00 word from author

11 %
89 %
Information about 00 word from author

Published on January 26, 2016

Author: spandaneastrology

Source: slideshare.net

1. È È EaI È È jyaaoitYa Saas~ -- daona Sabd : p`%yaok maaNasaalaa jyaaoitYaSaas~abaVla AakYa-Na Asato. ho AakYa-Na janmaabaraobar sau$ haoto. baaLacyaa janmaacaa AanaMd AnauBavatanaa pihlaa p`Ena Asatao ik baaL iktI vaajata janmaalaa Aalao Æ lagabagaInao janmavaoL DayarIt naaoMdvalaI jaato. hI vaoL baraobarca Asao ga`a*ya Qarlao jaato. eKada maaNaUsa prt ekda janmavaoL Da^@Trlaa ivacaa$na Gaotao. Kro tr %yaa baaLacyaa AayauYyaatIla BaivaYya ho %yaa janmavaoLovar AvalaMbaUna Asato. p`Ena sau$ haotao kI ha^ispTlamaQaIla GaDyaaL AcaUk vaoL daKivat haoto ka Æ jar ka isaJaorIna Aa^proSana kolao Asaola tr janmavaoL mhNajao jyaa xaNaI Da^@TrnaI paoTalaa Cod idlyaanaMtr baaLalaa baahor kaZlao tI vaoL. jar ka naa^ma-la iDlaIvhrI JaalaI Asaola tr baaL baahor yaoto tI vaoL. pNa janmavaoLobaVla kahI vaogaLohI matp`vaah jyaaoitYaaMcyaat AaZLtat. janmavaoL mhNajao baaL pihlaa maaokLa Evaasa Gaoto tao xaNa ik rDto tao xaNa ik naaL kaplyaanaMtrcaa xaNa. Asaao Aaplyaalaa *yaa vaadat pDNyaat svaarsya naahI. malaa evaZoca saaMgaayacao Aaho ik jyaaoitYaÀ BaivaYyaacao AakYa-Na janmaapasaUnaca sau$ haoto. lagaocaca caaOkSaI kolaI jaato kI kaoNatI rasa Aaho Ê kaoNato naxa~ Aaho Æ baaLacao naava kaya Asaavao Æ kaoNato carNaaxar Aaho Æ SaaMt vagaOro krayalaa hvaI Aaho ka Æ vagaOro. Aqaa-t pi~ka saaQaarNapNao janmaanaMtr 2 to 3 vaYaa-MnaI krtat. Asaao. BaivaYya ikMvaa jyaaoitYaabaVla jarI AakYa-Na Asalao trI *yaa Saas~abaVla barIca ]laTsaulaT cacaa- samaajaat haot Asato. jyaaoitYa ho Saas~ Aaho ik klaa Æ BaivaYya maaNasaalaa Gaabarvato ka Æ inaiYËya banavato ka Æ maaNaUsa AMQaEawocaa baLI haotao ka Æ vagaOro. malaa Ka~I Aaho ik ASaI cacaa- krNaarI maMDLI sauwa svat:var saMkT Aalao Asata ikMvaa ivavaah saMdBaa-t jyaaoitYyaacaI madt Gaotca AsatIla. maI f@t evaZoca mhNaU [icCtao kI *yaa jyaaoitYaSaas~acyaa AaharI na jaata Ê %yaacaa ]pyaaoga DaoLsapNao kolaa paihjao. kaoNatohI Saas~ ikMvaa klaa pirpUNa- Asatoca Asao naahI. Da^@Trsauwa p`%yaok vaoLa Aajaaracao naomako karNa va Aajaar iktI idvasaat bara hao} Sakola ho saaMgaU SaktIla Asao naahI. Krotr p^qaalaa^jaI TosT Aajaar kaoNata Aaho ho SaaoQaNyaa baraobarca Ê kaoNata Aajaar naahI hoca p`kYaa-nao pDtaLt Asatat. mhNaUnaca AapNa jar ka p^qaa^laa^jaI irpaoT- naIT vaacalaat tr ek tLiTp idlaolaI Asato ik *yaa inarIxaNaaMcaa maoL poSaMTlaa tpasaUna kravayaacaa Aaho. ]da. Ta^yafa^[-Dcyaa raogaat jasaa blaD irpaoT- mah%vaacaa Asatao tsaoca SaarIrIk tpasaNaI Ê naaDI vagaOro gaaoYTI mah%vaacyaa Asatat. Kro tr jyaaoitYaSaas~avar barIca pustko ]plabQa Aahot. popr maQao AazvaDyaacao BaivaYya yaot Asato. idvaaLI maaisakat vaYaa-cao BaivaYya yaoto. hllaI tr maaobaa[-lavar idvasaacao BaivaYya imaLNyaacaI pNa saaoya Aaho. maI jyaaoitYaSaas~acaa AByaasa 1987 saalaI kolaa. nausata AByaasa k$na maaJao samaaQaana Jaalao naahI mhNaUna iDsaoMbar 1987 maQyao maI jyaaoitYaSaas~avar maubalak ilaKaNa kolao. hllaIMcyaa BaaYaot saagaaMyacao tr maI jyaaoitYaSaas~acao ‘ gaa[-D ’ banaivalao jaoNaok$na BaivaYyakqana saulaBapNao krta yao[-la va kaoNatIhI gaaoYT najarotUna sauTNaar naahI. ho saMpUNa- pustk Aqaa-tca maI vaobasaa[-Tvar ]plabQa k$na doNaar naahIyao yaacao karNa mhNajao saamaanya vaacakalaa ho farca i@laYT vaaTola va %yaalaa kahIca madt imaLNaar naahI.

