. Thay v à o đ ó , Ông khuyến nghị nên d ù ng thủy tinh, như Corning Ware, Pyrex hay đồ s à nh để hâm thức ăn. C ó c ù ng một kết quả, chỉ kh á c l à không c ó dioxin. V ì vậy những thứ như TVdinners, m ì ăn liền v à soup, v.v … nên được lấy ra khỏi đồ đựng bằng nhựa v à bỏ v à o trong đồ đựng kh á c trước khi hâm n ó ng. Đồ đựng bằng giấy tuy không xấu, nhưng ch ú ng ta không biết c ó g ì kh á c trong giấy hay không.An to à n hơn l à d ù ng thủy tinh. Ông nhắc nhở ch ú ng ta rằng không lâu trước đây c á c tiệm ăn fast food đã thay đồ đựng bằng xốp với giấy. Lý do cũng l à v ì dioxins. PowerPoint Presentation: Also, he pointed out that plastic wrap, such as Saran, is just as dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave. As the food is nuked, the high heat causes poisonous toxins to actually melt out Ngo à i ra, Ông cũng chỉ ra rằng giấy g ó i bằng nhựa,như Saran, cũng nguy hiểm không k é m khi g ó i bọc thức ăn để hâm trong lò vi s ó ng. Khi thức ăn được hâm n ó ng, nhiệt độ cao l à m cho độc chất toả ra.

Add a comment

Related presentations