2. 2 %yaamauLoca *yaa vaobasaa[-TsaazI maI mauVamaca vaogaLyaa p`karo ilaKaNa ]plabQa krNaar Aaho ik jao kaoNaatahI maaNaUsa vaacaUna svat:baVla va kuTUMbaatIla vyai@tbaVla zaoktaLo k$ Sakola. jar ka ho ilaKaNa vaacaUna %yaalaa yaa ivaYayaat $caI inamaa-Na JaalaI tr tao jyaaoitYaSaas~avarIla pustko vaacaU Saktao. tsaoca jyaaoitYa iSakUhI Saktao. maI jyaaoitYaSaas~acaa vyai@tgat AayauuYyaat caaMgalaa ]pyaaoga kolaa Aaho. maaJyaa vaiDlaaMnaa BaivaYyaacaa naad haota. Aqaa-t %yaalaa karNa %yaaMcaI idvasaoMidvasa ZasaLNaarI p`kRit va mhatarpNaacaI va maulaaMcaI kaLjaI. maI imaLvalaolao ]cca iSaxaNa va [trhI Anaok baabaI maaJyaa pi~kova$na kaoNaIhI jyaaoitYaI saaMgaU Saklaa navhta. f@t malaa jaIvanaatIla ADqaLo saaMigatlao haoto. to ADqaLo kaoNa%yaa sva$patIla Aahot ho maI jaaNaUna Gaotlao va %yaap`maaNao %yaa ADqaLyaaMvar maat krNyaasaazI vaogaLyaa irtInao p`ya%na kolao va maaJyaa Qyaoyaanausaar yaSa imaLivalao. *yaa maaJyaa AnauBavaava$na maI vaacakaMnaa prt ekda ivanaMtI krtao ik *yaa Saas~acaa ]pyaaoga ek ‘ pUrk Saas~ ’ mhNaUna caaMgalyaa irtInao krta yao} Saktao. prMtu yaa BaivaYyaacyaa AaharI maa~ jaa} nayao. jao inaNa-ya AapNa Gao} Saktao %yaavaoLI jyaaoitYaacaa sallaa Gao} nayao. inaNa-yaxamata AMgaI baaNaivaNyaacaI garja va ]pyau@t saucanaa vaacakaMnaa maaJyaa ‘ sPaMdnao ’ yaa pustkat imaLtIla. %yaa saucanaaMcaa ivacaar AapNa ja$r krala ASaI AaSaa baaLgatao. BaivaYyakqanaasaazI pi~kocaa AByaasa garjaocaa Aaho. %yaasaazI puraoihtaMnaI banaivalaolyaa pi~kocao $paMtr ‘ ivavaocanapi~kot ’ krNao garjaocao Aaho. sadr ivavaocana pi~kocaa namaunaa dot Aaho. Aaplyaa vyai@tma%vaacaa AMdaja saM#yaaSaas~ va AxarSaas~ yaacyaa qaaoDyaaSaa AByaasaanao krta yaoNao Sa@ya Aaho. %yaa saMdBaa-t sauwa maaga-dSa-na kolao Aaho. ga`h Ê rasa va naxa~ yaaMcaI saUcaI va %yaaMcaI vaOiSaYTo idlaI Aahot va %yaava$na vya@tIma%vaacaa ksaa AMdaja krayacaa yaacao maaga-dSa-na kolao Aaho. AapNa sava-jaNa vaogavaogaLyaa kayaa-saazI mauhUt- kaZNyaasaazI puraoihtaMnaa BaoTtao. Krotr mauhUt- pMcaagaat idlaolao Asatat. pNa ho mauhUt- p`%yaokalaaca laaBatat Asao naahI. *yaa saMdBaa-t hI maaga-dSa-na krNyaacaa p`ya%na kolaa Aaho. vaacakaMnaao tumhalaa maaihtI Aahoca ik maI 1998 saalaI pyaa-yaI vaOVkSaas~acaa AByaasa kolaa. barIca pustko vaacalaI. Da^@TraMbaraobar cacaa- koolyaa Ê vaOVikya avIYayaavar BarpUr laoKna kolao. %yaatIla kahI laoKNa vaobasaa[-Tvar ‘ Medical ’ *yaa sao@Sana maQyao AapNaasa vaacata yao[-la. *yaa vaYaI- ³ 2008 ´ maI vaOVikya jyaaoitYaacaa ( Medical Astrology ) caa AByaasa sau$ kolaa Aaho. sadr AByaasa pUNa- haotaca maaJaI inarIxaNao vaobasaa[-Tvar naaoMdvaNyaacaa ivacaar Aaho. jyaaoitYaSaas~acaa AByaasa maI maaJaa prma ima~ EaI.AagaaSao yaacyaa maaga-dSa-naaKalaI 1987 saalaI kolaa. 2006 saalaI EaI. AagaaSaonaa dovaa&a JaalaI. kO.AagaaSao ba^Mkot AiQakarI haoto va jyaaoitYaI mhNaUna %yaaMnaI javaLjavaL 35 vaYao- garjaUMnaa maaga-dSa-na kolao. jyaaoitYaSaas~avar %yaaMnaI pustkhI ilahlao haoto. Aqaa-t %yaaMcyaakDo p`aqaimak jyaaoitYaacao iSaxaNa GaotlyaanaMtr maI saMpUNa- ivaYayaacao gaa[-D maQyao $paMtr kolao. navaIna pustko vaacalaI. kahI vaYao- BaivaYyakqanahI kolao. prMtu kaya-baahulyaamauLo ha ]pËma baMd Jaalaa. Aqaa-t kaoNatohI gaa[-D Aaplyaa ivacaarsarNaIlaa pyaa-ya mhNaUna maaga-dSa-na k$ Sakt naahI. eka ]dahrNaava$na maI ho samajaavayaacaa p`ya%na krtao. eka jaaoDPyaalaa pihlaI maulagaI Asato. p%naIsa dusa–yaaMda idvasa jaatat. ho jaaoDpo eka p`iqatyaSa jyaaoitYaakDo jaato. dusarIpNa maulagaIca hao[-la Asao ]<ar pi~kocyaa AByaasaava$na saaMigatlao jaato. maaJyaa gaa[-Dp`maaNao sauwa hoca ]<ar Apoixat haoto. prMtu ha p`Ena malaa jaovha ivacaarlaa gaolaa tovha maI maulaIcaI sauwa pi~ka AByaasalaI. maulaIcyaa pi~kova$na malaa Asao AaZLUna Aalao kI maulaIcao dusaro BaaMvaD ho baihNa nasaUna Baa} Aaho va toca ]<ar maI %yaa jaaoDPyaalaa idlao. %yaaMnaa AanaMd Jaalaaca va tsaoca GaDlao. %yaanaMtr %yaa jyaaoitYaaMnaa maI kahI idvasaaMnaI BaoTlaao va %yaaMnaahI maaJyaa *yaa ivaYayakqanaacaI ]%saukta haotI. maI p`aMjaLpNao varIla AByaasa saaMigatlaa. tovha %yaaMnaI maaJao AiBanaMdna kolao va

3. 3 saaMigatlao ik BaivaYyakqanaasaazI vaogavaogaLyaa pOlaUMcaa AByaasahI garjaocaa Aaho va ha vaogaLa ivacaar tulaa saucalaa karNa tU ek ]ccaiSaixat AsaUna tuJyaa inaNa-yaxamatocaI va kaya-nauBavaacaI raojaca pirxaa haot Asato. %yaamauLoca ho Sa@ya Jaalao. Asaao. jyaaoitYaSaas~ ho eKaVa saagarasaarKo Aaho. kaoNaIhI jyaaoitYaI to saMpUNa-pNao Aa%masaat k$ Sakola Asao vaaTt naahI. tsaoca p`%yaokjaNa [cCa AsaUnahI ho Saas~ iSakU Sakt naahI. hI ek tpEcayaa- Aaho. *yaa paEvaBaUmaIvar maI vaobasaa[-Tvar kolaolao ilaKaNa vaacaUna kaoNaIhI maaNaUsa ³ jyaalaa jyaaoitYa Saas~acaI taoMDAaoLK Aaho ´ kahI AMdaja vya@tIma%vaabaVla k$ Sakola Asaa malaa ivaEvaasa vaaTtao. dusa–yaalaa AaoLKNyaacyaa vaogavaogaLyaa pwtI Aahot. ]da.hstaxarava$na Ê dohbaaolaItUna [%yaadI. *yaa saMdBaa-thI maaga-dSa-na maaJyaa vaobasaa[-Tvar tumhalaa imaLola. tSaIca AaoLK jyaaoitYaSaas~ava$nahI qaaoDIfar krta yaavaI mhNaUnaca hI QaDpD. jar ka ho ilaKaNa vaacaUna jyaaoitYaSaas~acaI $caI inamaa-Na JaalaI tr malaa AanaMdca hao[-la.

Add a comment

Related pages

Author - Wikipedia, the free encyclopedia

The author's name "indicates the status of the discourse within a society and ... usually a set fee or a per word rate rather than on a percentage of ...
Read more

Proceedings Template - WORD

... $15.00. Please use a 9-point ... Proceedings Template - WORD Author: ... Proceedings Template - WORD INTRODUCTION PAGE SIZE TYPESET TEXT Normal or Body ...
Read more

Word Formular Erstellen - Computer & Internet | Word ...

Word Formular Erstellen, Formulain Word erstellen Author: Binder Last modified by: Binder Created Date: 11/23/ 5:41:00 PM Company: Binder Other titles ...
Read more

Salate und Vegetarisches - lamm-kernen.de

Maultaschensuppe (3) 5,00 Bayrische Leberknödelsuppe (3) ... Microsoft Word ... Author: Schmid
Read more

How To Change Author Name In Office 2010 - Nerd's Realm

If you change the author name in Word 2010 using this method ... set themselves as the author. Wed Sep 18, 02:03:00 PM ... How To Change Author Name ...
Read more

Video: CoAuthoring in Word 2010 - Office Support

Word; Install; Office 365; Training ... Video: CoAuthoring in Word 2010. ... Learn how the new CoAuthoring feature in Microsoft Word 2010 allows more than ...
Read more

Microsoft Office Home

Collaborate for free with online versions of Microsoft Word, PowerPoint, Excel, and OneNote. Save documents, spreadsheets, ... Get to know the latest Office.
Read more

100 Word Story

100 Word Story Press. Online Lit Mag Showcases 100-Word Gems; Going Long. Going Short. Short and Sweet: Reading and Writing Flash Fiction; 100-Word Stories ...
Read more

Microsoft – Official Home Page

At Microsoft our mission and values are to help people and businesses throughout the world realize their full potential.
Read more

Arthur | PBS Kids

Developed with the help and advice of Arthur creator Marc Brown. Site is organized into pages hosted by the series' character. Activities encourage kids to ...
Read more